0

Bai 22 Duong Truong Son

17 4 0
  • Bai 22 Duong Truong Son

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:42

Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn dãy Trường Sơn để mở đường là dựa vào rừng núi hiểm trở để che mắt quân thù..?. Câu 3: Mục đích của chúng ta mở đường Trường Sơn để làm gì.[r] (1)TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN LỊCH SỬ 5 LỊCH SỬ 5 TIẾT 24 – TUẦN 24 (2)Để góp phần trang bị máy móc cho sản xuất miền Bắc Đảng Chính phủ định xây dựng nhà máy khí đại nước ta thủ đô Hà Nội (3)(4)(5)(6)(7)Câu 1: Đường Trường Sơn nằm đâu ? Bắt đầu mở vào ngày tháng năm ? (8)Câu 2: Vì Trung ương Đảng Bác Hồ lại chọn dãy Trường Sơn để mở đường ? (9)Câu 3: Mục đích mở đường Trường Sơn để làm ? (10)(11)(12)(13)(14)(15)Nếu khơng có đường Trường Sơn cách mạng Miền Nam gặp khó khăn ? (16)(17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 Duong Truong Son, Bai 22 Duong Truong Son