0

Điện toán đám mây - Windows vs Ubuntu

15 1 0
  • Điện toán đám mây - Windows vs Ubuntu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:27

Bài tập thực hành so sánh hệ điều hành windows 7 và ubuntu Sử dụng công cụ benmarch để đo hiêu năng máy tính trên win 7 và uuntu Cài 2 hệ điều hành này trên máy tính Cài đặt máy ảo win 7 và máy ảo ubuntu Bài tập thực hành Mơn học: Điện tốn đám mây Tạo hai máy ảo 2 Cài hai hệ điều hành Ubuntu Windows Chia sẻ liệu máy ảo máy vật lý 3.1 Thông qua internet - Cách chia sẻ liệu máy ảo Windows máy vật lý  Thực chia sẻ file ChromeSetup.exe từ máy vật lý sang máy ảo Windows  B1 Copy file vào máy ảo Windows theo đường dẫn sau: \\WIN-TBUO92KCELI\Users\Public\Documents Trong WIN-TBUO92KCELI tên máy ảo Windows mục Network  - Tóm lại, cách thức chia sẻ liệu máy ảo máy vật lý thông qua mạng internet 3.2 Thông qua chức có sẵn VM ware B1 Chọn VM menu bar -> Setting - B2 Lúc này, xuất hộp thoại - B3 Chọn tab Option-> Shared Folder-> Chọn Alway Enabled B4 Ấn vào Add để chọn folder cần chia sẻ-> Xuất hộp thoại - B5 Ấn Browser để trỏ đến thư mục cần chia sẻ file - B6 Next -> Xuất hộp thoại -> Finish -> OK  Lúc bạn thấy xuất thư mục \\vmware-host Network, thư mục ta chia sẻ - - Snapshot VMWare Snapshot gì?  Là tệp máy ảo ( VMDK) thời điểm định Snapshot cung cấp ghi thay đổi ổ đĩa ảo dùng để khôi phục VM vào thời điểm cụ thể mà hệ thống xảy lỗi  Cần phân biệt thân Snapshot không giống với backup  Tất liệu ghi máy ảo trở thành Read Only ảnh tạo  Có thể tạo nhiều phiên Snapshot để tạo nhiều điểm khôi phục VM thời điểm khác  Có cách để tạo snapshot là: sử dụng chức VM Ware lệnh vmware-cmd Tạo snapshot  B1 Chọn VM menu bar -> Snapshot -> TakeSnapshot - B2 Khi này, xuất hộp thoại:  Trong đó: name tên ảnh b muốn chụp lại Description mô tả ảnh b muốn chụp Ta tạo ghi snapshot  Giao diện Snapshot Manager   Muốn hệ thống quay lại thời điểm nào, ta chọn snapshot ấn Go to -> Yes Đo BenchMark máy ảo 5.1 Máy ảo Ubuntu Ta dùng phần mềm sysbench  Kiểm tra số core cpu: nhân  Đo tốc độ CPU: 2712 Mhz ~ 2.7 Ghz  Kiểm tra performance vs sysbench Ta thấy thông số sau đo luồng với thời gian 10.0013s: o Tốc độ CPU: số kiện giây: 398.08 o Tổng số tiến trình: 3982  Đo tốc độ đọc ghi ổ cứng 5.2 Máy ảo Windows
- Xem thêm -

Xem thêm: Điện toán đám mây - Windows vs Ubuntu, Điện toán đám mây - Windows vs Ubuntu