0

To trinh de nghi cong nhan truong hocdat chuan van hoa

1 3 0
  • To trinh de nghi cong nhan truong hocdat chuan van hoa

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

Thực hiện Công văn số 44/CV-LĐLĐ ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh về việc nộp hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp[r] (1)CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH LA NGÂU Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 08/TTr-THLN La Ngâu, ngày 26 tháng 10 năm 2016 TỜ TRÌNH Kính gửi: - BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Tánh Linh; - Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh; - Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục huyện Tánh Linh Thực Công văn số 44/CV-LĐLĐ ngày 19 tháng 10 năm 2016 Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh việc nộp hồ sơ đề nghị công nhận quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2016; Căn Hướng dẫn liên tịch số 01/HDLT/LĐLĐ-VHTT ngày 16/01/2015 Liên đoàn Lao động và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tánh Linh, Công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu đã tiến hành họp bình xét và tự chấm điểm danh hiệu “Trường học đạt chuẩn văn hoá” năm 2016 sau: Kết tự chấm điểm đơn vị đạt được: 93 điểm (Có báo cáo và bảng điểm kèm theo) Căn tiêu chuẩn xây dựng danh hiệu “Trường học đạt chuẩn văn hoá” quy định Hướng dẫn liên tịch số 01/HDLT/LĐLĐ-VHTT ngày 16/01/2015 của Liên đoàn Lao động và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tánh Linh, trường Tiểu học La Ngâu đã đạt tiêu chuẩn “Trường học đạt chuẩn văn hoá” năm 2016 Vậy đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Tánh Linh, Liên đoàn Lao động huyện Tánh Linh huyện xem xét và đề nghị cấp trên công nhận đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu đạt danh hiệu “Trường học đạt chuẩn văn hoá” năm 2016 Trân trọng kính trình HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT Cao Thống Suý (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: To trinh de nghi cong nhan truong hocdat chuan van hoa, To trinh de nghi cong nhan truong hocdat chuan van hoa

Từ khóa liên quan