0

Quyet dinh ban hanh quy dinh su dung so diem dien tu

5 1 0
  • Quyet dinh ban hanh quy dinh su dung so diem dien tu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:46

Hàng tháng, theo dõi và báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng việc cập nhật thông tin học sinh, giáo viên và tiến độ nhập điểm và nhận xét; thực hiện công tác đối chiếu, kiểm tra dữ liệu cùng[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 02 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chếquản lí, Sử dụng Sổ theo dõi chất lượng điện tử HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Căn chức năng, quyền hạn hiệu trưởng trường tiểu học quy định Điều lệ trường Tiểu học; Căn Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn Công văn số 188/SGD&ĐT-GDTrH ngày 11/2/2014 Sở GD&ĐT Bình Thuận việc hướng dẫn sử dụng Sổ điện tử; Căn Quy chế chuyên môn Trường Tiểu học La Ngâu (ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 01/11/2016); Xét đề nghị Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Sổ theo dõi chất lượng điện tử (TDCLĐT) Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Các ông (bà) phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn và các phận liên quan Trường Tiểu học La Ngâu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : - Như điều 3; - LưuVT Cao Thống Suý (2) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Quản lý, sử dụng Sổ theo dõi chất lượng điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định số: …… /QĐ-THLN ngày 02/11/2016 Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định quản lý, sử dụng sổ TDCLĐT; bao gồm: Trách nhiệm thực và quy định việc nhập điểm, nhập nhận xét, sửa điểm; sửa nhận xét; in, lưu trữ hồ sơ Trong đó: a) Sổ TDCLĐT là chức phần mềm Quản lý nhà trường Tập đoàn VNPT cung cấp (tại trang Web: Vnedu.vn) b) Sổ TDCLĐT là sổ in từ phần mềm theo mẫu quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế này áp dụng Trường Tiểu học La Ngâu Chương II TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN Điều Trách nhiệm giáo viên môn Thực đầy đủ các lần ghi nhận xét theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tiếp nhập nhận xét học sinh các lớp mình phụ trách giảng dạy đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định Chịu trách nhiệm việc bảo mật tài khoản cấp In sổ nhận xét hàng tháng theo môn mình phụ trách, có kí xác nhận và nộp cho Nhà trường vào ngày 30 hàng tháng ( tháng nộp vào ngày 29) Điều Trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm Cập nhật đầy đủ danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh lớp vào đầu năm học Cập nhật số học sinh vắng, bỏ tiết từ sổ theo dõi điểm danh lớp ít lần/tuần Thực đầy đủ các lần kiểm tra, ghi điểm và ghi nhận xét theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tiếp nhập điểm và nhận xét học sinh các lớp (3) mình phụ trách giảng dạy đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định In sổ nhận xét hàng tháng theo môn mình phụ trách, có kí xác nhận và nộp cho Nhà trường vào ngày 30 hàng tháng ( tháng nộp vào ngày 29) Đánh giá, xếp loại học kì và năm Kiểm tra lại các thông tin, kết đánh giá, xếp loại (từng học kỳ, năm học) học sinh SĐĐT Lập danh sách học sinh đề nghị khen thưởng; danh sách học sinh đề nghị lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải lại lớp Kiểm tra và xác nhận vào sổ TDCLĐT theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo Có trách nhiệm bảo mật tài khoản cấp Điều Trách nhiệm Tổ Quản trị sổ TDCLĐT Tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tốt hoạt động Hệ thống Quản lý nhà trường, đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động phần mềm sổ điểm điện tử, cấp tài khoản sử dụng cho các thành viên nhà trường theo đúng nhiệm vụ cá nhân Tập huấn cho cán quản lý, giáo viên trường việc sử dụng; cấp tài khoản và khôi phục mật cho các cá nhân bị mật Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cho giáo viên các vấn đề liên quan đến việc sử dụng; có trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền thì phải báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để giải Hàng tháng, theo dõi và báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng việc cập nhật thông tin học sinh, giáo viên và tiến độ nhập điểm và nhận xét; thực công tác đối chiếu, kiểm tra liệu cùng Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và Giáo viên môn (GVBM) theo kế hoạch Hiệu trưởng; tổ chức khóa điểm theo quy định nhà trường; thực mở điểm trên hệ thống để GVBM sửa điểm sau phép Hiệu trưởng Thực lưu liệu thường xuyên, có trách nhiệm bảo mật liệu và lưu trữ liệu cách an toàn Thực Báo cáo tổng kết cuối kỳ, cuối năm học kịp thời Tham vấn với phận kỹ thuật Công ty cung cấp phần mềm để khắc phục lỗi, đồng thời góp ý để hoàn thiện phần mềm Điều Trách nhiệm Hiệu trưởng Ra định thành lập Tổ Quản trị để quản lý hệ thống (số lượng thành viên Hiệu trưởng định) Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực Quy chế quản lý, sử dụng (4) nhà trường; phân công nhân quản lý Hệ thống đơn vị Kiểm tra việc cập nhật liệu học sinh, giáo viên, kết đánh giá, xếp loại, ghi kết vào sổ TDCLĐT GVBM, GVCN tất các lớp (ít lần/1 tháng); phê chuẩn việc sửa chữa điểmhoặc nhận xét GVBM GVCN đã có minh chứng hợp lệ; quy định thời điểm khóa điểm cho các môn học các khối lớp theo tiến độ chương trình Xét duyệt danh sách học sinh lên lớp, không lên lớp, danh hiệu thi đua, phải kiểm tra lại các môn học Phê duyệt kết đánh giá, xếp loại học sinh sổ TDCLĐT sau tất GVBM, GVCN đã hoàn thiện các nội dung Quyết định xử lý theo thẩm quyền; đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm; định khen thưởng theo thẩm quyền tổ chức, cá nhân có thành tích việc thực quy chế này Chương III QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP ĐIỂM, SỬA ĐIỂM; IN, LƯU TRỮ HỒ SƠ Điều Quy định việc nhập điểm, nhập nhận xét; sửa điểm, sửa nhận xét Nhập điểm, nhập nhận xét: a) Đối với bài kiểm tra định kì: phải nhập điểm vào phần mềm chậm ngày sau tiến hành kiểm tra b) Đối với nhập nhận xét: hoàn tất việc nhập điểm vào cuối tháng (thời hạn trường quy định) Sửa điểm, sửa nhận xét: - Khi phát nhập sai điểm, sai nhận xét cần đề nghị sửa điểm, sửa nhận xét thì GVBM (GVCN) phải lập Phiếu đề nghị sửa điểm (theo mẫu nhà trường quy định) và kèm theo Sổ nhận xét hàng tháng, bài kiểm tra học sinh liên quan - Hiệu trưởng nhà trường vào minh chứng giáo viên, có ý kiến cho phép không cho phép giáo viên sửa điểm, sửa nhận xét vào Phiếu đề nghị - Người phụ trách phần mềm tiến hành mở điểm để giáo viên sửa điểm, sửa nhận xét Hiệu trưởng cho phép; sau giáo viên sửa điểm xong thì phải khóa điểm Điều Quy định quản lý, in, lưu trữ sổ TDCL - Vào cuối kỳ học, GVCN và GVBM tiến hành xuất in sổ TDCLĐT và học bạ theo mẫu quy định; phải đóng tập (có bìa cứng) với khổ giấy A4; - GVBM, GVCN xác nhận điểm và xếp loại học sinh; Hiệu trưởng ký (5) tên, đóng dấu; - Sổ TDCLĐT lưu trữ theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tệp liệu các lớp cuối năm học phải đưa cho Tổ Quản trị để ghi vào đĩa CD (phải có nhãn) để lưu trữ Điều Các hồ sơ liên quan Sổ nhật kí: ( Đây là loại hồ sơ nhà trường không kiểm tra có sửa điểm, sửa nhận xét thì phải có để làm minh chứng) Sổ nhật kí là minh chứng điểm và nhận xét học sinh Sổ nhật kí giáo viên tự làm GV nhập điểm nhận xét phải khớp với điểm và nhận xét sổ nhật kí Tập lưu các bài kiểm tra định kỳ Chương IV KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 10 Khen thưởng Cá nhân thực tốt Quy chế này thì khen thưởng theo quy định thi đua, khen thưởng Điều 11 Xử lý vi phạm Cán quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên vi phạm Quy chế này bị xử lý theo quy định./ HIỆU TRƯỞNG Cao Thống Suý (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet dinh ban hanh quy dinh su dung so diem dien tu, Quyet dinh ban hanh quy dinh su dung so diem dien tu