0

Đề thi thử môn sinh lần 3 y đa khoa

4 0 0
  • Đề thi thử môn sinh lần 3 y đa khoa

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:43

GROUP Y ĐA KHOA-NGOẠI THƯƠNG CS2-UEH ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi có 05 trang) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 Q trình hơ hấp hiếu khí thực vật xảy bào quan nào? A Lục lạp B Ti thể C Ribosome D Khơng bào Câu 82 Những nhóm động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Sứa; Giun trịn; Giun đất B Cơn trùng; Lưỡng cư; Bị sát C Giáp xác; Sâu bọ; Ruột khoang D Côn trùng; Thân mềm; Ruột khoang Câu 83 Khi nói trao đổi nước thực vật, phát biểu sau không đúng? A Áp suất rễ gây tượng ứ giọt B Dịch mạch gỗ chuyển theo chiều từ xuống rễ C Chất hữu dự trữ củ chủ yếu tổng hợp D Sự thoát nước động lực kéo dòng mạch gỗ Câu 84 Mã di truyền mang tính thối hố, có nghĩa A nhiều mã ba khác mã hoá cho axít amin B mã ba nằm nối tiếp nhau, không gối lên C mã ba mã hố cho nhiều axít amin khác D lồi sinh vật có mã di truyền giống Câu 85 Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN? A Ađênin B Timin C Uraxin D Xitôzin Câu 86 Một lồi động vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Cơ thể có nhiễm sắc thể sau thể ba? A AaaBbDd B AAaBBbDDD C AaBbbDD D AaBbDdd Câu 87 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × Aabbdd cho đời có A 12 loại kiểu gen loại kiểu hình B loại kiểu gen loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D 27 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 88 Ở người, alen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh Cặp vợ chồng sau sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A AA × Aa B Aa × aa C aa × aa D aa × AA Câu 89 Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai: XaXa × XaY cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A ruồi mắt đỏ: ruồi mắt trắng: ruồi đực mắt đỏ: ruồi đực mắt trắng B 100% ruồi mắt trắng C 100% ruồi mắt đỏ D ruồi mắt đỏ: ruồi đực mắt trắng Câu 90 Trong kiểu tương tác gen sau đây, có kiểu tương tác gen alen? I Cộng gộp II Trội khơng hồn tồn III Bổ sung IV Trội hồn tồn A B C D BD Câu 91 Một cá thể đực có kiểu gen , biết tần số hoán vị gen hai gen B D 30% Có tế bào bd thể giảm phân bình thường cho loại giao tử? A B C D Câu 92 Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,6 Tỉ lệ kiểu gen aa quần thể A 0,16 B 0,25 C 0,36 D 0,5 Câu 93 Thành tựu sau công nghệ gen? A Tạo cừu Đôly B Tạo giống dâu tằm tam bội C Tạo giống chuột nhắt mang gen chuột cống D Tạo giống lợn có ưu lai Câu 94 Ở châu chấu, 2n = 24 đực có cặp NST giới tính XO Khi quan sát tế bào quan sinh dục châu chấu đực trưởng thành bình thường, tìm tinh trùng có NST gồm A 23 NST đơn B 11 NST đơn C 12 NST kép D 11 NST kép Câu 95 Nhân tố tiến hóa sau tạo nguyên liệu thứ cấp? A Giao phối không ngẫu nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Đột biến Câu 96 Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, thực vật có hoa ngự trị đại sau đây? A Trung sinh B Cổ sinh C Tân sinh D Nguyên sinh Câu 97 Khi nói kích thước quần thể, phát biểu sau khơng ? A Kích thước quần thể đặc trưng quần thể B Kích thước quần thể thay đổi phụ thuộc vào điều kiện mơi trường C Lồi có kích thước cá thể lớn kích thước quần thể thường nhỏ D Khi kích thước xuống mức tối thiểu quần thể thường tăng trưởng nhanh Câu 98 Hệ sinh thái sau phân bố vùng nhiệt đới? A Đồng rêu Hàn đới B Rừng kim C Rừng rụng ôn đới D Rừng mưa nhiệt đới Câu 99 Những cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình gọi A Thể đột biến B Thể mang đột biến C Alen đột biến D Tần số đột biến gen Câu 100 Thể song nhị bội có kí hiệu nhiễm sắc thể A 2nA + 2nB B 2n - C 2n D 4n Câu 101 Trong hệ tuần hoàn người, tĩnh mạch chủ có chức sau đây? A Đưa máu giàu O2 từ phổi tim B Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi C Đưa máu giàu CO2 từ quan tim D Đưa máu giàu O2 từ tim đến quan Câu 102 Sự không phân li tất NST kỳ sau trình nguyên phân tế bào lưỡng bội hình thành nên dạng đột biến sau đây? A Thể B Thể ba C Tam bội D Tứ bội Câu 103 Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến lệch bội xảy phổ biến động vật, gặp thực vật B Thể đột biến tam bội thường khơng có khả sinh sản hữu tính C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường khơng làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể D Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 104 Cơ chế hình thành lồi sau tạo lồi có hàm lượng ADN nhân tế bào cao nhiều so với hàm lượng ADN lồi gốc ? A Hình thành lồi cách li sinh thái B Hình thành lồi cách li tập tính C Hình thành lồi nhờ chế lai xa đa bội hố D Hình thành lồi khác khu vực địa lí Câu 105 Một gen sinh vật nhân sơ có tỉ lệ nuclêơtit mạch là: A:T:G:X = 3:2:1:4 Phân tử mARN phiên mã từ gen có A = 2X Phát biểu sau đúng? A Mạch mạch gốc B Ở phân tử mARN, A = 3X C Ở phân tử mARN, X = 4G D Mạch mạch gốc Câu 106 Ở loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, hình dạng tương tác cặp gen Aa, Bb phân ly độc lập quy định Những kiểu gen có alen trội cho hình tam giác, kiểu gen tồn alen lặn cho hình trứng Ở hệ P, cho AaBb giao phấn, thu F1 Ở vụ đầu, F1 quả, tiến hành loại bỏ hình trứng Ở vụ sau đó, thu lấy hạt trồng thành hệ F2 Tỉ lệ có hình trứng F2 A 1/16 B 1/64 C 1/25 D 2/15 Câu 107 Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến bao gồm bước sau I Tạo dịng chủng II Xử lí mẫu vật tác nhân gây đột biến III Chọn lọc thể đột biển có kiểu hình mong muốn Trình tự bước quy trình là: A II → III → I B I → II → III C I → III → II D II → I → III Câu 108 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Đột biến thay cặp nuclêơtit làm sản phẩm gen mã hóa hồn tồn chức II Đột biến gen làm thay đổi tần số alen quần thể cách đột ngột III Đột biến điểm làm tăng liên kết hidro gen không làm thay đổi tổng số nucleotit gen IV Giá trị thích nghi đột biến thay đổi phụ thuộc vào tổ hợp gen môi trường sống A B C D Câu 109 Ở loài sinh vật lưỡng bội, trình giảm phân thể đực, số tế bào có tượng cặp NST mang cặp alen Dd không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Trong trình giảm phân thể cái, số tế bào có tượng cặp NST mang cặp alen bb không phân li giảm phân II, kiện khác diễn bình thường Theo lý thuyết, đời phép lai P: ♂AaBbDd × ♀AabbDd xuất kiểu gen sau đây? A aabbbDdd B AaBBbDdd C aabbbDDD D AaBbddd Câu 110 Có phát biểu sau nói tạo giống nhờ cơng nghệ gen? I Có thể dùng plasmit làm thể truyền để chuyển gen cần chuyển vào tế bào vi khuẩn II Kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền gọi kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp III Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen IV Cơng nghệ gen góp phần tạo sinh vật biến đổi gen có đặc tính q có lợi cho người A B C D Câu 111 Một loài thực vật, màu sắc hoa gen phân ly độc lập quy định, gen A quy định enzyme A tổng hợp tiền chất màu trắng; gen B quy định enzyme B biến tiền chất thành sắc tố vàng; gen D quy định enzyme D biến tiền chất sắc tố vàng thành sắc tố đỏ Các allele b, d allele đột biến lặn khả tổng hợp enzyme tương ứng Đem hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, F1 thu có hoa đỏ, hoa vàng hoa trắng Theo lý thuyết, khơng có đột biến, hoa vàng F1 chiếm tỉ lệ tỉ lệ sau? I 1/16 II 1/8 III 3/16 IV 3/4 A B C D Câu 112 Ở mèo, gen quy định màu lông nằm vùng khơng tương đồng NST X có alen: alen A quy định lông đen, alen a quy định lơng hung, kiểu gen Aa cho kiểu hình lông tam thể Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,9 Biết tỉ lệ đực:cái 1:1 Theo lí thuyết có phát biểu sau quần thể mèo trên? I Số mèo đực lông đen nhiều số mèo lông đen II Tất mèo có lơng tam thể mèo III Số mèo đực lông số mèo lông IV Lấy ngẫu nhiên mèo đực lông đen mèo lông tam thể quần thể cho chúng giao phối với sinh mèo Xác suất mèo có lơng tam thể 1/4 A B C D Câu 113 Một loài thực vật, xét gen có alen, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng Cho thể có kiểu gen khác giao phấn với nhau, đời xuất loại kiểu hình Theo lí thuyết, có tối đa sơ đồ lai phù hợp với kết trên? A 20 B 16 C 10 D 12 Câu 114 Ở loài động vật, xét cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 có 32% số cá thể có kiểu hình tính trạng trội Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen giới đực giới với tần số Theo lí thuyết, cho cá thể mang kiểu hình tính trạng trội giao phối thu đời có số cá thể đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ A 1/64 B.9/64 C 3/64 D 7/64 Câu 115 Cho biết côđon mã hóa axit amin sau: Một đoạn mạch mã gốc alen D có trình tự nucleotit là: 3’TAX XTA GTA ATG TXA ……ATX5’ Alen D bị đột biến tạo alen Biết đột biến không làm thay đổi mức độ hoạt động alen trình tự nucleotit alen là: D1: 3’TAX XTA GTG ATG TXA ……ATX5’ D2: 3’TAX XTG GTA ATG TXA ……ATX5’ D3: 3’TAX XTA GTA ATG TXG ……ATX5’ D4: 3’TAX XTA GTA GTG TXA ……ATX5’ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen D1 alen D3 có tổng liên kết hidro II Cá thể mang kiểu gen D3D3 có kiểu hình giống cá thể mang kiểu gen D4D4 III Trình tự axit amin chuỗi polipeptit alen D1 quy định Met-Asp-His-Tir-Xer IV Trình tự axit amin chuỗi polipeptit alen D4 quy định Met-Asp-His-Tir-Xer A B C D Câu 116 Một lồi có NST 2n, cặp nhiễm sắc thể xét cặp gen dị hợp tử Giả sử q trình giảm phân thể khơng xảy đột biến vào kì đầu giảm phân I, tế bào có hốn vị gen nhiều cặp NST cặp gen xét Theo lí thuyết, tạo tối đa 64 loại giao tử liên kết số loại giao tử tối đa tạo A 128 B 512 C 448 D 192 Câu 117 Một loài thực vật, xét tính trạng chiều cao thân màu sắc hoa, tính trạng gen quy alen trội trội hoàn toàn Cho (P) có thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau F1? I Mỗi tính trạng có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1 II Nếu kiểu hình thân cao, hoa đỏ F1 có loại kiểu gen quy định hai P phải có kiểu gen giống III Nếu F1 có loại kiểu gen với tỉ lệ hai P phải có kiểu gen khác IV Nếu F1 có kiểu gen kiểu hình thân cao, hoa đỏ có kiểu gen quy định A B C D Câu 118 Ở loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, gen quy định enzim khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau: Các alen lặn đột biến a, b, c không tạo enzim A, B C tương ứng Khi sắc tố không hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử ba cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử ba cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến, cho tất hoa đỏ F2 tạp giao, tỉ lệ hoa trắng thu đời lai A 10,99% B 40,99% C 21,99% D 20,99% Câu 119 Tại quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen phân ly độc lập với Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gene 0,3 AABB : 0,3 AaBb : 0,2 Aabb : 0,2 aabb Biết quần thể không chịu tác động chọn lọc tự nhiên, nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, F3, tỉ lệ kiểu gen không chủng quần thể A 371/256 B 203/640 C 61/640 D 183/512 Câu 120 Sơ đồ phả hệ mơ tả di truyền nhóm máu ABO bệnh di truyền X gen nằm NST thường quy định Giả thiết khơng có đột biến xảy ra, người có kiểu gen khác bệnh X giống nhóm máu 1- 2-B 3- Ghi chú: 4-A Không bị bệnh X 5- 6-O B 7- 8- 9-A 10 - B Bị bệnh X A, B, O, AB Các nhóm máu ? 11 - AB 12 - B Theo lý thuyết, vợ chồng – sinh đầu lòng khả đứa trẻ có nhóm máu B không bệnh bao nhiêu? A 21/112 B 11/37 C 11/54 D 3/7 ... lí thuyết, F3, tỉ lệ kiểu gen không chủng quần thể A 37 1/256 B 2 03/ 640 C 61/640 D 1 83/ 512 Câu 120 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu ABO bệnh di truyền X gen nằm NST thường quy định Giả thi? ??t... plasmit làm thể truyền để chuyển gen cần chuyển vào tế bào vi khuẩn II Kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền gọi kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp III Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen... trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng Cho thể có kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn sinh lần 3 y đa khoa, Đề thi thử môn sinh lần 3 y đa khoa