0

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ 1

37 569 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 10:22

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ Bộ Bu Chính viễn thông Viện Khoa học Kỹ thuật Bu điện 122 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật Đề tài cấp nhà nớc Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng ip tiếp cận công nghệ internet thế hệ mới mã số kc 01.02 GS.TSKH Đỗ Trung Tá 5866 06/6/2006 Hà Nội, 12-2003 Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Danh sách những người thực hiện TT Họ tên Cơ quan công tác Nhánh 1: Định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông A Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hạo Bửu Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 KS. Nguyễn Cương Hoàng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 TS. Đinh Văn Dũng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Nguyễn Trung Thành Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên 1 Nguyễn Trọng Dũng Nhánh 2: Biên soạn các tiêu chuẩn giao tiếp kết nối trên mạng IP A Chủ nhiệm đề tài Ths. Phạm Quốc Huy Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Ths. Trần Trọng Tuệ Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 Ths. Nguyễn Hoàng Hải Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Nguyễn Mạnh Cường Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 4 KS. Phan Trí Tuệ Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên Nhánh 3: Phát triển hệ thống Gateway, Gatekeeper VoIP thử nghiệm A Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Văn Dũng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 KS. Nguyễn Trung Thành Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 KS. Thái Quang Tùng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Biện Văn Quang Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 4 KS. Nguyễn Thế Trung Công ty Điểm Tựa 5 KS. Nguyễn Hoàng Linh Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 6 KS. Phạm Văn Hùng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện C Cộng tác viên 1 Trần Bá Thái Công ty NetNam 2 ThS. Lê Minh Quang Công ty VDC Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 iii3 ThS. Nguyễn Đức Quy Công ty VDC 4 KS. Nguyễn Cao Phương Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 5 ThS. Phạm Việt Cường Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Nhánh 4: Quy hoạch phát triển mạng dịch vụ Internet Việt Nam đáp ứng nhu cầu hiện tại định hướng phát triển IPv6 A Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Văn Dũng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 KS. Hồ Mạnh Trung Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 2 KS. Nguyễn Quang Vinh Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 3 KS. Trần Thế Truyền Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 4 Ths. Lê Bá Tân Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 5 KS. Nguyễn Thị Hằng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 6 KS. Trịnh Kim Chi Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Nhánh 5: Đề xuất về tổ chức dịch vụ, chính sách phát triển quản lí, kinh doanh Internet A Chủ nhiệm đề tài Phạm Hồng Hải Vụ viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Trần Quang Cường Vụ viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông Nhánh 5: Xây dựng mạng WAN thử nghiệm trên nền giao thức IP phiên bản 6 A Chủ nhiệm đề tài Trần Bá Thái Công ty NetNam B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Lê Anh Tuấn Công ty NetNam 2 Lý Thành Trung Công ty NetNam 3 Nguyễn Quốc Định Công ty NetNam 4 Lý Văn Nhân Công ty NetNam 5 Trần Đức Thắng Công ty NetNam C Cộng tác viên 1 Nguyễn Tuấn Dũng Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 Đặng Quang Nguyên Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 Nguyễn Hương Liên Đại học Bách Khoa Hà Nội Nhánh 7: Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam kết nối với mạng Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 ivIPv6 quốc tế A Chủ nhiệm đề tài Hoàng Liên Công ty VDC, Tổng Cty BCVT VN B Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 Nguyễn Thành Lê Công ty VDC, Tổng Cty BCVT VN 2 Nguyễn Thành Long Công ty VDC, Tổng Cty BCVT VN 3 Lê Duy Công ty VDC, Tổng Cty BCVT VN Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 vMỤC LỤC Danh sách những người thực hiện ii Lời mở đầu . vi Mục tiêu của đề tài vii Phương pháp nghiên cứu . vii Nhánh 1: Định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông .1 Nhánh 2: Biên soạn các tiêu chuẩn giao tiếp kết nối trên mạng IP 4 Nhánh 3: Phát triển hệ thống Gateway, Gatekeeper VoIP thử nghiệm 7 Nhánh 4: Quy hoạch phát triển mạng dịch vụ Internet Việt Nam đáp ứng nhu cầu hiện tại định hướng phát triển IPv6 13 Nhánh 5: Đề xuất về tổ chức dịch vụ, chính sách phát triển quản lí, kinh doanh Internet .16 Nhánh 6: Xây dựng mạng WAN thử nghiệm trên nền giao thức IP phiên bản 6 .20 Nhánh 7: Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam kết nối với mạng IPv6 quốc tế .26 Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 viLời mở đầu Với sự phát triển của Internet về phạm vi cũng như loại hình ứng dụng, giao thức nền IPv4 chắc hẳn sẽ không thể đáp ứng được trong tương lai không xa. IPv6 đang được nghiên cứu đưa ra như là sự lự chọn duy nhất cho sự phát triển tiếp tục của Internet. Khuyến nghị về công nghệ IP phiên bản 6 đã được IETF đưa ra dưới dạng tài liệu RFC 1752 từ 17/11/1994. Sau đó, vào 10/8/1998, IETF đã đưa ra những tiêu chuẩn về nguyên lý của IP phiên bản 6 dưới dạng Draft Standard. Công nghệ IP phiên bản 6 đã được triển khai ở hầu hết các hệ điều hành mạng cũng như ở các bộ định tuyến. Mạng đường trục IP phiên bản 6 cũng đã được triển khai ở cấp quốc gia tại 60 nước. Hiện nay ở Việt Nam, các nghiên cứu về công nghệ IP phiên bản 6 mới chỉ dừng ở mức đề tài nghiên cứu chứ chưa có được những tiêu chuẩn ngành cụ thể về việc giao tiếp, kết nối định tuyến trên mạng IP phiên bản 6. Một số sản phẩm thực tế: Trong thời gian vừa qua, nhiều cơ sở nghiên cứu đã cố gắng đưa ra được một số sản phẩm ứng dụng trên mạng IP những số lượng chưa nhiều khả năng áp dụng còn hạn chế. Sản phẩm cung cấp dịch vụ VoIP chưa được phát triển ở Việt Nam. Với hiện trạng như vậy, đề tài “Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ In-tơ-nét (Internet) thế hệ mới” nhằm đưa ra giải pháp phát triển mạng Internet ở Việt Nam theo công nghệ IPv6 để hoà nhập với xu thế phát triển mạng Internet trên thế giới. Đề tài được chia thành 7 nhánh nghiên cứu chính: 1. Định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông 2. Biên soạn các tiêu chuẩn giao tiếp kết nối trên mạng IP 3. Phát triển hệ thống Gateway, Gatekeeper VoIP thử nghiệm 4. Quy hoạch phát triển mạng dịch vụ Internet Việt Nam đáp ứng nhu cầu hiện tại định hướng phát triển IPv6 5. Đề xuất về tổ chức dịch vụ, chính sách phát triển quản lí, kinh doanh Internet 6. Xây dựng mạng WAN thử nghiệm trên nền giao thức IP phiên bản 6 7. Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam kết nối với mạng IPv6 quốc tế Kết quả nghiên cứu của các nhánh sẽ được trình bày ở các phần sau. Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 viiMục tiêu của đề tài Mục tiêu tổng quát : - Nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ mới nhằm phát triển mạng dịch vụ trên các mạng sử dụng giao thức IP. - Nghiên cứu công nghệ In-tơ-nét (Internet) phiên bản 6 (thế hệ 2) để định hướng phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ mới trên mạng quốc tế (Internet). Mục tiêu cụ thể: - Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ mới trên mạng quốc tế (Internet) theo các công nghệ tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam. - Đưa ra kế hoạch phát triển mạng IP Việt Nam chế tạo một số sản phẩm ứng dụng triển khai trên các mạng sử dụng giao thức IP. Phương pháp nghiên cứu 1. Nghiên cứu lý thuyết - Khảo sát, đánh giá thực trạng mạng Internet Việt Nam. - Nghiên cứu tìm hiểu các tiêu chuẩn liên quan tới công nghệ IP phiên bản 6. - Căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế thực trạng mạng Internet Việt Nam, xây dựng các tiêu chuẩn ngành về giao tiếp kết nói trên mạng IP phiên bản 6. - Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu về công nghệ IP phiên bản 6 ở trong nước trên thế giới để xây dựng định hướng phát triển cơ sở hạ tầng các dịch vụ mới cho mạng Internet Việt Nam. Giải pháp công nghệ IP v6 được lựa chọn từ: các dự án thử nghiệm, các nghiên cứu độc lập, các hãng sản xuất thiết bị. - Xây dựng quy trình phương pháp quy hoạch, thiết kế mạng IPv6. Áp dụng các phương pháp dự báo, tối ưu hoá hiện đại. 2. Chế tạo sản phẩm - Sử dụng quy trình phát triển phần mềm công cụ của ISO, IEEE, Rational để phát triển phần mềm quy hoạch mạng Internet hệ thống VOIP. - Sử dụng nền phần cứng công nghiệp của Intel. 3. Thử nghiệm - Thử nghiệm mạng, dịch vụ IPv6 trên nền thiết bị hiện đại - Xây dựng quy trình phương pháp đánh giá chất lượng mạng dịch vụ theo các khuyến nghị của ITU-T, ETSI IETF. - Thử nghiệm theo nhiều giai đoạn: từ phòng nghiên cứu tới mạng thực tế Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 1/ 30Nhánh 1: Định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông 1. Sản phẩm Nhánh đề tài này đã có sản phẩm sau: • Báo cáo định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông (Quyển 1 kèm theo) • Sách “Công nghệ VOIP”, NXB Bưu Điện. 2. Tóm tắt báo cáo Chương 1. Chương này đề cập đến hiện trạng hạ tầng cơ sở thông tin, bao gồm mạng Internet mạng viễn thông của nước ta thế giới. Nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện thu thập xử lý các số liệu thống kê từ nhiều nguồn đáng tin cậy, từ VNNIC đến các tổ chức viễn thông quốc tế các hãng nghiên cứu thị trường. Chương 2. Nội dung chính của chương này là phân tích động lực thúc đẩy sự phát triển, các yêu cầu đối với mạng Internet thế hệ mới, xu hướng phát triển công nghệ, các dịch vụ, tổ chức chính sách quản lý mạng. Chương 3. Trong chương này, các ứng dụng được mô tả qua các chức năng hoạt động của chúng. Các ứng dụng này là nền móng cơ bản mà từ đó, những người phát triển mạng thế hệ sau có thể tạo ra các dịch vụ mới với số lượng gần như không giới hạn. Các dịch vụ đa dạng với những đánh giá về khả năng phát triển đã được đưa ra trong chương này. Việc đánh giá thị trường được thực hiện chủ yếu thông qua các số liệu phân tích thị trường Bắc Mỹ Châu Âu. Chương 4. Trong chương này chúng tôi xem xét một số vấn đề liên quan đến định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông. Chương này bao gồm cả xu hướng phát triển của các công nghệ chuyển mạch, công nghệ truy nhập, công nghệ truyền dẫn .và sự hội tụ giữa mạng viễn thông với mạng dữ liệu chuyển mạch gói (mạng IP). Các công nghệ viễn thông thế hệ mới đã đang khẳng định vị trí của mình, tiến tới mạng viễn thông cung cấp các dịch vụ truyền thống dịch vụ mới trên nền mạng IP. Chương 5. Chương này đề cập đến định hướng phát triển cơ sở hạ tầng, kế hoạch triển khai mạng Internet thế hệ mới, ứng dụng IPv6 lộ trình chuyển đổi mạng. NGN cần xem là mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông ở Việt Nam. IP sẽ dần dần đóng vai trò chính trong thông tin được truyền trong mạng. Tiếp cận mạng thế hệ sau đưa đến những lợi thế cạnh tranh (khả năng mềm dẻo để tạo các dịch vụ mới nhanh chóng bằng cách nhập cập nhật thêm các ứng dụng, sự tối ưu hoá chu kỳ sống của thiết bị, .). Tuy nhiên, hình ảnh của NGN mới được các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ETSI dựng nên qua các phiên bản dự thảo 0.x, vì vậy lộ trình chuyển đổi cũng sẽ ở mức trừu tượng như Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 2/ 30các phiên bản trên. Chúng ta đều hiểu rằng, sẽ rất khó để chỉ ra con đường tối ưu, nếu như không biết là định đi tới đâu! Lộ trình chuyển đổi mạng cần được đưa ra từ ngay bây giờ, tuy nhiên cũng cần phải sửa đổi trong 5 đến 10 năm tiếp, tuỳ thuộc sự phát triển của cơ sở hạ tầng cũng như nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Sau khi đã xác định giải pháp phát triển mạng viễn thông cũng như mạng mục tiêu cần tiến tới, chúng ta có thể vạch ra quá trình chuyển đổi mạng gồm 3 giai đoạn. Sau đây là các bước đi trong quá trình chuyển đổi mạng. Bước 1: Triển khai thử nghiệm, tăng hiệu quả khai thác mạng hiện thời Đối tượng là: khu dân cư, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu. Mục tiêu thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng của công nghệ, khả năng kết nối với mạng hiện thời, khả năng duy trì dịch vụ hiện có, điều tra nhu cầu khách hàng đối với dịch vụ mới, đánh giá năng lực thiết bị, v.v . Trong giai đoạn này cần giảm tối đa chi phí vận hành khai thác mạng PSTN. Tối đa hiệu quả sử dụng mạng PSTN. Phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền hạ tầng viễn thông hiện thời. Dịch vụTriển khai dịch vụ VoIP trên diện rộng. − Duy trì lưu lượng thoại trên mạng PSTN hiện thời − Truy nhập Internet vẫn được thực hiện trên hạ tầng cũ Mạng truy nhập − Triển khai thử nghiệm các công nghệ truy nhập băng rộng như xDSL cho các dịch vụ thoại, số liệu, video. Mạng chuyển mạch/định tuyến − Mạng IP của VDC vẫn duy trì công nghệ cũ. Tránh đầu tư các nút Router không có khả năng kết nối với nút chuyển mạch đa dịch vụ trong tương lai. − Thử nghiệm công nghệ IPv.6 − Thử nghiệm mạng truyền số liệu tốc độ cao trên nền công nghệ IP/MPLS. − Thử nghiệm mạng định tuyến IP qua DWDM. Mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội hạt - Duy trì mạng SDH - Thử nghiệm mạng truyền dẫn DWDM Bước 2: Triển khai mạng trục đa dịch vụ băng rộng Mục tiêu của bước này nhằm thiết lập hạ tầng mạng trục băng rộng trên công nghệ IP MPLS. Dịch vụ Đề tài KHCN cấp nhà nước KC.01.02 Chương trình KC.01 3/ 30− Duy trì lưu lượng thoại trên mạng PSTN hiện thời − Triển khai các dịch vụ tích hợp: thoại, số liệu Video Mạng truy nhập − Chuyển đổi đầu cuối sang tuy nhập băng rộng − Thử nghiệm mạng di động thế hệ sau Mạng chuyển mạch/định tuyến − Chuyển đổi IPv.4 sang IPv.6 − Triển khai công nghệ IP/MPLS cho mạng chuyển mạch băng rộng liên tỉnh. Lưu ý không chuyển lưu lượng thoại đường dài từ mạng PSTN sang. − Triển khai mạng định tuyến IP qua DWDM. − Chuyển toàn bộ lưu lượng IP hiện thời của các ISP sang mạng trục đa dịch vụ băng rộng. − Duy trì lưu lượng PSTN của khách hàng cũ trên cơ sở hạ tầng hiện thời. Đưa lưu lượng thoại / số liệu/ Video với công nghệ truy nhập mới sang mạng trục mới. Kết nối mạng VoIP vào mạng chuyển mạch đa dịch vụ mới. Mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội hạt - Duy trì mạng SDH - Triển khai công nghệ DWDM lên mạnh truyền dẫn trục Bước 3: Hoàn thiện hạ tầng viễn thông với công nghệ gói Mạng truy nhập − Triển khai các công nghệ tuy nhập băng rộng − Triển khai dịch vụ di động băng rộng (có thể là 3G hoặc 4G) − Chuyển đổi toàn bộ lưu lượng mạng PSTN sang nền mạng viễn thông hướng tới IP. Mạng chuyến mạch/định tuyến - Thực hiện chuyển đổi lưu lượng PSTN sang nền mạng gói - Chuyển đổi IPv.4 sang IPv.6 Mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội hạt - Triển khai công nghệ DWDM lên mạnh truyền dẫn trục, mạng nội hạt - Thử nghiệm hệ thống chuyển mạch/định tuyến quang [...]... lượng sản phẩm nghiên cứuphát triển của Cục quản lý chất lượng (Quyển 3 kèm theo) • Tài liệu giảng dạy o o • Công nghệ IP ứng dụng trên mạng viễn thông Việt nam Đo kiểm dịch vụ VOIP Bài báo khoa học: 4 2 Hệ thống cung cấp dịch vụ VoIP Để triển khai dịch vụ thoại IP, một nhà cung cấp dịch vụ không cần phải đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng vì dịch vụ này vẫn tận dụng nền cơ sở hạ tầng của mạng thoại truyền... trên, mạng IPv6 thử nghiệm có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng với mục đích nghiên cứu các công nghệ mạng dịch vụ mạng thế hệ mới Mạng có khả năng hỗ trợ khoảng 10 00 máy trạm có thể nâng cấp để mở rộng qui mô Chương trình KC. 01 25/ 30 Đề tài KHCN cấp nhà nước KC. 01. 02 Nhánh 7: Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam kết nối với mạng IPv6 quốc tế 1 Sản phẩm Nhánh đề tài này đã có sản phẩm sau: • Mạng. .. trên việc nghiên cứu kết nối với các mạng IPv6 trên thế giới cũng như nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi từ mạng IPv4 sang mạng IPv6 là cần thiết Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu cơ bản về giao thức IPv6, nghiên cứu đánh giá các phương pháp chuyển đổi các thành phần mạng từ IPv4 sang IPv6 Xây dựng hệ thống mạng WAN thử nghiệm kết nối mạng IPv6 tại Viện Công Nghệ Thông Tin với mạng 6bone... thấp có thể được triển khai rộng rãi nếu nhận được sự hỗ trợ đầu tư đúng mức từ các cấp quản lý Chương trình KC. 01 12/ 30 Đề tài KHCN cấp nhà nước KC. 01. 02 Nhánh 4: Quy hoạch phát triển mạng dịch vụ Internet Việt Nam đáp ứng nhu cầu hiện tại định hướng phát triển IPv6 1 Sản phẩm Nhánh đề tài này đã có các sản phẩm sau: • Bản quy hoạch phát triển mạng dịch vụ Internet Việt Nam đáp ứng. .. cấu trúc xu hướng phát triển ở Việt Nam trên thế giới Chương II nghiên cứu nhu cầu về các loại hình dịch vụ của mạng Internet trong tương lai nêu ra được các vấn đề còn hạn chế mà công nghệ hiện tại không đáp ứng được sau đó nghiên cứu giao thức IPv6 là một giao thức sẽ thay thế IPv4 trong tương lai nêu ra các phương pháp dùng để chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 Chương III nghiên cứu về quy... FTP (ep0: 3c5x9) : :1 : :15 DNS (rl0: RealTek 812 9/ 813 9) : :1 : :11 20 01: 0D30: 010 8:f000::/64 ::2 20 01: 0D30: 010 8:20 01: :/64 ::2 : :12 NAT-PT gw Client-GW : :10 WWW IPv4 Cloud nn Tu SV-GW, RADVD Server el Work Station H1 Work Station H2 IPv4 Cloud (VARENET backbone) ::2 20 01: 0D30: 010 8:5000::/64 Hình 2 Sơ đồ mạng thử nghiệm WAN IP6 tại Viện CNTT Loại thống Thống kê kê Thống kê theo ngày Max In: 14 23.6 kb/s (92.7%)... các dịch vụ truy nhập, dịch vụ ứng dụng Internet tới tất cả các vùng, miền trong cả nước với chất lượng phục vụ ngày càng cao Nhà nước quan niệm việc truy nhập sử dụng các dịch vụ Internet là quyền cơ bản của mỗi công dân Chính sách về giá cước sử dụng dịch vụ Cần nghiên cứu điều chỉnh lại hệ thống giá cước đối với các dịch vụ kết nối, truy nhập, ứng dụng Internet trên cơ sở giá thành cung cấp dịch. .. mục tiêu nghiên cứu cũng như triển khai của đề tài Chương I nghiên cứu về Kế hoạch định cỡ định tuyến mạng IPv6 Mạng thử nghiệm IPv6 cần được định cỡ về mọi phương diện như địa chỉ mạng, định cỡ thiết bị mạng, định cỡ dịch vụ ứng dụng, phân tách để triển khai từng bước, kết nối nội bộ, kết nối trên diện rộng kết nối quốc tế Mạng thử nghiệm IPv6 sẽ được xây dựng trên nền mạng IPv4, có nghĩa... cũng nghiên cứu việc chuyển đổi địa chỉ IPv6 tại Việt Nam dựa trên việc xây dựng một mạng IPv6 song song với việc chuyển đổi dần dần địa chỉ IPv4/IPv6 từ mạng IPv4 hiện đang có Sau đó là việc Thử nghiệm các dịch vụ ứng Chương trình KC. 01 26/ 30 Đề tài KHCN cấp nhà nước KC. 01. 02 dụng IPv6 Việc kết nối sử dụng không gian địa chỉ IPv6 về cơ bản nhằm mang lại cho người sử dụng cơ hội khả năng sử dụng. .. đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT đầu tư chuyển giao công nghệ ở Việt Nam Chính sách phát triển các dịch vụ ứng dụng Internet Có chính sách phát triển các ứng dụng dịch vụ trên mạng Internet, biến nó thành một môi trường ảo hấp dẫn thu hút được nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội sử dụng Các dịch vụ giải trí (video theo yêu cầu, trò chơi trên mạng) , đào tạo từ xa, y tế từ xa, làm việc từ . dịch vụ VoIP chưa được phát triển ở Việt Nam. Với hiện trạng như vậy, đề tài Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ. điện 12 2 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài cấp nhà nớc Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng ip tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ 1, Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ 1, , trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01, trình KC.01 trình KC.01 trình KC.01

Từ khóa liên quan