0

MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

2 1,575 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2014, 22:44

1. No more. Đủ rồi. 2. No wonder! Hèn gì! 3. No problem. Không sao. 4. No wonder why. Chả trách. 5. Never mind. Đừng bận tâm. 6. No, this is the first time. Không, đây là lần đầu tiên. 7. Let me think about it. Để tôi suy nghĩ về việc đó. 8. Let's go have a look. Chúng ta hãy đi xem. 9. He's nothing to me. Với tôi nó chẳng/không là gì cả. 2. No choice : Hết cách, No hard feeling : Không giận chứ Not a chance : Chẳng bao giờ Now or never : ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ No way out/ dead end : không lối thoát, cùng đường No more : Không hơn No more, no less : Không hơn, không kém No kidding ? : Không nói chơi chứ ? Never say never : Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ None of your business :Không phải chuyện của anh No way : Còn lâu No problem : Dễ thôi No offense: Không phản đối So? : Vậy thì sao? So So : Thường thôi So what? : Vậy thì sao? Stay in touch : Giữ liên lạc Step by step : Từng bước một See ? : Thấy chưa? Sooner or later : Sớm hay muộn Shut up ! : Im Ngay 3. . giờ hoặc chẳng bao giờ No way out/ dead end : không lối thoát, cùng đường No more : Không hơn No more, no less : Không hơn, không kém No kidding ? : Không. 1. No more. Đủ rồi. 2. No wonder! Hèn gì! 3. No problem. Không sao. 4. No wonder why. Chả trách. 5. Never mind. Đừng bận tâm. 6. No, this is the
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG, MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG,

Từ khóa liên quan