0

TEST 1 E 6

2 4 0
  • TEST 1 E 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 01:42

Em hãy sắp xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa, viết hoa chữ cái đầu câu 1pt 1.. II/ Write complete sentences: Em hãy viết câu hoàn chỉnh 1pt 1.[r] (1)TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÁP Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: Điểm BÀI KIỂM TRA SỐ Năm học 2013-2014 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 45 phút Lời phê thầy cô ( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra) A LISTENING: Listen to the dialogue and fill in the blanks ( 2pts) Hi I’m Ba I’m years old I’m a student This is my father His name’s Ha He’s a This is my mother name’s Nga She’s a teacher, too This is my sisiter, Lan She’s fifteen She’s a student I’m her B PRONUNCIATION, GRAMMAR AND VOCABULARY I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others ( Em hãy chọn từ mà phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại) (0,75pt) A clock B close C.open D window A pencil B desk C evening D spell A fine B night C five D live II/ Odd one out ( Em hãy chọn từ khác loại với từ còn lại) (0,75pt) A pencil B ruler C window D eraser A classroom B desk C board D street A am B C is D are III/ Choose the word or phrase( A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence ( Em hãy chọn đáp án đúng để hoàn thành câu ) (2pts) My sister is Nga is a teacher A She B Her C He D His This is my father name is Phong A She B His C.He’s D He How are you ? – I’m 12 years old A nice B good C old D fine I’m fine , A thank B thanks you C thank you D fine thank Where ? A live you B you lives C you live D you live We live Hue A in B.on C up D at that your teacher? A Do B Am C Are D Is How you spell your name ? A are B C does D is (2) C READING Read the following passage and the tasks below ( Em hãy đọc đoạn văn sau và làm bài tập bên ) Hi My name is Nam I’m 12 and I’m a student I live in a house on Tran Phu street There are four people in my family; my father, my mother, my sister and me My father is forty five years old He is a teacher My mother is thirty seven She is a teacher, too My sister is fifteen years old She is a student and she studies in the same my school I/ True or False? Write (T) for true sentence and (F) after false sentence (Đúng hay sai? Em hãy viết T sau câu đúng và F sau câu sai ) (1.5pts) There are five people in Nam’s family His parents are teachers He lives in a house with his father, mother and his sister II/ Answer the questions ( Em hãy trả lời câu hỏi ) (1pt) Where does Nam live? …………………………………………………………………………………………… … Is his mother a nurse? …………………………………………………………………………………………… … D WRITING I/ Arrange the following words in the correct oder to make meaningful sentences ( Em hãy xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa, viết hoa chữ cái đầu câu ) (1pt) thank/ are/ you/ fine/ ,/ we ………………………………………………………………………………………… sister/ are/ students/ this/ these/ is/ and/ her/ my ………………………………………………………………………………………… II/ Write complete sentences: ( Em hãy viết câu hoàn chỉnh) (1pt) I/ be/ a/ student/ class 6A ………………………………………………………………………………………… My/ name/ be/ Phong/ and/ I/ be/ 12/ years/ old ………………………………………………………………………………………… THE END (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST 1 E 6, TEST 1 E 6