0

QD KHEN THUONG HK1

3 1 0
  • QD KHEN THUONG HK1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:07

Nguyễn Thị Hồng Thủy Tiên Đỗ Thị Thủy Tiên Đinh Thị Bích Trâm Nguyễn Trí Vĩnh Đỗ Hải Yến Hồ Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Bé Quyên Trần Thị Thanh Ngân Trương Thị Ngọc Nguyễn Thị Diễm My Trần[r] (1)PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHÚ THỌ B Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02/QĐKT.THPTB Phú Thọ, ngày 07 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V/v Khen học sinh học kỳ Năm học 2014 - 2015 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Căn Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn số 03/VBHNBGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 việc hợp Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn Luật Thi đua Khen thưởng và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi đua Khen thưởng; Căn công văn số 110/PGDĐT-TCCB ngày 30/10/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông Về việc hướng dẫn thực số nội dung công tác tổ chức; Theo đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều Nay khen danh hiệu Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học cho 64 học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ B, học kỳ năm học 2014 – 2015, gồm các học sinh có tên danh sách kèm theo Điều Kèm theo em giấy khen Điều Tổ trưởng tổ Văn phòng, Tổ tài chính, Tổ trưởng tổ (chuyên môn), Hội đồng thi đua khen thưởng trường Tiểu học Phú Thọ B và các em học sinh có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -Như điều 3; -Phòng GD-ĐT huyện(b/c) -CĐGD huyện (b/c) -Lưu HĐTĐKT Đỗ Văn Hai (2) DANH SÁCH KHEN HỌC SINH HK1 NĂM HỌC 2014 – 2015 (Kèm theo định số: 02/QĐKT.THPTB ngày 07 tháng 01 năm 2015) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Kim Chi Phan Ngọc Diệp Nguyễn Quân Hạo Nguyễn Thị Ngọc Hân Lê Huỳnh Hoa Lê Nguyễn Duy Khang Ngô Quốc Khánh Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Vũ Linh Trần Triệu Yến Linh Trần Thị Trúc Ly Bùi Minh Nhựt Trần Văn Vũ Phạm Võ Quốc Hội Ngô Thùy Bảo Thư Võ Thị Khả Ái Nguyễn Thị Tường Vi Phan Thị Kim Tuyến Trịnh Tuấn Vỹ Nguyễn Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Minh Thơ Lê Tường Nguyên Nguyễn Võ Nhật Duy Lưu Băng Băng Lê Thị Anh Thơ Trịnh Thị Như Huỳnh Trần Minh Trí Nguyễn Đàm Thế Duy Trương Ngọc Giàu Trần Thị Kim Phụng Nguyễn Thành Luân Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Ngọc Như Ý Cao Thị Trúc Ly Nữ Lớp 1/1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 3/1 Đạt thành tích Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Ghi chú (3) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tiên Đỗ Thị Thủy Tiên Đinh Thị Bích Trâm Nguyễn Trí Vĩnh Đỗ Hải Yến Hồ Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Bé Quyên Trần Thị Thanh Ngân Trương Thị Ngọc Nguyễn Thị Diễm My Trần Thanh Chí Phong Lê Huỳnh Ngọc Thảo Đoàn Thị Kim Tròn Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Thị Mỹ Tiên Trương Thị Ngọc Hà Lê Thị Thúy Liểu Đàm Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Vàng Nguyễn Ngọc Chí Vĩnh Nguyễn Thị Ngọc Yến Đinh Thị Mỹ Xuyên Lê Thị Thủy Tuyên Lê Trần Huyền Trâm Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Ngọc Như Ý Phan Thị Kim xuyến Nguyễn Thị Phiêm Chăm Nguyễn Vĩnh Lăm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 5/1 5/1 5/2 5/2 5/2 5/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4 4 // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: QD KHEN THUONG HK1, QD KHEN THUONG HK1