0

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trường đại học Thương Mại

23 1 0
  • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trường đại học Thương Mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:16

Bài giảng Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin có nội dung gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về phân tích & thiết kế HT; Chương 2 - Ngôn ngữ mô hình hóa và công cụ PTTK; Chương 3 - Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng; Chương 4 - Thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo! Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Mục đích • Cung cấp cho sinh viên khái niệm bản, nguyên lý chung phân tích thiết kế hệ thống p kiến thức p phân tích thiết kế hệệ thốngg • Cungg cấp theo cách tiếp cận hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ UML  Sinh viên áp dụng số tốn đời sống quản lý kinh doanh, dịch vụ,… PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN Bộ mơn Cơng nghệ thông tin Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 20/12/2013 Cấu trúc và nội dung – Chương 1. Tổng quan phân tích & thiết kế HT – Chương 2: Ngơn ngữ mơ hình hóa và cơng cụ PTTK Chương 2: Ngơn ngữ mơ hình hóa cơng cụ PTTK – Chương 3. Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng – Chương 4: Thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng • Đánh giá: thi hết học phần + bài tập lớn Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Tài liệu tham khảo • Cấu trúc: 3 tín (36,9) • Nội dung:  20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Chương 1. Tổng quan về PTTKHT • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Nguyễn Văn Vỵ, Thống Kê, 2002 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng, Đặng , Dục, 2002 ụ , Văn Đức, NXB Giáo • System Analysis and Design ‐ Complete  Introductory Tutorial for Software Engineering.  http://www.freetutes.com/systemanalysis • Phân tích thiết kế Hệ thống thơng tin với UML. Đặng Văn Đức, NXB Giáo dục 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 1.1 Phương pháp luận về PTTKHT 1.1. Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2. Mơ hình hóa hệ thống 1.1.3. Quy trình phân tích thiết kế hệ thống 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2. Mơ hình hóa hệ thốngg 1.1.3. Quy trình phân tích thiết kế hệ thống 1.2. Các hướng tiếp cận phân tích thiết kế 1.2.1 Tiếp cận hướng chức 1.2.2. Tiếp cận hướng đối tượng 1.2.3. Đánh giá hướng tiếp cận 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1 Các khái niệm cơ bản • Khái niệm Hệ thống: là tập hợp gồm nhiều  thành phần/đối tượng có tổ chức và tương tác  với nhau nhằm thực hiện các mục tiêu chung • Ví dụ: hệ thống điều khiển giao thơng, hệ  Ví dụ: hệ thống điều khiển giao thơng hệ thống mạng máy tính • HT mở: là HT trong đó tồn tại một số thành  phần có tương tác với mơi trường bên ngồi • Khái niệm HT quản lý: là phương tiện, biện pháp để theo dõi, kiểm tra định hướng hoạt động tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề • Thành phần – Hệ thống định: xác định mục tiêu mà tổ chức phải vươn tới, tác động độ lên lê HT tác vụ để thực h h ệ mục tiêu ê – Hệ thống tác vụ: thực hoạt động tổ chức theo chiến lược mà HT quyết định đề – Hệ thống thơng tin: phân tích cung cấp TT về tình hình HT tác vụ chuyển thị HT quyết định cho HT tác vụ • Chú ý: ranh giới phân chia thành phần 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 20/12/2013 1.1.1 Các khái niệm cơ bản Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 1.1.1 Các khái niệm cơ bản • Vai trị của HTTT: – Thu thập TT – Xử lý TT – Truyền thông tin Truyền thông tin Mối quan hệ các thành phần  trong HT quản lý 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 10 Các kiện tiến hóa 1.1.1 Các khái niệm cơ bản (Cập nhập) Dữ liệu Về cấu trúc quan • Các thành phần của HTTT – Con người và thiết bị – Dữ liệu: Là các thơng tin được lưu và duy trì nhằm  phản ánh thực trạng thời hay khứ phản ánh thực trạng hiện thời hay quá khứ của  DN – Các xử lý: Là những q trình biến đổi thơng tin,  nhằm: Dữ Các tham liệu số ố vào Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin TT ngồi Dữ liệu Về hoạt động KD/DV • Sinh ra các thông tin theo thể thức quy định • Trợ giúp ra các quyết định 20/12/2013 Xử lý ‐ Các quy tắc quản lý ‐ Các thủ tục TT  nội (Thu thập) 11 20/12/2013 Các kiện hoạt động Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 12 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 1.1.1 Các khái niệm cơ bản 1.1.2 Mơ hình hóa hệ thống • Ngun lý chế ngự phức tạp: lờ chi  tiết không quan trọng • Khái niệm mơ hình: là dạng trừu tượng hóa hệ thống thực. Hay mơ hình biểu diễn hệ thống thực, được thực, diễn tả: • Phân loại các HTTT:  – HT xử lý dữ liệu (DPS) – HTTT quản lý (MIS) – HT hỗ trợ quyết định (DSS) HT hỗ trợ định (DSS) – Hệ chuyên gia (ES) – Ở một mức độ trừu tượng hóa – Theo một quan điểm (góc nhìn) nào – Bởi hình thức hiểu (văn bản, bảng,  đồ thị …) • Khái niệm mơ hình hóa: là việc dùng mơ hình để nhận thức diễn tả hệ thống 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 13 20/12/2013 1.1.2 Mơ hình hóa hệ thống • Các phương diện mơ tả hệ thống (bốn trục  mơ hình hóa) – Để hiểu – Để trao đổi – Để hồn chỉnh – Mơ tả các chức năng HT phải thực hiện – Mơ tả các đặc điểm tĩnh của hệ thống: các thơng  Mơ tả đặc điểm tĩnh hệ thống: thông tin, các quan hệ – Mơ tả cách ứng xử của HT – Mơ tả kiến trúc của HT (các thành phần) • Hiện nay: PTTKHT sử nay: PTTKHT sử dụng mơ hình dạng biểu đồ (diagram) • Mức độ mơ hình hóa HT – Mức logic – Mức vật lý  Mọi trình phát triển hệ thống ln có hai giai đoạn phân biệt: phân tích thiết kế Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 14 1.1.2 Mơ hình hóa hệ thống • Mục đích mơ hình hóa: 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 15 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 16 1.1.3. Quy trình phân tích thiết kế hệ thống 1.1.2 Mơ hình hóa hệ thống • Các phương pháp mơ hình hóa • • • • • • – Các phương pháp hệ thống  – Các phương pháp hướng chức năng/ cấu trúc – Phương pháp theo sự kiện Phương pháp theo kiện – Các phương pháp hướng dữ liệu – Các phương pháp hướng đối tượng Giai đoạn 1: Khảo sát dự án Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống Giai đoạn 3: Thiết kế Giai đoạn 4: Thực Giai đoạn 5: Kiểm thử Giai đoạn 6: Triển khai bảo trì • ???  20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 17 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 18 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 1.2.1 Cách tiếp cận hướng chức năng 1.2 Các hướng tiếp cận PTTKHT • Tư tưởng: Lấy chức làm đơn vị phân rã HT • Đặc điểm: 1.2.1 Tiếp cận hướng chức 1.2.2. Tiếp cận hướng đối tượng 1.2.3. Đánh giá hướng tiếp cận 20/12/2013 – Dựa vào chức – Phân rã chức năngg làm mịn ị dần theo cách thực ự ệ từ xuống – Các đơn thể chức trao đổi với cách truyền tham số sử dụng liệu chung – Tính mở thích nghi HT bị hạn chế – Khả tái sử dụng bị hạn chế không hỗ trợ chế kế thừa Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 19 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 20 1.2.2 Cách tiếp cận hướng đối tượng 1.2.1 Cách tiếp cận hướng chức QL DN • Tư tưởng: Lấy thực thể/ đối tượng đơn vị phân rã HT  QL Nhân Theo  dõi NS Trả công QL Tài KT  thu chi 20/12/2013 KT   Tổng hợp QL Vật tư QL  Thiế t bị QL  Vật liệu • Đặc điểm: QL KH Giải quyế t Đơn hàng Tiếp thị Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 21 1.2.3. Đánh giá các hướng tiếp cận • Ưu điểm: – Tư phân tích thiết kế rõ ràng – Chương trình sáng sủa dễ hiểu – Phân tích chức hệ thống – Dễ theo dõi luồng liệu 20/12/2013 – Khơng hỗ trợ việc sử dụng lại Các chương trình hướng cấu trúc phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc liệu tốn cụ thể, khơng thể dùng lại modul phần mềm cho phần mềm khác với yêu cầu liệu khác – Không phù hợp cho phát triển phần mềm lớn – khó quản lý mối quan hệ modul dễ gây lỗi phân tích khó kiểm thử bảo trì Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 22 1.2.3. Đánh giá các hướng tiếp cận • Nhược điểm: Tiếp cận hướng chức – Đặt ặ trọng tâm â vào liệu ệ – Xem HT như tập thực thể, đối tượng – Các lớp trao dổi với thơng điệp – Tính mở thích nghi HT cao – Hỗ trợ sử dụng lại chế kế thừa 23 Tiếp cận hướng đối tượng • Ưu điểm: – Gần gũi với giới thực – Tái sử dụng dễ dàng – Đóng Đó gói ói che h giấu iấ thông tin làm cho hệ thống tin cậy – Thừa kế làm giảm chi phí, hệ thống có tính mở cao – Xây dựng hệ thống phức tạp 20/12/2013 • Nhược điểm: – Phương pháp phức tạp, khó theo dõi luồng liệu có nhiều luồng liệu đầu vào Hơn giải ả thuật lại ả vấn đề trọng tâm phương pháp Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 24 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Bài tập Lĩnh vực áp dụng • Phương pháp hướng cấu trúc thường phù hợp với nhiều tốn nhỏ, có luồng liệu rõ ràng, phải tư duyy g giải thuật ậ cần p rõ ràng người lập trình có khả tự quản lý truy cập đến liệu chương trình 20/12/2013 • Phương pháp hướng đối tượng thường áp dụng cho toán lớn, phức tạp, có nhiều luồng liệu khác mà phương pháp ấ trúc ú không ô thể ể quản ả cấu lý Khi người ta dùng phương pháp hướng đối tượng để để tận dụng khả bảo vệ giữ liệu ngồi cịn tiết kiệm cơng sức tài ngun Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 25 1. Phân tích thiết kế HTTT Quản lý Nhân 2. Phân tích thiết kế HTTT Quản lý kinh doanh 3. Phân tích thiết kế HTTT Quản lý Khách sạn 4. Sinh viên tự chọn hệ thống (và phải giáo viên duyệt) 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 26 Yêu cầu • Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng Chương 2. Ngơn ngữ mơ hình  hóa và cơng cụ PTTK g ụ • Sử dụng hệ thống biểu đồ UML  • Biên Biê bả phân hâ cơng cơng việc iệ • Bản demo: thiết kế giao diện kịch sử dụng (optional) 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 27 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 28 2.1. Ngơn ngữ mơ hình hóa thống UML Nội dung 2.1. Ngơn ngữ mơ hình hóa thống UML 2.1.1. Giới thiệu 2.1.2. Các khái niệm UML Các biểu đồ UML  2.1.3. Các UML 2.1.1. Giới thiệu 2.1.2. Các khái niệm UML Các biểu đồ UML  2.1.3. Các UML 2.2. Công cụ Rational Rose 2.2.1. Giới thiệu 2.2.2. Cơng cụ phân tích 2.2.3. Cơng cụ thiết kế 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 29 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 30 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 2.1.2. Các khái niệm UML 2.1.1. Giới thiệu về UML • Giới thiệu: UML là ngơn ngữ chuẩn để viết kế hoạch chi  tiết phần mêm, được dùng để mơ hình hóa hệ thống.  • Xuất xứ: – – – – – – – – T1/1994: Grady Booch & Jim Rumbaught T10/1995: Ivar Jacobsson 14/11/1997: UML 1.1 T6/2003: UML 2.0 T2/2009: UML 2.2 t5/2010:UML 2.3 T3/2011: UML 2.4 T6/2015: UML 2.5 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 31 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT niệm sử dụng mơ hình – Phần tử cấu trúc: là danh từ mơ hình, biểu diễn thành phần khái niệm vật lý. VD: lớp, giao diện, nút, – Phần ầ tử hành vi: là động từ, biểu ể diễn ễ hành vi theo tg, kg. VD: tương tác, trạng thái – Phần tử nhóm: là phận tổ chức mơ hình. Duy nhất: gói – Chú thích: là phận giải mơ hình. VD: 33 – Phụ thuộc (dependency): là quan hệ ngữ nghĩa hai phần tử phần tử độc lập tác động đến ngữ nghĩa phần tử phụ thuộc – Kết hợp/ (association): là quan hệ cấu trúc để mô tả tập liên kết đối tượng. (giữa tượng (giữa chúng có gửi/ nhận gửi/ nhận thơng điệp)  quan hệ tụ hợp/kết tập (aggregation)  quan hệ hợp thành (compositon) – Khái quát hóa (generalization): là quan hệ đối tượng cụ thể kế thừa thuộc tính phương thức đối tượng tổng quát – Hiện thực hóa: là quan hệ ngữ nghĩa giao diện lớp/thành phần thực, giữa UC và thực UC 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 2.1.3. Các biểu đồ trong UML  Biểu iểu đồ Use Use case case Biều đồ lớp Biểu đồ trạng thái Biểu đồ tương tác 34 Biểu đồ Use case Ý nghĩa: ánh xạ hệ thống, dùng để biểu diễn hệ thống xây dựng góc độ quan sát khác thơng qua phần tử mơ hình • • • • 32 • Các quan hệ: gắn kết phần tử lại với • Các phần tử mơ hình: là biểu tượng, khái Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Góc nhìn TK Góc nhìn thực thi (lớp, gói, đối tượng) (thành phần) Góc nhìn ca sử dụng (ca sử dụng) Góc nhìn q trình Góc nhìn bố trí (trình tự, giao tiếp, máy (thành phần, bố trí) trạng thái, hoạt động) Các phần tử mơ hình quan hệ Các phần tử mơ hình quan hệ 20/12/2013 • Hướng nhìn (view): cho phép biểu diễn nhiều hướng nhìn khác HT trong trình phát triển HT • Ý nghĩa: – Biểu diễn sơ đồ chức năng của hệ thống – Mỗi usecase mơ tả một chức năng mà HT cần phải  có xét từ góc độ người dùng – Các biểu đồ usecase có thể phân rã theo nhiều mức  khác nhau • Biều iều đồ hoạt động • Biểu đồ thành phần • Biểu đồ triển khai – Biểu đồ – Biểu đồ cộng tác 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 35 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 36 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Biểu đồ Use case Phần tử mơ hình Ý nghĩa • Các phần tử mơ hình: Usecase – Tác nhân: – Các use case – Mối quan hệ use case: Tác nhân • Include: sử dụng • Extend: mở rộng • Generalization: kế thừa 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Cách biểu diễn Biểu diễn Hình ellip chứa chức xác tên use định hệ case thống Ký hiệu biểu đồ Usecase Name Là đối Biểu diễn tượng bên ngồi hình người tượng hệ thống tương trưng tác trực tiếp với Usecase Mối quan hệ Tùy dạng Extend use quan hệ Include có dạng case mũi tên đứt nét, Generalization có dạng mũi tên tam giác 37 Biên thống 20/12/2013 Biểu đồ usecase hệ Tách Bộ môn CNTT ‐ biệt phần Được biểu diễn Khoa HTTT Kinh tế và TMDT bên bên hình chữ 38 Use case quản lý thư viện Ví dụ: Hệ thống quản lý thư viện: ‐ Người quản trị: đăng nhập vào hệ thống, thực cập nhật thông tin quản lý giao dịch mượn, trả sách ‐ Bạn đọc: tìm kiếm, tra cứu thơng tin 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 39 20/12/2013 40 Biểu đồ lớp Biểu đồ lớp • Các kiểu lớp trong UML: Ý nghĩa: ‐ Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Biểu diễn nhìn tĩnh hệ thống dựa khái niệm lớp, thuộc tính phương thức Các p phần tử mơ hình: ‐ ‐ Lớp Thuộc tính: ‐ Phương thức: Phạm_vi tên_thuộc_tính: kiểu_thuộc_tính Phạm_vi Tên (danh sách tham số):kiểu trả vể 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 41 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 42 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Biểu đồ lớp – Ví dụ Biểu đồ lớp Các mối quan hệ trong biểu đồ lớp: – Khái qt hóa/tổng qt hóa (generalization): – Quan hệ kết hợp (association): • Quan hệ cộng hợp/ tụ hợp (Aggregation): Quan hệ cộng hợp/ tụ hợp (Aggregation): • Quan hệ hợp thành (composition) – Quan hệ phụ thuộc (dependency): 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 43 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Biểu đồ trạng thái Biểu đồ trạng thái Các thành phần biểu đồ trạng thái: Ý nghĩa: ‐ ‐ 20/12/2013 Biểu diễn trạng thái chuyển trạng thái lớp Phạm vi của vi biểu đồ trạng thái? Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 45 ‐ Trạng thái (state): ‐ Trạng thái con (substate) 20/12/2013 Các thành phần trong biểu đồ trạng thái: – Trạng thái bắt đầu – Trạng thái kết thúc – Các chuyển tiếp (transition) Các chuyển tiếp (transition) – Sự kiện (event) Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 46 Phần tử mơ hình Ý nghĩa Biểu diễn Trạng thái Biểu diễn trạng thái đối tượng vịng đời đối tượng ợ g Hình chữ nhật vịng góc, gồm phần: tên, biến hoạt động ộ g Ký hiệu Trạng thái Khởi đầu vịng đời Hình trịn đặc khởi đầu đối tượng • Call event • Signal event • Time event Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Biểu đồ trạng thái Biểu đồ trạng thái 20/12/2013 44 Trạng thái Kết thúc vịng đời Hai hình trịn lồng kết thúc đối tượng 47 Chuyển từ trạng Mũi tên liền nét với Chuyển tiếp thái sang trạng tên gọi biểu diễn (transition) thái khác Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT chuyển tiếp 20/12/2013 Tên chuyển tiếp 48 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Biểu đồ trạng thái Biểu đồ tuần tự Ví dụ: Trạng thái lớp thẻ mượn sách Ý nghĩa: ‐ ‐ Biểu diễn mối quan hệ đối tượng tác nhân theo thứ tự thời gian Nhấn mạnh đến thứ tự ự thực ự ệ tươngg tác Các phần tử mơ hình: ‐ ‐ 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 49 Đối tượng: Các thông điệp (message): 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Các thông điệp ST T 20/12/2013 Loại message Gọi (call) Mô tả Mô tả lời gọi từ đối tượng đến đối tượng Trả Trả giá trị tương (return) ứng với lời gọi Gửi (send) Gửi tín hiệu tới đối tượng Tạo Tạo đối tượng (create) Hủy Hủy đối tượng (destroy) Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 50 Biểu đồ tuần tự Biểu diễn Ví dụ: chức năng thêm sách  > > 51 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 52 Biểu đồ hoạt động Ý nghĩa: ‐ Biểu đồ hoạt động biểu diễn hoạt động đồng bộ, chuyển tiếp hoạt động hệ thống lớp kết hợp lớp với chức cụ thể.  Các phần tử mơ hình: ‐ ‐ ‐ ‐ 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 53 20/12/2013 Hoạt động: Thanh đồng hóa: Điều kiện Các luồng (swimlane) Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 54 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Biểu đồ hoạt động Ví dụ: Chức mượn sách ‐ Khi bạn đọc yêu cầu mượn sách cần kiểm tra xem bạn đọc có quyền mượn sách cần mượn có cịn kho hay ko? ‐ Nếu thỏa mãn 2 đk cho mượn 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 55 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Biểu đồ thành phần ActivityInitial Nhan thong tin sach muon Ý nghĩa: – Biểu đồ thành phần sử dụng để biểu diễn thành phần phần mềm cấu thành nên hệ thống [Yeu cau nhap lai] [yeu cau nhap lai] – Một hệ phần mềm xây dựng từ đầu cách sử dụng mơ hình lớp trình bày phần trước tài liệu, tạo nên từ thành phần sẵn có (COM, DLL) Kiem tra thong tin sach Kiem tra thong tin ban doc 56 [xac nhan dung] [xac nhan dung] Xac nhan cho muon 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT ActivityFinal 57 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 58 Biểu đồ triển khai Ý nghĩa: ‐ 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 59 20/12/2013 Biểu đồ triển khai biểu diễn kiến trúc cài đặt triển khai hệ thống dạng nodes quan hệệ ggiữa node Thơngg thường, g, mối q nodes kết nối với thông qua liên kết truyền thông kết nối mạng, liên kết TCPIP, microwave… Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 60 10 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Phần tử mơ hình Các nodes (hay thiết bị) Ý nghĩa 8/9/2017 Ký hiệu biểu đồ Biểu diễn thành phần khơng có vi xử lý biểu đồ triển khai hệ thống 2.2. Công cụ Rational Rose 2.2.1. Giới thiệu 2.2.2. Cơngg cụ ụp phân tích 2.2.3. Cơng cụ thiết kế Các xử lý Biểu diễn thành phần cóó xử lý t biể đồ biểu Các liên kết Nối thành phần truyền thông biểu đồ triển khai hệ thống Thường mô tả giao thức truyền thông cụ thể 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 61 20/12/2013 2.2.1. Giới thiệu Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 62 2.2.1. Giới thiệu (tt) • Cơng cụ trợ giúp (CASE): là các phần mềm hỗ  trợ cho q trình phát triển hệ thống. Bao  gồm: • Cơng cụ hỗ trợ cho ngơn ngữ lập trình Cơng cụ hỗ trợ cho ngơn ngữ lập trình • Cơng cụ hỗ trợ ngơn ngữ mơ hình hóa • Cơng cụ hỗ trợ tiến trình phát triển HT 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT • Rational Rose: là cơng cụ trợ giúp mơ hình hóa  với UML và tiến trình RUP với các chức năng: • Tạo mơi trường phát triển HT từ PT& TK  sinh  mã mã • Hỗ trợ việc tạo lập, đặc tả và kiểm chứng các  mơ hình UML theo các góc nhìn • Từ mơ hình  sinh code chương trình khung  với VB, C++, Java. Từ các thành phần và UD có  sẵn sinh mơ hình • Dùng cơng nghệ để đồng bộ CT và TK 63 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 64 65 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 66 2.2.1. Giới thiệu (tt) 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 11 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 2.2.2. Cơng cụ phân tích • • • • 2.2.3. Cơng cụ thiết kế Usecase view Logical view Component View p Deployment view 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 67 20/12/2013 ã Các sơ đồ thiết kế truyền thống ã Mô tả phận tổ chức v quan hệ q ệg chúng g ã L sơ đồ dùng phân tích v điều tra ã Quan hệ thờng l hình mạng ã Tơng ®−¬ng víi Usecase Diagram S¬ ®å tỉ chøc S¬ ®å tiến trình nghiệp vụ S đồ phân Sơ hâ rà à chức ă Sơ đồ luồng liệu Sơ đồ thực thể mối quan hệ Ma trận thực thể chức ã Các vấn đề thiết kế truyền thống ã Điểm yếu thiết kế truyền thống 20/12/2013 BmụnCNTT KhoaHTTTKinhtvTMDT 68 Sơ đồ tổ chức (Organization Chart) ThiÕt kÕ truyÒn thèng – – – – – – Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 69 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 70 Câu hỏi ơn tập Chương 2 • Trình bày các khái niệm cơ bản về UML? • Rational Rose có vai trị như thế nào trong  phân tích, thiết kế HTTT theo HĐT? 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 71 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 72 12 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Nội dung 3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 3.2. Biểu đồ usecase 3.3. Biểu đồ lớp 3.4. Biểu đồ tương tác 3.5. Biểu đồ trạng thái biểu đồ hoạt động 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 3.1.1. Xác định yêu cầu hệ thống 3.1.2. Mô hình hố nghiệp vụ 3.1.3. Các hướng nhìn phân tích 73 3.1.1 Xác định các yêu cầu hệ thống Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT – Tiếp cận chuyên môn nghiệp vụ, mơi trường hoạt động HT – Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cung cách hoạt động HT – Xác định chỗ hợp lý HT  kế thừa, chỗ bất hợp lý  cần khắc phục 75 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 76 Cơ sở xác định u cầu hệ thống • Các bước xác định u cầu – Những người dùng hệ thống – Các sổ sách tài liệu – Các chương trình máy tính Các chương trình máy tính – Các tài liệu mơ tả quy trình, chức trách – Các thơng báo Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin Cơ sở xác định u cầu hệ thống • Mục tiêu:  • Các nguồn điều tra Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 74 – HT tổ chức hoạt động – HT tổ chức hình thành Cơ sở xác định u cầu hệ thống 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT • Xuất phát: Xác định trạng Cơ sở xác định yêu cầu hệ thống Các phương pháp xác định yêu cầu truyền thống Cá phương Các h pháp há xác định đị h yêu ê cầu ầ hiệ đại đ i 20/12/2013 20/12/2013 – Khảo sát hiện trạng – Xác định yêu cầu chức năng • Về chức năng nghiệp vụ Về chức nghiệp vụ • Về chức năng hệ thống – Xác định u cầu phi chức năng 77 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 78 13 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Các phương pháp xác định u cầu  • • • • • 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ • Tìm hiểu cấu trúc khía cạnh động tổ chức triển khai • Xác định vấn đề thực tại, cải tiến để nâng cao hiệu tổ chức chức • Người dùng cuối người phát triển có nhìn chung tổ chức • Nắm bắt yêu cầu hệ thống cần hỗ trợ cho tổ chức Nghiên cứu các tài liệu viết Sử dụng phiếu thăm dò Phỏng vấn Quan sát ??? 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 79 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt) – Chế tác Chế tác RUP Nỗ lực Business Vision Low B i Business U Use C Case M Model d l (i (in R Rose)) M di Medium Business Use Case Model Survey Low Business Object Model Medium Business Object Model Survey Low 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 81 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt) – Tiến trình 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 80 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt) – Luồng cơng việc 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 82 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt) – Đánh giá trạng thỏi nghip v Bớcđầutiên 20/12/2013 BmụnCNTT KhoaHTTTKinhtvTMDT Bi ging Phõn tớch thit k h thng thụng tin 83 20/12/2013 Tổchứcđíchlàgì? Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 84 14 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt) – Mơ tả trạng 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt) – Mơ tả trạng L−u ý: RUP cã kh¶ tuỳ biến nên cần tập trung vo hoạt động v chế tác thiết yếu yếu Hoạtđộng Bớc 20/12/2013 BmụnCNTT KhoaHTTTKinhtvTMDT 85 20/12/2013 BmụnCNTT Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 86 3.2. Biểu đồ Usecase 3.1.2. Mơ hình hố nghiệp vụ (tt)  • Các bước xây dựng – Xác định tác nhân và các use case – Xác định các mối quan hệ và phân rã biểu đồ  Usecase – Mô tả các use case thông qua các kịch bản – Kiểm tra và hiệu chỉnh biểu đồ L‐ưu ý: 20/12/2013 - Tốc độ quan trọng chi tiết pha khởi đầu - Làm nhận tranh tổng thể Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 87 20/12/2013 • Tìm tác nhân: – Ai sẽ là người sử dụng các chức năng của HT – Ai cần sự hỗ trợ của HT để thực hiện cơng việc  g hằng ngày? – Ai cần bảo trì, quản trị và đảm bảo HT hoạt  động? – HT sẽ tương tác với các HT nào khác? – Ai hay cái gì quan tâm đến kết quả HT sinh ra Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 88 3.2. Biểu đồ Usecase 3.2. Biểu đồ Usecase 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 89 • Tìm use case – Tác nhân cần chức từ HT? – Tác nhân cần phải xem, cập nhập hay lưu trữ thơng tin HT? – Tác nhân cần thông báo cho HT kiện gì, kiện đại diện cho chức nào? – HT có cần thơng báo với tác nhân có thay đổi khơng? – HT có chức để đơn giản hóa nhiệm vụ tác nhân? – Các tác nhân Usecase cịn sinh kiện khác (sự kiện thời gian, tác động chức khác)? – Hệ thống cần thông tin đầu vào đầu nào? 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 90 15 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.2. Biểu đồ Usecase 3.2. Biểu đồ Usecase • Xác định mối quan hệ  • Ví dụ: Bạn đọc Cập nhật TT Thủ thư Cập nhật TT Quản lý mượn Các mối quan hệ được sử dụng? – Quan hệ Include: – Quan hệ extend: Quan hệ extend: – Quan hệ generalization: – Quan hệ kết hợp: biểu diễn mỗi liên hệ  Tìm kiếm Bạn đọc Xem TT Về tài Đăng liệu ký mượntrả sách TT sách cá nhân trả sách 20/12/2013 3.2. Biểu đồ Usecase • Ở mức tổng qt:  – Các chức – Có mức khái quát cao – Dễ dàng nhìn thấy quan điểm điể ủ tác nhân – Xác định biểu đồ ở mức tổng quát – Phân rã use case ở mức cao – Phân rã use case cho đến khi gặp use case ở mức  Phân rã use case gặp use case mức – Hồn thiện biểu đồ Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT • Ví dụ:  + Đăng nhập + Cập nhật + Tìm kiếm od Business Process Model Dang nhap Cap nhat «include» Tim kiem Thu thu Ban doc 93 3.2. Biểu đồ Usecase od Business Process Model Dang nhap 92 3.2. Biểu đồ Usecase • Trình tự phân rã biểu đồ use case 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT • Ở mức cao:  Cap nhat – Sử dụng quan hệ extend – Thêm vào usecase cha «include» Tim kiem Thu thu Ban doc Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin • Ví dụ:  Cập nhật bao gồm + Cập nhật bạn đọc + Cập nhật tài liệu 16 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.2. Biểu đồ Usecase • Ở mức lá:  – Các chức thực tương tác với tác nhân • Ví dụ:  dụ: Cập nhật bạn đọc: + Thêm bạn đọc + Thay đổi thơng tin bạn đọc + Xóa bạn đọc 3.2. Biểu đồ Usecase 3.3. Biểu đồ lớp • Biểu diễn usecase kịch (scenario) Vấn đề xác định lớp:  – Mỗi usecase có kịch biểu diễn hoạt động usecase – Diễn tả hướng nhìn tĩnh HT – Lớp tảng để diễn tả hướng nhìn khác hệ thống thống – Một số phương pháp: (mang tính định hướng) • Hiệu chỉnh mơ hình – Trao đổi với khách hàng – Kiểm tra lại thơng tin của usecase – Các thơng tin có thể thay đổi cần thiết 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT • • • 99 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 3.3. Biểu đồ lớp Bước 1: Xác định lớp • Xác định lớp • Xác định thuộc tính phương thức • Bước đầu mối quan hệ lớp lớp Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 100 3.3. Biểu đồ lớp – Các bước thực ở mức phân tích: 20/12/2013 Trích danh từ Dùng thẻ ghi CRC Xác định lớp từ ca sử dụng kịch 101 – Nghiên cứu usecase kịch để tìm “danh từ” có vai trị liên quan.  – Loại bỏ ứng cử viên ko thích hợp • • • • • 20/12/2013 Lớp dư thừa Danh từ ko thích hợp Danh từ mô tả lớp không rõ ràng Các danh từ mô tả quan hệ lớp Các danh từ mô tả công cụ xây dựng phần mềm Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 102 17 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.3. Biểu đồ lớp 3.3. Biểu đồ lớp Ví dụ: – Các lớp ứng viên: bạn đọc, tên bạn đọc, địa bạn đọc, thủ thư, username, password, thẻ mượn, sách, ngày mượn sách, ngày trả sách, số lượng sách … – Loại bỏ ứng cử viên ko thích hợp, cịn lại: • 20/12/2013 bạn đọc, thủ thư, thẻ mượn, sách Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 103 Bước 2: Xác định thuộc tính phương thức – Mỗi lớp thơng tin đặc trưng cho lớp? – Thông tin thực liên quan, thông tin ko cần thiết? – Thông tin thông tin riêng, thông tin thông hô tin i đ chia hi sẻ ẻ – Xem xét động từ kèm với lớp kịch – Xem xét động từ có phải phương thức hay không 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 104 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 106 3.3. Biểu đồ lớp • Ví dụ: Biểu đồ lớp bước đầu hệ quản lý thư viện, đó: ‐ Các lớp Bạn đọc Thủ thư kế thừa từ lớp chung tên Người Người ‐ Tại thời điểm, bạn đọc có tương ứng Thẻ mượn ‐ Một thẻ mượn cho mượn lúc nhiều sách 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 105 3.4.Biutngtỏc Biểu đồ (Sequence Diagram) ã Lbiumụtchớnhxỏccỏchotngca hthng,baogm: ã Mô tả trình truyền thông điệp từ ngoi qua đối tợng theo thời gian, giúp phân tÝch hμnh vi cđa hƯ thèng vμ chi tiÕt ho¸ biểu đồ lớp ã Đợc phân chia thnh cột, cột ứng với đối tợng lớp đối tợng ã Dòng thông điệp hớng từ cột trớc tới cột sau, có thông điệp hồi quy Biểu đồ tuần tự (trình tự): – Biểu đồ cộng tác: là biểu đồ chỉ ra một số các đối  Biểu đồ cộng tác: biểu đồ số đối tượng và những sự liên kết giữa chúng thông qua  sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 107 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 108 18 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 3.5. Biểu đồ trạng thái biểu đồ hoạt động BiĨu ®å céng tác (Collaboration Diagram) ã Mô tả quan hệ đối tợng thông qua việc chúng tơng tác với g thông g điệp ệ ã Các đối tợng sơ đồ có liên kết, thông điệp đợc gửi v nhận dựa theo liên kết ã Giúp chi tiết hoá biểu đồ lớp v phân tích hnh vi cđa hƯ thèng 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 109 • Mơ tả cấu trúc tổ chức của HT với nhiều bộ  phận ở các mức khác nhau, tương tác với  nhau qua các giao diện, các mối quan hệ và  ràng buộc các ràng buộc • Mơ tả về các HT con, các thành phần và mối  quan hệ giữa chúng 20/12/2013 BiĨu đồ trạng thái (Statechart Diagram) BmụnCNTT KhoaHTTTKinhtvTMDT 110 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) ã Mô tả trình chuyển trạng thái đối tợng hay toán tử ã Ký hiệu chủ đạo l trạng thái, có trạng thái ban đầu v kết thúc l đặc biệt ã Các trạng thái liên kết với cung với nhÃn l kiện gây chuyển trạng thái 20/12/2013 BmụnCNTT KhoaHTTTKinhtvTMDT 111 ã Mô tả tiến trình công việc có Activity ã Các Activity l chủ đạo, đạo nối tiếp ã Các Activity cần Object ã Biểu đồ đợc chia thnh swimlane ã Giống nh Data Flow Diagram trun thèng 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 112 Câu hỏi ơn tập Chương 3 Trình bày phương pháp xác định yêu cầu nghiệp vụ? Trình bày loại biểu đồ PTTK HĐT? Vẽ biểu biể đồ tương ứng ứ cho h toán xây â dựng HTTT Quản lý Nhân 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 4: Thiết kế hệ thống  theo hướng đối tượng g ợ g 113 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 114 19 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Nội dung Giới thiệu • Sau khi xác định và phân tích u cầu hệ  thống, chúng ta chuyển sang pha thiết kế và  cài đặt hệ thống. Thiết kế kiến trúc hệ thống là  giai đoạn sớm quy trình thiết kế hệ giai đoạn sớm nhất trong quy trình thiết kế hệ  thống. Thiết kế kiến trúc cung cấp cho chúng  ta bản đặc tả về kiến trúc hệ thống, bao gồm  những hệ thống con nào, tương tác với nhau  ra sao, framework hỗ trợ điều khiển tương tác  giữa các hệ thống con như thế nào … 4.1. Thiết kế hệ thống 4.2. Thiết kế giao diện người dùng thiết kế lớp 4.3. Thiết kế việc lưu trữ liệu 4.4. Mơ hình hóa cài đặt hệ thống 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 115 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 116 4.1. Thiết kế các hệ thống con 4.1. Thiết kế các hệ thống con • Quy trình thiết kế nhằm xác định hệ thống con  cấu tạo lên hệ thống đề xuất framework giúp điều khiển hệ thống con và giao tiếp chúng gọi quy trình thiết kế kiến trúc. Kết quy trình thiết kế đặc tả kiến trúc phần ầ mềm ề • Thiết kế kiến trúc pha sớm quy trình thiết kế hệ thống. Thiết kế kiến trúc thường thực song song với số hành động đặc tả.  Nó bao gồm có việc phát thành phần hệ thống giao tiếp chúng • Nếu có thiết kế kiến trúc rõ ràng ta thấy ưu điểm hoạt động sau: 20/12/2013 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 117 – Giao tiếp stakeholder:  • kiế kiến trúc t ú hệ thống thố thường th đ sử dụng d tâm làm tâ điểm điể buổi thảo luận stakeholder – Phân tích hệ thống:  • tức phân tích để xác định liệu hệ thống có thoả mãn yêu cầu phi chức hay khơng – Tái sử dụng với quy mơ lớn:  • kiến trúc tái sử dụng nhiều hệ thống 4.1. Thiết kế các hệ thống con • Các mơ hình kiến trúc bản: – Mơ hình cấu trúc tĩnh: mơ tả thành phần hệ thống – Mơ hình quy trình động: biểu diễn quy trình cấu trúc hệ thống thống – Mơ hình giao diện: định nghĩa tập hợp giao diện hệ thống – Mơ hình quan hệ: biểu diễn quan hệ hệ thống – Mơ hình phân tán: biểu diễn cách cài đặt hệ thống con trên máy tính – Hiệu năng: hạn chế các thao tác phức tạp và tối  thiểu hố giao tiếp.  – Bảo mật: sử dụng kiến trúc phân lớp với nhiều  Bảo mật: sử dụng kiến trúc phân lớp với nhiều kiểm sốt chặt chẽ ở các lớp sâu hơn – An tồn – Sẵn dùng – Có khả năng bảo trì Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 118 4.1. Thiết kế các hệ thống con • Các đặc điểm của kiến trúc hệ thống: 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 119 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 120 20 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 4.2. Thiết kế giao diện người dùng thiết kế lớp 4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng • Nguyên tắc quan trọng xây dựng hệ thống phần mềm, đó là:  • Tổng quan: – Người sử dụng không quan tâm đến cấu trúc bên hệ thống,  đơn giản hay phức tạp; cái mà họ đánh giá cảm nhận giao diện tương tác hệ thống người sử dụng.  – Nếu người sử dụng cảm thấy giao diện khơng thích hợp, khó hợp khó sử dụng họ không sử dụng hệ thống; cho dù hệ thống có đáp ứng tất chức nghiệp vụ mà họ muốn. Và vậy,  dự án thất bại • Vì tầm quan trọng giao diện người dùng, nên có chương để nói chúng. Trong chương này, chúng ta nghiên cứu vấn đề sau: – Các yếu tố liên quan đến giao diện người dùng – Quy trình xây dựng giao diện người dùng 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 121 – Giao diện người dùng cần phải thiết kế cho phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm trơng đợi người sử dụng – Người sử dụng hệ thống thường đánh giá hệ thống thông qua giao diện chức nó. Giao diện hệ thống nghèo nàn khiến người sử dụng tạo lỗi nghiêm trọng. Đó trọng Đó lý do tại nhiều hệ thống phần mềm không sử dụng • Mục tiêu: – Nắm ảnh hưởng người sử dụng tới giao diện – Một số nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng – Phân loại khả tương tác người máy để thiết kế giao diện cho phù hợp – Biết cách biểu diễn thông tin cho phù hợp với người sử dụng 20/12/2013 4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng • Tác nhân con người thiết kế giao diện: • Khả năngg nhớ tức thời con người g bịị hạn chế: con người g nhớ khoảng 7 loại thơng tin. Nếu ta biểu diễn nhiều 7 loại, thì khiến người sử dụng khơng nhớ hết gây lỗi • Người sử dụng gây lỗi: khi người sử dụng gây lỗi khiến hệ thống hoạt động sai, những thơng báo khơng thích hợp làm tăng áp lực lên người sử dụng do đó, càng xảy nhiều lỗi • Người sử dụng khác nhau: con người có khả khác nhau.  Những người thiết kế không nên thiết kế giao diện phù hợp với khả họ • Người sử dụng thích loại tương tác khác nhau: một số người thích hình ảnh, văn bản, âm … Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Giao diện người dùng (tt2) 123 – Thiết kế giao diện phải phụ thuộc vào yêu cầu,  kinh nghiệm và khả năng của người sử dụng hệ  g thống – Người thiết kế cũng nên quan tâm đến những giới  hạn vật lý và tinh thần của con người và nên nhận  ra rằng con người ln có thể gây ra lỗi – Khơng phải tất cả các ngun tắc thiết kế giao diện  đều có thể được áp dụng cho tất cả các giao diện.  20/12/2013 Giao diện người dùng (tt3) • Sự quen thuộc người sử dụng: giao diện phải xây dựng dựa thuật ngữ khái niệm mà người sử dụng hiểu khái niệm liên quan đến máy tính.  – Sau nguyên tắc thiết kế giao diện (tt1): • Khả phục hồi: hệ thống nên cung cấp số khả phục hồi từ lỗi người sử dụng cho phép g sử dụng ụ g khôi p phục ụ lại từ chỗ bịị lỗi. Khả năngg nàyy người bao gồm cho phép làm lại, hỏi lại hành động xố, huỷ … • Hướng dẫn người sử dụng: như hệ thống trợ giúp, hướng dẫn trực tuyến … • Tính đa dạng: hỗ trợ nhiều loại tương tác cho nhiều loại người sử dung khác nhau.  – Ví dụ: hệ d hệ thống hố văn ă phòng hò nên ê sử dụng d khái niệm iệ h thư, tài h ài liệu, cặp giấy … mà không nên sử dụng khái niệm thư mục, danh mục … • Thống nhất: hệ thống nên hiển thị ở mức thống thích hợp – Ví dụ: các câu lệnh menu nên có định dạng … • Tối thiểu hố bất ngờ: nếu u cầu xử lý theo cách biết trước người sử dụng dự đốn thao tác yêu cầu tương tư Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 124 • Các ngun tắc thiết kế giao diện (tt2): – Sau nguyên tắc thiết kế giao diện: Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Giao diện người dùng (tt4) • Các nguyên tắc thiết kế giao diện (tt1): 20/12/2013 122 • Các nguyên tắc thiết kế giao diện: – Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới trình thiết kế giao diện người sử dụng hệ thống. Do đó, chúng ta phải tìm hiểu số đặc điểm người sử dụng có liên quan đến giao diện hệ thống: 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 125 – Ví dụ: nên hiển thị phơng chữ lớn với người cận thị 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 126 21 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng 4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng • Các ngun tắc thiết kế giao diện (tt3): • Biểu diễn thơng tin – Biểu diễn thơng tin có liên quan tới việc hiển thị thông tin trong hệ thống tới người sử dụng. Thông tin  biểu diễn cách trực tiếp chuyển thành nhiều dạng hiển thị khác như: dạng đồ hoạ, âm hoạ âm … – Thông tin cần biểu diễn chia thành hai loại: – Sau đây là các nguyên tắc thiết kế giao diện (tt2): • Tương tác giữa người sử dụng và hệ thống được chia  thành 5 loại sau: – – – – – 20/12/2013 Vận hành trực tiếp Lựa chọn menu Điền vào biểu mẫu (Form) Ngơn ngữ ra lệnh Ngơn ngữ tự nhiên Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT • Thơng tin tĩnh: được khởi tạo ở đầu phiên. Nó khơng thay đổi suốt phiên ở dạng số dạng văn • Thơng tin động: thay đổi phiên sử dụng thay đổi phải người sử dụng quan sát • Biểu diễn digital hay analogue? 127 20/12/2013 4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng – Các nhân tố ảnh hưởng tới việc hiển thị thơng tin: • Người sử dụng thích hiển thị phần thơng tin hay  quan hệ liệu? • Giá trị thơng tin thay tin thay đổi nhanh nào? Sự nào? Sự thay đổi có cần phải thể hay khơng? • Người sử dụng có phải thực hành động để đáp ứng với thay đổi khơng? • Có phải giao diện vận hành trực tiếp khơng? • Thông tin ở dạng văn hay dạng số? Các giá trị quan hệ có quan trọng khơng? • Biểu diễn digital hay analogue? Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 128 Quy trình thiết kế UI • Giới thiệu: • Biểu diễn thơng tin (tt1) 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 129 – Thiết kế giao diện người dùng quy trình lặp lại bao gồm cộng tác người sử dụng người thiết kế.  – Trong quy trình gồm 3 hoạt động bản: • Phân tích người sử dụng: tìm hiểu người sử dụng làm với hệ thống • Lập mẫu thử hệ thống: xây dựng tập mẫu thử để thử nghiệm • Đánh giá giao diện: thử nghiệm mẫu thử với người sử dụng 20/12/2013 Quy trình thiết kế UI (tt1) Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 130 Quy trình thiết kế UI (tt2) • Mục tiêu:  – Hiểu được quy trình thiết kế giao diện người dùng – Nắm được chi tiết từng hoạt động trong quy trình  thiết kế giao diện người dùng thiết kế giao diện người dùng – Với mỗi hoạt động, chúng ta có rất nhiều cách để  thực hiện. Do đó, phải có khả năng lựa chọn  phương pháp nào là thích hợp nhất cho từng  hồn cảnh cụ thể 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 131 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 132 22 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 8/9/2017 Quy trình thiết kế UI (tt3) 4.3. Thiết kế việc lưu trữ liệu • Phân tích người sử dụng – Nếu ta khơng hiểu rõ người sử dụng muốn làm với hệ thống, thì ta khơng thể thiết kế giao diện hiệu – Phân tích người sử dụng phải mô tả theo thuật ngữ để người sử dụng người thiết kế khác hiểu – Các ngữ cảnh mà ta mô tả thao tác ở trong cách mơ tả phân tích người dùng. Ta có thể lấy nhiều u cầu người sử dụng từ 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 133 4.3. Thiết kế việc lưu trữ liệu • Có 2 dạng lưu trữ chính: – Lưu trữ dạng Tập tin – Lưu trữ dạng CSDL • Lưu trữ dạng tập tin – Thường Th hỉ thích hí h hợp h với ới ộ số ố PM – Chú trọng nhiều vào xử lý hình thức giao diện • Thường thơng tin được tiếp nhận xử lý • Vị dụ: các game nhỏ, … • Lưu trữ dạng CSDL rất thông dụng 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 134 4.4. Mơ hình hóa cài đặt hệ thống Hệ thống thơng tin lý • Các bước thực hiện: – Bước 1: Chọn YC xác định sơ đồ logic cho YC – Bước 2: Bổ sung thêm YC xem lại sơ đồ logic • Nếu sơ đồ logic đáp ứng tiếp tục bước (khơng thêm cả) • Nếu Nế sơ đồ llogic i khô không đá đáp ứng ứ đ bổ sung vào – Ưu tiên 1: thuộc tính – Ưu tiên 2: thành phần với thuộc tính liên kết tương ứng – Bước 3: Quay lại bước xem xét đầy đủ YC – Bước 4: Tìm liệt kê RBTN, RBNC 20/12/2013 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 135 Phần  cứng  phần  mềm Con  người Quy trình  nghiệp vụ Con  người CSDL Phần  cứng  phần  mềm Dữ liệu 20/12/2013 Công  nghệ  quản lý Các biểu  mẫu Dữ liệu Dữ liệu Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 136 • Câu 4:  – Nêu số trường hợp khơng thể cung cấp giao diện người dùng cách quán – Nêu những chú ý khi sử dụng màu để thiết kế giao  diện • Câu 2:  – Hãy đề xuất vài giao diện người dùng thích hợp cho hệ thống bán sách trực tuyến, dành cho khách hàng người khuyết tật • Câu 5:  Câu 5: • Câu 3:  – Cho biết ưu điểm việc hiển thị thơng tin một cách trực quan. Lấy ví dụ để minh hoạ cho tính vượt trội việc hiển thị thơng tin trực quan so với thông tin thống kế văn bản, số liệu Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin Quy trình  nghiệp vụ Bài tập (tt1) • Câu 1:  Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Các biểu  mẫu Hệ thống thông tin cũ Bài tập 20/12/2013 Công  nghệ  quản lý 137 – Viết kịch bản tương tác của hệ thống dịch vụ đặt  mua vé trước và thực hiện thanh tốn bằng thẻ  tín dụng 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 138 23 ... Rational Rose có vai trị như thế nào trong  phân? ?tích, ? ?thiết? ?kế? ?HTTT theo HĐT? 20/12/2013 Bộ mơn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMDT Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THEO HƯỚNG... Sau khi xác định và? ?phân? ?tích? ?u cầu? ?hệ? ? thống,  chúng ta chuyển sang pha? ?thiết? ?kế? ?và  cài đặt? ?hệ? ?thống. ? ?Thiết? ?kế? ?kiến trúc? ?hệ? ?thống? ?là  giai đoạn sớm quy trình thiết kế hệ giai đoạn sớm nhất trong quy trình? ?thiết? ?kế? ?hệ? ?... Khoa HTTT Kinh tế và TMDT 116 4.1.? ?Thiết? ?kế? ?các? ?hệ? ?thống? ?con 4.1.? ?Thiết? ?kế? ?các? ?hệ? ?thống? ?con • Quy trình thiết kế nhằm xác định hệ thống con  cấu tạo lên hệ thống đề xuất framework giúp điều khiển hệ thống con và giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trường đại học Thương Mại, Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trường đại học Thương Mại