0

SO DO GOC

18 1 0
  • SO DO GOC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:15

Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ... Bài 17 : Hãy dùng thước đo hình 22 sgk để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai Giải Sai.[r] (1)Tiết 17: SỐ ĐO GÓC (2) Kiểm tra bài cũ : Đọc tên và kí hiệu các góc hình  C    B A D (3) Đo góc : (4) y xOy = 1050 x O (5) y xOy = 1050 x O (6) ?1 Đo độ mở cái kéo ( h 11sgk ), com pa (h 12 sgk) : Hình 11: 600 Hình 12: 550 (7) So sánh hai góc : y v 350 O 350 x u xOy = uIv I (8) s p 1400 O 350 t I sOt > pIq hay pIq < sOt q (9) So sánh hai góc :  Vậy đểsánh so sánh góccủa ta làm nào ? Ta so các hai số đo chúng (10) ?2 Ở hình, điểm I là trung điểm đoạn thẳng BC Hãy đo để kiểm tra xem góc BAI và IAC có không ? B BAI < IAC I 200 500 A C (11) Góc vuông, góc nhọn, góc tù : x x 900  O Góc vuông x y y O y O Góc nhọn 1800 x  O Góc bẹt y Góc tù (12) Bài tập 11 Nhìn hình 18 sgk Đọc số đo các góc xOy, xOz, xOt z xOy = 50 t y xOz = 1000 xOt = 1200 O Hình 18 x (13) Bài tập 12 Đo các góc BAC, ABC, ACB hình 19 So sánh các góc 600 600 600 Hình 19 (14) Bài tập 13 : Đo các góc ILK, IKL, LIK hình 20 ILK = 900 L IKL = 450 LIK = 450 450 900 I  450 Hình 20 K (15) Bài tập 14 : Xem hình 21 sgk Ước lượng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt Dùng góc vuông êke để kiểm tra lại kết Dùng thước đo góc tìm số đo góc Giải 1, : góc vuông 900 : góc bẹt 1800 : góc nhọn 680 góc tù : 1350 : góc nhọn 340 (16) Bài tập 15 : Ta có thể xem kim phút và kim đồng hồ là hai tia có chung gốc ( gốc trùng với trục quay hai kim ) Tại mổi thời điểm hai kim tạo thành góc Tìm số đo góc lúc giờ, giờ, giờ, giờ, 10 Giải Góc lúc có số đo 600 Góc lúc có số đo 900 Góc lúc có số đo 1500 Góc lúc có số đo 1800 Góc lúc 10 có số đo 600 (17) Bài tập 16 : Khi hai tia Ox và Oy trùng nhau, trường hợp cần thiết, ta coi xOy là góc và gọi là “góc không” Số đo góc không là 00 Tìm số đo góc tạo kim phút và kim đồng hồ vào lúc 12 Giải Góc lúc 12 là 00 (18) Bài 17 : Hãy dùng thước đo hình 22 sgk để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai Giải Sai (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: SO DO GOC, SO DO GOC