0

mau bao cao thanh tich ca nhan

6 5 0
  • mau bao cao thanh tich ca nhan

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Văn, ngày…... THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 1..[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU: “ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ” NĂM HỌC 2012-2013 Họ và tên: ……………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hà Nội tháng 5/2013 (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Văn, ngày… tháng năm 2013 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ” NĂM HỌC: 2012 – 2013 - Họ và tên: ……………………………………………… Nam, nữ…… - Chức vụ: ………………………………………………………………… - Đơn vị công tác: ………………………………………………………… I Sơ lược lý lịch: - Ngày, tháng, năm, sinh………………………………………………… - Nguyên quán: …………………………………………………………… - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………… II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn nhiệm vụ giao đảm nhận: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (3) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Sơ lược thành tích đơn vị: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (4) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thành tích đạt được: ( Lưu ý có số liệu thuyết minh cụ thể) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (5) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… III- CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (6) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị ( Ký, đóng dấu) Người báo cáo thành tích ( Ký, ghi rõ họ và tên) Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xác nhận ( Ký, đóng dấu) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: mau bao cao thanh tich ca nhan, mau bao cao thanh tich ca nhan