0

Bai 8 Nhiem sac the

3 2 0
  • Bai 8 Nhiem sac the

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:07

-HS so s¸nh bé nhiÔm s¾c thể lỡng bội của ngời với - ở những loài đơn tính có các loài còn lại, nêu đợc sự khác nhau giữa cá thể :số lợng nhiễm sắc thể đực và cái ở cặp NST giới không ph[r] (1)TuÇn: 04 - TiÕt: 08 Ngµy so¹n: 6/9/2010 Ngµy d¹y: 13/9/2014 Ch¬ng II: nhiÔm s¾c thÓ Bµi 8: nhiÔm s¾c thÓ I Môc tiªu : 1.KiÕn thøc: -Hs nêu đợc tính đặc trng NST loài - Mô tả đợc cấu trúc hiển vi điển hình NST kì nguyên phân - Hiểu đợc chức NST di truyền các tính trạng 2.KÜ n¨ng : - Ph¸t triÓn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh - KÜ n¨ng hîp t¸c nhãm nhá ii ph¬ng ph¸p d¹y- häc - Ph©n tÝch th«ng tin - Vấn đáp tìm tòi - D¹y häc nhãm Iii ph¬ng tiÖn d¹y- häc Tranh phãng to h×nh SGK iv tiÕn tr×nh d¹y – häc ổn định tổ chức lớp KiÓm tra bµi cò Bµi gi¶ng Hoạt động tính đặc trng nhiễm sắc thể Hoạt động dạy GV giíi nthiÖu cho HS quan s¸t h×nh 8.1  thÕ nào là cặp nhiễm sắc thể tơng đồng ? + Ph©n biª.t bé nhiÔm s¾c thể đơn bội và nhiễm s¾c thÓ lìng béi? Hoạt động học Néi dung HS quan s¸t kÜ h×nh , rót -Trong tÕ bµo sinh dìng nhËn xÐt vÒ h×nh d¹ng , nhiÔm s¾c thÓ tån t¹i thµnh kÝch thíc cặp tơng đồng, giống vÒ h×nh th¸i, kÝch thíc - Mét vµi HS ph¸t biÓu , - Bé nhiÔm s¾c thÓ lìng béi(2n) lµ bé nhiÔm s¾c thÓ líp nhËn xÐt bæ sung chøa c¸c cÆp nhiÔm s¾c thÓ tơng đồng - Bộ nhiễm sắc thể đơn bội - GV nhÊn m¹nh lµ bé nhiÔm s¾c thÓ chøa +Trong cÆp nhiÔm s¾c thÓ mét nhiÔm s¾c thÓ cña mçi tơng đồng : 1có nguồn cÆp nhiÔm s¾c thÓ t¬ng gèc tõ bè , cã nguån gèc đồng tõ mÑ (2) -GVyêu cầu HS đọc bảng Sè lîng nhiÔm s¾c thÓ bé lìng béi cã ph¶n ánh trình độ tiến hoá loµi kh«ng ? -GVyªu cÇu HS quan s¸t h×nh 8.2: + Rußi giÊm cã mÊy bé nhiÔm s¾c thÓ ? + M« t¶ h×nh d¸ng bé nhiÔm s¾c thÓ ? -HS so s¸nh bé nhiÔm s¾c thể lỡng bội ngời với - loài đơn tính có các loài còn lại, nêu đợc khác cá thể :số lợng nhiễm sắc thể đực và cái cặp NST giới không phản ánh trình độ tính tiÕn ho¸ cña loµi - HS quan s¸t kÜ h×nh nªu đợc : Có nhiễm sắc thể gåm : - Mçi loµi sinh vËt cã bé NST đặc trng hình dạng, +1 đôi hình hạt sè lîng + đôi hình chữ V + cái đôi hình que - GV phân tích thêm : + đực hình nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh que, chiÕc h×nh mãc có thể tơng đồng (XX) không tơng đồng (XY) hoÆc chØ cã mét - ë mçi loµi bé nhiÔm s¾c thÓ gièng ngau vÒ : chiÕc(X0) - Nêu đặc điểm đặc trng + Số lợng nhiễm sắc thể cña bé nhiÔm s¾c thÓ ë +H×nh d¹ng c¸c cÆp nhiÔm mçi loµi sinh vËt ? s¾c thÓ Hoạt động CÊu tróc cña nhiÔm s¾c thÓ Mục tiêu : Mô tả đợc cấu trúc điển hình nhiễm sắc thể kì Hoạt động dạy - GV th«ng b¸o cho HS : ë k× gi÷a NST cã h×nh d¹ng đặc trng và cấu trúc hiển vi nhiễm sắc thể đợc mô t¶ ë k× nµy Hoạt động học - HS quan s¸t H8.3; 8,4; 8.5 nêu đợc : + Hình dạng, đờng kính, chiÒu dµi cña nhiÔm s¾c thÓ + Nhận biết đợc các crômatit, vị trí tâm động + §iÒn chó thÝch h×nh 8.5 + Sè : cr«matÝt + Số : Tâm động - Mét sè HS ph¸t biÓu, líp bæ sung Néi dung - CÊu tróc ®iÓn h×nh cña nhiễm sắc thể đợc biểu hiÖn râ nhÊt ë k× gi÷a + H×nh d¹ng : h×nh h¹t, h×nh que, h×nh V + Dµi : 0,5 – 50 μ m + §êng kÝnh : 0,2 - μ m + CÊu tróc : ë k× gi÷a nhiÔm s¾c thÓ gåm cr«matit (nhiÔm s¾c thÓ chÞ em ) g¾n víi ë t©m động + Mçi cr«matit gåm ph©n tö ADN vµ Pr«tªin lo¹i hist«n Hoạt động Chøc n¨ng cña nhiÔm s¾c thÓ Hoạt động dạy Hoạt động học Néi dung (3) - GV ph©n tÝch th«ng tin - HS ghi nhí th«ng tin SGK + NhiÔm s¾c thÓ lµ cÊu tróc mang gen  nh©n tè di truyền (gen) đợc xác định nhiÔm s¾c thÓ + NhiÔm s¾c thÓ cã kh¶ tự nhân đôi liên quan đến ADN (sẽ học chơng III) - NhiÔm s¾c thÓ lµ cÊu tróc mang gen trên đó gen vị trí xác định - NhiÔm s¾c thÓ cã tÝnh tù nhân đôi  các tính trạng di truyền đợc chép qua c¸c thÕ hÖ tÕ bµo vµ c¬ thÓ V nhận xét - đánh giá 1.H·y ghÐp c¸c ch÷ c¸i a, b, c ë cét B cho phï hîp víi c¸c sè 1, 2, ë cét A Cét A Cét B Tr¶ lêi CÆp nhiÔm s¾c thÓ t¬ng a lµ bé nhiÔm s¾c thÓ chøa đồng c¸c cÆp nhiÔm s¾c t¬ng đồng Bé nhiÔm s¾c thÓ lìng béi b lµ bé nhiÔm s¾c thÓ chøa mét nhiÔm s¾c thÓ cña mçi cặp tơng đồng Bộ nhiễm sắc thể đơn bội c là cặp nhiễm sẵc thể gièng vÒ h×nh th¸i, kÝch thíc Nêu vai trò nhiễm sắc thể di truyền các tính trạng ? Vi DÆn dß - §äc tríc bµi - KÎ b¶ng 9.1 vµ 9.2 vµo vë bµi tËp Bæ sung kiÕn thøc sau tiÕt d¹y (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 8 Nhiem sac the, Bai 8 Nhiem sac the