0

de thi tieng anh 4 giua hoc ki I Unit12345

2 0 0
  • de thi tieng anh 4 giua hoc ki I Unit12345

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:56

III/ Nghe rồi khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng 1Đ 1 Where is she from?. A She is from America B She is from Japan 2 My birthday is in …..[r] (1)Họ và tên : Phan Thị Cẩm Tú Lóp :4A Điểm BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH UNIT1,2,3,4,5 Lời phê giáo viên I / Gạch chân câu trả lời đúng (2đ) Where…you from? ( is, am, are ) How are you? – I am… (morning, well, be) My birthday is in……….(April, fine, fourth) What….he ? – He can ride a bike ( does, can , is) Nam and Mai like …… (eat, eats , eating) I’m ………(Janpanese, Japan,England ) Dancing is very……so I like dancing ( bored, excited, exciting) (so : vì vậy) 8…….is your birthday ? – My birthday is in October ( When , Where , What ) II / Nối cụm từ cột A với từ cột B cho phù hợp (2đ) A B Good afternoon, Nga a Yes, they can Where are you from ? b My birthday is in February What’s her full name ? c I can draw a cat When’s your birthday? d Their hobbies is reading What’s the date today ? e Good afternoon, Mai What can you ? f Her full name is Phan Phuong Anh 7Can they use the computer ? g It’s the second of March What are their hobbies? h I’m from Australia 1-…… 2-…… 3-…… 4-…… 5-…… 6-…….7-…….8-…… III/ Nghe khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng (1Đ) Where is she from ? A She is from America B She is from Japan My birthday is in … A June B July What’s the date today ? A It’s the first of December B It’s the fifth of December How are you ? A I’m bored, thank you B I’m OK, thank you IV/ Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống (1đ) Go_d evening I’m f_om J_pa_ It’s the ei_h_ hof No_em_er My ho_by is li_te_ to mu_ic V/ Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi (2,5đ) Hi My name is Phan Quỳnh Trang I’m from Vietnam I’m ten years old I’m a student at Cu Chinh Lan school My birthday is in October I can sing, dance, draw.I can’t speak English and cook dinner My hobby is reading and listening to music Answer the question What is her full name ? → …………………………………………………… Where is she from? → ………………………………………………………………… When’s Trang’s birthday ? → ……………………………………………………… (2) Can she cook diner ? → ………………………………………………………………… What’s her hobby ? → …………………………………………………………………… VI/ Làm theo yêu cầu Nam/ like/playing/his friends/badminton/and(dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chình) (1,5đ) → …………………………………………………………………………………………… Our hobby are swimming and skipping (gạch chân lỗi sai và sữa lại ) → …………………………………………………………………………………………… Tìm từ có chữ gạch chân phát âm khác với từ còn lại A Like B Swim C Is D Music Tìm từ khác loại với tù còn lại A use B study C computer D speak Tìm từ khác loại với tù còn lại A well B exciting C bored D fine Sắp xếp chữ sau thành từ có nghĩa IVESNTEAME → …………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi tieng anh 4 giua hoc ki I Unit12345, de thi tieng anh 4 giua hoc ki I Unit12345