0

DE THI VA DAP AN THI THU DAI HOC MON SINH BKDN

27 2 0
  • DE THI VA DAP AN THI THU DAI HOC MON SINH BKDN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:47

các tế bào sinh dục đều có cùng một kiểu sắp xếp nhiễm sắc thể, các giao tử tạo ra đều tham gia thụ tinh bình thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến.. Đời con có thể có những [r] (1)BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG NĂM 2014 ĐỀ THI THI THỬ (Đề thi gồm 10 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI B Môn thi: Sinh Học Thời gian làm bài :90 phút Mã đề thi Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………………………………………… Phòng thi : ……………………………………………………………………………………… Hội đồng thi: …………………………………………………………………………………… I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40 ) Câu 1: Ở Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm hóa thạch các hạt cây trồng di văn hóa Hòa Bình ( tỉnh Hòa Bình ).Bằng cách sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ ( sử dụng cacbon 14 có thời gian bán rã là 5730 năm ), biết thời gian bán rã là thời gian qua đó 50% lượng chất phóng xạ ban đầu bị phân rã Người ta tính toán khối lượng tìm thấy các hạt cây đó khoảng 25,57% trước các hạt đó bắt đầu phân rã Hãy giúp các nhà khoa học tìm niên đại các hạt cây trồng đó A Niên đại các hạt khoảng 11274 năm B Niên đại các hạt khoảng 2912 năm C Niên đại các hạt khoảng 22548 năm D Niên đại các hạt khoảng 5824 năm Câu 2: Bản đồ gen NST số II ruồi giấm (Drosophila melanogaster) sau: Giả sử, alen A quy định chân dài, alen a quy định chân ngắn; alen B quy định cánh dài, alen b quy định cánh cụt Khi cho lai ruồi giấm cái chủng chân dài, cánh dài với ruồi đực chân ngắn, cánh cụt thu F1, tiếp tục cho F1 giao phối với thu F2 Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi chân dài, cánh cụt đời F2 là A Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 36% B Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 32% C Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 9% D Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 18% Câu 3:Lưới thức ăn ao nuôi cá sau: (2) Trong ao vật đầu bảng có số lượng ít ỏi Từ trạng ao, bạn hãy cho người nông dân nên áp dụng biện pháp sinh học nào đơn giản có hiệu để nâng cao tổng giá trị sản phẩm ao? A Tiêu diệt bớt cá vì cá là cá đầu bảng, lúc đó cá mương, thòng đong, cân cấn tăng thì tổng giá trị sản phẩm ao tăng B Loại bớt cá mè hoa nhằm giảm cạnh tranh với cá mương, thòng đong, cân cấn C Thả thêm cá vào ao để tiêu diệt cá mương, thòng đong, cân cấn nhằm giải phóng giáp xác vì tăng thức ăn cho mè hoa D Loại bớt cá để cá mương, thòng đong, cân cấn phát triển Câu 4:Trong các axit amin sau đây, axit amin nào có loại ba dịch mã A Thrêônin ( mã hóa AXU) B Glutamin( mã hóa XAA) C Triptôphan ( mã hóa UGG) D Tirôzin ( mã hóa UAU) Câu 5:Trong diễn nguyên sinh, khởi đầu quá trình là A các bào tử nấm mốc B các động vật nguyên sinh C các bào tử rêu D các loài tảo đơn bào Câu 6:Công nghệ tăng sinh sản động vật còn gọi là: A Nhân vô tính kĩ thuật chuyễn nhân B Cấy truyền phôi C Dung hợp tế bào trần D Gây đột biến Câu 7:Trong khẳng định sau khẵng định nào đúng xu hướng biến đổi chính quá trình diễn để thiết lập trạng thái cân bằng? A Sinh khối ( hay khối lượng tức thời) và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh ( Pn – sản lượng tích lũy mô thực vật, làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng) tăng B Hô hấp quần xã giảm, tỷ lệ sản xuất và phân giải vật chất quần xã tiến dần đến C Tính đa dạng loài tăng, số lượng các thể loài tăng theo D Lưới thức ăn trở nên phức tạp, chuỗi thức ăn mùn bã hữu ngày càng quan trọng Câu 8:Ở người, bệnh Pheninketo niệu gen nằm trên NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị bệnh, alen D quy định tính trạng bình thường Gen (D, d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba alen (IA, IB, IO), khoảng cách hai gen này là 12cM Dưới đây là sơ đồ phả hệ gia đình (3) Người vợ (4) mang thai, bác sỹ cho biết thai nhi có nhóm máu B Xác suất để đứa này bị bệnh Pheninketo niệu là A 22% B 23,5% C 6% D 3% Câu 9:Trong các nhân tố sau: 1.Đột biến 2.Các yếu tố ngẫu nhiên 3.Di nhập gen 4.Chọn lọc tự nhiên (CLTN) 5.Giao phối ngẫu nhiên Nhân tố nào đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa? A 2,3,5 B 1,3 C.3,4,5 D 1,3,5 Câu 10:Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB, quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xãy hoán vị gen Các giao tử sinh có sức sống Số giao tử AB bao nhiêu? A 100 B 200 C 360 D 400 Câu 11:Thực vật rụng lá theo mùa phân bố ở: A vùng ôn đới B vùng cận bắc cực C sa mạc, hoang mạc vùng nhiệt đới D vùng bắc cực Câu 12:Một loài thực vật tính trạng chiều cao cây cặp gen (Aa,Ba,Dd) tương tác cộng gộp qui định, có mặt alen trội làm tăng chiều cao cây lên 10cm Lai cây cao (210cm) với cây thấp F1 Lai F1 với cây có kiểu gen AabbDd thu F2 Tỷ lệ cây F2 có chiều cao 170cm là A.12/64 B.15/16 C 15/64 D.15/32 Câu 13:Cấu trúc xương phần trên tay người và cánh dơi là giống nhau, đó các xương tương ứng cá voi lại có hình dạng và tỉ lệ khác Tuy nhiên, các dẫn liệu di truyền chứng minh ba loài trên phân li từ tổ tiên chung và cùng thời gian Điều nào sau đây giải thích hợp lí nhất? A Người và dơi tiến hóa chọn lọc tự nhiên còn cá voi tiến hóa cách thay đổi cấu tạo để phù hợp với môi trường sống B Sự tiến hóa chi trước thích nghi với người và dơi chưa thích nghi với cá voi C Chọn lọc tự nhiên môi trường nước đã tạo biến đổi quan trọng giải phẫu chi trước cá voi D Các gen đột biến cá voi nhanh người và dơi Câu 14: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa Biết các cá thể dị hợp có khả sinh sản 1/2 so với cá thể đồng hợp, các cá thể có kiểu gen đồng hợp có khả sinh sản và 100% Sau hệ tự thụ phấn, tần số các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn là A 61,67% B 52,25% C 21,67% D 16,67% (4) Câu 15: Lai các cây hoa đỏ với cây hoa trắng, người ta thu F 100% cây hoa đỏ Cho các cây hoa đỏ F tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng Lấy ngẫu nhiên cây hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng là A 4/27 B 2/9 C 4/9 D 1/9 Câu 16: Cho tập hợp các sinh vật sau: (1) Nhóm cây thông lá trên đồi (2) Nhóm ốc ruộng (3) Nhóm cá hồ (4) Nhóm ba ba trơn đầm (5) Nhóm cây keo tai tượng trên đồi Tập hợp sinh vật nào là quần thể? A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (3), ( 4) D (1), (3), (4) Câu 17: Trong cặp gen dị hợp Aa gen chứa 2998 liên kết cộng hóa trị các nuclêôtit Gen A chứa 32,5% số nuclêôtit loại Ađênin, gen a có số nuclêôtit loại Ađênin số nuclêôtit loại Guanin và 25% Một thể có kiểu gen Aaa giảm phân bình thường không thể tạo loại giao tử nào sau đây? A Giao tử có chứa 1275 Guanin B Giao tử có chứa 1500 Timin C Giao tử có chứa 1050 Xitôzin D Giao tử có chứa 750 Ađênin Câu 18:Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng giao phối với cái (XX) thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối với F2 thu được: 50% cái thân xám, mắt đỏ 20% đực thân xám, mắt đỏ 20% đực thân đen, mắt trắng 5% đực thân xám, mắt trắng 5% đực thân đen, mắt đỏ Tần số hoán vị gen để F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình trên là A 20% B 15% C 10% D 40% Câu 19:Một mARN trưởng thành người tổng hợp nhân tạo gồm loại Nu A, U G Số loại ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là: A 61 B 27 C D 24 Câu 20:Ở ngô, tính trạng chiều cao cây cặp gen (Aa; Bb; Dd; Ee) phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp Mỗi alen trội có mặt kiểu gen làm cho cây cao thêm 10 cm so với alen lặn, cây cao là 250 cm Phép lai cây cao và cây thấp F Cho F1 lai với cây có kiểu gen AaBBddEe F2 Theo lí thuyết, F2 tỉ lệ cây cao cây F1 chiếm tỉ lệ 56 A 128 B C 16 35 D 128 Câu 21:Tại có song song tồn tài các nhóm có tổ chức thấp bên cạch các nhóm có tổ chức cao? A Ngày càng đa dạng và phong phú là chiều hướng tiến hóa B Không có loài nào bị đào thải theo thời gian C Tổ chức ngày càng cao là chiều hướng tiến hóa D Thích nghi ngày càng hợp lý là chiều hướng tiến hóa Câu 22:Trật tự thời gian các kỉ địa chất nào sau đây đúng A Tân sinh-Trung sinh-Cổ sinh-Thái cổ-Nguyên Sinh B Tân sinh-Trung sinh-Cổ sinh-Nguyên sinh-Thái cổ C Thái cổ-Cổ sinh-Nguyên sinh-Trung sinh-Tân sinh (5) D Cổ sinh-Nguyên sinh-Thái cổ-Trung sinh-Tân sinh Câu 23:Dựa vào công thức sau đây ΔN/Δt=r.N hay ΔN/Δt=(b-d).N, câu nào sau đây sai A.Quần thể xét tăng trưỡng theo đường cong hình chữ J B.Quần thể xét chủ yếu là quần thể loài có kích thước nhỏ, tuổi thọ dài C.Quần thể xét tăng trưởng theo tiềm sinh học D.Quần thể xét có mức sinh sản tối đa, tử vong tối thiểu Câu 24:Cho biết quá trình giảm phân thể đực có 8% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, các tế bào khác diễn bình thường Trong quá trình giảm phân thể cái có 12% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li giảm phân II, các cặp nhiễm sắc thể khác diễn bình thường Ở đời phép lai P: ♂AaBbDd x ♀AabbDd, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ A 80,96% B 19,04% C 20% D 9,6% Câu 25:Câu nào sau đây khẳng định đúng? A Ta có thể tìm thấy tật dính ngón tay nữ B Nam giới có thể bị bệnh Tớcnơ C Chỉ nữ bị bệnh đao D Cả nam và nữ có thể bị mắt hội chứng Pactơ Câu 26:Nối cột A với cột B cho phù hợp và xếp theo mức độ lớn dần cấu trúc siêu hiển vi NST: Cột A Crômatit Sợi Nuclêôxôm Sợi nhiễm sắc ADN Cột B A 300nm B 11nm C 2nm D 30nm E 700nm A 5c3b2d4a1e B 1e4d2b3b5c C 5c3b2b4d1e D 1e4a2d3b5c Câu 27:Ở loài thực vật, kiểu gen: có mặt hai gen trội (A, B) quy định kiểu hình hoa đỏ; có gen trội A B quy định kiểu hình hoa hồng; không chứa gen trội nào quy định kiểu hình hoa trắng Alen D quy định trội hoàn toàn so với alen d quy định chua Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường Cho F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn, F2 thu tỷ lệ kiểu hình sau: 37,5% đỏ, : 31,25% hồng, : 18,75% đỏ, chua: 6,25% hồng, chua : 6,25% trắng, Kiểu gen F1 phù hợp với kết phép lai trên là: Ad Bd Bb Aa A aD bD AD Bd Bb Aa B ad bD (6) Ad BD Bb Aa C aD bd AD BD Bb Aa D ad bd Câu 28:Ý nghĩa thực tiễn di truyền liên kết không hoàn toàn A Hạn chế xuất biến dị tổ hợp nhờ đó người ta có thể cọn nhóm tính trạng tốt liền với B Giảm bớt thời gian chọn đôi giao phối cách mò mẫm C Chỉ có ý nghĩa tiến hóa không có ý nghĩa chọn giống D Tạo hệ có kiểu gen hoàn toàn giống Câu 29:Tỷ lệ phân tính 1:1 F1 và F2 giống lai thuận và nghịch diễn phương thức di truyền nào? A Di truyền liên kết giới tính B Di truyền tế bào chất C Di truyền tính trạng gen trên NST thường quy định D Ảnh hưởng giới tính Câu 30:Kết biến dị tổ hợp lai chọn giống là A.Tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có suất cao B.Tạo đa dạng kiểu gen chọn giống cây trồng, vật nuôi C.Chỉ tạo đa dạng kiểu hình cây trồng, vật nuôi chọn giống D.Tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất Câu 31:Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen D quy định vỏ hạt vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định vỏ hạt xanh.Các gen này phân li độc lập với Cho cây cao, hoa đỏ, vỏ hạt vàng có kiểu gen dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên cây thân cao, hoa trắng, vỏ hạt vàng và cây thân thấp, hoa đỏ, vỏ hạt xanh F cho giao phấn với F2 Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất kiểu hình cây cao, hoa đỏ, vỏ hạt xanh F2 là: A 4/27 B 8/27 C 2/27 D 6/27 Câu 32:Một thể loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen BD Aa bd Cơ thể này giảm phân hình thành giao tử, vào kì giảm phân I tất các tế bào sinh dục có cùng kiểu xếp nhiễm sắc thể, các giao tử tạo tham gia thụ tinh bình thường, quá trình giảm phân không xảy đột biến Đời có thể có kiểu gen nào sau đây? BD BD bd bd BD BD A AA BD ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa BD bd BD BD BD BD bd B AA bd ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa bd BD BD BD BD BD BD C AA BD ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa BD Bd BD bD BD Bd bD D AA BD ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa BD Câu 33: Ở loài động vật, tính trạng màu sắc lông hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A và B quy định (7) lông đen; kiểu gen có hai gen A B quy định lông xám; kiểu gen không có hai gen A và B cho kiểu hình lông trắng Cho P: lông xám chủng giao phối với lông đen, thu F phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 50% lông đen : 50% lông xám Biết không xảy đột biến, quá trình giảm phân diễn bình thường Kiểu gen các cá thể lông đen và lông xám hệ P là: (1) AAbb × AaBB AABb (2) AAbb × AaBb (3) aaBB × AaBb (4) (5) aaBB × AaBB (6) aaBB × AABb (7) AaBB × aaBb AAbb × A (2), (3), (4), (5) B (2), (4), (5), (7) C (1), (3), (6), (7) D (2), (4), (5), (6) Câu 34: Cho các bệnh tật di truyền sau: (1) Bệnh máu khó đông (2) Bệnh bạch tạng (3) Bệnh ung thư máu (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Claiphentơ (6) Bệnh câm điếc bẩm sinh Bằng phương pháp tế bào học có thể phát các bệnh tật A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (4), (5) D (4), (5), (6) Ab H XD Câu 35: Ở ruồi giấm, xét phép lai P: ab X h d aB × ab h H D d X Y Biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn Khoảng cách hai gen A và B là 20cM, khoảng cách hai gen D và H là 40cM Theo lí thuyết, đời có kiểu hình mang hai tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 37,5% B 40% C 34,5% D 25% Câu 36:Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Gen thứ ba có alen nằm trên nhiễm sắc thể gới tính X không có alen tương ứng trên Y; gen thứ bốn có alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y và không có alen trên X Tính theo lý thuyết, loài động vật này có tối đa bao nhiêu kiểu gen bốn gen nói trên? A 1908 B 1800 C 2340 D 1548 Câu 37:Xét phần chuỗi polipeptit có trình tự axit amin sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - Thể đột biến gen này có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, Đột biến thuộc dạng: A Thêm cặp nucleotit B Thay cặp nucleotit C Mất cặp nucleotit D Mất cặp nucleotit Câu 38:Khai thác tài nguyên cách bền vững là A khai thác tài nguyên cách tối đa cho phát triển kinh tế, xã hội nhằm nâng cao đời sống cho người B cấm không khai thác để bảo vệ tài nguyên C bảo vệ loài sinh vật có giá trị cao, loài ít có giá trị cần khai thác triệt để (8) D khai thác hợp lí tài nguyên tái sinh và tái chế, tái sử dụng tài nguyên không tái sinh Câu 39:Một bãi cỏ chăn nuôi mặt trời cung cấp 35000 kcalo/m 2/ngày, đó phần lượng động vật sử dụng là 8600 kcalo Do không bảo vệ tốt, số động vật khác tới ăn cỏ và sử dụng 2600 kcalo, gia súc sử dụng phần còn lại, số này 1800 kcalo cho hô hấp và 3000 kcalo cho bài tiết, cuối cùng người sử dụng phần lượng gia súC Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng người là A 10% B 13,9% C 16,4% D 20% Câu 40:Ở gà tre, P chủng lai gà lông đỏ tía, chân cao với gà lông vàng nâu, chân thấp F1 thu toàn gà có lông đỏ tía, chân cao Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen, F xuất 36 gà lông vàng nâu, chân thấp: gà lông đỏ tía, chân thấp: gà lông vàng nâu, chân cao, tất gà trống F2 có lông đỏ tía, chân cao Biết gen quy định tính trạng và không có tổ hợp nào bị chết Kiểu gen gà mái và tần số hoán vị gen gà F1 là A XABXab, 10% B XABXab, 16% C XABY, 10% D XABY, 16% II.PHẦN RIÊNG [ 10 câu] Thí sinh làm hai phần ( phần A B) A.Theo chương trình Chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:Trong nghề đánh cá, nhiều mẻ lưới đánh lên, người ta thống kê thấy tỉ lệ cá thể già chiếm ưu thế, còn non ít Kết luận nào sau đây đúng? A Nghề cá đã khai thác hợp lí B Nghề cá đã rơi vào tình trạng khai thác quá mức C Nếu tiếp tục đánh bắt cá với mức độ lớn, quần thể cá bị suy kiệt D Nghề cá chưa khai thác hết tiềm cho phép Câu 42:Thực phép lai sau ruồi giấm P: Aa × Aa Cho biết không phát sinh đột biến mới, đời có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A 27 B 30 C 12 D 21 Câu 43:Sơ đồ phả hệ sau phản ánh di truyền bệnh đơn gen (hiếm gặp cộng đồng) dòng họ Nếu người IV 17 lấy chồng bình thường thì xác suất họ sinh trai bình thường là bao nhiêu? A 3/4 B 3/8 C 1/6 D 1/4 Câu 44:Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp Trong trại chăn nuôi có 15 đực giống chân (9) cao và 200 cái chân thấp Quá trình ngẫu phối đã sinh đời có 80% cá thể chân cao, 20% cá thể chân thấp Trong số 15 bò đực trên, có bao nhiêu có kiểu gen dị hợp? A B C D Câu 45:Đặc điểm bật động, thực vật đảo đại dương là gì? A Có toàn các loài du nhập từ các nơi khác đến B Giống với hệ động, thực vật vùng lục địa gần C Có toàn loài đặt hữu D Có hệ động vật nghèo nàn đảo lục địa Câu 46:Chọn lọc tự nhiên là quá trình A Đào thải biến dị có lợi cho sinh vật B Tích lũy biến dị có lợi cho sinh vật C Vừa đào thải biến dị bất lời vừa tích lũy biến dị có lợi cho sinh vật D Tích lũy biến dị có lời cho người và thân sinh vật Câu 47:Sự hóa đen các loài bướm vùng công nghiệp nước châu Âu cuối thể kỉ XIX và đầu kỉ XX là A Một đột biến trội đa hiệu B.Một đột biến lặn B Một đột biến trung tính D.Một đột biến chuyễn đoạn NST Câu 48:Cho biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác Cho phép lai P: AaBbDdHh × AaBbDdHh, biết quá trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, đời số cá thể có kiểu gen dị hợp hai cặp gen và đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 1/64 B 1/16 C 6/16 D 6/64 Câu 49: Cho các bước sau: (1) Nuôi cấy tế bào xôma chứa ADN tái tổ hợp môi trường nhân tạo (2) Chọn lọc và nhân dòng tế bào xôma có chứa ADN tái tổ hợp (3) Kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi (4) Tạo ADN tái tổ hợp chứa gen người chuyển vào tế bào xôma cừu (5) Lấy nhân tế bào xôma chuyển vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân (6) Cấy phôi vào tử cung cừu mẹ, cừu mẹ mang thai sinh cừu mang gen sản sinh prôtêin người Trình tự các bước quy trình tạo cừu mang gen tổng hợp prôtêin người là A (4) → (1) → (5) → (2) → (3) → (6) B (4) → (2) → (1) → (5) → (3) → (6) C (2) → (1) → (5) → (4) → (3) → (6) D (4) → (1) → (2) → (5) → (3) → (6) Câu 50: Khi phân tích ADN số gen người giống tinh tinh Giải thích nào sau đây là đúng nhất? A Người và tinh tinh có chung tổ tiên B Người tiến hóa từ tinh tinh C Tinh tinh tiến hóa từ người D Do người và tinh tinh tiến hóa theo hướng đồng quy (10) B Theo chương trình Nâng Cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51:Giả sử lượng đồng hóa các sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hiệu suất sinh thái bật dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp là : A 12% B 10% C 15% D 9% Câu 52:Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau P:0,4 AABb: 0,4 AaBb: 0,2 aabb Người ta tiến hành cho quần thể trên tự thụ phấn bắt buộc qua hệ Tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn F3 là A 49/640 B 177/640 C 324/640 D 161/640 Câu 53:Ở loài động vật có NST lưỡng bội 2n=10, cặp NST có từ bố và từ mẹ Nếu quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% số tế bào sinh tinh xảy trao đổi chéo điểm cặp số 1; 40% tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp số 2, các cặp NST còn lại phân li bình thường và không xảy trao đổi chéo Số loại tinh trùng tối đa hình thành và tỉ lệ tinh trùng mang NST có trao đổi chéo là: A 128 và 36% B 128 và 18% C 96 và 36% D 96 và 18% Câu 54:Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông, gen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y Trên hòn đảo biệt lập có 2000 người sinh sống đó: Nam: 780 người có kiểu gen XAY; 220 người có kiểu gen XaY; Nữ: 320 người có kiểu gen XAXA; 480 người có kiểu gen XAXa; 200 người có kiểu gen XaXA Tần số tương đối các alen A, a quần thể này là: A A = 0,505; a = 0,495 B A = 0,495; a = 0,505 C A = 0,63; a = 0,37 D A = 0,37; a = 0,63 Câu 55: Trong cùng ao nuôi cá người ta thường nuôi ghép cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi, có các ổ sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích A làm tăng tính đa dạng sinh học ao B giảm dịch bệnh C tận thu nguồn thức ăn tối đa ao D giảm đa dạng sinh học ao Câu 56: Các nhân tố vô sinh và hữu sinh vùng định tương tác với hình thành nên A lưới thức ăn B mức dinh dưỡng C quần xã sinh vật D hệ sinh thái Câu 57: Ý nghĩa mối quan hệ vật ăn thịt - mồi tiến hóa các loài quần xã sinh vật là (11) A vật ăn thịt là động lực phát triển mồi vì vật ăn thịt là tác nhân chọn lọc mồi B mồi là điều kiện tồn vật ăn thịt vì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ăn thịt C mối quan hệ này đảm bảo cho tuần hoàn vật chất và dòng lượng hệ sinh thái D các loài mối quan hệ này mặc dù đối kháng lại có vai trò kiểm soát nhau, tạo động lực cho tiến hóa Câu 58: Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ Một phần thân dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống đó Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn kiến đem dự trữ tổ Kiến sống trên cây gỗ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây Mối quan hệ sinh thái dây leo và kiến, dây leo và cây thân gỗ, kiến và cây thân gỗ là A cộng sinh, hội sinh, hợp tác B vật ăn thịt – mồi, hợp tác, hội sinh C cộng sinh, kí sinh vật chủ, hợp tác D ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác Câu 59:Một tế bào xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng Giả sử nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 14,892 μm Khi tế bào này bước vào kỳ nguyên phân, tổng số các phân tử protein histon các nucleoxom cặp nhiễm sắc thể này là: A 8400 phân tử B 9600 phân tử C 1020 phân tử D 4800 phân tử Câu 60:Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, qua vài lần nghiên cứu người ta thấy loài biến nhiệt Vào tháng mùa mưa nhiệt độ môi trường trung bình là 25oC thì vòng đời loài đó là 15 ngày Nhưng tháng mùa hè nhiệt độ trung bình là 30oC thì vòng đời là 10 ngày Nếu tiến hành đưa loài này đảo Hoàng Sa để nuôi với nhiệt độ trung bình đảo là 27 oC thì vòng đời loài này là bao nhiêu Biết loài này sống tốt Hoàng Sa A 13 ngày B 11 ngày C 12 ngày D.20 ngày HẾT (12) ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG B NĂM 2014 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 09 trang) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI Môn thi: Sinh Học Thời gian làm bài :90 phút Mã đề thi Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………………………………………… I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40 ) Câu 1: Ở Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm hóa thạch các hạt cây trồng di văn hóa Hòa Bình ( tỉnh Hòa Bình ).Bằng cách sử dụng phương pháp đồng vị phóng xạ ( sử dụng cacbon 14 có thời gian bán rã là 5730 năm ), biết thời gian bán rã là thời gian qua đó 50% lượng chất phóng xạ ban đầu bị phân rã Người ta tính toán khối lượng tìm thấy các hạt cây đó khoảng 25,57% trước các hạt đó bắt đầu phân rã Hãy giúp các nhà khoa học tìm niên đại các hạt cây trồng đó B Niên đại các hạt khoảng 11274 năm B Niên đại các hạt khoảng 2912 năm D Niên đại các hạt khoảng 22548 năm D Niên đại các hạt khoảng 5824 năm Giải: Đề cho thời gian bán rã là 5730 năm Gọi x là niên đại hóa thạch Ta có qua 5730 thì khối lượng hóa thạch giảm (1/2) nên ta có công thức qua x năm thì khối lượng hóa thạch giảm 1/(2x/5730)=25,57% => x ≈ 11274 Chọn A (13) Thật bài này để kiểm tra các em có nắm lý thuyết phần hóa thạch hay không mà thôi Nếu các em đọc sách kỹ trang 182 sách nâng cao thì đã có đáp án Khỏi cần giải (Bài này đơn là kiểm tra lý thuyết) Câu 2: Bản đồ gen NST số II ruồi giấm (Drosophila melanogaster) sau: Giả sử, alen A quy định chân dài, alen a quy định chân ngắn; alen B quy định cánh dài, alen b quy định cánh cụt Khi cho lai ruồi giấm cái chủng chân dài, cánh dài với ruồi đực chân ngắn, cánh cụt thu F1, tiếp tục cho F1 giao phối với thu F2 Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi chân dài, cánh cụt đời F2 là A Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 36% B Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 32% C Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 9% D Tỷ lệ cần tìm theo yêu cầu bài toán là 18% Giải: Chú ý là đây có nhiều loại cánh Mà người ta hỏi cánh cụt,cánh dài và chân ngắn,chân dài Nhìn vào hình thì có khoảng cách là 36cM => f=36% Dễ tính chân dài cánh cụt là 0.09 Chọn C Câu 3:Lưới thức ăn ao nuôi cá sau: Trong ao vật đầu bảng có số lượng ít ỏi Từ trạng ao, bạn hãy cho người nông dân nên áp dụng biện pháp sinh học nào đơn giản có hiệu để nâng cao tổng giá trị sản phẩm ao? A Tiêu diệt bớt cá vì cá là cá đầu bảng, lúc đó cá mương, thòng đong, cân cấn tăng thì tổng giá trị sản phẩm ao tăng B Loại bớt cá mè hoa nhằm giảm cạnh tranh với cá mương, thòng đong, cân cấn C Thả thêm cá vào ao để tiêu diệt cá mương, thòng đong, cân cấn nhằm giải phóng giáp xác vì tăng thức ăn cho mè hoa D Loại bớt cá để cá mương, thòng đong, cân cấn phát triển (14) Giải: Vật đầu bảng ít mà muốn cân thì phải tăng số lượng nó lên => Chọn C Câu 4:Trong các axit amin sau đây, axit amin nào có loại ba dịch mã B Thrêônin ( mã hóa AXU) B Glutamin( mã hóa XAA) C Triptôphan ( mã hóa UGG) D Tirôzin ( mã hóa UAU) Giải: Đây là câu hỏi lý thuyết các em không đọc kỹ phần đặc điểm mã di truyền trang SGK NC thì rối vì lầm tưởng phần này là phần đọc thêm Trang có nói :Mã di truyền có tinh thoái hóa trừ UGG và AUG Chọn C Câu 5:Trong diễn nguyên sinh, khởi đầu quá trình là A các bào tử nấm mốc B các động vật nguyên sinh C các bào tử rêu D các loài tảo đơn bào Giải: Rêu là cây đầu tiền khởi đầu quá trinh diễn nguyên sinh Trang 240 SGK phần ví dụ Câu 6:Công nghệ tăng sinh sản động vật còn gọi là: B Nhân vô tính kĩ thuật chuyễn nhân B Cấy truyền phôi C Dung hợp tế bào trần D Gây đột biến Giải: Câu này nằm trang 96 SGK NC Chọn B Câu 7:Trong khẳng định sau khẵng định nào đúng xu hướng biến đổi chính quá trình diễn để thiết lập trạng thái cân bằng? E Sinh khối ( hay khối lượng tức thời) và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh ( Pn – sản lượng tích lũy mô thực vật, làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng) tăng F Hô hấp quần xã giảm, tỷ lệ sản xuất và phân giải vật chất quần xã tiến dần đến G Tính đa dạng loài tăng, số lượng các thể loài tăng theo H Lưới thức ăn trở nên phức tạp, chuỗi thức ăn mùn bã hữu ngày càng quan trọng Giải: Câu này các em phải đọc kỹ Câu A sai từ cuối câu ( Chú ý là sản lượng sơ cấp tinh giảm không phải tăng) Câu B sai từ (Hô hấp quần xã tăng không giảm ) Câu C sai từ ( mặt dù số lượng loài tăng cá loài lại giảm) Chọn D Câu 8:Ở người, bệnh Pheninketo niệu gen nằm trên NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị bệnh, alen D quy định tính trạng bình thường Gen (D, d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba alen (IA, IB, IO), khoảng cách hai gen này là 12cM Dưới đây là sơ đồ phả hệ gia đình (15) Người vợ (4) mang thai, bác sỹ cho biết thai nhi có nhóm máu B Xác suất để đứa này bị bệnh Pheninketo niệu là A 22% B 23,5% C 6% D 3% Giải: Ta thấy vợ chồng này Nhóm máu A,B sinh máu O nên người vợ có kiểu gen AO Chồng kiểu gen BO Chồng bình thường mà bố bị bệnh nên phải là Dd để ý người bố chồng thì O liên kết với d => kiểu gen ông Chồng phải là BD/Od Tương tự người vợ có kiểu gen Ad/Od P4 : BD/Od x Ad/Od Hoán vị f=12%  Giao tử ♂Bd= 12%/2=6% Giao tử ♀Od=50% nên xác suất nhóm máu B bị bệnh là TH1 : Số cá thể cần tìm so với người nhóm máu B (6%*50%)/25% vì =12% Không có đáp án => Loại TH này TH2: Số các thể cần tìm so với tổng số tạo 6%*50%=3% Chọn D Câu 9:Trong các nhân tố sau: 1.Đột biến 2.Các yếu tố ngẫu nhiên 3.Di nhập gen 4.Chọn lọc tự nhiên (CLTN) 5.Giao phối ngẫu nhiên Nhân tố nào đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa? B 2,3,5 B 1,3 C.3,4,5 D 1,3,5 Giải:Chú ý câu này Nguyên liệu cho tiến hóa bao gồm sơ cấp lẫn thứ cấp vì phải chọn (5) Giao phối ngẫu nhiên Chọn D Câu 10:Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB, quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xãy hoán vị gen Các giao tử sinh có sức sống Số giao tử AB bao nhiêu? A 100 B 200 C 360 D 400 Giải: 400 tế bào hoán vị => tạo AB và ab và tạo 400x4 giao tử đó dễ thấy số giao tử AB =400x1=400 Chọn D Câu 11:Thực vật rụng lá theo mùa phân bố ở: A vùng ôn đới B vùng cận bắc cực C sa mạc, hoang mạc vùng nhiệt đới D vùng bắc cực Giải: Rụng lá theo mùa thì chủ yếu phân bố cùng ôn đới Chọn A (16) Câu 12:Một loài thực vật tính trạng chiều cao cây cặp gen (Aa,Ba,Dd) tương tác cộng gộp qui định, có mặt alen trội làm tăng chiều cao cây lên 10cm Lai cây cao (210cm) với cây thấp F1 Lai F1 với cây có kiểu gen AabbDd thu F2 Tỷ lệ cây F2 có chiều cao 170cm là A.12/64 B.15/16 C 15/64 D.15/32 Giải: Cây cao lai thấp nhât F1 : AaBbDd Lấy: AaBbDd x AabbDd Tìm cây cao 170 cm tức có alen trội Xét phép lai Bb x bb -> ½ Bb và ½ bb Viết lại ½ Bb => cần thêm alen trội là đủ TH1 ½ bb => cần thêm alen trội là đủ TH2 Xét AaDd x AaDd là bài toan TH1 cần thêm alen => %=4C1/42 TH1 cần thêm alen => %=4C2/42  % cần tìm = ½ x (4C1+4C2)/42=15/16 Chọn B Câu 13:Cấu trúc xương phần trên tay người và cánh dơi là giống nhau, đó các xương tương ứng cá voi lại có hình dạng và tỉ lệ khác Tuy nhiên, các dẫn liệu di truyền chứng minh ba loài trên phân li từ tổ tiên chung và cùng thời gian Điều nào sau đây giải thích hợp lí nhất? A Người và dơi tiến hóa chọn lọc tự nhiên còn cá voi tiến hóa cách thay đổi cấu tạo để phù hợp với môi trường sống B Sự tiến hóa chi trước thích nghi với người và dơi chưa thích nghi với cá voi C Chọn lọc tự nhiên môi trường nước đã tạo biến đổi quan trọng giải phẫu chi trước cá voi D Các gen đột biến cá voi nhanh người và dơi Giải: Chọn C Vì câu khác đọc vào vô lý Câu 14: Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu là 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa Biết các cá thể dị hợp có khả sinh sản 1/2 so với cá thể đồng hợp, các cá thể có kiểu gen đồng hợp có khả sinh sản và 100% Sau hệ tự thụ phấn, tần số các cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn là A 61,67% B 52,25% C 21,67% D 16,67% Giải: Các cá thể dị hợp sinh sản ½ so với đồng hợp  Chỉ có 0,1AA : 0,25 Aa : 0,4 aa tham gia sinh sản  Quy 100% => 2/15 AA : 1/3 Aa : 8/15 aa  Tự thụ qua hệ => tần số aa > 8/15 =53,33% => Chỉ có A thỏa mãn Câu 15: Lai các cây hoa đỏ với cây hoa trắng, người ta thu F 100% cây hoa đỏ Cho các cây hoa đỏ F tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng Lấy ngẫu nhiên cây hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ : trắng là A 4/27 B 2/9 C 4/9 D 1/9 Giải: Đọc kiện thì dễ thấy phép lai Aa x Aa => F2: 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa => Số cây hoa đỏ = 1/3 AA : 2/3 Aa (17) Lấy cây hoa đỏ tự thụ đỏ: trắng => Trong cây đó có ít cây Aa Các TH TH1: AA Aa tự thụ cho tỷ lệ 1,5 AA Aa 0,5 aa hay viết lại là đỏ : trắng (TH này thỏa đề ) => Xác suất để chọn AA và Aa là 3C2x(1/3)x(2/3)2=4/9 TH2 : AA Aa => 11 đỏ : trắng  Chỉ có TH thỏa và xác xuất cần tìm là 4/9 chọn C Câu 16: Cho tập hợp các sinh vật sau: (1) Nhóm cây thông lá trên đồi (2) Nhóm ốc ruộng (3) Nhóm cá hồ (4) Nhóm ba ba trơn đầm (5) Nhóm cây keo tai tượng trên đồi Tập hợp sinh vật nào là quần thể? A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (3), ( 4) D (1), (3), (4) Giải: Chọn B Câu 17: Trong cặp gen dị hợp Aa gen chứa 2998 liên kết cộng hóa trị các nuclêôtit Gen A chứa 32,5% số nuclêôtit loại Ađênin, gen a có số nuclêôtit loại Ađênin số nuclêôtit loại Guanin và 25% Một thể có kiểu gen Aaa giảm phân bình thường không thể tạo loại giao tử nào sau đây? A Giao tử có chứa 1275 Guanin B Giao tử có chứa 1500 Timin C Giao tử có chứa 1050 Xitôzin D Giao tử có chứa 750 Ađênin Giải: A , a có 2998 liên kết cộng hóa trị => N=3000 nu Gen A có 32,5 % A=> A=975 => G=525 Gen a có A=G=750 AAa giảm phân có AA, Aa, A, a Câu A giao tử có 1275 G là giao tử Aa Câu B giao tử có 1500 T là giao tử aa ( không tồn chọn B) Câu 18:Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng giao phối với cái (XX) thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối với F2 thu được: 50% cái thân xám, mắt đỏ 20% đực thân xám, mắt đỏ 20% đực thân đen, mắt trắng 5% đực thân xám, mắt trắng 5% đực thân đen, mắt đỏ Tần số hoán vị gen để F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình trên là A 20% B 15% C 10% D 40% Giải: Dễ tìm thấy F1 : XABXab x XABY => đực đen đỏ ( L_T_Y) = % => L_T=10% => aB=10% => f=20% Chọn A Câu 19:Một mARN trưởng thành người tổng hợp nhân tạo gồm loại Nu A, U G Số loại ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN trên là: A 61 B 27 C D 24 Giải: Chú ý là ba mã hóa axit amin nên phải trừ UAG, UGA, UAA chọn D Câu 20:Ở ngô, tính trạng chiều cao cây cặp gen (Aa; Bb; Dd; Ee) phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp Mỗi alen trội có mặt kiểu gen làm cho cây cao thêm 10 cm so với alen lặn, cây cao là 250 cm Phép lai cây cao và cây thấp F Cho F1 lai với cây có kiểu gen AaBBddEe F2 Theo lí thuyết, F2 tỉ lệ cây cao cây F1 chiếm tỉ lệ (18) 56 A 128 B C 16 35 D 128 Giải: Tương tự câu 12 Chọn C Câu 21:Tại có song song tồn tài các nhóm có tổ chức thấp bên cạch các nhóm có tổ chức cao? E Ngày càng đa dạng và phong phú là chiều hướng tiến hóa F Không có loài nào bị đào thải theo thời gian G Tổ chức ngày càng cao là chiều hướng tiến hóa H Thích nghi ngày càng hợp lý là chiều hướng tiến hóa Giải: Chọn D Câu 22:Trật tự thời gian các kỉ địa chất nào sau đây đúng E Tân sinh-Trung sinh-Cổ sinh-Thái cổ-Nguyên Sinh F Tân sinh-Trung sinh-Cổ sinh-Nguyên sinh-Thái cổ G Thái cổ-Cổ sinh-Nguyên sinh-Trung sinh-Tân sinh H Cổ sinh-Nguyên sinh-Thái cổ-Trung sinh-Tân sinh Giải: Ở đây người ta không nói xếp theo thời gian tăng hay giảm vì có thể họ sếp tăng có thể họ sếp giảm Chọn B Câu 23:Dựa vào công thức sau đây ΔN/Δt=r.N hay ΔN/Δt=(b-d).N, câu nào sau đây sai A.Quần thể xét tăng trưỡng theo đường cong hình chữ J B.Quần thể xét chủ yếu là quần thể loài có kích thước nhỏ, tuổi thọ dài C.Quần thể xét tăng trưởng theo tiềm sinh học D.Quần thể xét có mức sinh sản tối đa, tử vong tối thiểu Giải: Đây là công thức cho quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học Vậy câu sai là B và sai từ tuổi thọ “dài” Câu 24:Cho biết quá trình giảm phân thể đực có 8% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, các tế bào khác diễn bình thường Trong quá trình giảm phân thể cái có 12% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li giảm phân II, các cặp nhiễm sắc thể khác diễn bình thường Ở đời phép lai P: ♂AaBbDd x ♀AabbDd, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ A 80,96% B 19,04% C 20% D 9,6% *Phân tích bài toán: Ta biết hợp tử đột biến tạo thành khi: Giao tử đột biến x Giao tử bình thường Giao tử đột biến x Giao tử đột biến  % Hợp tử đột biến phải >8% và > 12% Loại đáp án D Và %Giao tử đột biến còn có thể tính cách : 1-%Hợp tử bình thường (1) (Khi làm toán, với bài toán lạ thì ta nên loại bớt đáp án nhiễu, tránh gây nhầm với xác suất đánh đúng tăng lên) *Giải Áp dụng (1) đã phân tích ta có: (19) %Hợp tử đột biến=1-(1-8%)(1-12%)=19,04% (Chú ý thường để ý thì đáp án nhiễu thường là đáp án lấy tổng với đáp án đúng thường 1) Câu 25:Câu nào sau đây khẳng định đúng? E Ta có thể tìm thấy tật dính ngón tay nữ F Nam giới có thể bị bệnh Tớcnơ G Chỉ nữ bị bệnh đao H Cả nam và nữ có thể bị mắt hội chứng Pactơ Giải: Chỉ có D đung Câu 26:Nối cột A với cột B cho phù hợp và xếp theo mức độ lớn dần cấu trúc siêu hiển vi NST: Cột A Crômatit Sợi Nuclêôxôm Sợi nhiễm sắc ADN Cột B A 300nm B 11nm C 2nm D 30nm E 700nm A 5c3b2d4a1e B 1e4d2b3b5c C 5c3b2b4d1e D 1e4a2d3b5c Giải: Chú ý là Sợ và Nucleoxom là Chọn C Câu 27:Ở loài thực vật, kiểu gen: có mặt hai gen trội (A, B) quy định kiểu hình hoa đỏ; có gen trội A B quy định kiểu hình hoa hồng; không chứa gen trội nào quy định kiểu hình hoa trắng Alen D quy định trội hoàn toàn so với alen d quy định chua Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường Cho F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn, F2 thu tỷ lệ kiểu hình sau: 37,5% đỏ, : 31,25% hồng, : 18,75% đỏ, chua: 6,25% hồng, chua : 6,25% trắng, Kiểu gen F1 phù hợp với kết phép lai trên là: Ad Bb A aD Ad Bb C aD Bd Aa bD BD Aa bd AD Bb B ad AD Bb D ad Bd Aa bD BD Aa bd Giải: Vai trò A,B Loại C,B Và trắng không với chua tức không có kiểu gen aabbdd Loại D Còn mình A Câu 28:Ý nghĩa thực tiễn di truyền liên kết không hoàn toàn E Hạn chế xuất biến dị tổ hợp nhờ đó người ta có thể cọn nhóm tính trạng tốt liền với F Giảm bớt thời gian chọn đôi giao phối cách mò mẫm G Chỉ có ý nghĩa tiến hóa không có ý nghĩa chọn giống (20) H Tạo hệ có kiểu gen hoàn toàn giống Giải: Câu A là ý nghĩa liên kết hoàn toan Câu B đúng Câu 29:Tỷ lệ phân tính 1:1 F1 và F2 giống lai thuận và nghịch diễn phương thức di truyền nào? C Di truyền liên kết giới tính B Di truyền tế bào chất C Di truyền tính trạng gen trên NST thường quy định D Ảnh hưởng giới tính Giải: Câu D đúng Đây là bài toan liên hệ bài toan cừu có sừng và không sừng Câu 30:Kết biến dị tổ hợp lai chọn giống là A.Tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có suất cao B.Tạo đa dạng kiểu gen chọn giống cây trồng, vật nuôi C.Chỉ tạo đa dạng kiểu hình cây trồng, vật nuôi chọn giống D.Tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất Giải: Chọn A Mục đích hướng đến chọn giống thường là suất Câu 31:Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen D quy định vỏ hạt vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định vỏ hạt xanh.Các gen này phân li độc lập với Cho cây cao, hoa đỏ, vỏ hạt vàng có kiểu gen dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên cây thân cao, hoa trắng, vỏ hạt vàng và cây thân thấp, hoa đỏ, vỏ hạt xanh F cho giao phấn với F2 Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất kiểu hình cây cao, hoa đỏ, vỏ hạt xanh F2 là: A 4/27 B 8/27 C 2/27 D 6/27 Giải: Cho cây AaBbDd tự thụ => Chọn ngẫu nhiên cây A_B_D_ và aabbdd giao phấn với Tìm xác suất xuất cao đỏ xanh Xét A_x aa ta có A_ gồm (1/3 AA và 2/3 Aa) => tạo cây hoa đỏ là 2/3 Tương tự => tỷ lệ suất cao đỏ xanh là 4/27 Chọn A Câu 32:Một thể loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen BD Aa bd Cơ thể này giảm phân hình thành giao tử, vào kì giảm phân I tất các tế bào sinh dục có cùng kiểu xếp nhiễm sắc thể, các giao tử tạo tham gia thụ tinh bình thường, quá trình giảm phân không xảy đột biến Đời có thể có kiểu gen nào sau đây? BD BD bd bd BD BD A AA BD ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa BD bd BD BD BD BD bd B AA bd ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa bd BD BD BD BD BD BD C AA BD ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa BD Bd BD bD BD Bd bD D AA BD ; Aa bd ; aa bd AA bd ; Aa bd ; aa BD Giải: Nhìn vào đáp án thì có A phù hợp (21) Câu 33: Ở loài động vật, tính trạng màu sắc lông hai gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A và B quy định lông đen; kiểu gen có hai gen A B quy định lông xám; kiểu gen không có hai gen A và B cho kiểu hình lông trắng Cho P: lông xám chủng giao phối với lông đen, thu F phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 50% lông đen : 50% lông xám Biết không xảy đột biến, quá trình giảm phân diễn bình thường Kiểu gen các cá thể lông đen và lông xám hệ P là: (1) AAbb × AaBB AABb (2) AAbb × AaBb (3) aaBB × AaBb (4) (5) aaBB × AaBB (6) aaBB × AABb (7) AaBB × aaBb AAbb × A (2), (3), (4), (5) B (2), (4), (5), (7) C (1), (3), (6), (7) D (2), (4), (5), (6) Giải: đây là bài toan tương tác gen theo kiểu đen :6 xám :1 trắng Xám chủng x đen => Loại Tương tự ta loại luôn chọn A Câu 34: Cho các bệnh tật di truyền sau: (1) Bệnh máu khó đông (2) Bệnh bạch tạng (3) Bệnh ung thư máu (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Claiphentơ (6) Bệnh câm điếc bẩm sinh Bằng phương pháp tế bào học có thể phát các bệnh tật A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (4), (5) D (4), (5), (6) Giải: Phương pháp tế bào => bệnh liên quan đến NST => Chọn A Ab H XD Câu 35: Ở ruồi giấm, xét phép lai P: ab X h d aB × ab h H D d X Y Biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn Khoảng cách hai gen A và B là 20cM, khoảng cách hai gen D và H là 40cM Theo lí thuyết, đời có kiểu hình mang hai tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 37,5% B 40% C 34,5% D 25% Giải: TH1: T_T_L_L TH2: T_L_T_L TH3: T_L_L_T TH4: L_L_T_T TH5: L_T_T_L TH6: L_T_L_T Xét Ab/ab x aB/ab => T_T 25% T_L 25% L_T 25 % L_L 25 % Xét XDHXdh x XhDYHd => T_T 50% T_L=L_T=25% L_L 0%  % cần tìm = 37,5% Câu 36:Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Gen thứ ba có alen nằm trên nhiễm sắc thể gới tính X không có alen tương ứng trên Y; gen thứ bốn có (22) alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y và không có alen trên X Tính theo lý thuyết, loài động vật này có tối đa bao nhiêu kiểu gen bốn gen nói trên? A 1908 B 1800 C 2340 D 1548 Giải: NST alen => Số kiểu gen là 4C2 Xét trên XX có 4x3=12 giao tử => Số kiểu gen 13C2 Xét trên XY X có 12 giao tử y có 5x4=20 giao tử => Số kiểu gen là 20x12  Tổng số kiểu gen là 4C2(13C2+20x12)=1908 Chọn A Câu 37:Xét phần chuỗi polipeptit có trình tự axit amin sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - Thể đột biến gen này có dạng: Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser - Arg, Đột biến thuộc dạng: A Thêm cặp nucleotit B Thay cặp nucleotit C Mất cặp nucleotit D Mất cặp nucleotit Giải: Đây chắc phải là dạng thay thể Chọn B Câu 38:Khai thác tài nguyên cách bền vững là A khai thác tài nguyên cách tối đa cho phát triển kinh tế, xã hội nhằm nâng cao đời sống cho người B cấm không khai thác để bảo vệ tài nguyên C bảo vệ loài sinh vật có giá trị cao, loài ít có giá trị cần khai thác triệt để D khai thác hợp lí tài nguyên tái sinh và tái chế, tái sử dụng tài nguyên không tái sinh Giải: Chọn D Câu 39:Một bãi cỏ chăn nuôi mặt trời cung cấp 35000 kcalo/m 2/ngày, đó phần lượng động vật sử dụng là 8600 kcalo Do không bảo vệ tốt, số động vật khác tới ăn cỏ và sử dụng 2600 kcalo, gia súc sử dụng phần còn lại, số này 1800 kcalo cho hô hấp và 3000 kcalo cho bài tiết, cuối cùng người sử dụng phần lượng gia súC Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng người là A 10% B 13,9% C 16,4% D 20% => Tổng lượng động vật sử dụng là 8600 mà bị động vật khác không phải gia súc ăn 2600 => gia súc ăn 86002600=6000 mà quá trinh gia súc ăn thì đã 1800 hô hấp 3000 bài tiết => còn lại 6000-1800-3000=1200 cho người mà thôi => hiệu suất so với gia súc là 1200/6000= 20% Chọn D Câu 40:Ở gà tre, P chủng lai gà lông đỏ tía, chân cao với gà lông vàng nâu, chân thấp F1 thu toàn gà có lông đỏ tía, chân cao Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen, F xuất 36 gà lông vàng nâu, chân thấp: gà lông đỏ tía, chân thấp: gà lông vàng nâu, chân cao, tất gà trống F2 có lông đỏ tía, chân cao Biết gen quy định tính trạng và không có tổ hợp nào bị chết Kiểu gen gà mái và tần số hoán vị gen gà F1 là A XABXab, 10% B XABXab, 16% C XABY, 10% D XABY, 16% (23) Giải: Gà mái là XY loại A,B Chú ý người ta không cho gà mái đỏ tía chân cao vì gà mái đỏ tía chắn gà mái vàng nâu = 36 con.Dễ tinh f=10% Chọn C II.PHẦN RIÊNG [ 10 câu] Thí sinh làm hai phần ( phần A B) A.Theo chương trình Chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:Trong nghề đánh cá, nhiều mẻ lưới đánh lên, người ta thống kê thấy tỉ lệ cá thể già chiếm ưu thế, còn non ít Kết luận nào sau đây đúng? A Nghề cá đã khai thác hợp lí B Nghề cá đã rơi vào tình trạng khai thác quá mức C Nếu tiếp tục đánh bắt cá với mức độ lớn, quần thể cá bị suy kiệt D Nghề cá chưa khai thác hết tiềm cho phép Giải: Chọn D vì mẻ lưới mà cá thể già quá nhiều thì là vung ít đanh bắt tức chưa khai thác hết tiềm Câu 42:Thực phép lai sau ruồi giấm P: Aa × Aa Cho biết không phát sinh đột biến mới, đời có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A 27 B 30 C 12 D 21 * Chú ý là giấm Chọn D Câu 43:Sơ đồ phả hệ sau phản ánh di truyền bệnh đơn gen (hiếm gặp cộng đồng) dòng họ Nếu người IV 17 lấy chồng bình thường thì xác suất họ sinh trai bình thường là bao nhiêu? A 3/4 B 3/8 C 1/6 D ¼ Giải: chú ý thì gen này nằm trên NST thường và gen bệnh là gen trội Cô số 17 có thể là (1/3 AA: 2/3 Aa) Chồng bình thường (aa)=> Xác suất sinh bình thường là 1/3 => Con trai là 1/6 Chọn C Câu 44:Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp Trong trại chăn nuôi có 15 đực giống chân cao và 200 cái chân thấp Quá trình ngẫu phối đã sinh đời có 80% cá thể chân cao, 20% cá thể chân thấp Trong số 15 bò đực trên, có bao nhiêu có kiểu gen dị hợp? A B C D Giải: Gọi x% là số dị hợp cần tìm, y% đồng hợp x% Aa x aa = ½ x% Aa ½ x% aa (24) y% AA x aa = y% Aa Ta có ½ x + y = 80% và ½ x = 20% => x%=0.4 => Số 0.4 x 15 =6 Chọn D Câu 45:Đặc điểm bật động, thực vật đảo đại dương là gì? E Có toàn các loài du nhập từ các nơi khác đến F Giống với hệ động, thực vật vùng lục địa gần G Có toàn loài đặt hữu H Có hệ động vật nghèo nàn đảo lục địa Giải: Chọn D Câu 46:Chọn lọc tự nhiên là quá trình E Đào thải biến dị có lợi cho sinh vật F Tích lũy biến dị có lợi cho sinh vật G Vừa đào thải biến dị bất lời vừa tích lũy biến dị có lợi cho sinh vật H Tích lũy biến dị có lời cho người và thân sinh vật Giải: Chọn C Câu 47:Sự hóa đen các loài bướm vùng công nghiệp nước châu Âu cuối thể kỉ XIX và đầu kỉ XX là B Một đột biến trội đa hiệu B.Một đột biến lặn D Một đột biến trung tính D.Một đột biến chuyễn đoạn NST Giải: Chọn A Câu này là phần nhỏ ví dụ bướm hóa đen mà học sinh ít để ý Câu 48:Cho biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác Cho phép lai P: AaBbDdHh × AaBbDdHh, biết quá trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, đời số cá thể có kiểu gen dị hợp hai cặp gen và đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 1/64 B 1/16 C 6/16 D 6/64 Giải: Chọn C 4C2x(0.5) =6/16 Câu 49: Cho các bước sau: (7) Nuôi cấy tế bào xôma chứa ADN tái tổ hợp môi trường nhân tạo (8) Chọn lọc và nhân dòng tế bào xôma có chứa ADN tái tổ hợp (9) Kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi (10) Tạo ADN tái tổ hợp chứa gen người chuyển vào tế bào xôma cừu (11) Lấy nhân tế bào xôma chuyển vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân (12) Cấy phôi vào tử cung cừu mẹ, cừu mẹ mang thai sinh cừu mang gen sản sinh prôtêin người Trình tự các bước quy trình tạo cừu mang gen tổng hợp prôtêin người là A (4) → (1) → (5) → (2) → (3) → (6) B (4) → (2) → (1) → (5) → (3) → (6) C (2) → (1) → (5) → (4) → (3) → (6) D (4) → (1) → (2) → (5) → (3) → (6) Giải: Chọn D Câu 50: Khi phân tích ADN số gen người giống tinh tinh Giải thích nào sau đây là đúng nhất? A Người và tinh tinh có chung tổ tiên B Người tiến hóa từ tinh tinh (25) C Tinh tinh tiến hóa từ người D Do người và tinh tinh tiến hóa theo hướng đồng quy Giải: Chọn A B Theo chương trình Nâng Cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51:Giả sử lượng đồng hóa các sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hiệu suất sinh thái bật dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp là : A 12% B 10% C 15% D 9% Giải: Chọn A Chú ý là bậc dinh dưỡng Câu 52:Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau P:0,4 AABb: 0,4 AaBb: 0,2 aabb Người ta tiến hành cho quần thể trên tự thụ phấn bắt buộc qua hệ Tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn F3 là A 49/640 B 177/640 C 324/640 D 161/640 Giải:Chú ý 0.4 AABb dù có tự thụ triệu lần thì không tạo aabb Xét AaBb tự thụ lần => tỷ lệ aabb tạo là 7/16 x 7/16 Mà có 0.4 AaBb => Tổng aabb là 7/16x7/16x0.4 +0.2=177/640 Chọn B Câu 53:Ở loài động vật có NST lưỡng bội 2n=10, cặp NST có từ bố và từ mẹ Nếu quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% số tế bào sinh tinh xảy trao đổi chéo điểm cặp số 1; 40% tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp số 2, các cặp NST còn lại phân li bình thường và không xảy trao đổi chéo Số loại tinh trùng tối đa hình thành và tỉ lệ tinh trùng mang NST có trao đổi chéo là: A 128 và 36% B 128 và 18% C 96 và 36% D 96 và 18% Giải: Dễ tính số tinh trùng tối đa là 96 và tỉ lệ tinh trùng mang NST trao đổi chéo là 36%.Chọn C Câu 54:Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đông, gen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y Trên hòn đảo biệt lập có 2000 người sinh sống đó: Nam: 780 người có kiểu gen XAY; 220 người có kiểu gen XaY; Nữ: 320 người có kiểu gen XAXA; 480 người có kiểu gen XAXa; 200 người có kiểu gen XaXA Tần số tương đối các alen A, a quần thể này là: A A = 0,505; a = 0,495 B A = 0,495; a = 0,505 C A = 0,63; a = 0,37 D A = 0,37; a = 0,63 Giải: Chọn C Câu 55: Trong cùng ao nuôi cá người ta thường nuôi ghép cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi, có các ổ sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích A làm tăng tính đa dạng sinh học ao B giảm dịch bệnh (26) C tận thu nguồn thức ăn tối đa ao D giảm đa dạng sinh học ao Giải: Chọn C Câu 56: Các nhân tố vô sinh và hữu sinh vùng định tương tác với hình thành nên A lưới thức ăn B mức dinh dưỡng C quần xã sinh vật D hệ sinh thái Giải: Chọn D Câu 57: Ý nghĩa mối quan hệ vật ăn thịt - mồi tiến hóa các loài quần xã sinh vật là A vật ăn thịt là động lực phát triển mồi vì vật ăn thịt là tác nhân chọn lọc mồi B mồi là điều kiện tồn vật ăn thịt vì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ăn thịt C mối quan hệ này đảm bảo cho tuần hoàn vật chất và dòng lượng hệ sinh thái D các loài mối quan hệ này mặc dù đối kháng lại có vai trò kiểm soát nhau, tạo động lực cho tiến hóa Giải: Chọn D Câu 58: Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ Một phần thân dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống đó Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn kiến đem dự trữ tổ Kiến sống trên cây gỗ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây Mối quan hệ sinh thái dây leo và kiến, dây leo và cây thân gỗ, kiến và cây thân gỗ là A cộng sinh, hội sinh, hợp tác B vật ăn thịt – mồi, hợp tác, hội sinh C cộng sinh, kí sinh vật chủ, hợp tác D ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác Giải: Chọn A Câu 59:Một tế bào xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng Giả sử nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 14,892 μm Khi tế bào này bước vào kỳ nguyên phân, tổng số các phân tử protein histon các nucleoxom cặp nhiễm sắc thể này là: A 8400 phân tử B 9600 phân tử C 1020 phân tử D 4800 phân tử Giải: Chọn B Chú ý đọc kỹ lý thuyết phần nucleoxom và chú ý đây là cặp NST và kỳ nguyên phân nên phải nhân Câu 60:Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, qua vài lần nghiên cứu người ta thấy loài biến nhiệt Vào tháng mùa mưa nhiệt độ môi trường trung bình là 25oC thì vòng đời loài đó là 15 ngày Nhưng tháng mùa hè nhiệt độ trung bình là 30oC thì vòng đời là 10 ngày Nếu tiến hành đưa loài này đảo Hoàng Sa để nuôi với nhiệt độ trung bình đảo là 27 oC thì vòng đời loài này là bao nhiêu Biết loài này sống tốt Hoàng Sa B 13 ngày B 11 ngày C 12 ngày D.20 ngày Giải: Dễ tính 13 ngày (Nhớ làm tròn) Chọn A (27) HẾT -Cán coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không sử dụng tài liệu (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI VA DAP AN THI THU DAI HOC MON SINH BKDN, DE THI VA DAP AN THI THU DAI HOC MON SINH BKDN