0

De kt 15 HK1 lan 3

9 1 0
  • De kt 15 HK1 lan 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:44

Tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi sinh khôn và nhân với 100.. Số trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho[r] (1)TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TỔ SINH HỌC KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN M«n thi: sinh 12 (Thêi gian lµm bµi: 15 phót) §Ò sè: 142 Hä tªn thÝ sinh: Lớp …………… 10 11 12 13 14 15 C©u 1: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng? A Có cách li sinh sản các cá thể quần thể B Các cá thể quần thể giao phối với ngẫu nhiên C Không có đột biến và không có chọn lọc tự nhiên D Khả thích nghi các kiểu gen không chênh lệch nhiều C©u 2: Thành tựu nào đây không tạo từ ứng dụng công nghệ gen? A Chuột bạch mang gen sinh trưởng chuột cống B Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten C Ngô DT6 có suất cao, hàm lượng protêin cao D Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết người C©u 3: Khoa học ngày có thể điều trị để hạn chế biểu bệnh di truyền nào đây? A Hội chứng Đao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D Bệnh phêninkêtô niệu C©u 4: Cơ sở vật chất di truyền cừu Đôly hình thành giai đoạn nào quy trình nhân bản? A Tách tế bào tuyến vú cừu cho nhân B Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân C Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi D Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để nó mang thai C©u 5: Cho biết các bước tiến hành tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Lai các dòng chủng với nhau.4 Tạo giống chủng cách tự phối Việc tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: A 1, 2, 3, B 4, 1, 2, C 2, 3, 4, D 2, 3, 1, C©u 6: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra A tính chất nước ối B tế bào tử cung ngưới mẹ C tế bào phôi bong nước ối D nhóm máu thai nhi C©u 7: Kỹ thuật nào đây là ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật? A Nuôi cấy hạt phấn B Phối hợp hai nhiều phôi tạo thành thể khảm C Phối hợp vật liệu di truyền nhiều loài phôi D Ghép cành, giâm cành, chiết cành C©u 8: Chỉ số IQ xác định : A Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi sinh khôn và nhân với 100 (2) B Số trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 C Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 D Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học C©u 9: Khâu đầu tiên quy trình chuyển gen là việc tạo A vectơ chuyển gen B biến dị tổ hợp C gen đột biến D ADN tái tổ hợp C©u 10: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : Aa = 100% Sau hệ tự phối thì cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,375 AA + 0,25 Aa + 0,375 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = C©u 11: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số tương đối alen A, a là: A 0,3 ; 0,7 B 0,8 ; 0,2 C 0,7 ; 0,3 D 0,2 ; 0,8 C©u 12: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 25%AA: 50%Aa:25%aa B 16%AA: 20%Aa: 64%aa C 36%AA: 28%Aa: 36%aa D 25%AA: 11%Aa: 64%aa C©u 13: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là A thoái hóa giống B ưu lai C bất thụ D siêu trội C©u 14: Xét quần thể có alen (A, a) Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với loại kiểu gen là: 600AA: 200Aa: 200aa Tần số tương đối các alen quần thể này là: A A = 0,70 ; a = 0,30 B A = 0,30 ; a = 0,70 C A = 0,75 ; a = 0,25 D A = 0,25 ; a = 0,75 C©u 15: Biện pháp nào sau đây không sử dụng để bảo vệ vốn gen loài người? A Liệu pháp gen B Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh C Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu sản xuất nông nghiệp D Tạo môi trường nhằm hạn chế các tác nhân đột biến - HÕt - (3) TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TỔ SINH HỌC KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN M«n thi: sinh 12 (Thêi gian lµm bµi: 15 phót) §Ò sè: 254 Hä tªn thÝ sinh: Lớp …………… 10 11 12 13 14 15 C©u 1: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 25%AA: 50%Aa:25%aa B 16%AA: 20%Aa: 64%aa C 36%AA: 28%Aa: 36%aa D 25%AA: 11%Aa: 64%aa C©u 2: Biện pháp nào sau đây không sử dụng để bảo vệ vốn gen loài người? A Liệu pháp gen B Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh C Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu sản xuất nông nghiệp D Tạo môi trường nhằm hạn chế các tác nhân đột biến C©u 3: Thành tựu nào đây không tạo từ ứng dụng công nghệ gen? A Chuột bạch mang gen sinh trưởng chuột cống B Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten C Ngô DT6 có suất cao, hàm lượng protêin cao D Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết người C©u 4: Cơ sở vật chất di truyền cừu Đôly hình thành giai đoạn nào quy trình nhân bản? A Tách tế bào tuyến vú cừu cho nhân B Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân C Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi D Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để nó mang thai C©u 5: Cho biết các bước tiến hành tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Lai các dòng chủng với nhau.4 Tạo giống chủng cách tự phối Việc tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: A 1, 2, 3, B 4, 1, 2, C 2, 3, 4, D 2, 3, 1, C©u 6: Khâu đầu tiên quy trình chuyển gen là việc tạo A vectơ chuyển gen B biến dị tổ hợp C gen đột biến D ADN tái tổ hợp C©u 7: Khoa học ngày có thể điều trị để hạn chế biểu bệnh di truyền nào đây? A Hội chứng Đao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D Bệnh phêninkêtô niệu C©u 8: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng? A Có cách li sinh sản các cá thể quần thể B Các cá thể quần thể giao phối với ngẫu nhiên C Không có đột biến và không có chọn lọc tự nhiên D Khả thích nghi các kiểu gen không chênh lệch nhiều C©u 9: Chỉ số IQ xác định : (4) A Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi sinh khôn và nhân với 100 B Số trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 C Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 D Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học C©u 10: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là A thoái hóa giống B ưu lai C bất thụ D siêu trội C©u 11: Kỹ thuật nào đây là ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật? A Nuôi cấy hạt phấn B Phối hợp hai nhiều phôi tạo thành thể khảm C Phối hợp vật liệu di truyền nhiều loài phôi D Ghép cành, giâm cành, chiết cành C©u 12: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số tương đối alen A, a là: A 0,3 ; 0,7 B 0,8 ; 0,2 C 0,7 ; 0,3 D 0,2 ; 0,8 C©u 13: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : Aa = 100% Sau hệ tự phối thì cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,375 AA + 0,25 Aa + 0,375 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = C©u 14: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra A tính chất nước ối B tế bào tử cung ngưới mẹ C tế bào phôi bong nước ối D nhóm máu thai nhi C©u 15: Xét quần thể có alen (A, a) Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với loại kiểu gen là: 600AA: 200Aa: 200aa Tần số tương đối các alen quần thể này là: A A = 0,70 ; a = 0,30 B A = 0,30 ; a = 0,70 C A = 0,75 ; a = 0,25 D A = 0,25 ; a = 0,75 - HÕt - (5) TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TỔ SINH HỌC KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN M«n thi: sinh 12 (Thêi gian lµm bµi: 15 phót) §Ò sè: 326 Hä tªn thÝ sinh: Lớp …………… 10 11 12 13 14 15 C©u 1: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng? A Có cách li sinh sản các cá thể quần thể B Các cá thể quần thể giao phối với ngẫu nhiên C Không có đột biến và không có chọn lọc tự nhiên D Khả thích nghi các kiểu gen không chênh lệch nhiều C©u 2: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : Aa = 100% Sau hệ tự phối thì cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,375 AA + 0,25 Aa + 0,375 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = C©u 3: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 25%AA: 50%Aa:25%aa B 16%AA: 20%Aa: 64%aa C 36%AA: 28%Aa: 36%aa D 25%AA: 11%Aa: 64%aa C©u 4: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số tương đối alen A, a là: A 0,3 ; 0,7 B 0,8 ; 0,2 C 0,7 ; 0,3 D 0,2 ; 0,8 C©u 5: Chỉ số IQ xác định : A Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi sinh khôn và nhân với 100 B Số trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 C Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 D Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học C©u 6: Kỹ thuật nào đây là ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật? A Nuôi cấy hạt phấn B Phối hợp hai nhiều phôi tạo thành thể khảm C Phối hợp vật liệu di truyền nhiều loài phôi D Ghép cành, giâm cành, chiết cành C©u 7: Khâu đầu tiên quy trình chuyển gen là việc tạo A vectơ chuyển gen B biến dị tổ hợp C gen đột biến D ADN tái tổ hợp C©u 8: Thành tựu nào đây không tạo từ ứng dụng công nghệ gen? A Chuột bạch mang gen sinh trưởng chuột cống B Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten (6) C Ngô DT6 có suất cao, hàm lượng protêin cao D Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết người C©u 9: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là A thoái hóa giống B ưu lai C bất thụ D siêu trội C©u 10: Cho biết các bước tiến hành tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Lai các dòng chủng với nhau.4 Tạo giống chủng cách tự phối Việc tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: A 1, 2, 3, B 4, 1, 2, C 2, 3, 4, D 2, 3, 1, C©u 11: Xét quần thể có alen (A, a) Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với loại kiểu gen là: 600AA: 200Aa: 200aa Tần số tương đối các alen quần thể này là: A A = 0,70 ; a = 0,30 B A = 0,30 ; a = 0,70 C A = 0,75 ; a = 0,25 D A = 0,25 ; a = 0,75 C©u 12: Khoa học ngày có thể điều trị để hạn chế biểu bệnh di truyền nào đây? A Hội chứng Đao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D Bệnh phêninkêtô niệu C©u 13: Cơ sở vật chất di truyền cừu Đôly hình thành giai đoạn nào quy trình nhân bản? A Tách tế bào tuyến vú cừu cho nhân B Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân C Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi D Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để nó mang thai C©u 14: Biện pháp nào sau đây không sử dụng để bảo vệ vốn gen loài người? A Liệu pháp gen B Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh C Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu sản xuất nông nghiệp D Tạo môi trường nhằm hạn chế các tác nhân đột biến C©u 15: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra A tính chất nước ối B tế bào tử cung ngưới mẹ C tế bào phôi bong nước ối D nhóm máu thai nhi - HÕt - (7) TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TỔ SINH HỌC KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN M«n thi: sinh 12 (Thêi gian lµm bµi: 15 phót) §Ò sè: 465 Hä tªn thÝ sinh: Lớp …………… 10 11 12 13 14 15 C©u 1: Xét quần thể có alen (A, a) Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với loại kiểu gen là: 600AA: 200Aa: 200aa Tần số tương đối các alen quần thể này là: A A = 0,70 ; a = 0,30 B A = 0,30 ; a = 0,70 C A = 0,75 ; a = 0,25 D A = 0,25 ; a = 0,75 C©u 2: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : Aa = 100% Sau hệ tự phối thì cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,375 AA + 0,25 Aa + 0,375 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = C©u 3: Cơ sở vật chất di truyền cừu Đôly hình thành giai đoạn nào quy trình nhân bản? A Tách tế bào tuyến vú cừu cho nhân B Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân C Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi D Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để nó mang thai C©u 4: Khoa học ngày có thể điều trị để hạn chế biểu bệnh di truyền nào đây? A Hội chứng Đao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D Bệnh phêninkêtô niệu C©u 5: Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng? A Có cách li sinh sản các cá thể quần thể B Các cá thể quần thể giao phối với ngẫu nhiên C Không có đột biến và không có chọn lọc tự nhiên D Khả thích nghi các kiểu gen không chênh lệch nhiều C©u 6: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra A tính chất nước ối B tế bào tử cung ngưới mẹ C tế bào phôi bong nước ối D nhóm máu thai nhi C©u 7: Chỉ số IQ xác định : A Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi sinh khôn và nhân với 100 B Số trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 C Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân với 100 D Tổng trung bình các lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học C©u 8: Khâu đầu tiên quy trình chuyển gen là việc tạo (8) A vectơ chuyển gen B biến dị tổ hợp C gen đột biến D ADN tái tổ hợp C©u 9: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số tương đối alen A, a là: A 0,3 ; 0,7 B 0,8 ; 0,2 C 0,7 ; 0,3 D 0,2 ; 0,8 C©u 10: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là A thoái hóa giống B ưu lai C bất thụ D siêu trội C©u 11: Kỹ thuật nào đây là ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật? A Nuôi cấy hạt phấn B Phối hợp hai nhiều phôi tạo thành thể khảm C Phối hợp vật liệu di truyền nhiều loài phôi D Ghép cành, giâm cành, chiết cành C©u 12: Cho biết các bước tiến hành tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Lai các dòng chủng với nhau.4 Tạo giống chủng cách tự phối Việc tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: A 1, 2, 3, B 4, 1, 2, C 2, 3, 4, D 2, 3, 1, C©u 13: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 25%AA: 50%Aa:25%aa B 16%AA: 20%Aa: 64%aa C 36%AA: 28%Aa: 36%aa D 25%AA: 11%Aa: 64%aa C©u 14: Thành tựu nào đây không tạo từ ứng dụng công nghệ gen? A Chuột bạch mang gen sinh trưởng chuột cống B Lúa chuyển gen tổng hợp β caroten C Ngô DT6 có suất cao, hàm lượng protêin cao D Cừu chuyển gen tổng hợp protêin huyết người C©u 15: Biện pháp nào sau đây không sử dụng để bảo vệ vốn gen loài người? A Liệu pháp gen B Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh C Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu sản xuất nông nghiệp D Tạo môi trường nhằm hạn chế các tác nhân đột biến - HÕt - (9) ĐÁP ÁN CÂU 10 11 12 13 14 15 142 A C D B D C A C D B D A B A C 254 1 1 1 1 1 1 1 A C C B D D D A C B A D B C A 326 1 1 1 1 1 1 1 A B A D C A D C B D A D B C C 465 1 1 1 1 1 1 1 A B B D A C C D D B A D A C C 1 1 1 1 1 1 1 (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: De kt 15 HK1 lan 3, De kt 15 HK1 lan 3