0

Bai 24 Bien va dai duong

29 2 0
  • Bai 24 Bien va dai duong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:42

Doøng bieån: - Là sự chuyển động thành dòng của nước biển và đại döông.... Nước trên bề maët.[r] (1)Baøi 24 BIỂN VAØ ĐẠI DƯƠNG (2) Em hãy kể tên các đại dương trên đồ? BAÉC BAÊNG DÖÔNG ĐẠI TAÂY DÖÔNG THAÙI BÌNH DÖÔNG ẤN ĐỘ DÖÔNG (3) I Độ muối nước biển và đại dương: Nước biển có độ muối 34‰ 1000g 34 g MUOÁI NƯỚC BIỂN Độ muố i trung bình cuû a nướ c bieå n laø Độ muối là gì? bao nhieâu? (4) I Độ muối nước biển và đại dương: - Độ muối trung bình nước biển và đại dương là 35‰ (5) Qua bảng số liệu, hãy nhận xét phân bố độ muối trên các biển? Biển Ban – tích 3,5‰ Biển Đông 33 ‰ Biển Đỏ (Hồng Hải) 43 ‰ Biển Chết (Tử Hải) ` 290‰ Các đại dương 35 ‰ • Dọc theo xích đạo •Dọc theo chí tuyến 34,6 ‰ 36,8 ‰ (6) Tại các biển đại dương thông độ muối các biển đại dương lại không giống nhau? Gợi ý: Độ muối phụ thuộc vào yếu tố nào? (7) Bieån Ban tich Ban tich Biển Ban – tích châu Aâu là biển có độ mặn thấp vì đây có nhiều sương mù, nước ít bốc mà lượng sông ngòi đổ vào lại lớn, có nơi độ mặn đạt 3,5‰ (8) Mặt biển phủ đầy váng muối Nằm đọc báo trên mặt biển Biển Chết (Tử Hải) Vùng biển có độ muối cao, có nơi độ muối lên đến 400‰ Ở vùng này xung quanh là vách núi cao nên không có sông suối đổ vào, bên cạnh đó nhiệt độ cao, mưa ít nên độ bốc nhỏ Với độ muối cao thế, người luôn trên mặt nước (9) I Độ muối nước biển và đại döông: - Độ muối trung bình nước biển laø 35‰ - Độ muối phụ thuộc vào mật độ sông đổ biển, độ bốc (10) II Sự vận động nước biển và đại dương (11) II Sự vận động nước biển và đại dương Soùng Sóng chuyển động nào? Nguyên nhân sinh sóng? (12) II Sự vận động nước biển và đại dương Soùng - Là chuyển động chỗ các lớp nước trên mặt biển - Gioù laø nguyeân nhaân chính sinh soùng (13) Quan sát hình bên dưới, cho biết sóng thần có đặc điểm gì (độ cao sóng?) Nguyên nhân sinh soùng thaàn? Vuøng va chaïm cuûa ñòa maûng (14) (15) (16) Thuyû trieàu: - Là dâng lên hạ xuống có chu kì nước biển (17) Lực hút Mặt Trăng TRIEÀU Con nướKÉ c M roøng Lực hút Mặt Trời Con nước lớn TRÁI ĐẤT MAËT TRAÊNG TRIỀU CƯỜNG Qua sơ em lớntvà và Qua sơ đồ, đồ, em hãy cho triều cường Quan saù t sô đồhãy beââncho treâbiết nbiết , emcon haõynước cho bieá nước ròng là gì trieà ?gì?u? triều đặc nguyeâ n kém nhaâ ncó sinh điểm thuyû (18) Thuyû trieàu: - Là dâng lên hạ xuống có chu kì nước biển -Nguyên nhân: sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời (19) Haõy cho bieát, thuyû trieàu vận dụng vào công việc gì? (20) Làm thuỷ lợi, dẫn nước vào ruoäng Đánh bắt cá Saûn xuaát muoái Haøng haûi (21) Nhà máy điện thuỷ triều trên sông Răng – xơ (nước Pháp) (22) Trận đánh trên sông Bạch Đằng Sông Bạch Đằng Bãi cọc trên sông Bạch Đằng (23) Em có nhận xét gì chuyển động lớp nước trên mặt biển? (24) Doøng bieån: - Là chuyển động thành dòng nước biển và đại döông (25) Nước trên bề maët Tác động cuûa gioù Doøng bieån Nước sâu Quan saù t sô n đồ treân,yeá cho bieácaù t nguyeâ nhaâthoå n i - Nguyeâ n nhaâ : Chuû u c loạingió doø ng nbieå n? i đất thườnsinh g xuyeâ n treâ Traù (26) Doøng bieån noùng Doøng bieån laïnh Quan sát đồ, em hãy cho biết có loại doøng bieån? (27) Dựa vào đồ, thảo luận nhóm vấn đề sau: Các dòng biển có ảnh hưởng nào khí hậu nơi nó chảy qua? (28) Địa điểm A -80C Doøng bieån noùng Địa điểm B 30C Doøng bieån laïnh Các dòng biển đã ảnh hưởng nào nhiệt độ địa điểm A và B? (29) Doøng bieån: - Là chuyển động thành dòng nước biển và đại dương - Nguyên nhân: Chủ yếu các loại gió thổi thường xuyên trên Trái đất - Dòng biển ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng mà chúng qua (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 24 Bien va dai duong, Bai 24 Bien va dai duong

Từ khóa liên quan