0

De kiem tra 15 phut trac nghiem

2 1 0
  • De kiem tra 15 phut trac nghiem

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:39

Câu 2: Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX gồm những thành phần nào.. Văn học chữ Hán?[r] (1)Họ tên:……… Lớp : 10A2 Kiểm tra 15 phút Môn : Ngữ Văn Khoanh tròn vào đáp án nhất. Câu 1: Bài ca dao sau thuộc chùm ca dao nào? Thân em trái bần trơi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. A Ca dao than thân B Ca dao yêu thương, tình nghĩa C Ca dao hài hước, châm biếm D Khơng có đáp án Câu 2: Văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX gồm thành phần nào? A Văn học chữ Hán B Văn học chữ Nôm C Văn học chữ Quốc Ngữ D Đáp án A B Câu 3: Văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX chia làm giai đoạn? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 4: Bài thơ “Tị Lịng” Phạm Ngũ Lão có tên chữ Hán gì? A Thuật hồi B Cảm hồi C Cảnh ngày hè D Đọc Tiểu Thanh kí (2)A Lưu Bị B Quan Công C Gia Cát Lượng D Tào Tháo Câu 6: Nội dung thơ Cảnh ngày hè gì? A Tình u thiên nhiên B Lịng u đời, u sống C Mong ước sống thái bình, hạnh phúc cho nhân dân D Cả A, B, C Câu 7: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt khơng có đặc trưng sau đây? A Tính cụ thể B Tính cá thể C Tính hàm súc D Tính cảm xúc Câu 8: Bản chất chữ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm gì? A Nhàn rỗi B Nhàn tản C Sống hòa hợp với thiên nhiên,phủ nhận danh lợi, giữ cốt cách cao Câu 9: Câu thơ “ Son phấn có thần chơn hận văn chương vơ mệnh lụy phần dư” trích thơ nào? A Tỏ lòng B Cảnh ngày hè C Nhàn D Đọc Tiểu Thanh kí Câu 10: Bài thơ Cảnh ngày hè nằm tác phẩn lớn Nguyễn Trãi? A Quốc âm thi tập B Quân trung từ mệnh tập C Dư địa chí
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 15 phut trac nghiem, De kiem tra 15 phut trac nghiem