0

May de haytong hop lai thui

111 3 0
  • May de haytong hop lai thui

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:39

Câu 3: Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp[r] (1)Chuyên cần Sáng tạo Ác thành công (2) Phụ lục Đề luyện số 1: Đề luyện số 2: 10 Đề luyện số 3: 15 Đề luyện số 4: 20 Đề luyện số 5: 25 Đề luyện số 6: 30 Đề luyện số 7: 35 Đề luyện số 8: 40 Đề luyện số 9: 45 Đề luyện số 10: 50 Đề luyện số 11: 55 Đề luyện số 12: 60 Đề luyện số 13: 65 Đề luyện số 14: 70 Đề luyện số 15: 75 Đề luyện số 16: 80 Đề luyện số 17: 85 Đề luyện số 18: 90 Đề luyện số 19: 95 Đề luyện số 20: 100 Đề luyện số 21: 105 Đề luyện số 22: 110 Đề luyện số 23: 115 Đề luyện số 24: 120 Đề luyện số 25: 125 (3) (4) (5) Tình yêu hóa học Nếu tình em là dung dịch axit Anh xin nguyện làm bazơ trung hòa Hãy phản ứng và cùng anh liên kết Tỏa nhiệt nhiều thêm nóng bỏng tình ta Nếu tim em còn AO trống Hãy cho anh hội lần Đặt vào tim em cặp e còn dang dở Để tình anh mãi mãi bên em Anh cố nung tình cho cạn nước Để men yêu nồng độ lên cao Anh cố bổ sung nhiều xúc tác Để đôi mình sớm hòa quyện vào Đừng xem tình anh là phản ứng hai chiều Dù biết số K quá nhỏ Đừng tăng thêm vào tim anh áp suất Để tình anh không còn đủ mol yêu Năng lượng Gips anh giảm không Để tình anh luôn tự động phản ứng Hãy để tim em là phân tử đối xứng Để tình anh định hướng khỏi phân vân Trái tim em không bị ăn mòn Bởi tình anh làm màng bảo vệ Hãy cho anh lần thôi em nhé! Anh là nguyên tố riêng em! Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu :Cho 82,05 gam hỗn hợp A gồm Al và Al2O3 (có tỷ lệ mol là 2,3:1) tan hoàn toàn dung dịch B chứa H2SO4 và NaNO3 thu dung dịch C chứa muối và m gam hỗn hợp khí D (trong D có 0,2 mol khí H2).Cho BaCl2 dư vào C thấy có 838,8 gam kết tủa xuất hi ện.Mặt khác cho 23 gam Na vào dung dịch C sau các phản ứng xảy thì thấy khối lượng dung dịch giảm 3,1 gam và dung dị ch sau phản ứng không có muối amoni Giá trị m gần với : A.16 B.13 C.12 D.15 Câu :Cho dd FeSO4 nồng độ 15% phản ứng vừa đủ với dd KOH nồng độ 20% Đun nóng kk để pư sảy hoàn toàn Tính nồng độ % muối dd sau pư (coi nước bay ko đáng kể) A.14,16% B.14,82% C.16,14% D.16,28% Câu 3:Dùng 19,04 lít không khí đktc (O2 chiếm 20% và N2 chiếm 80% thể tích) để đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp A gồm hai amoniaxit no,đơn chức kế ti ếp dãy đồng đẳng Hỗn hợp thu sau (6) phản ứng đem làm khô (hỗn hợp B) dẫn qua dung dịch nước vôi dư thu 9,50 gam kết tủa Nếu cho B vào bình dung tích lít, nhiệt độ 1270o thì áp suất bình lúc này là P(atm) Biết amoni axit cháy sinh khí N2 Giá trị P gần với : A.13 B.14 C.15 D.16 Câu 4: Cho 22,56 gam hỗn hợp A gồm kim loại M và MO (có hóa trị không đổi) tan hoàn toàn dung dịch HNO3 thu 2,24(lít) hỗn hợp khí B gồm hai khí có tỷ khối với H2 là và dung dịch C.Cô cạn cận thận dung dịch C thu 69,4 gam chất rắn Biết quá trình khử HNO3 tạo sản phẩm khử nhất.% số mol chất tan có số mol ít C là: A.28% B.24% C.32% C.30% Câu 5: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A,B (MA < MB) 700 ml dung dị ch KOH 1M thu dung dịch X và hỗn hợp Y gồm ancol là đồng đẳng liên ti ếp.Thực tách nước Y H2SO4 đặc 140oCthu hỗn hợp Z.Trong Z tổng khổi lượng các ete là 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa các ancol là 60%).Cô cạn dung dịch X 54,48 gam chất rắn Nung chất rắn này với CaO phản ứng xảy hoàn toàn, thu 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc) Phần trăm khối lượng A hỗn hợp ban đầu là: A.66,89% B.48,96 C.49,68 D.68,94 Câu 6:Cho 16,5gam chất A có CTPT là C2H10O3N2 vào 200 gam dung dị ch NaOH 8%.Sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dị ch B và khí C.Tổng nồng độ % các chất có B gần với: A.8% B.9% C.10% D.11% Câu 7: Hỗn hợp A gồm 0,3 mol hai ancol đồng đẳng liên tiếp.Đốt cháy hoàn toàn A thu 0,5 mol CO2.Mặt khác oxi hóa A thì thu hỗn hợp B gồm các axit và andehit tương ứng (Biết 60 % lượng ancol biến thành andehit phần còn lại biến thành axit).Cho B vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m gam Ag.Giá tr ị m là : A.38,88 gam B.60,48 gam C.51,84 gam D.64,08 gam Câu 8: Cho 13,25 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào 500 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,75M và Fe(NO3)3 0,4M thu dung dịch X và m gam rắn Y Cho dung dị ch NaOH dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu 20,0 gam oxit Giá trị m là A 24,0 gam B 21,2 gam C 26,8 gam D 22,6 gam Câu 9:Cho 26,88 gam bột Fe vào 600ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M và NaHSO4 1,2M Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn B và khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc).Giá trị m là : A.17,04 B.15,36 C.15,92 D.13,44 Câu 10:Hỗn hợp X gồm peptit A,B,C mạch hở có tổng khối lượng là m và có tỷ lệ số mol là A B C,nA : nB : nC=2 : : 5.Thủy phân hoàn toàn X thu 60 gam Glyxin ; 80,1gam Alanin và 117 gam Valin.Biết số liên kết peptit C,B,A theo thứ tự tạo nên cấp số cộng có tổng là Giá trị m là : A.226,5 B.262,5 C.256,2 D.252,2 Câu 11: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl kết thúc phản ứng thu dung dị ch Y và 0,1395m gam kim loại dư Chia dung d ịch Y làm hai phần Sục khí H2S đến dư vào phần I thu 1,92 gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị nào đây: (7) A 12 B 13 C 15 D 16 Câu 12:X, Y, Z là ba hidrocacbon mạch hở có cùng CTĐGN theo thứ tự tăng dần số nguyên tử C, phân tử C chiếm 92,31% khối lượng và MX + MZ = 2MY Đốt cháy 0,01 mol Z thu không quá 2,75 gam CO2 Mặt khác, cho 3,12 gam hỗn hợp B tác dụng với lượng dư dung dị ch AgNO3/NH3 thu tối đa m gam kết tủa Giá trị m gam là : A 13,82 B 11,68 C 15,96 D 7,98 Câu 13: Cho 22,2 gam hỗn hợp A gồm kim loại X( hóa trị II không đổi) và muối nitrat nó vào bình kín không chứa không khí, nung bình nhiệt độ cao để phản ứng xảy hoàn, thu chất rắn Y gồm kim loại và oxit kim lo ại Chia Y làm phần nhau.Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 500ml dung d ịch HNO3 0,6M thu khí NO(sản phẩm khử nhất)Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 0,05mol H2SO4 loãng % khối lượng X A gần với : A.40% B.50% C.60% D.65% Câu 14:X là este đơn chức Thủy phân 0,01 mol este X với 300 ml NaOH 0,1M đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dị ch Y Cô cạn dung dịch Y thu phần (chỉ chứa nước) và 2,38 gam rắn khan Số công thức cấu tạo có thể có este X là: A.1 B.4 C.3 D.2 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acrylat thu CO2 và H2O đó nCO2-nH2O= 0,08 mol Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung d ịch KOH 0,75M và cô cạn thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A.26,4 B.26,64 C.20,56 D.26,16 Câu 16: Este X no đơn chức để lâu bị thuỷ phân phần tạo chất hữu Y và Z Muốn trung hoà lượng axit tạo từ 13,92 gam X phải dùng 15 ml dung d ị ch NaOH 0,5 M Để xà phòng hoá 11lượng este dư phải dùng thêm 225 ml dung d ịch NaOH 0,5 M Nếu oxi hoá Y anđehit phân nhánh Khi hoá 0,4 gam Z thể tích thể tích 0,2133 gam O2 CTCT este X là: A CH3COOCH2CH2CH2CH3 B CH3COOCH2CH(CH3)2 C CH3COOCH(CH3)CH2CH3 D C2H5COOCH2CH(CH3)2 Câu 17:Hỗn hợp X gồm m gam gồm mantozơ và tinh bột Chia X làm hai phần nhau.- Phần 1: Hoà tan nước dư, lọc lấy dung dị ch cho phản ứng hết với AgNO3/NH3 dư thu 0,03 mol Ag.- Phần 2: Đun nóng với dung dị ch H2SO4 loãng để thực phản ứng thủy phân Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung d ịch NaOH sau đó cho toàn sản phẩm thu tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư thu 0,192 mol Ag Giá trị m là Biết hi ệu suất thủy phân đạt 60% A m = 45,9 gam B.m = 35,553 gam C m = 49,14 gam D m = 52,38 Câu 18: Nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa tăng tốc tàu vũ trụ thoi là hỗn hợp amoni perclorat (NH4ClO4) và bột nhôm Khi đốt đến nhiệt độ trên 200 oC, amoni perclorat nổ theo phương trình hóa học: 2NH4ClO4 ->N2 + Cl2 + 2O2 + 4H2O Mỗi lần phóng tàu thoi tiêu tốn 750 amoni perclorat Giải sử tất lượng oxi sinh tác dụng với bột nhôm Khối lượng bột nhôm oxit sinh gần với A 203 B 230 C 434 D 343 Câu 19: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X no, hai chức và axit cacboxylic Y đơn chức không no, có chứa liên kết đôi (C=C) mạch hở Cho m gam hỗn hợp M tác dụng với Na (dư) thu 4,704 lít khí (8) H2 (đktc) Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M cần dùng vừa đủ 17,472 lít khí O2 (đktc), thu 20,16 lít khí CO2 (đktc) Phần trăm khối lượng axit cacboxylic X hỗn hợp M là A 50,94% B 49,06% C 42,45% D 57,55% Câu 20:Một hỗn hợp X gồm muối sunfit và hiđrosunfit cùng kim loại kiềmThực ba thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1: Cho 21,800 gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư.Sau phản ứng thu V lít khí A.Biết V lít khí A làm màu vừa đủ 400 ml dung dị ch KMnO4 0,15M.Thí nghiệm 2: 54,500 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung d ịch NaOH 1,25M Thí nghiệm 3: Cho V lít khí A hấp thụ vào 250 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% Sau phản ứng thu dung dịch B.Kim lo ại kiềm và nồng độ phần trăm dung dịch B : A Na và 4,603% B.Na và 9,206% C K và 6,010% D.K và 9,206% Câu 21:Hỗn hợp A gồm Fe2O3, CuO, Fe3O4 và FeS2 người ta cho ftu gam A vào bình kín chứa 1,875 mol khí O2 (dư).Nung nóng bình cho t ới các phản ứng xảy hoàn toàn đưa bình điều kiện ban đầu thấy áp suất gi ảm 10% so với lúc trước nung.Mặt khác,cho ftu gam A vào H2SO4 đặc,nóng dư thu 35,28 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch B chứa 155/69ftu(gam) muối.Biết A oxi chiếm 19,324% khối lượng.Giá trị ftu gần với : A.81 B.82 C.83 D.84 Câu 22: Cho Fe tác dụng hết với dung dị ch H2SO4 đặc nóng thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) và dung dị ch X chứa 8,28 gam muối Cho Ba(OH)2 dư vào X thì thu 18,54 gam kết tủa Số mol H2SO4 đã phản ứng gần với : A 0,15 B 0,10 C 0,20 D 0,30 Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol P2O5, 0,15 mol K2O, 0,1 mol Na2O vào nước dư thu dung dịch Y chứa m (gam) muối.Giá trị m là : A.45,2 B.43,5 C.34,5 D.35,4 Câu 24: Hòa tan 5,64 gam Cu(NO3)2 và 1,7 gam AgNO3 vào nước thu dung dịch X Cho 1,57 gam hỗn hợp Y gồm bột Zn và Al vào X khuấy Sau phản ứng hoàn toàn thu chất rắn E và dung dịch D chứa muối Ngâm E dung d ịch H2SO4 loãng không có khí giải phóng % theo khối lượng Zn hỗn hợp Y là: A 41,40% B.82,80% C.62,10% D.20,70% Câu 25:Thổi hỗn hợp khí CO và H2 qua m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 ,CuO và Fe3O4 có tỉ lệ mol 1:2:3.Sau phản ứng thu 142,8 gam chất rắn Y Hòa tan Y dd HNO3 loãng dư thu 0,55 mol khí NO (spkdn) và dung dịch Z.Cô cạn Z thu m gam chất rắn khan.Giá trị m với : A.511 B.412 C 455 Hết D.600 (9) ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1: C D B A D C B C D 10 A 11 B 12 A 13 C 14 B 15 D 16 B 17 C 18 D 19 B 20 C 21 C 22 C 23 A 24 B 25 C (10) Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1:Hỗn hợp X gồm số amino axit (chỉ chứa nhóm chức –COOH và –NH phân tử), đó tỉ lệ mO: mN = 16:7 Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần vừa đúng 120 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn thu m gam rắn Giá trị m là A 14,20 B 16,36 C 14,56 D 13,84 Câu 2: Kết luận nào sau đây đúng? A Trong công nghiệp, người ta oxi hóa CH3OH có xúc tác để điều chế HCHO B Nồng độ glucozơ máu người không đổi khoảng 0,1% C Nhúng giấy quỳ vào dung dịch anilin, màu quỳ tím chuyển thành xanh D Poli (etylen terephtalat) điều chế từ phản ứng trùng hợp Câu 3:Cho m gam hỗn hợp X gồm các muối cacbonat kim loại kiềm và kiềm thổ tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y tiến hành điện phân nóng chảy thu 3,136 lít khí (đktc) thoát anot và 5,8 gam kim loại catot Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 14,20 B 15,74 C 12,84 D 17,12 Câu 4:Có các điều chế sau: (1) Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi sản xuất CO2 (2) Nhiệt phân KMnO4, sản xuất oxi (3) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, sản xuất N2 (4) Dùng NH3 để sản xuất HNO3 (5) Nung quặng photphorit với cát và than cốc, sản xuất P (6) Dùng N và H2 sản xuất NH3 Số điều chế dùng công nghiệp là A B C D Câu 5: Đun 7,36 gam ancol A với H2SO4 đặc 1700C thu 2,688 lít olefin (đktc) với hiệu suất 75% Cho 0,1 mol amin no B phản ứng tối đa với 0,2 mol HCl thu 11,9 gam muối Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm A và B lượng oxi vừa đủ dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình chứa 100 gam dung dịch H2SO4 đặc 81,34%, sau H2O hấp thụ hoàn toàn thấy nồng độ H 2SO4 lúc là 70% Biết CO và N2 không bị nước hấp thụ Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 12 B 13 C 15 D 14 Câu 6:Este mạch hở X (C4H6O2) có x công thức cấu tạo thủy phân môi trường kiềm tạo muối và ancol Ancol Y (C4H10O2) có y công thức cấu tạo hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường A x – y = B x – y = C y – x = D x – y = Câu 7:Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt (trong hỗn hợp X oxi chiếm 16,8% khối lượng) cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp A chứa b mol HCl và 0,2 mol HNO3 thu 1,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử và dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO vừa đủ (11) thu m gam kết tủa và dung dịch Z Cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 22,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là : A 70,33 B 76,81 C 83,29 D 78,97 Câu 8: Có các kết so sánh sau : (1) Tính dẫn điện: Cu > Au (2) Tính oxi hóa: Cu2+ > Ag+ (3) Nhiệt độ nóng chảy : Na > K (4) Tính axit: H2CO3 > H2SiO3 17 Cl 15 P (5) Độ cứng: Cr > Fe (6) Độ âm điện : > Số kết so sánh đúng là A B C D Câu 9: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic, ancol anlylic và etylen glicol đó oxi chiếm 37,5% khối lượng chia thành hai phần Cho phần tác dụng với Na dư thu 1,344 lít H (đktc) Oxi hóa phần hai CuO cho toàn sản phẩm tạo thành tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 30,24 gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng ancol metylic hỗn hợp X là A 12,50% B 37,50% C 18,75% D 31,25% Câu 10: Có các phát biểu sau chất hữu : Tristearin, phenol, Ala-Gly và glucozơ : (1) Tất chất trạng thái rắn điều kiện thường phân (2) Có chất tham gia phản ứng thủy (3) Có chất tham gia phản ứng tráng gương (4) Có chất làm màu nước brom Số phát biểu đúng là A B C D Câu 11: Hòa tan hết m gam tinh thể FeSO 4.7H2O vào nước thu 500 ml dung dịch A Chuẩn độ 250 ml dung dịch A cần vừa đúng 16 ml dung dịch KMnO4 0,5M Giá trị m là A 12,16 B 6,08 C 11,12 D 22,24 Câu 12: Nguyên tử nguyên tố X có tổng cộng 11 electron trên phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng cộng electron trên phân lớp s Kết luận nào sau đây đúng ? A Hợp chất tạo X và Y là hợp chất ion B X có độ âm điện bé so với Y C X và Y thuộc cùng nhóm A Y D Bán kính nguyên tử X lớn so với Câu 13: Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm số este tạo axit đơn chức và ancol đơn chức lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu a gam muối và b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3 Cho toàn hỗn hợp khí Y sinh qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol sinh với H2SO4 đặc 1400C thu 4,34 gam hỗn hợp các ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị nào sau đây? (12) A 10 B 11 C 13 D 12 Câu 14: Khi nói tetrapeptit X (Gly-Gly-Ala-Ala), kết luận nào sau đây không đúng? A X tham gia phản ứng biure tạo phức màu tím B X có chứa liên kết peptit C X có đầu N là alanin và đầu C là glyxin D X tham gia phản ứng thủy phân Câu 15: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng Mg vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO 3)2 và b mol HCl nhúng Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X biểu diễn hình vẽ đây 5 N Sau phản ứng xảy hoàn toàn rút Mg ra, thu NO là sản phẩm khử Tỉ lệ a:b là A 1:8 B 1:6 C 1:10 D 1:12 Câu 16: Có các kết luận sau các kim loại kiềm: (1) Có mạng tinh thể lập phương tâm khối tốt (3) Tất nổ tiếp xúc với axit (2) Có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện (4) Tất tác dụng với nước nhiệt độ thường Số kết luận đúng là A B C D Câu 17: Thực phản ứng đề hiđro hóa (tách phân tử hiđro) etan thu hỗn hợp khí A Dẫn toàn hỗn hợp khí A chậm qua bình đựng 200 ml dung dịch KMnO 4, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lít hỗn hợp khí B (đktc) có tỉ khối H là 6,6 đồng thời thấy nồng độ dung dịch KMnO còn lại lúc là 0,4M Nồng độ dung dịch KMnO4 ban đầu là A 0,60M B 0,55M C 0,85M D 0,10 Câu 18: Kết luận nào sau đây đúng? A Tristearin phản ứng với H2 (Ni, t0) B Toluen làm màu dung dịch Br2 C CH3–COOH tan nước kém so với HCOO–CH3 D Anlen là đồng phân propin (13) Câu 19: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(OH) và MgCO3 lượng dung dịch HCl 20% vừa đủ thu 2,72 gam hỗn hợp khí và dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ 23,3% Cô cạn dung dịch Z tiến hành điện phân nóng chảy thu 4,8 gam kim loại catot Các phản ứng xảy hoàn toàn Xem các khí sinh không tan nước Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 10 B C 12 D 11 Câu 20: Khi nói NaOH và Na2CO3, kết luận nào sau đây không đúng? A Cùng làm mềm nước cứng vĩnh cửu B Cùng làm quỳ tím hóa xanh C Cùng phản ứng với dung dịch HCl D Cùng phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2 Câu 21: Trường hợp nào sau đây không thu kim loại tự sau kết thúc thí nghiệm? A Cho dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch AgNO3 B Nhiệt phân hết lượng AgNO3 C Cho Fe3O4 tác dụng với lượng H2 dư nung nóng D Cho K tác dụng với dung dịch CuSO4 dư Câu 22: Cho các chất sau: Glucozơ, metylamin, axit fomic và phenol Chất ít tan nước bốn chất này là A metylamin B glucozơ C axit fomic D phenol Câu 23: Nhỏ 220 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp A chứa AlCl 0,6M và FeCl2 0,8M khuấy đều, lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 8,44 B 8,00 C 6,40 D 7,42 Câu 24: Chia 11,52 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic thành hai phần Cho phần tác dụng với Na dư thu 1,232 lít H2 (đktc) Đun phần hai với H2SO4 đặc thu m gam este với hiệu suất 80% Giá trị m là A 3,520 B 4,400 C 4,224 D 5,280 Câu 25: Thủy phân 12,64 gam hỗn hợp X gồm hai este A và B chứa loại nhóm chức (M A < MB) cần vừa đúng 200 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn thu muối axit hữu D và hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức đồng đẳng Cho toàn lượng ancol này tác dụng với 6,9 gam Na thu 13,94 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Chọn kết luận đúng các kết luận sau: A Tỉ lệ mol A và B hỗn hợp X là 1:3 3:1 C D có thành phần phần trăm khối lượng C là 26,67% 26,08% B Tỉ lệ mol A và B hỗn hợp X là D D có thành phần phần trăm khối lượng C là Câu 26: Kết luận nào sau đây không đúng? A Phenol và triolein cùng tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch Br B Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat là tơ thiên nhiên C Hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp buta-1,3-đien, but-1-in và vinylaxetilen thu hiđrocacbon D Dùng Cu(OH)2 nhiệt độ thường và dung dịch AgNO 3/NH3, chứng minh glucozơ là hợp chất hữu tạp chức (14) Câu 27: Nhiệt phân lượng natri đicromat với hiệu suất 80% thu 1,344 lít khí (đktc) và chất rắn A Cho toàn chất rắn A tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH) loãng đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m là A 36,44 B 30,36 C 50,60 D 31,38 Câu 28: Hai muối nào sau đây sử dụng nhiều để làm phân kali? A KNO3, KCl K3PO4 B KNO3, K2SO4 C KCl, K2SO4 D KCl, Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al và Cu tác dụng với lượng nước dư thu 4,704 lít H (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z Sục khí CO từ từ dư vào dung dịch Y, lọc thu 7,8 gam kết tủa Hòa tan toàn chất rắn Z cần vừa đúng 100 ml dung dịch hỗn hợp FeCl 1M và Fe2(SO4)3 0,8M Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 19,24 B 16,68 C 22,44 D 19,88 Câu 30: Khảo sát tinh bột và xenlulozơ qua các tính chất sau: (1) Công thức chung Cn(H2O)m (2) Là chất rắn không tan nước (3) Tan nước Svayde (4) Gồm nhiều mắt xích -glucozơ liên kết với (5) Sản xuất glucozơ (6) Phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường (7) Phản ứng màu với iot (8) Thủy phân Trong các tính chất này A Tinh bột có tính chất và xenlulozơ có tính chất tính chất B Tinh bột có tính chất và xenlulozơ có C Tinh bột có tính chất và xenlulozơ có tính chất tính chất D Tinh bột có tính chất và xenlulozơ có Câu 31: Chia 42,28 gam tetrapeptit X cấu tạo các -amino axit no chứa nhóm COOH và nhóm NH2 thành hai phần Thủy phân phần một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu 31,08 gam hỗn hợp muối Thủy phần phần hai lượng dung dịch HCl vừa đủ thu m gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 31,36 B 36,40 C 35,14 D 35,68  Câu 32: Cho cân sau bình kín: 2NO (k) N O (k) H < Biết NO có màu nâu và N O 2 2 không màu Màu hỗn hợp nhạt dần khi: A Nhúng bình vào nước đá C Tăng nồng độ N2O4 B Nhúng bình vào nước sôi D Giảm áp suất hệ Câu 33: Điều nào sau đây không đúng nói chất béo? A Không tan nước, nhẹ nước tan nhiều benzen, hexan, clorofom,… B Tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit, phản ứng xà phòng hóa và phản ứng gốc hiđrocacbon C Ở trạng thái lỏng rắn điều kiện thường (15) D Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố Câu 34: Chia lượng xenlulozơ thành hai phần Cho phần tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3/H2SO4, đun nóng, tách thu 35,64 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất 75% Thủy phân phần hai với hiệu suất 80%, trung hòa dung dịch sau thủy phân cho toàn lượng sản phẩm sinh tác dụng với lượng H2 dư (Ni, t0) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m kg sobitol Giá trị m là : A 21,840 B 17,472 C 23,296 D 29,120 Câu 35: Kết luận nào sau đây không đúng nói CrO3 ? A Bốc cháy tiếp xúc với C, S, P và C2H5OH B Tan nước C Là oxit bazơ D Là chất rắn màu đỏ thẫm Câu 36: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu tác dụng với 130 ml dung dịch Cu(NO 3)2 1M thu 12,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z Cho toàn chất rắn Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 0,896 lít H2 (đktc) Cho dung dịch Z tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 7,60 8,00 B 7,12 C 10,80 D Câu 37: Kết luận nào sau đây không đúng? A Phenol và alanin không làm đổi màu quỳ tím polisaccarit B Tinh bột và xenlulozơ thuộc nhóm C Isoamyl axetat có mùi dứa hóa học D Tơ nilon-6,6 cấu tạo nguyên tố Câu 38: Chia hỗn hợp X gồm phenol và axit axetic thành hai phần Trung hòa phần cần vừa đúng 120 ml dung dịch NaOH 1M Phần hai tác dụng với lượng dung dịch Br dư thu 13,24 gam kết tủa Tỉ lệ mol phenol và axit axetic hỗn hợp X là : A 1:2 B 2:1 C 1:3 D 3:1 Câu 39: Khi nói Al và Cr, kết luận nào sau đây đúng? A Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng theo cùng tỉ lệ số mol B Cùng phản ứng với dung dịch NaOH đặc, nóng C Phản ứng với bột S, nung nóng theo cùng tỉ lệ số mol D Cùng phản ứng với Cl2 nhiệt độ thường Câu 40: Phản ứng nào sau đây tạo muối sắt (II)? A Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư nóng dư B Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, C Cho Fe tác dụng với Cl2, nung nóng D Cho Fe tác dụng với bột S, nung nóng Câu 41: Cho hỗn hợp X gồm muối A ( C 5H16O3N2) và B ( C4H12O4N2) tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm hai (16) muối D và E (MD < ME) và 2,24 lít hỗn hợp Z gồm hai amin no, đơn chức đồng đẳng có tỉ khối H2 là 18,3 Khối lượng muối E hỗn hợp Y là A 2,12 gam B 3,18 gam C 2,68 gam D 4,02 gam Câu 42: Hiđrat hóa propen thu sản phẩm hữu X Cho toluen tác dụng với Br điều kiện có bột Fe thu sản phẩm hữu Y X và Y cùng là phẩm chính, X và Y theo thứ tự là A Propan-1-ol và 2-bromtoluen B Propan-2-ol và 2-bromtoluen C Propan-1-ol và 3-bromtoluen D Propan-2-ol và 3-bromtoluen Câu 43:Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na 2O, K, K2O, Ba và BaO, đó oxi chiếm 8,75% khối lượng vào nước thu 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H (đktc) Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H 2SO4 0,15M thu 400 ml dung dịch có pH = 13 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 44: Cho dung dịch NaOH từ từ dư vào dung dịch X, thấy kết tủa xuất hiện, kết tủa không tan Cho dung dịch Y từ từ dư vào dung dịch Ba(AlO 2)2, thấy kết tủa xuất và tan phần Dung dịch X và Y theo thứ tự là A CrCl2 và HCl H2SO4 B CrCl2 và H2SO4 C CrCl3 và HCl D CrCl3 và Câu 45: Có các phát biểu sau: (1) Cả nguyên tử cacbon và nguyên tử hiđro phân tử benzen cùng nằm mặt phẳng (2) Nhúng sợi dây đồng hình lò xo đã đốt nóng vào etanol thấy màu dây đồng chuyển từ đen sang đỏ (3) Fructozơ có nhiều dứa, xoài, Đặc biệt mật ong có tới 40% fructozơ (4) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo tơ visco, tơ xenlulozơ axetat (5) PE là chất dẻo mềm, nóng chảy trên 110 0C dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa, (6) PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa, Số phát biểu đúng là A B C D Câu 46: Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm số chất hữu (bền có sách giáo khoa bản), phân tử cùng chứa C, H và O thành ba phần Đốt cháy phần một lượng oxi vừa đủ hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi dư thu gam kết tủa Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 8,64 gam Ag Phần ba tác dụng với lượng Na vừa đủ thu 0,448 lít H2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng 0,15 mol hỗn hợp X là A 6,48 gam B 5,58 gam D 5,52 gam D 6,00 gam Câu 47: Chia hỗn hợp X gồm Al và Fe thành hai phần Phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu 25,92 gam chất rắn Phần hai tan vừa hết 352 ml dung dịch HNO 2,5M thu dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N 2O (đktc) có tỉ khối H là (17) 17,1 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch NH dư, lọc thu m gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 5,95 17,35 B 20,00 C 20,45 D Câu 48: Có các ứng dụng sau: (1) Corinđon dạng tinh thể suốt, không màu, rắn, dùng để chế tạo đá mài, giấy nhám, 235 U (2) Trong công nghiệp hạt nhân, flo dùng để làm giàu (3) Hỗn hợp tecmit (Al, Fe2O3) dùng để hàn gắn đường ray (4) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học (5) Hợp kim ferosilic dùng để chế tạo thép chịu axit (6) Hợp kim Li-Al siêu nhẹ, dùng kỹ thuật chân không (7) Cr2O3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh (8) Gang trắng dùng để luyện thép Số ứng dụng đúng là A B C D Câu 49: Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp X chứa a mol HCl, b mol HNO và 0,05 mol H2SO4 vào dung dịch chứa 0,15 mol hỗn hợp Y chứa Na 2CO3, K2CO3, NaHCO3 và KHCO3, khuấy thu V lít khí (đktc) và dung dịch X Cho toàn dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH) thu 29,38 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V là A 1,568 B 1,344 C 1,792 D 1,120 Câu 50: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A và pentapeptit B (A và B chứa đồng thời glyxin và alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu ( m + 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu Na 2CO3 và hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2 Dẫn toàn hỗn hợp Y chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít khí (đktc) thoát khỏi bình Xem N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng A hỗn hợp X là : A 55,92% B 35,37% C 30,95% D 53,06% (18) Phiếu đáp án trắc nghiệm Đáp án đề số 2: (19) Đề luyện thi số Biết 1A 2B 3A 4B nguyên các 11D 12A 13D 14C nguyên = 1; C = 21D 22D 23C 24A = 14; O 31C 32A 33D 34C Na = 23; 24; Al = 41D 42B 43B 44B = 31; S = = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe 137; Pb = 207 5D 6C 7D 8B 9A 10D 15C 16B 17A 18D 19D 20A 25C 26B 27A 28C 35C 36A 37C 38A 45B 46B 47B 48D = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; tử khối tố : H 12; N 29A 30A = 16; 39C 40D Mg = 27; P 49B 50D 32; Cl Ag = 108; Sn = 119; Ba = Câu 1: Hai este X và Y có cùng CTPT là C8H8O2 và chứa vòng benzen Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tácdụng với NaOH dư thấy nNaOH phản ứng = 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Tìm khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z: A 0,82 B 0,92 C 0,93 D 0,95 Câu 2: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol no Y (đều đơn chức, nX=2nY) và este Z tạo nên từ X và Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol Số chất thỏa mãn tính chất Z là: A B C D Câu 3: Hỗn hợp M gồm axit không no, đơn chức, hở X (có liên đôi gốc hiđrocacbon), ancol no, đơn chức,mạch hở Y và este Z tạo X và Y Đốt cháy hoàn toàn 7,93 gam hỗn hợp M, thu 0,335 mol CO2 và 0,235mol H2O Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng nói X: a) X có nguyên tử H b) X có nguyên tử C c) X tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1 d) X có phản ứng tráng gương A D B C Câu 4: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử có nhóm –COOH) với xúctác H2SO4 đặc, thu hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, đó có chất hữu Y mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng 2:1 Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 Phát biểu nào sau đây sai? A Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử X, Y B Y không có phản ứng tráng bạc C X có đồng phân hình học D Y tham gia phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm este đơn chức A và ancol bền B, mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon (nB=2nA) Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu 10,08 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O Mặt khác, cho m gam X tác dụng với NaOH dư thu 0,1 mol ancol Giá trị m là: A 9,4 B 9,7 C 9,0 D 8,5 (20) Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 29,064 gam hỗn hợp gồm anđehit oxalic, axit acylic, vinyl axetat và metyl metacrylat cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 13,608 gam, bình xuất m gam kết tủa Giá trị m là : A 318,549 B 231,672 C 220,64 D 232,46 Câu 7: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ cùng ancol Y với axit cacboxylic (phân tử có nhóm –COOH); đó, có hai axit no là đồng đẳng và axit không no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đôi C=C phân tử) Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X dung dịch NaOH,thu hỗn hợp muối và m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí(đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu CO2 và 3,96gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X là: A 40,82% B 29,25% C 34,01% D 38,76% Câu 8: Este A tạo axit cacboxylic X, Y mạch hở không phân nhánh và ancol Z Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A 140 ml dung dịch NaOH x M, cần phải dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư thu dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu b gam hỗn hợp muối khan N Nung N NaOH khan dư có thêm CaO thu chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm hiđrocacbon có tỉ khối so với oxi là 0,625 Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít khí thoát ra, cho toàn R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh Biết để đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít O2 sinh CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng là 11: Giá trị a gần với: A 26 B 27 C 28 D 29 Câu 9: Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C tạo từ A và B Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2 sinh 0,14 mol CO2 Cho m gam P trên vào 500 ml dd NaOH 0,1M đun nóng, sau kết thúc các phản ứng dung dịch Q Cô cạn dung dịch Q còn lại 3,68 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO và 0,48 gam NaOH vào 3,68 gam chất rắn khan trên nung bình kín (chân không) Sau phản ứng xảy hoàn toàn a gam khí Giá trị a gần với : A 0,85 B 1,25 C 1,45 D 1,05 Câu 10: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, no mạch hở (MX < My); T là este hai chức tạo X, Y và ancol mạch hở Z Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T lượng vừa đủ O2, thu 7,168 lít CO2 và 5,22 gam nước Mặt khác 8,58 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 17,28 gam Ag Khối lượng chất rắn khan thu cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml dd NaOH 1M là : A 12,08 B 11,04 C 9,06 D 10,1 Câu 11: Hỗn hợp A gồm axit đơn chức, ancol đơn chức và este đơn chức (các chất A có nhiều C phân tử) Đốt cháy hoàn toàn m gam A hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 135 gam kết tủa xuất Đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam Biết số mol ancol m gam A là 0,15 Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH Cho m gam A vào dung dịch nước Brom dư Hỏi số mol Brom phản ứng tối đa là: A 0,4 B 0,6 C 0,75 D 0,7 Câu 12: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX <MY); T là este hai chức tạo X, Y là ancol no, mạch hở Z Đốt cháy hoàn toàn 6,88 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T lượng vừa đủ O2, thu 5,6 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam nước Mặt khác 6,88 gam E tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu 12,96 gam Ag Khối lượng rắn khan thu cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml dd KOH 1M là: (21) A 10,54 gam B 14,04 gam C 12,78 gam D 13,66 gam Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y và este đơn chức Z thu 0,75 mol CO2 và 0,5 mol H2O Mặt khác 24,6 gam hỗn hợp M trên tác dụng hết với 160 gam dd NaOH 10% Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch N Cô cạn toàn dung dịch N, thu m gam chất rắn khan, CH3OH và 146,7 gam H2O Coi H2O bay không đáng kể phản ứng với dung dịch NaOH Giá trị m là: A 31,5 B 33,1 C 36,3 D 29,1 Câu 14: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA <MB) 700 ml dung dịch KOH 1M thu dd X và hỗn hợp Y gồm ancol là đồng đẳng liên tiếp Thực tách nước Y H2SO4 đặc 140oC thu hỗn hợp Z Trong Z tổng khối lượng các ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa các ancol là 60%) Cô cạn dung dịch X 54,4 gam chất rắn Nung chất rắn này với CaO phản ứng xảy hoàn toàn, thu 6,72 lít hỗn hợp khí T đktc Phần trăm khối lượng A hỗn hợp ban đầu là x % Giá trị x gần với : A 70% B 67% C 68% D 69% Câu 15: Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Zn đó số mol Al số mol Zn tan hoàn toàn dung dịch hỗn hợp chứa 1,16 mol KHSO4 Sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 179,72 gam muối sunfat trung hòa và 6,72 lít (đktc) khí Z gồm khí đó có khí hóa nâu ngoài không khí Biết tỉ khối Z so với He là 1,9.Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X là: A 13,664% B 14,228% C 15,112% D 16,334% Câu 16: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol hai chất là 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu 33,6 lít khí CO (đktc) và 25,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì số gam este thu là: A 16,8 B 25,65 C 25,2 D 17,1 Câu 17: Oxi hoá 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu hỗn hợp sản phẩm X Chia X thành ba phần nhau: Phần tác dụng vừa đủ với 160ml dung dịch KOH 1,0 M Phần tác dụng với Na dư thu 7,168 lit H2 (đktc) Phần tác dụng với AgNO3 dư NH3 đun nóng thu m gam Ag Biết hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol là 75 % A 86,4 B 77,76 Giá trị m là : C 120,96 D 43,20 Câu 18: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp CuSO a (M )và NaCl 0,5 (M) dòng điện có cường độ không đổi 4A (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu dung dịch Y có pH=1 (Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh không tan dung dịch.; V dung dịch thay đổi không đáng kể) Giá trị t là: A 2895 B 5790 C 3377,5 D 4825 Câu 19: Đun nóng x gam hỗn hợp A gồm 2a mol tetrapeptit mạch hở X và a mol tripeptit mạch hở Y với 550 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) Sau các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu 45,5 gam muối khan các amino axit có nhóm –COOH và nhóm –NH2 phân tử Mặt khác thủy phân hoàn toàn x gam hỗn hợp A trên dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m là: (22) A 53,475 B 46,275 C 56,175 D 56,125 Câu 20: : Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1:1) tan hết dung dịch hỗn hợp gồm NaNO và NaHSO4 thu dung dịch A chứa m gam hỗn hợp các muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N2O và H2 Khí B có tỷ khối so với H2 11,5 Vậy gần giá trị nào nhất: A 240 B 255 C 132 D 252 Câu 21: Điện phân 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 2M với điện cực trơ t giây, cường độ dòng điện không đổi 1,93A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu chất rắn X, dung dịch Y và khí Z Cho 16,8 gam Fe vào Y, sau các phản ứng kết thúc thu 15,99 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử +5 N ) G iá trị t là A 5000 B 4820 C 3610 D 6000 Câu 22: Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu Cho m gam hỗn hơp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch chứa 122,76 gam chất tan Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng vừa đủ thu dung dịch Y chứa chất tan với tỉ lệ số mol : : Dung dịch Y làm màu tối đa bao nhiêu gam KMnO4 môi trường axit sunfuric? A 6,162 B 5,846 C 5,688 D 6,004 Câu 23: Cho a gam hỗn hợp X gồm hai α-aminoaxit no, hở chứa nhóm amino, nhóm cacboxyl tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu dung dịch A Để tác dụng hết các chất dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X thu sản phẩm cháy gồm CO 2, H2O, N2 dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam Biết tỷ lệ khối lượng phân tử chúng là 1,56 Aminoaxit có phân tử khối lớn là : A valin B tyrosin C lysin D alanin Câu 24: Chia 18,6 gam hỗn hợp chất hữu cùng chức A, B thành phần Đốt cháy hoàn toàn phần cần dùng 11,76 lít O2 và thu 10,08 lít CO2 (các thể tích khí đo đktc) Đun nóng phần với lượng NaOH vừa đủ thu muối axit hữu đơn chức và 3,9 gam hỗn hợp ancol no đơn chức dãy đồng đẳng Công thức cấu tạo A, B là A C2H3COOH, C2H3COOC2H5 B C2H3COOCH3, C2H3COOC2H5 C CH3COOCH3, CH3COOC2H5 D HCOOCH3, CH3COOC2H5 Câu 25: Điện phân dd chứa 0,02 mol FeSO4 và 0,06 mol HCl với cường độ dòng điện I = 1,34 A (điện cực trơ có màng ngăn) Bỏ qua hoà tan khí clo H2O, coi hiệu suất điện phân là 100% Khối lượng kim loại thoát catot và thể tích khí (đktc) thoát anot là A 1,12 gam và 0,896 lít C 5,6 gam và 4,48 lít B 0,56 gam và 0,448 lít D 11,2 gam và 8,96 lít Câu 26: Hỗn hợp X gồm chất hữu Cho X phản ứng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 5M , sau phản ứng thu hỗn hợp muối axit no đơn chức và ancol no đơn chức Y Cho toàn Y tác dụng hết với Na 3,36 lít khí H2 Mặt khác, đốt cháy toàn lượng khác X cần dùng hết 6,496 lít O2 và thu 5,824 lít CO2 (các thể tích khí đo đktc) Công thức cấu tạo các chất X: A CH3COOH, C2H5COOH B HCOOCH3 C H-COOC2H5, CH3COOH D CH3COOH, C2H5COOCH3 Câu 27: Trong bình kín dung tích lít không đổi chứa 12,8 gam SO2 và 3,2 gam oxi (có ít xúc tác V2O5 thể tích không đáng kể) nung nóng Sau tiến hành phản ứng oxi hóa SO2 đạt trạng thái cân thì phần trăm thể tích oxi còn lại bình chiếm 20% Hằng số cân phản ứng: 2SO2 + O2 → 2SO3 điều kiện trên là: A 50 B 20 C 100 D 10.  (23) Câu 28; Đun nóng a gam hợp chất hữu chứa C; H; O mạch không phân nhánh với dung dịch chứa 11,2 gam KOH đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch B, để trung hoà dung dịch KOH dư B cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,5M Làm bay hỗn hợp sau trung hoà cách cẩn thận, người ta thu 7,36 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức và 18,34 gam hỗn hợp hai muối Giá trị a là A 14,86 gam B 16,64 gam C 13,04 gam D 13,76 gam Câu 29: Cho V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm olefin liên tiếp cùng dãy đồng đẳng hợp nước (xúc tác H+) thu 12,9 gam hỗn hợp X gồm ancol Đun nóng X H2SO4 đặc 1400C thu 10,65 gam hỗn hợp Y gồm ete khan Giả sử hiệu suất các phản ứng là 100% Công thức phân tử olefin vàgiá trị V là A C2H4, C3H6, 5,60 lít B C4H8, C5H10, 5,6 lít C C2H4, C3H6, 4,48 lít D C3H6, C4H8, 4,48 lít   Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin no, đơn chức, mạch hở G lượng O2 vừa đủ thu hỗn hợp X Cho X lội từ từ qua bình đựng nước vôi dư nhận thấy khối lượng bình tăng lên 33 gam Mặt khác, cho m gam G vào 100 ml HCl 2M thu dung dịch Y Để trung hòa axit dư dung dịch Y cần vừa đủ 20 ml KOH 4M Giá trị m là: A 7,68g B 8,76g C 6,78g D 8,67g Đáp án đề số 1) A 2) C 3) D 4) C 5) A 6) B 7) C 8) C 9) A 10) B 11) C 12) C 13) B 14) D 15) D 16) D 17) C 18) A 19) A 20) A 21) B 22) C 23) A 24) B 25) A 26) C 27) C 28) D 29) A 30) B Đề luyện thi số (24) Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 LƯƠNG NGỌC QUYẾN Câu Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là: A CnH2n+2 (n ᄃ 1) B CnH2n-6 (n ᄃ 6) C CnH2n (n ᄃ 2) D CnH2n-2 (n ᄃ 2) Câu Thành phần chính phân lân supephotphat kép là: A Ca(H2PO4)2.CaSO4 B Ca3(PO4)2 C CaSO4 D Ca(H2PO4)2 Câu Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A C2H5OH B CH3NH2 C HCOOH D CH3COOH Câu Dãy các kim loại có thể điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng với điện cực trơ là: A Ni, Cu, Ag B Cu, Ca, Zn C Li, Ag,Sn D Fe, Cr, Al Câu Hòa tan Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Cho dung dịch X phản ứng với các chất sau: KMnO4, Cl2, NaOH, Cu(NO3)2, Cu, KNO3, KI Số phản ứng xảy là: A 35 17 Cl B C D Câu Phát biểu nào đây không đúng với ? A Số nơtron là 18 B Số khối là 35 C Số proton và nơtron là 17 D Số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 Câu Hỗn hợp X chứa: NaHCO3, NH4NO3 và CaO (các chất có cùng số mol) Hòa tan hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng Sau phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa, thu dung dịch Y Dung dịch Y có môi trường: A Axit B Lưỡng tính C Bazơ D Trung tính Câu Có dung dịch có cùng nồng độ mol là : (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2, (4) NH3 Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH giảm dần là : A (2)>(1)>(3)>(4) B (3) >(4)>(1)>(2) C (3)>(4)>(2)>(1) D (4)>(3)>(1)>(2) Câu Thủy phân este X môi trường axit, thu chất hữu Y và Z Oxi hóa Y tạo sản phẩm là Z Chất X không thể là : A Isopropyl propionat B Etylen glicol oxalat C Etyl axetat D Vinyl axetat Câu 10 Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: (25) Dung dịch X Khí Y Nước Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây ? H SO ,170 o C  2 4     A C2H5OH ᄃ C2H4 + H2O O  t B NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) NaHSO4 + HCl O  t C NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O o  CaO,t   D CH3COONa (rắn) + NaOH(rắn) CH4 + Na2CO3 Câu 11 Hỗn hợp X gồm anđehit và ankin có cùng số nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu 3a mol CO2 và 1,8a mol H2O Hỗn hợp X có số mol 0,1 tác dụng với tối đa 0,14 mol AgNO3 NH3 (điều kiện thích hợp) Số mol anđehit 0,1 mol hỗn hợp X là : A 0,02 B 0,03 C 0,01 D 0,04 Câu 12 Ở trạng thái bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng nguyên tử X là 3p Số hiệu nguyên tử nguyên tố X là: A 12 B 14 C 11 D 13 Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp, cho sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 19,1 gam và có 25 gam kết tủa Nếu oxi hóa hết m gam X CuO dư, lấy sản phẩm thu cho tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư, đun nóng x gam Ag Giá trị x là ( Coi hiệu suất là 100%): A 64,8 B 75,6 C 43,2 D 86,4 23 18 Câu 14 Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm khí, đó có khí hóa nâu ngoài không khí Biết tỉ khối Z so với He là ᄃ Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp gần với giá trị nào sau đây: A 30 B 15 C 25 D 20 C CH3-CH2-NH2 D CH3-NH-CH3 Câu 15 Chất nào sau đây là amin bậc ? A H2N-CH2-NH2 B (CH3)2CH-NH2 Câu 16 Có các nhận định sau : (a) Protein có phản ứng màu biure (b) Tất các protein tan nước tạo thành dung dịch keo (26) (c)  Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ ezim tạo thành các - amino axit (d) Đipeptit phản ứng với Cu(OH)2/OH- cho phức chất có màu tím đặc trưng (e) Khi nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng, thấy xuất kết tủa màu vàng Số nhận định đúng là: A B C D  Câu 17 Cho phản ứng : FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa và môi trường phản ứng là bao nhiêu? A : B : C : D : 10 Câu 18 Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo từ phản ứng este hóa axit cacboxylic no, đơn chức và metanol) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc) Mặt khác, thủy phân m gam E dung dịch NaOH vừa đủ thu 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri Gly lớn số mol muối Ala) Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần 20 gam O2, thu Na2CO3, N2, H2O và 18,7 gam CO2 Tỉ lệ số mol Gly : Ala X là: A : B : C : D : Câu 19 Các nhận xét sau: (a) Thành phần chính phân đạm ure là (NH2)2CO (b) Phân đạm amoni nên bón cho loại đất chua (c) Tro thực vật là loại phân kali vì có chứa K2CO3 (d) Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá phần trăm khối lượng photpho (e) NPK là loại phân bón hỗn hợp (f) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây Số nhận xét sai là: A B C D Câu 20 Cho các chất : Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2, MgCO3, NH4NO3, Ba(HCO3)2 và NH4HCO3 Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi các bình kín không có không khí, cho nước vào các bình Số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau các thí nghiệm là : A B C D Câu 21 Khi đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít ankan X thu 5,60 lít khí CO2 Các thể tích khí đo đktc Công thức phân tử X là trường hợp nào sau đây ? A C4H10 B C5H12 C C3H8 | CH3 Câu 22 Cho ancol : H3C- CH(CH2 - CH2- CH2 - OH Tên nào đây ứng với ancol trên ? D C5H10 (27) A 4-metylpentan-2-ol B 2-metylpentan-1-ol C 3-metylhexan-2-ol D 4-metylpentan-1-ol Câu 23 Chất nào sau đây trùng hợp tạo PE ? A CHCH B CHCl=CHCl C CH2=CH2 D CH2=CHCl Câu 24 Trong số các nguồn lượng: (1)thủy điện, (2) gió, (3)mặt trời, (4) hóa thạch; Những nguồn lượng là: A (2), (3), (4) B (1), (3),(4) C (1), (2),(4) D (1), (2),(3) Câu 25 Số hợp chất đơn chức, là đồng phân cấu tạo mạch hở nhau, có cùng công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH là : A B C D Câu 26 Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3 (NH4)2CO3, CH3COONH4, NaHCO3 Số chất có tính chất lưỡng tính là: A B C D Câu 27 Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 8,09 B 10,43 C 6,38 D 10,45     Câu 28 Cho sơ đồ phản ứng: NaCl ᄃ (X) ᄃ NaHCO3 ᄃ (Y) ᄃ NaNO3 X và Y có thể là: A NaOH và NaClO B Na2CO3 và NaClO C NaClO3 và Na2CO3 D NaOH và Na2CO3 Câu 29 Trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân thường truyền dịch đường để bổ sung lượng cách nhanh Chất dịch truyền có tác dụng trên là: A Mantozơ B Saccarozơ C Fructozơ D Glucozơ Câu 30 Đốt cháy hoàn toàn a gam S cho sản phẩm sục qua 200 ml dung dịch NaOH bM thu dung dịch X Chia X làm hai phần Phần cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thấy xuất c gam kết tủa Phần tác dụng với dung dịch nước vôi dư thấy xuất d gam kết tủa Biết d > c Có bao nhiêu kết không chính xác số kết sau: a a b 6, 3, A (a) ᄃ (b) 3,2b < a < 6,4b B (c) a > 6,4b C (d) a < 3,2b D Câu 31 Cho 19,45 gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào 75ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu 5,04 lít khí H2 (đktc), dung dịch A và m gam kết tủa Giá trị m là: A 11,7 B 52,425 C 35 D 64,125 Câu 32 Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng oxi nhỏ 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng (My < Mz) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 là khí O2 (đktc), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp trên gần với giá trị nào sau đây? A 29% B 12% C 25% D 15% (28) Câu 33 Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài ống thép khối kim loại nào? A Cu B Pb C Ag D Zn Câu 34 Cho 12,0 gam axit axetic phản ứng với 6,9 gam etanol (xúc tác H2SO4 đặc, to) thu m gam este Biết hiệu suất phản ứng este hóa 60% Giá trị m là : A 7,8 B 7,92 C 9,72 D 10,56 Câu 35 Để 2,52 gam bột sắt không khí, sau thời gian thu 2,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Để hòa tan hết X cần 500 ml dung dịch HNO3 a (mol/l), sau phản ứng sinh 0,56 lít NO (sản phẩm khử đktc) và dung dịch Y Giá trị a và khối lượng chất tan Y là: A 0,25M và 6,95 gam B 0,028M và 9,65 gam C 0,28 M và 9,65 gam D 0,025M và 6,95 gam Câu 36 Cho các dung dịch: NaOH, HCl, Br2, C2H5OH Số dung dịch dãy phản ứng với phenol là: A B C D 5 N Câu 37 Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68 A, thời gian t (giờ) thu dung dịch X Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch X, thu khí NO (sản phẩm khử ) và 34,28 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn và hiệu suất quá trình điện phân là 100% Giá trị t là: A 1,25 B 1,20 C 1,00 D 1,40 C Phenol D Ancol bezylic Câu 38 Chất nào sau đây phản ứng với NaHCO3? A Axit benzoic B Anđehit axetic      Câu 39 Cho phản ứng sau: 2SO2(khí) + O2 (khí) ᄃ 2SO3 (khí) ; ᄃ H < Để cân trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1) tăng tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng xúc tác là V2O5, (5) giảm nồng độ SO3 Biện pháp đúng là: A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, D 2, 3, Câu 40 Cho dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol CrCl3 Tỉ lệ a : b là : A : B : C : D : Câu 41 Cho 2,760 gam chất hữu A (chứa C,H,O và có 100 < MA< 150) tác dụng với NaOH vừa đủ, sau đó làm khô, phần bay có nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối natri có khối lượng 4,440 (29) gam Nung nóng muối oxi dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,180 gam Na 2CO3, 2,464 lít CO2 (ở đktc) và 0,900 gam nước Công thức phân tử và số đồng phân cấu tạo A là: A C7H6O3; B C7H6O3; C C6H6O3; D C6H6O3; Câu 42 Để nhận biết các dung dịch muối (đựng riêng biệt): Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, FeCl2, NH4NO3, MgCl2 có thể dùng: A AgNO3 B BaCl2 C NaOH D Ba(OH)2 Câu 43 Khẳng định nào sau đây là sai? A CaSO4.2H2O có tự nhiên, là thạch cao sống B Al(OH)3 là bazơ lưỡng tính C Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ Ca2+, Mg2+, nước D Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giảm khả tẩy rửa xà phòng Câu 44 Cho 23,06 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu 0,896 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 2,4 gam muối Nung X đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Z và 2,24 lít khí CO2 (đktc) Khối lượng Z là: A 17,7 gam B 15,3 gam C 15,5 gam D 17,1 gam Câu 45 Cho sơ đồ chuyển hóa dich Br2 3OH     +O  Dung     +NaOH    +CuO,t 2 ,xt   +CH    C3H6 ᄃ X ᄃ Y ᄃ Z ᄃ T ᄃ E (este chức) Tên gọi Y là: A Glixerol B Propan -2-ol Na  Al  OH     Câu 46 Cho sơ đồ phản ứng:  C Propan -1,2 – điol D Propan – 1,3 - điol X+ M+Y Y + AgNO3 AgCl + X là: A CO2 B NH3 C SO2 D HCl Câu 47 Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen? A Lưu huỳnh B Nitơ C Iot D Oxi Câu 48 Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy điều kiện không có không khí thu hỗn hợp Y Nghiền nhỏ, trộn hỗn hợp Y chia thành phần: Phần có khối lượng 14,49 gam hòa tan hết dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu dung dịch Z và 0,165 mol NO ( sản phẩm khử ) Phần đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu 0,015 mol khí H và còn lại 2,52 gam chất rắn Công thức oxit sắt và giá trị m là: A Fe2O3 và 28,98 B Fe3O4 và 19,32 C Fe3O4 và 28,98 D FeO và 19,32 Câu 49 Cho các phản ứng: (30)  (4) Al + dung dịch NaOH o  t (1) C + H2O  (5) F2 + H2O  (2) H2S + O2  (6) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4  (3) CaOCl2 + HCl đặc Số phản ứng tạo đơn chất là: A B C D Câu 50 Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625mol O2, thu 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước Cho lượng Y vừa lượng Y có 0,2mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, sau phản ứng m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%) Giá trị m là: A 21,6 B 16,2 C 32,4 D 64,8 - HẾT -1 C D C A A C D B A 10 A 11 A 12 D 13 B 14 B 15 D 16 C 17 A 18 A 19 C 20 A 21 B 22 D 23 C 24 D 25 B 26 C 27 B 28 D 29 D 30 C 31 C 32 A 33 D 34 B 35 C 36 D 37 B 38 A 39 D 40 C 41 A 42 D 43 B 44 A 45 D 46 D 47 C 48 B 49 B 50 B (31) Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z, este T Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O 2, thu 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước Cho Y 0,2 mol X tác dụng với dung dịch AgNO dư NH3, đun nóng sau phản ứng m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%) Giá trị lớn m là : A 32,4g B 64,8g C 16,2g D 21,6g Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO dư thu dung dịch Y chứa m + 109,4 gam muối và V lít (đktc) hỗn hợp khí X có tổng khối lượng 11,2 gam Biết cho NaOH dư vào Y đun nóng nhẹ thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát Giá trị lớn V có thể là: A.5,6 B 4,48 C.6 ,72 D 8,4 Câu 3: Cho m gam dung dịch Na 2CO3 21,2% vào 120 gam dung dịch B gồm XCl và YCl3 (tỉ lệ mol 1:2, X và Y là hai kim loại nhóm A) thu dung dịch D, khí E và 12 gam kết tủa Tiếp tục cho 200 gam dung dịch AgNO 40,5% vào dung dịch D thì thu dung dịch G chứa muối nitrat, đó nồng độ NaNO là 9,884% Biết dung dịch D chứa chất tan Nồng độ % XCl2 là: A 3,958% B 7,917% C 11,125% D 5,563% Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm bốn chất hữu cơ: CH2O, C2H6O, C3H4 và C4H8; đó số mol C3H4 số mol C2H6O Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X cần vừa đủ 89,6 lít không khí (giả sử không khí gồm 20% O2 và 80% N2 thể tích) Đưa hỗn hợp sau phản ứng 0oC thì 84,224 lít hỗn hợp khí Y Các thể tích khí đo đktc Giá trị V là: A 3,36 B 4,48 C 2,24 D 8,96 Câu 5: Cho m gam Fe vào bình chứa dd gồm H2SO4 và HNO3thu dd X và 2,24 lít khí NO Thêm tiếp dd H 2SO4 dư vào bình thu 0,896 lít khí NO và dd Y Biết trường hợp NO là sản phẩm khử nhất, đo điều kiện tiêu chuẩn Dung dịch Y hòa tan vừa hết 4,16 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử N +5) Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A.8,12 B.4,8 C.8,4 D.7,84 Câu 6: Cho hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,2x mol Cu tan hoàn toàn dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = : 3), thu sản phẩm khử SO2 và dung dịch B Số mol khí SO2 thoát là : A x B 1,7x C 0,5y D y Câu 7: Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4(số mol Fe3O4 ¼ số mol hỗn hợp) dung dịch HNO3 dư thu 15,68 lít NO và CO2 có tỷ khối hỗn hợp so với hiđro là 18 Cô cạn dung dịch thu (m + 284,4) gam muối khan Giá trị m là A 75,6 B 201,6 C 151,2 D 302,4 Câu 8: Tiến hành đime hóa C2H2 sau thời gian thu hỗn hợp X chứa hai chất hữu có tỷ khối so với He là 65/6 Trộn V lít X với 1,5V lít H2 thu hỗn hợp Y Đun nóng Y với bột Ni sau thời gian thì thu 17,92 lít (ở đktc) hỗn hợp Z có tỷ khối so với Y là 1,875 Cho Z lội qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thấycó 0,3 mol AgNO3 phản ứng và tạo m gam kết tủa, hỗn hợp khí T thoát có thể tích là 12,32 lít (ở đktc) và làm màu tối đa 150 ml dung dịch Br2 2M Phần trăm khối lượng C2Ag2 m gam kết tủa là : A 30,12% B 27,27% C 32,12% D 19,94% (32) Câu : Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 tỷ lệ mol tương ứng là : : , tan hết dung dịch H2SO4 (đặc/nóng) Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa hai muối và 2,6544 lít hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2 (đktc) Biết Y phản ứng với tối đa 0,2m gam Cu Hấp thụ hoàn toàn Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu m’ gam kết tủa Giá trị m’ là : A 11,82 B 12,18 C 18,12 D 13,82 Câu 10 : Cho hỗn hợp T gồm axit đa chức A,B và axit đơn chức C ( số cacbon các chất không vượt quá và chúng mạch hở, không phân nhánh ) Chia hỗn hợp thành phần :Phần : Cho tác dụng dung dịch NaOH dư thì thấy có 1,02 mol NaOH phản ứng, Phần : Đem đốt cháy Oxi dư thì thu V lít COvà 14,04 gam nước.Phần : Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 104,76(g) kết tủa.Biết số mol 2CO lớn lần số mol Nước và số mol A và B nhau.Giá trị V gần với : A 51 B 52 C 53 D 54 Câu 11: Cho luồng khí O2 qua 8,48 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Cu sau thời gian thu 10,08 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tan hoàn toàn dung dịch HNO3 (dư 20% so với lượng phản ứng) Sau phản ứng thu dung dịch Z chứa 43,101 gam chất tan và 1,792 lít hỗn hợp khí T gồm NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 là 18 Số mol HNO3 bị khử gần với : A 0,092 B 0,087 C 0,084 D 0,081 Câu 12: Khối lượng oleum chứa 71% SO3 khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu oleum chứa 30% SO3 khối lượng là A 496,68 gam B 506,78 gam C.539,68 gam D 312,56 gam Câu 13: X là hỗn hợp gồm axit no, andehit no và ancol (không no, có nối đôi và số C < phân tử) Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol X thu 0,18 mol CO2 và 2,7 gam nước Mặt khác, cho Na dư vào lượng X trên thấy thoát 1,12 lít khí (đktc) Nếu cho NaOH dư vào lượng X trên thì số molNaOH phản ứng là 0,04 mol.Biết các phản ứng hoàn toàn Phần trăm khối lượng andehit X là : A 12,36% B 13,25% C 11,55% D 14,25% Câu 14 : Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3 Sau phản ứng thu 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỷ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là m gam Cho BaCl2dư vào Z thấy xuất 140,965 gam kết tủa trắng Mặt khác cho NaOH dư vào Z thì thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) thoát Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Cho các nhận định sau : (a) Giá trị m là 82,285 gam (b) Số mol KNO3 dung dịch ban đầu là 0,225 mol (c) Phần trăm khối lượng FeCO3 X là 18,638% (d) Số mol Fe3O4trong X là 0,05 mol (e) Số mol Mg có X là 0,15 mol Tổng số nhận định đúng là : A B C D Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào 49 gam dung dịch H2SO4 80% thu dung dịch X và khí Cho X tác dụng hoàn toàn với 700 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa dung dịch Y Cô cạn Y chất rắn Z nặng 58,575 gam Tính C% MgSO4 X A 48,66 B 44,61 C 49,79 D 46,24 (33) Câu 16: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z, este T Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O 2, thu 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước Cho Y 0,2 mol X tác dụng với dung dịch AgNO dư NH3, đun nóng sau phản ứng m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%) Giá trị lớn m là A 32,4g B 64,8g C 16,2g D 21,6g Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO dư thu dung dịch Y chứa m + 109,4 gam muối và V lít (đktc) hỗn hợp khí X có tổng khối lượng 11,2 gam Biết cho NaOH dư vào Y đun nóng nhẹ thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát Giá trị lớn V có thể là A.5,6 B 4,48 C.6,72 D 8,4 Câu 18: Cho m gam dung dịch Na 2CO3 21,2% vào 120 gam dung dịch B gồm XCl và YCl3 (tỉ lệ mol 1:2, X và Y là hai kim loại nhóm A) thu dung dịch D, khí E và 12 gam kết tủa Tiếp tục cho 200 gam dung dịch AgNO 40,5% vào dung dịch D thì thu dung dịch G chứa muối nitrat, đó nồng độ NaNO là 9,884% Biết dung dịch D chứa chất tan Nồng độ % XCl2 là A 3,958% B 7,917% C 11,125% D 5,563% Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm bốn chất hữu cơ: CH2O, C2H6O, C3H4 và C4H8; đó số mol C3H4 số mol C2H6O Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X cần vừa đủ 89,6 lít không khí (giả sử không khí gồm 20% O2 và 80% N2 thể tích) Đưa hỗn hợp sau phản ứng 0oC thì 84,224 lít hỗn hợp khí Y Các thể tích khí đo đktc Giá trị V là A 3,36 B 4,48 C 2,24 D 8,96 Câu 20 : Cho gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu dạng bột vào 500ml dung dịch AgNO 0,38M khuấy kĩ hỗn hợp Sau các phản ứng xảy hoàn toàn lọc, rửa kết tủa thu dung dịch X và m gam chất rắn B Thêm lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, lọc rửa kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi chất rắn C có khối lượng 7,6 gam Giá trị lớn m là: A 21,44 B 21,80 C 22,20 D 22,50 Câu 21: Hỗn hợp X có hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp, phân tử khối trung bình X là 31,6 Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam dung dịch (gồm nước và chất xúc tác thích hợp) thu dung dịch Y và thấy thoát V lít khí khô Z (ở đktc), phân tử khối trung bình hỗn hợp Z là 33 Biết dung dịch Y chứa anđêhit với nồng độ 1,3046% Giá trị V là: A 2,688 B 2,24 C 3,36 D 3,136 Câu 22: Thủy phân lượng saccarozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng và phương pháp thích hợp, tách thu m gam hỗn hợp X, chia thành hai phần Phần tác dụng với lượng H dư (Ni, t0) thu 14,56 gam sobitol Phần hai hòa tan vừa đúng 6,86 gam gam Cu(OH) nhiệt độ thường (giả thiết các monosaccarit hay đisaccarit phản ứng với Cu(OH)2 theo tỷ lệ mol tương ứng là 2:1) Hiệu suất phản ứng thủy phân saccarozơ là A 60% B 80% C 50% D 40% Câu 23: Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly Đốt 26,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lít O2(đktc) Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu m gam muối khan Giá trị m là: A 25,08 B 99,15 C 54,62 D 114,35 Câu 24: Hỗn hợp X gồm chất hữu cõ A, B, C, D có khối lýợng phân tử tãng dần Ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X thu ðýợc 2,7 gam H 2O và 2,24 lít khí CO2 (ðktc) Cho 0,1 mol X thực phản ứng tráng bạc hoàn toàn thì thu ðýợc tối ða 12,96 gam Ag % số mol D X là A.20% B 50% C 40% D 60% (34) Câu 25: Cho 7,2 gam Mg phản ứng hoàn toàn với 150 gam dung dịch HNO 37,8 % thu ðýợc dung dịch A và thoát các khí NO, N2, N2O Biết thêm 900ml dung dịch NaOH 1M vào A, (không thấy khí thoát ra), loại bỏ kết tủa thu ðýợc cô cạn và nung sản phẩm thu ðýợc tới khối lýợng không ðổi thì ðýợc 57,75 gam chất rắn Nồng ðộ % HNO3 dung dịch A là A 8,24% B 6,14% C 6,01% D 6,72% Câu 26: Hỗn hợp X gồm mol amin no, mạch hở A và mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa ðủ với mol HCl hay mol NaOH Ðốt a gam hỗn hợp X cần 22,848 lít khí O (ở ðktc) thu ðýợc 5,376 lít N (ðktc) Nếu cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dý thì thu ðýợc bao nhiêu gam muối? A 89,68 B 55,24 C Câu 27 : Nung m gam hỗn hợp A gồm FeS và FeS2 bình kín chứa mol không khí (trong không khí có 20% O2 và 80% N2 theo thể tích), ðến phản ứng xảy hoàn toàn thu ðýợc chất rắn B và hỗn hợp khí C (84,74% N2, 10,6% SO2 và 4,66% O2 theo thể tích) Giá trị m gần giá trị nào dýới ðây ? A 8,0 B 7,5 C 9,0 D 8,5 Câu 28: Ðốt cháy hoàn toàn este X no, đơn chức, mạch hở thì số mol O cần dùng 5/4 số mol CO Cho m gam este X tác dụng hết với 0,3 mol NaOH, sau phản ứng thu ðýợc cô cạn dung dịch thu ðýợc 26 gam chất rắn Giá trị m là A 17,6 B 22,0 C 26,4 D 13,2 Câu 29: Hỗn hợp gồm hai anđêhit đơn chức X và Y chia thành hai phần nhau: - Phần 1: đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì tạo 10,8 gam Ag - Phần 2: oxi hóa tạo thành hai axit tương ứng, sau đó cho hai axit này phản ứng với 250 ml dung dịch NaOH 0,26M dung dịch Z Để trung hòa lượng NaOH dư dung dịch Z cần dùng đúng 100 ml dung dịch HCl 0,25M Cô cạn dung dịch Z đem đốt cháy chất rắn thu sau cô cạn, 3,52 gam CO và 0,9 gam H2O Công thức phân tử hai anđêhit X và Y là: A HCHO và C2H5CHO B HCHO và C2H3CHO C HCHO và CH3CHO D CH3CHO và C2H5CHO Câu 30: Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột chia thành hai phần Phần thứ khuấy nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thấy tách 2,16g Ag Phần thứ hai đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hòa hỗn hợp thu dung dịch NaOH cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO (dư)/NH3 thấy tách 6,48gam Ag Giả sử các phản ứng xảy hoàn toàn Hỗn hợp ban đầu có % khối lượng glucozơ và tinh bột là: A 64,71 và 35,29 B 35,29 và 64,71 C 64,29 và 35,71 D 35,71 và 64,29 (35) ĐÁP ÁN 1) A 2) D 3) A 4) B 5) A 6) C 7) C 8) B 9) D 10) B 11) B 12) B 13) C 14) D 15) A 16) A 17) D 18) A 19) B 20) C 21) A 22) D 23) D 24) C 25) B 26) D 27) B 28) B 29) B 30) B Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào đó lưu huỳnh là chất bị khử? S + F2 ⃗ t SF6 S +O2 t⃗0 SO2 A S +6 HNO ⃗ t H SO +6 NO2+ H O S +Hg ⃗ t HgS B C D Câu 2: Cho 23,5 gam hỗn hợp X gồm bột các kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Ba phản ứng với dung dịch HCl sinh 2,24 lít khí H2 Khối lượng muối thu sau phản ứng là: A 30,6 gam HCl NaOH B 28,9 gam C 31,5 gam D 33,8 gam Na [ Al ( OH )4 ] Câu 3: Cho 200ml dung dịch chứa 0,25M và 0,1M tác dụng với V (ml) dung dịch thu 2,34 gam kết tủa Giá trị lớn V là: A 1650ml B 1050 ml C 1550 ml Câu 4: Khi so sánh tính chất Ca và Mg, phát biểu nào sau đây không đúng? A Số electron hóa trị D 1200ml (36) B Đề tác dụng với nước nhiệt độ thường C Đều điều chế phương pháp điện phân muối nóng chảy D Oxit có tính chất oxit bazơ Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam amin no mạch hở đơn chức X thu 6,72 lít CO2 Công thức phân tử X là: A C2H5N B C2H7N C C3H9N D C3H7N Câu 6: Than hoạt tính có nhiều ứng dụng y học, chẳng hạn làm dược liệu điều trị ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc uống nhầm hóa chất Than hoạt tính chế tạo thành viên uống sử dụng tiện lợi cho trường hợp ngộ độc Ứng dụng này là nhờ vào đặc tính nào than hoạt tính? A tính trơ than hoạt tính B khả hấp thụ than hoạt tính C khả hấp phụ than hoạt tính D khả thăng hoa than hoạt tính Câu 7: Điều nào sau đây đúng nói chất béo? A B C D bất kì este nào glixerol và axit béo gọi là chất béo đốt cháy dầu thực vật thì thu số mol CO2 lớn số mol H2O dehidro hóa chất béo chứa no thu chất béo no chất béo và lipit là hai tên gọi khác cùng loại chất hữu Câu 8: Cho m gam dung dịch rượu etylic 460 phản ứng với Na dư thấy có 8,96 lít khí H2 thoát đktc Giá trị m là: A 20,0 B 80,0 C 40,0 D 60,0 2+¿/Zn Câu 9: Cho pin điện hóa hình Điện kế cho biết dòng điện từ điện cực hiđro chuẩn sang điện Zn¿ cực kẽm chuẩn và suất điện động pin 0,76V Phát biểu nào đây không đúng? A Điện cực platin là điện cực dương, điện cực kẽm là điện cực âm B Trên bề mặt lá kẽm diễn quá trình khử tạo thành ion kẽm C 2+¿/Zn T Zn¿ hế điện cực chuẩn cặp là  0,76V D Giá trị pH dung dịch chứa platin càng lúc càng giảm Câu 10: Cho 2,75 gam hỗn hợp M gồm ancol X và Y qua CuO, đốt nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Z gồm andehit đơn chức, đồng đẳng Lấy toàn lượng Z thu trên thực phản ứng tráng bạc thu 27 gam Ag Khẳng định không đúng là: A Từ X và Y có thể dùng phản ứng hóa học để tạo axit axetic B X chiếm 50% số mol hỗn hợp M (37) C Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M thì số mol O2 cần dùng gấp 1,5 lần số mol CO2 sinh D X và Y có thể tác dụng với Câu 11: Cho các chất Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Al(OH)3, NaHCO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là: A B C D Câu 12: Hidro hóa hoàn toàn andehit X và ancol Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu CO2 và H2O theo tỉ lệ : Mặt khác cho a mol X tác dụng với AgNO3 NH3 dư thu 4a mol Ag Tổng số nguyên tử có phân tử X là: A B C D Câu 13: X là hợp chất hữu mạch hở chứa loại nhóm chức, có công thức C xHyO2, X có liên kết bội cacbon và cacbon Giá trị nhỏ y theo x là: A y = 2x B y = 2x – C y = 2x – D y = 2x – Câu 14: Số đồng phân cấu tạo C5H10O có khả tham gia phản ứng tráng gương là: A NaHCO B C D Ca ( HCO3 )2 Câu 15: Nung 49,2 gam hỗn hợp và đến khối lượng không đổi thì thu 5,4 gam nước Khối lượng chất rắn thu là: A 43,8 gam B 30,6 gam C 21,8 gam D 17,4 gam Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 51,3 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na2O và CaO vào nước thu 5,6 lít khí H (đktc) và dung dịch Y, đó có 28 gam NaOH Hấp thụ 17,92 lít SO (đktc) vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 60 B 54 C 72 D 48 Câu 17: Cho các kim loại Cu , Fe, Ag vào các dung dịch riêng biệt sau: HCl, CuSO 4, FeCl2, FeCl3 Số cặp chất có phản ứng với là: A B C D Câu 18: Kim loại nào sau đây có thể tan dung dịch NaOH đặc? A Cr B Fe C Zn D Mg Câu 19: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol triaxetat và metyl format Thủy phân hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần dùng 200m dung dịch NaOH 1,5M Mặt khác a gam chất X đốt cháy hoàn toàn cho V lít khí CO2 và 12,6 gam nước Giá trị V là: A 17,92 B 14,56 C 16,8 D 22,4 + Câu 20: Phân kali loại phân cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali dạng ion K Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) sản xuất từ quặng xinvinit, có độ dinh dưỡng 42% Phần trăm khối lượng KCl loại phân kali đó là A 26,50% B 66,57% C 80,23% D 33,29% Câu 21: Điện phân dung dịch chứa 5,4 gam muối RCl n sau quá trình điện phân kết thúc thu 8,96 lít khí Cl (đktc) Phát biểu nào sau đây có nội dung không đúng? A Kim loại R có tính khử yếu so với Fe B Kim loại R thuộc chu kì nhóm IB C Kim loại R có thể tan với HCl loãng D Kim loại R là kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Câu 22: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,6 mol HCl và 0,2 mol Na 2SO4 sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X và 3,36 lít (đktc) khí không màu, mùi hắc thoát Biết dung dịch X có thể hòa tan tối đa 19,2 gam bột Cu Giá trị m là : A 6,72 gam B 5,60 gam C 7,84 gam D 7,28 gam (38) Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng? A B C D các ancol đa chức phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam metyl amin, etyl amin, trimetyl amin là các chất khí điều kiện thường benzen làm màu nước brom điều kiện nhiệt độ thường amin, amino axit không tan tốt nước Câu 24: Cho 18,9 gam bột nhôm vào dung dịch X chứa hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3 sau phản ứng hoàn toàn thu 69,3 gam hỗn hợp chất rắn Y và dung dịch Z Biết dung dịch Z không thể hòa tan sắt kim loại Lọc chất rắn cho lượng dư dung dịch NH3 vào dung dịch X thì thu 31,2 gam gam kết tủa Nếu cô cạn dung dịch X nung đến khối lượng không đổi thì thu m gam rắn T Giá trị m là: A 63,4 B 61,2 C 98,4 D 105,6 Câu 25: Cho các phản ứng : 2Y⃗ H SO4 đ ,140 C Z + H O X⃗ men 2Y + 2CO ⃗ NaOH X Tinh bột ;; Khối lượng mol phân tử chất hữu Z là : A 58 B 74 C 60 D 88 Câu 26: Cho 30,8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe 3O4 vào dung dịch chứa a mol HNO Sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lít khí X (sản phẩm khử đktc), dung dịch Y chứa 64,6 gam muối nitrat và 6,4 gam kim loại dư Giá trị a là: A 0,2 B 0,7 C 0,8 D 1,0 Hỗn hợp gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là : : Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu Câu 27: hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin, và 8,19 gam valin Biết tổng số liên kết peptit phân tử ba peptit nhỏ 13 Giá trị m là: A 18,83 B 18,29 C 19,19 D 18,47 Câu 28: Có các phát biểu sau : (1) Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử (2) Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối (3) Liên kết ion có chất tĩnh điện, là lực hút hai ion trái dấu (4) Tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể nguyên tử Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 29: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biurê? A Ala-Gly-Gly B Ala-Gly C Ala-Ala-Gly-Gly D Gly-Ala-Gly Câu 30: Metan không tan nước vì lí nào sau đây ? A B C D Vì metan có khối lượng riêng nhỏ Vì phân tử metan không phân cực, còn phân tử nước phân cực mạnh Vì tạo liên kết hidro yếu Vì phân tử có liên kết cộng hóa trị bền Câu 31: Cho 6,9 gam ankylbenzen X phản ứng với brom (xúc tác Fe) thu 10,26 gam hỗn hợp hai dẫn xuất monobrom Biết dẫn xuất monobrom chứa 46,784% brom phân tử Hiệu suất chung quá trình brom hoá là: A 60% B.70% C 80% D 85% Câu 32: Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có đồng phần mang tên gọi là: A metyl acrylat B metyl metacrylat C axit metacrylic D vinyl fomat C andehit axetic D axit axetic Câu 33: Không thể điểu chế etanol từ: A glucozơ B etyl axetat Câu 34: Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng ? (39) OH ¿2 ↓+ NaCl ⃗ Cu ¿ CuCl2 +NaOH ❑ NO3 ¿2 +BaSO ↓ ⃗ Cu ¿ CuSO4 + Ba ( NO3 ) 2❑ A B ⃗ CuCl2+ FeS↓ CuS+ FeCl2 ❑ CaCO3 +CO2 + H O ⃗ ❑Ca ( HCO3 ) C D Câu 35: Cho 12,4 gam chất hữu A có công thức phân tử C 3H12O3N2 đun nóng với (l) dung dịch NaOH 0,15M Sau phản ứng hoàn toàn thu chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 10,6 B 14,6 C 17,4 D 16,2 Câu 36: Nhà máy Hóa chất Biên Hòa (VICACO) thành lập năm 1976, tiền thân là nhà máy sản xuất xút (NaOH) đầu tiên Việt Nam xây dựng năm 1962 Trong dây chuyền sản xuất nhà máy, bên cạnh sản xuất xút luôn luôn có sản phẩm phụ là : A Cl2 B N2 C O2 D CO2 Câu 37: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna Trong đó, số polime điều chế phản ứng trùng hợp là: A.7 B.4 C.6 D.5 Câu 38: Chất nào sau đây có nhiều đồng phân so với các chất còn lại? A C4H10 B C4H13N C C4H10O D C4H9Cl Câu 39: Làm lạnh 141,44 gam dung dịch bão hòa NaCl 100 C xuống 20 C thấy có 18,45 gam NaCl.xH2O Biết độ tan NaCl 100 0C là 39,1 gam 100 gam nước và độ tan NaCl 20 0C là 35,9 gam 100 gam nước Giá trị x là : A 10 B C D Câu 40: Cho các phản ứng : ⃗ XCl2 + H X +2 HCl ❑ ⃗ XCl XCl2 +Cl ❑ ; OH ¿3 ↓+3 KCl ⃗ X¿ XCl +3 KOH ❑ Trong đó kết tủa X(OH)3 có màu vàng nâu Bằng tối thiểu bao nhiêu phản ứng có thể điều chế X từ X(OH)3 ? A B C D Câu 41: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (loãng, dư, to) ta thu chất nào? A HOC6H4CH2OH B ClC6H4CH2OH C HOC6H4CH2Cl D KOC6H4CH2OH Câu 42: Cho tất các đồng phân mạch hở có công thức C2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3, dung dịch Br2 Số thí nghiệm có phản ứng xảy là? A B C 11 D 10 ⃗ K CrO + KIO4 + KCl+ H O Câu 43: Cho phương trình hóa học Số electron mà CrI3 cho CrI3 +Cl +KOH ❑ quá trình phản ứng trên là: A B 27 C 54 D 36 Câu 44: Khi trộn thể tích dung dịch A có giá trị pH = 13 và dung dịch B có giá trị pH = thì dung dịch thu có giá trị pH : A 1,35 B 12,65 C 1,05 D 12,95 Câu 45: Cho 28,0 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và oxit kim loại M (hóa trị II) Dẫn hỗn hợp khí CO và H qua hỗn hợp X nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu 23,2 gam chất rắn Y và hỗn hợp khí và Z Kim loại M là : A Zn B Ca C Cu D Mg (40) Câu 46: Cho 4,08 gam chất hữu X có chứa chức andehit phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO NH3 cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu 25,44 gam hỗn hợp chất rắn Z Để hidro hóa hoàn toàn 0,1 mol X cần số mol H2 là: A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Câu 47: Để điều chế 78 gam crom từ Cr2O3 phương pháp nhiệt nhôm (hiệu suất phản ứng đạt 90%) thì lượng bột Al cần ít là: A 40,5 B 54,0 C 81,0 D 45,0 Câu 48: Một hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca với số mol Cho 37,2 gam hỗn hợp này vào nước đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp khí X Cho hỗn hợp khí X qua Ni, đun nóng thu hỗn hợp khí Y gồm C2H2, C2H4, C2H6, H2 và CH4 Cho Y qua nước brom thời gian thấy khối lượng bình brom tăng 3,84 gam và có 11,424 lít hỗn hợp Z thoát (đktc) Tỉ khối Z so với H2 gần với giá trị nào sau đây nhất? A 7,5 B 8,5 C 2,5 D 9,5 Câu 49: Để loại bỏ hiệu tạp chất Fe2(SO4)3 dung dịch FeSO4 người ta dùng kim loại: A Fe     B Ag N +3 H C Cu D Pb NH3 Câu 50: Cho phản ứng tổng hợp điều chế amoniac công nghiệp : Có thể làm tăng tốc độ phản ứng tổng hợp NH3 lên gấp lần cách : A tăng nồng độ NH3 lên gấp lần B tăng nồng độ H2 gấp lần, giảm nồng độ N2 xuống lần C giảm nồng độ NH3 xuống lần D tăng nồng độ H2 lên gấp lần, giảm nồng độ NH3 xuống lần 1C 2B 3C 4B 5C 6C 7B 8A 9B 10B 11A 12A 13C 14C 15C 16C 17D 18C 19C 20B 21C 22A 23B 24A 25B 26C 27C 28C 29B 30B 31C 32C 33D 34C 35B 36A 37D 38B 39D 40B (41) Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 (42) (43) (44) Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1:Cho các nhận xét sau: 1.SiO2 là oxit axit,dễ tan kiềm nóng chảy và không tan axit 2.Hợp kim nhẹ cứng và bền là: W-Co và Fe-Cr-Mn 3.Vải gỗ tẩm thủy tinh lõng khó bị cháy 4.Kim loại Ca dùng làm chất phụ gia để chế tạo hợp kim có tính đàn hồi cao,bền chắc,không bị ăn mòn 5.Có chất hữu mạch hở có công thức là C2H2On tác dụng với AgNO3/NH3 sinh kết tủa 6.Để điều chế etanol từ butan cần tối thiểu phản ứng 7.ZnO,Al2O3,Cr2O3 là các chất lưỡng tính nên dễ tan dung dịch kiềm loãng 8.Trong mạng tinh thể kim loại có các nguyên tử kim loại các nút mạng tinh thể 9.Có công thức cấu tạo hợp chất là đồng phân Toluen tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 Số nhận xét đúng là: A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 2: Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4,Fe(NO3)3,Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0.414 mol H2SO4 (loãng) thì thu khí NO và dung dịch B chứa muối.Cô cạn B thu bao nhiêu gam muối khan? A.64,400 61,520 Câu 3: B.65,976 61,520 C.73,122 64,400 D.65,976 75,922 Cho phương trình hóa học sau: K2Cr2O7+CuFeS2+HBr+H2SO4(K2SO4+Br2+CuSO4+Fe2(SO4)3+H2O+Cr2(SO4)3 Tổng hệ số cân phương trình ion rút gọn phương trình trên là: A.180 B.360 C.88 D.78 Câu 4: Trong bình kín dung tích không đổi chứa 50gam hỗn hợp A gồm a1 gam FeCO3 chứa a% tạp chất trơ và a2 gam FeS2 chứa a% tạp chất trơ và lượng gấp 1.5 lần lượng cần thiết không khí giàu oxi (70% N2 và 30% oxi thể tích).Nung nóng bình để các phản ứng xảy hoàng toàn thu oxit (B) và hỗn hợp khí C,sau đó đưa nhiệt độ bình trạng thái ban đầu thấy áp suất bình trước nung.Lấy chất rắn cho vào ống sứ,đốt nóng cho luồng CO qua.Sau kết thúc thí nghiệm,từ chất rắn còn lại ống sứ lấy 17.92 gam sắt,biết có 80% sắt oxi bị khử thành sắt.Cho hỗn hợp khí C vào bình kín dung tích không đổi lít có mặt xúc tác V2O5 nung nóng bình 546 độ C phản ứng oxi hóa SO2 đạt tới trạng thái cân bằng,thấy áp suất bình lúc đó là 38.304 atm.Phần trăm tạp chất trơ a là: A.2,36% B.4,12% C.3,05% D.2,14% (45) Câu 5: Cho 9.6 gam kim loại R tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 c mol/lit vừa đủ,thu 2.24 lít khí A(là khí nhất,đktc) và dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu 59.2 gam muối khan.A không thể là khí nào sau đây? A.N2O B.N2 C.NO D.NO2 Câu 6: Hiện tượng gì xảy cho H2S lội qua dung dịch FeCl3 (màu vàng)? A.Không tượng gì B.Màu vàng dần và có kết tủa đen xuất C.Màu vàng dần và có kết tủa màu vàng xuất D.Màu vàng dần và có kết tủa màu nâu đỏ xuất Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1.6 gam este đơn chức E thu 3.52 g khí cacbonic và 1.152g nước.Mặt khác,khi cho 10g E tác dụng với lượng NaOH vừa đủ thu 14 g G.G tác dụng axit loãng thu G1 không phân nhánh.Phát biểu nào sau đây sai: A.E tạo thành từ axit tạp chức B.Thủy phân E cho sản phẩm C.Nung G với vôi tôi xút thu pentan D.Đốt G thu số mol CO2 số mol H2O Câu 8: Axit axetylsalixylic dùng làm thuốc cảm (aspirin) có công thức phân tử là A.C8H8O4 B.C9H10O4 C.C8H8O3 D.C9H8O4 Câu 9:Tiến hành nung x1 gam Cu với x2 gam oxi thì thu sản phẩm A1.Đun nóng A1 x3 gam dung dịch H2SO4 98%.Sau tan thu dung dịch A2 và khí A3.Khí A3 không tạo kết tủa với dung dịch Pb(NO3)2 làm nhạt màu dung dịch brom,được hấp thụ hoàn toàn 200ml dung dịch NaOH 0,15M tạo 2,3 gam muối.Khi cô cạn dung dịch A2 thì thu 30 gam tinh thể CuSO4.5H2O.Cho dung dịch A2 tác dụng với dung dịch NaOH,để thu lượng kết tủa nhiều phải dùng ít 300ml dung dịch NaOH 1M.Cho lượng kết tủa đó tan HCl vừa đủ,sau đó nhúng sắt vào dung dịch.Sau thời gian phản ứng khối lượng sắt tăng 0,8gam.Vậy khối lượng muối có dung dịch sau nhúng sắt vào là: A.15.4 B.18,4 C.22,4 D.56 Câu 10:Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol sau: C2H5ONa(1);CH3COONa(2);C6H5ONa(3);C2H5COOK(4);Na2CO3(5).Thứ tự tăng dần PH từ trái sang phải là: A.2;4;5;3;1 B.2;3;5;4;1 C.3;4;5;1;2 D.2;5;1;4;3 Câu 11: Chỉ phân tử có liên kết phân cực mạnh đây: A.F2 B.HF C.F2O D.NaF Câu 12: Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg,Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24% vừa đủ.Sau các kim loại tan hết có 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm NO,N2,N2O bay ở(đktc) và dung dịch A.Thêm lượng oxi vừa đủ vào X,sau phản ứng thu hỗn hợp khí Y.Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 2,24 lít hỗn hợp khí Z (46) (đktc).Tỉ khối Z hidro 20.Nếu cho dung dịch NaOH vào A để kết tủa lớn thu 31,1g kết tủa.Vậy giá trị m1 là: A.11,55g B.5,1g C.25,5g D.10,2g Câu 13: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C3H7O2N tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl Số lượng công thức cấu tạo phù hợp với tính chất X là: A.7 B.8 C.9 D.10 Câu 14: Hỗn hợp A gồm amoni nitrat,canxi cabonat và ít tạp chất trơ.Người ta đem trộn gam hỗn hợp A với lượng kim loại bao gồm 50% Cu,45% Al và 5% Zn đem đun nóng với NaOH dư.Lượng khí thoát đem cho qua bình đựng 62ml dung dịch H2SO4 0,1M.Sau phản ứng,để trung hòa lượng axit dư này cần phải dung 14ml dung dịch NaOH 0,1M.Mặt khác ta thêm vào 22,31 gam dung dịch H2SO4 (dư) vào cốc đựng 8.3 gam hỗn hợp A,sau phản ứng khối lượng các chất cốc là 28.784 gam.Vậy phần trăm tạp chất trơ có A bằng: A.3% B.4% C.5% D.6% Câu 15:Hỗn hợp A gồm Mg và Fe có tỉ lệ khối lượng là 3/5.Hỗn hợp B gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4 đó số mol FeO Fe2O3.Hòa tan B dung dịch HCl dư,sau đó thêm tiếp A và chờ cho phản ứng xong ta thu dung dịch C không màu và V lít khí H2(đktc).Cho dung dịch C tác dụng với dung dịch NaOH dư lọc lấy kết tủa nung không khí đến lượng không đổi thu chất rắn D.Biết V lít H2 nói trên vừa đủ khử hoàn toàn rắn D đem nung nóng.Khi người ta trộn A với B thì thu hỗn hợp X.Vậy phần trăm khối lượng Mg và Fe X là: A.%Mg=30% và %Fe=70% B.%Mg=32,876% và %Fe=54.794% C.%Mg=40% và %Fe=60% D.%Mg=33,33% và %Fe=66,67% Câu 16:Chỉ số este chất béo là số mg KOH cần dùng để xà phòng hóa vừa đủ gam chất béo.Một loại chất béo chứa 89% là tristearin có số este A.89 B.120 C.56 D.168 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn a gam kim loại B(trong dãy điện hóa)trong bình kín đựng khí clo(dư),thu 32,5 gam muối và nhận thấy thể tích khí clo giảm 6.72 lít (đktc).Sau đó người ta tiến hành thêm a gam lượng kim loại B nói trên lượng kim loại A tạo thành hỗn hợp X.Cho X phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 đặc,nóng thu khí màu nâu có thể tích 20.16 lít(đktc) và dung dịch Y.Cô cạn dung dịch Y thu 69.7 gam muối.Nếu cho 100ml dung dịch NaOH 9M vào dung dịch Y thì thu kết tủa cực đại.Nung kết tủa này thu chất rắn C.Mặt khác cho dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì có khí H2 thoát ra,đến phản ứng kết thúc thì thể tích dung dịch NaOH cần dùng là 100ml và khối lượng X còn 11,2 gam.Khối lượng hỗn hợp X là: A.13,9 gam Câu 18: B.21.6 C.5,67 D.22,24 Cho các mệnh đề sau: 1.Amin bậc tác dụng với HNO2 nhiệt độ thường luôn cho ancol và giải phóng khí N2 2.Anilin tác dụng với HNO2 nhiệt độ cao cho muối điazoni 3.Do nguyên tử nito còn hai electron độc thân có thể tạo liên kết cho nhận với ion H+ nên amin thể tính chất bazo 4.Chất nhiệt rắn khác chất nhiệt dẻo chỗ khó nóng chảy (47) 5.Hầu hết các polime không tan dung môi thông thường mà tan số dung môi thích hợp 6.Để rửa lọ đựng anilin,người ta cần dùng nước 7.PE không phản ứng với dung dịch Brom monome nó không có liên kết đôi 8.Theo cách tổng hợp,người ta chia polime thành loại:thiên nhiên,nhân tạo và tổng hợp Số mệnh đề đúng là: A.2 B.3 C.6 D.5 Câu 19: Hợp chất hữu A gồm ba nguyên tố C,H,O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%.Sau phản ứng thu dung dịch X,cô cạn dung dịch X thì phần có H2O với khối lượng là 86.6gam,còn lại là chất rắn Y có khối lượng 23 gam.Đốt cháy hoàn toàn Y thu 13.8 gam K2CO3 và 38 gam hỗn hợp CO2 và H2O.Toàn lượng CO2 này cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 70 gam kết tủa.Xác định công thức cấu tạo A,biết A đơn chức? A.CH3COOC6H5 B.HCOOC6H5 C.CH3CH2COOC2H3 D.C2H3COOCH3CH2 Câu 20:Cho m gam muối halogenua kim loại kiềm phản ứng với 50ml dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư.Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu khí A có mùi đặc biệt và hỗn hợp sản phẩm B.Trung hòa 200ml dung dịch NaOH (2M) làm bay nước cẩn thận hỗn hợp sản phẩm B,thu 199.6(g) hỗn hợp D(khối lượng khô).Nung D đến khối lượng không đổi thu hỗn hợp muối E có khối lượng 98(g).Nếu cho dung dịch BaCl2 dư vào B thì thu kết tủa F có khối lượng gấp 1.4265 lần khối lượng muối E.Dẫn khí A qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23.8(g) kết tủa màu đen.Vậy giá trị m là: A.132.8 B.58.5 C.103 D.74.5 Câu 21: Hỗn hợp A gồm ankin X,Y,Z có tổng số mol là 0.05 mol.Số nguyên tử cacbon phân tử chất lớn 2.Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol A,thu 0,13 mol H2O.Cho 0,05 mol A vào dung dịch AgNO3 0,12M NH3 thì thấy dùng hết 250 ml dung dịch AgNO3 và thu 4,55 gam kết tủa.Công thức phân tử Y là?Cho biết ankin có khối lượng phân tử nhỏ chiếm 40% số mol A A.C3H4 B.C4H6 C.C5H8 D.C6H10 Câu 22: Khi cháy hidrocacbon A và B cho CO2 và H2O theo tỉ lệ 1,75:1 thể tích.Cho bay hoàn toàn 5.06 gam A B thu thể tích đúng thể tích 1.76 gam oxi cùng điều kiện.Cho 13,8 gam A phản ứng hoàn toàn với AgNO3(lấy dư) dung dịch NH3 thu 45,9 kết tủa,B không có phản ứng vừa nêu.Hidrocacbon A phản ứng với HCl cho chất C,hidrocacbon B không phản ứng với HCl.Chất C chứa 59.66% clo phân tử.Cho C phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thu dẫn xuất chứa halogen.Chất B làm màu dung dịch KmnO4 đun nóng.Công thức B là: A.Stiren B.Toluen C.viny axetilen D.propen Câu 23: Lấy 161.6 gam muối A chia thành phần thực thí nghiệm: Thí nghiệm 1:Nung A nhiệt độ cao không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn B và 64,8g khí Z.Toàn Z dẫn qua 0.5(l) dd KOH 2,4M(d=1,12g/ml) thu dung dịch C đó có muối và bazo có cùng nồng độ mol;trong đó C% muối là 9,11552%.Cho từ từ dư Zn vào dung dịch C thu V(l) khí T Thí nghiệm 2:Hòa tan phần còn lại vào 90g H2O thu dung dịch E.Cho 24.9g KI vào nửa dung dịch E thu dung dịch F và kết tủa K.Cho 100ml dung dịch Br2 0,5M vào F thu dung dịch G và kết tủa K.Cho NaOH dư vào dung dịch G thì thu kết tủa H.Tổng khối lượng H và K là m(g).Giá trị V và m là: (48) A.1,92 và 28,9 B.1,92 và 29,75 C.6,72 và 29,75 D.6,72 và 28,9 Câu 24: Cho các chất sau: (1)B-fructozo;(2)B-glucozo;(3) metyl a-glucozit;(4) saccarozo.Các chất không thể chuyển sang mạch hở là: A.(1) và (3) B.(3) và (4) C.(1) và (2) D.(3) và (2) Câu 25: Hỗn hợp X gồm este đơn chức là đồng đẳng có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 0.7396:1 và hiệu số mol chúng là cực đại.Xà phòng hóa hoàn toàn 86,96 X dung dịch KOH dư thu muối nhất(không có khả tham gia phản ứng tráng Ag) có khối lượng m1(g) và rượu đơn chức.Lấy toàn rượu qua CuO nung nóng dẫn sản phẩm qua dung dịch Br2 dư thì thấy có a(mol) Br2 phản ứng.Giá trị a là A.0,5mol B.0,6 mol C.1,36 mol D.2,24mol Câu 26: X,Y,Z là nguyên tố hóa học Tổng số hạt mang điện phân tử X2Y;ZY2;X2Z là 200 R là phân tử hợp chất chứa X,Y,Z gồm nguyên tử có số hạt mang điện là: A.104 B.52 C.62 D.124 Câu 27:Hai dung dịch CH3COONa và NaOH có cùng PH,nồng độ mol/l các dung dịch tương ứng là x và y.Quan hệ x và y là: A.x=y B.x<y C.x>y D.x=0,1 Câu 28: Cho các trường hợp sau: (1).O3 tác dụng với dung dịch KI (2).Axit HF tác dụng với SiO2 (3).Nhiệt phân Cu(NO3)2 (4).Khí SO2 tác dụng với nước Cl2 (5).MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc,đun nóng… (6).Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2 (7).Cho khí NH3 vào bình chứa khí Cl2 (8).Sục khí F2 vào nước (9).Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 (10).Nhiệt phân muối NH4HCO3 Số trường hợp tạo chất đơn chất là: A.7 B.4 C.6 D.5 Câu 29: Cách nào sau đây sai dùng để chống ăn mòn vỏ tàu biển sắt? A.Ghép kim loại Zn vào phía ngoài vỏ tàu phần chìm nước biển B.Ghép kim loại Cu vào phía ngoài vỏ tàu phần chìm nước biển (49) C.Sơn lớp sơn chống gỉ lên bề mặt vỏ tàu D.Mạ đồng lên bề mặt vỏ tàu Câu 30: Nhận xét nào sau đây không đúng? A.Nước ép chuối chín (kĩ) cho phản ứng tráng gương B.Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào mặt cắt chuối chín(kĩ) thấy có màu xanh C.Miến cơm cháy vàng đáy nồi cơm phía trên D.Khi ăn cơm nhai kĩ thấy có vị Câu 31: Nhận định nào sau đây không đúng chất giặt rửa tổng hợp? A.Chất giặt rửa tổng hợp có cấu tạo ‘’đầu phân cực,đuôi không phân cực’’ B.Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là dùng với nước cứng vì chúng ít bị kết tủa ion canxi và magie C.Chất giặt rửa tổng hợp điều chế từ sản phẩm dầu mỏ D.Chất giặt rửa có chứa gốc hidrocacbon phân nhánh không gây ô nhiễm trường vì chúng bị các vi sinh vật phân hủy Câu 32:Axit photphoric và axit nitric cùng phản ứng với nhóm chất nào sau đây: A.MgO,KOH,CuSO4,NH3 C.CuCl2,KOH,Na2CO3,NH3 B.KOH,Na2CO3,NH3,MgCl2 D.KOH,K2O,NH3,Na2CO3 Câu 33:Cho các chất Ca3(PO4)2,P2O5,P,PH3,Ca3P2.Nếu thiết lập mối quan hệ các chất thì sơ đồ chuyển hóa đúng là? A.Ca3(PO4)2(P2O5(P(PH3(Ca3P2 B.P2O5(Ca3(PO4)2(PH3(P(Ca3P2 C.Ca3(PO4)2(P(P2O5(PH3(Ca3P2 D.Ca3(PO4)2(P(Ca3P2(PH3(P2O5 Câu 34:Cho các dung dịch:Cl2,KBr,Br2,H2SO3,Ni,H2SO4,HCl,H2S.Chất nào tác dụng nhiều với chất khác A.Cl2 B.Br2 C.H2SO4 D.H2SO3 Câu 35:Có các chất rắn riêng biệt:Ba,Mg,Fe,ZnO,MgO,Al2O3,Ag,Zn,CuO.Chỉ dùng thêm hóa chất H2SO4 loãng có thể nhận biết bao nhiêu chất số chất trên? A.8 B.6 C.7 D.9 Câu 36 Cho các khẳng định 1.Na2CO3 dễ bị phân hủy nhiệt 2.Hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 có cùng số mol tan hết dung dịch H2SO4 loãng (50) 3.Khi nung KClO3 thu sản phẩm là KClO4;KCl;O2 4.Cu tan dung dịch HCl loãng có mặt oxi 5.Cl2 và O2 phản ứng với có nhiệt độ 6.Không tồn dung dịch chứa cation Ag+;Fe2+ và anion NO37.F2 phản ứng với các phi kim S,Si,Br2,I2,O2,P 8.Cu không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 9.Khi đun C2H5OH với HI có xúc tác thích hợp thu ankan tương ứng 10.Điều chế Cr2O3 cách nung hỗn hợp K2Cr2O7+C Số khẳng định đúng là: A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 37: Để a gam hỗn hợp bột Fe và Zn ngoài không khí thời gian thu 18.75 gam hỗn hợp X.Hòa tan hoàn toàn X lượng vừa đủ H2SO4 đặc nóng,thu dung dịch Y và 3.024 lít khí SO2(sản phẩm khử nhất).Thể tích dung dịch HNO3 2M ít cần đề hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp bột kim loại ban đầu là 520ml đồng thời thu V lít khí NO2(sản phẩm khử nhất).Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào Y,lọc tách kết tủa,đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu tối đa b gam chất rắn.Giá trị b là(các thể tích khí đo đktc) A.110,90 B.81.491 C.90,055 D.98,965 Câu 38: Oxi hóa hoàn toàn m gam p-xilen dung dịch KmnO4 đun nóng,vừa đủ thu dung dịch X và chất rắn Y.Cho chất rắn Y phản ứng hết với dung dịch HCl đặc, dư thấy thoát x mol Cl2.Số mol HCl phản ứng vừa đủ với các chát có dung dịch X là: A.0,25x mol B.2x mol C.0,5x mol D.x mol Câu 39: Cho anilin tác dụng với HNO2 (0 độ-5 độ) sau đó đun nóng nhẹ thấy bay N2.Tách lấy sản phẩm hữu ròi cho vào bình axit CH3COOH có lượng nhỏ H2SO4 làm xúc tác và đun nóng nhẹ.Sau thời gian thì tỏng hỗn hợp có chất hữu là: A.CH3COOC6H5 và CH3COOH B.CH3COOH3NC6H5 và CH3COOH Câu 40: C.CH3COOH và C6H5OH D.CH3COOH và C6H5NH2 Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế etanol phòng thí nghiệm: A.Thủy phân dẫn xuất halogen(C2H5Br) dung dịch kiềm B.Cho etilen hợp nước (xúc tác axit) C.Khử andehit(CH3CHO) H2 D.Thủy phân este CH3COOC2H5(xúc tác axit) ĐÁP ÁN (51) 1) A 2) A 3) B 4) A 5) B 6) C 7) C 8) D 9) A 10) A 11) D 12) A 13) B 14) D 15) B 16) D 17) A 18) D 19) A 20) A 21) B 22) B 23) A 24) B 25) C 26) D 27) C 28) C 29) B 30) B 31) D 32) D 33) D 34) D 35) D 36) B 37) D 38) B 39) C 40) A (52) Đề luyện thi số Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng nói các loại cao su ? A B C D cao sun Buna có độ bền kém xa so với cao su thiên nhiên cao su là vật liệu không tan nước tan xăng và benzen cao su isopren có chất là cao su thiên nhiên cao su là vật liệu không dẫn điện và không dẫn nhiên Câu : Cho các chất : axit acrylic, axit glutamic, propan-1,3-diol và 2-hidroxy-benzen 1-cacboxylic, axit oxalic, etylen glycol Số chất tác dụng với Na thu số mol khí sinh số mol hidro phản ứng là : A 2+¿ Ca¿ B 2+¿ Mg ¿ − HCO Cl − C D − NO3 Câu : Một loại nước cứng có chứa các ion , , , và Biện pháp nào sau đây không chắn làm mềm loại nước cứng trên ? A cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào B cho dung dịch Na2CO3 dư vào C cho dung dịch K2SO4 dư vào D cho dung dịch Na3PO4 vào Câu 4: Trong các khí : N2, O2, Cl2, SO2 thì có bao nhiêu khí có thể điều chế mô hình thí nghiệm hình vẽ đây, giả thiết chất rắn ống nghiệm không phải là hỗn hợp? A B C D Câu 5: Khí X dễ gặp vùng có xác động vật bị thối rửa, thường có mùi hôi Chất X là: A SO2 B Cl2 C NH3 D H2S Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, học viên lấy a (ml) dung dịch K2SO4 1M cho vào b (ml) dung dịch BaCl2 2M (biết a < 2b) thu dung dịch X Học viên này chia dung dịch X thành phần Phần cho tác dụng với dung dịch K2CO3 1M thì thấy kết tủa cực đại với vừa đủ a mol K2CO3 Phần cho tác dụng với dung dịch AgNO3 1M thì thu x mol kết tủa Giá trị x bằng: A 4a B 2a C 3b Câu 7: Các sản phẩm phản ứng thủy phân saccarozơ có thể phản ứng với: A dung dịch AgNO3 NH3 B dung dịch Cu(OH)2 C dung dịch NaOH loãng D dung dịch HCl loãng D 3a (53) Câu 8: Cho các phản ứng sau: (a) (b) (c) (d) ⃗ CaCl2+ Ca ( ClO )2+ H O Cl2 +2 Ca ( OH )2 ❑ ⃗ BaSO +2 NaOH Ba ( OH )2+ Na SO ❑ Cu+4 HCl+O ⃗ ❑2 CuCl2 +2 H O ⃗ NH4 Cl +HCl NH 3+ Cl2 ❑ Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử? A (a) B (c) C (b) D (d) Câu 9: Cho 0,06 mol amino axit X tác dụng với dung dịch chứa 0,15 mol NaOH thu dung dịch Y Cho dung dịch HCl từ từ đến dư vào dung dịch Y thì thu 19,785 gam muối dung dịch Z Muối amino axit X dung dịch Y đã cho là: HCOO − ( CH2 )2 −CH ( NH3 Cl ) − COOH HCOO − CH2 −CH ( NH3 Cl ) − COOH NaCOO − CH2 −CH ( NH3 HCl ) −COOH A B NaCOO − ( CH2 )2 −CH ( NH3 HCl ) − COOH C D C2 n H n O2 Câu 10: Một hợp chất hữu có công thức dạng Số đồng phân (không kể đồng phân hình học và các chất tạp chức) andehit này ứng với giá trị n nhỏ là: A B C D Câu 11: Hỗn hợp T gồm peptit X và peptit Y đó peptit X, Y cấu thành amino axit có phân tử khối nhỏ nhất, Y có nhiều X liên kết peptit Cho 0,06 mol hỗn hợp T vào nước, sau phản ứng hoàn toàn thì thu 2,52 gam nước Nếu cho riêng lượng peptit X hỗn hợp T nói trên tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch KOH thì khối lượng muối tạo thành là: A 11,32 gam B 13,56 gam C 10,60 gam D 12,12gam Câu 12: Cho các phản ứng: ⃗ M ( NO ) +RCl MCl 2+ RNO3 ❑ (1) ⃗ M ( NO3 ) + R2 O M ( OH )2+ RNO3 ❑ (2) Phát biểu nào sau đây đúng ? A RCl và R2O là các kết tủa trắng B RCl và R2O là các kết tủa đen C RCl và R2O nhiệt phân thu R D RCl và R2O tan dung dịch NH3 Câu 13 : Cho các chất: glucozơ, axit fomic, natri cacbonat, bari clorua và phenol Số chất có khả phân li thành ion dung dịch là : A B C D Câu 14 : Đun nóng 37,0 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 và Fe2O3 phản ứng hoàn toàn thì thu hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với a mol dung dịch HCl dư thu dung dịch Z Sau đó cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến đạt b mol thì lượng kết tủa thu nhỏ nhất, đồng thời phần dung dịch còn lại không làm quỳ tím đổi màu Biết hàm lượng ba chất hỗn hợp Y và 5% lượng HCl cho vào Y Tỉ lệ a : b gần với giá trị nào sau đây : A 1,3 B 1,7 C 1,5 D 1,1 Câu 15 : Cho hỗn hợp X gồm axit HNO3 và H3PO4 tác dụng với 0,35 mol dung dịch NaOH thì thu 0,1 mol muối có chứa photpho và 0,1 mol muối không chứa photpho Nếu muốn trung hòa hoàn toàn hỗn hợp axit X thì cần lượng Ca(OH)2 là: A 0,4 mol B 0,3mol C 0,1mol D 0,2 mol Câu 16 : Hợp chất hữu X gồm các nguyên tố C, H,O có khối lượng phân tử là 74 Tổng hàm lượng cacbon và oxi hợp chất hữu X không thể là A 86,4% B 89,1% C 91,8% D 97,2% Câu 17: Cho a mol Cu phản ứng với dung dịch chứa a mol AlCl và 3a mol FeCl3 thu dung dịch X Khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thì thu bao nhiêu chất kết tủa khác nhau? (54) A B Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng nói amin? A B C D C D các amin no đầu dãy là chất khí có mùi khai tính bazơ metyl amin, etyl amin và anilin mạnh so với amoniac anilin không tan nước, độc amin là hợp chất thay hay nhiều nguyên tử hidro amoniac gốc hidrocacbon Câu 19: Thể tích khí hidro điều kiện chuẩn cần để hidro hóa hoàn toàn 0,1 mol triolein thành tristearin là: A 6,72 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 8,96 lít Câu 20: Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp A gồm vinyl format, ancol metylic và propanal-1,2-diol đó số mol vinyl format và ancol metylic thì thu 52,8 gam CO2 Giá trị m là: A 83,2 B 41,6 C 62,4 D 93,6 Câu 21: Cho 0,1 mol glyxrol và 0,15 mol axit hữu đơn chức phản ứng với môi trường có H 2SO4 đặc, biết hiệu suất phản ứng là 60%, thu 7,92 gam este B Axit hữu nói trên là: A CH3COOH B C2H3COOH C C2H5COOH D HCOOH Câu 22: Đốt cháy 18,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe khí O dư thu m gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hoàn toàn chất rắn X vào dung dịch HCl dư thì thu dung dịch Y Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp và cường độ dòng điện không đổ dung dịch Y không còn khả tạo kết tủa với dung dịch AgNO thì dừng lại, đó người ta thấy tổng lượng khí thoát là 20,16 lít (ở đktc) Khối lượng chất rắn xuất sau quá trình điện phân là: A 11,2 gam B 16,8 gam C 28,6 gam D 34,2 gam Câu 23: Hỗn hợp X gồm ancol no, chức mạch hở A và ancol no đơn chức mạch hở B (các nhóm chức bậc 1) có tỉ lệ mol nA : nB = 3: Cho m g hỗn hợp X tác dụng với natri dư, thu 7,84 lit H (đktc) Mặt khác, cho m g hỗn hợp X tác dụng với CuO dư đun nóng, sau phản ứng kết thúc thu 35,8g hỗn hợp anđehit và nước Để đốt cháy hết m g hỗn hợp X thì cần thể tích O2 (lít) điều kiện tiêu chuẩn gần với giá trị nào sau đây nhất? A 24,5 B 29,0 lit C 27,0 lit D 22,0 lit Câu 24: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH loãng nóng ? A Al B Ag C Fe D Mg Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 12,05 gam hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, Fe2O3 171,5 gam dung dịch H2SO4 20% thì phản ứng vừa đủ Khối lượng muối khan thu sau phản ứng là: A 183,55 gam B 40,05 gam C 46,35 gam Câu 26: Đặc điểm chung axit axetic, phenol và axit benzoic là: D 45,65 gam A B C D có vòng thơm bền vững có phản ứng với NaOH loãng nóng không phản ứng với H2 trên lửa đèn cồn có phản ứng với F2 bình kín Câu 27: Hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal và ancol anlylic Đốt mol hỗn hợp X thu 40,32 lít CO2 (đktc) Đun X với bột Ni thời gian thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 1,25 Nếu lấy x mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với 0,25 lít dung dịch Br2 0,2M Giá trị X là: A 0,05 B 0,2 C 0,1 D 0,15 Câu 28: Cho V lít khí axetilen C 2H2 (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 thu 36 gam kết tủa Giá trị V là: A 4,48 B 2,24 C 2,80 D 3,36 Câu 29: Cho các phát biểu sau: (1) Trong các kim loại Cr, Fe, Ag thì Cr có độ cứng lớn (2) CrO, Cr2O3 là các oxit lưỡng tính (3) Cr bị oxi hóa HCl lên mức oxi hóa +3 (4) Fe và Cr xảy phản ứng nhiệt nhôm với Al2O3 nhiệt độ cao Số phát biểu đúng là: A B C Câu 30: Hợp chất CH3-CH2(OH)-CH=CH-CH3 có tên gọi là : D (55) A 2-hidroxihex-3-en B 3-hidroxihex-2-en C 2-hidroxihex-4-en D 4-hidroxihex-2-en Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng chất quá trình hóa học điện cực quá trình điện phân ? A xảy nhường electron anot B xảy nhận electron catot C oxi hóa xảy catot D oxi hóa xảy anot Câu 32: Một người lấy đầu ngón tay khô ấn vào tờ giấy trắng lấy ra, không thấy dấu vết gì trên tờ giấy này Sau đó bạn cho lên tờ giấy vài giọt tinh thể X đem hơ nóng nhẹ trên lửa đèn cồn thì lúc sau sau đó bạn thấy trên tơ giấy in rõ dấu vân tay bạn Chất X đã dùng là: A nước đá khô B iot C silicagel D lưu huỳnh Câu 33: Loại phân bón nào sau đây không nên bón cho đất chua? A K2CO3 B NaNO3 C KCl D NH4NO3 Câu 34: Cho từ từ vào dung dịch NaOH vào dung dịch X gồm HCl và Al(NO3)3, quá trình phản ứng nhà khảo sát thể trên đồ thị đây Biểu thức nào sau đây đúng? A 2b = 2c + a B 3b = 2c + a C 2b = c + 2a D b = 2a + 2c Kh ối lượ ngm (ga m)m kết / tủa a b c a Câu 35: Hệ cân sau thực bình sau đây làm cân dịch chuyển theo chiều thuận ? A giảm áp suất B giảm nhiệt độ Thể tích (ml) dung kín:dịch C (rắn) NaOH 1M đã dùng + H 2O (hơi) CO (khí) + H2 (khí) Biến đổi nào C thêm cacbon vào D thêm khí H2 vào MO⃗ + H O M ( OH )2 ⃗ + X M ( HCO3 )2 ⃗ + Y Z Câu 36: Cho chuỗi phản ứng: Biết Z là hỗn hợp chứa hai loại kết tủa khác Dung dịch Y có thể là : A H2S H2SO4 B HCl H2SO4 C HNO3 H2S D H2SO4 HNO3 Câu 37: Phát biểu nào sau đây đúng nói protein? A B C D tất các protein có phản ứng màu biurê tất các protein là các hợp chất cao phân tử gồm các nguyên tử C, H, O, N, P tất các protein có thể bị thủy phân môi trước axit, kiềm trung tính tất các protein tan nước tạo thành dung dịch keo Câu 38: Nguyên tử X có cấu hình electron ngoài cùng là 4s2, nguyên tử Y có cấu hình electron ngoài cùng là 3p5 Liên kết hóa học X và Y là: A liên kết hidro B liên kết cộng hóa trị không phân cực C liên kết cộng hóa trị có cực D liên kết ion Câu 39: Cơ quan cung cấp nước xử lý nước nhiều cách khác nhau, đó có thể thêm clo và phèn kép nhôm kali [K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O] nhằm mục đích: A làm cho nước B khử trùng nước C loại bỏ lượng dư ion florua D loại bỏ các rong và tảo Câu 40: Cho các chất : HCl, Ba(NO3)2, Na2SO4, Ca(OH)2, K2CO3 Số cặp chất có phản ứng với dung dịch là: A B C D Câu 41: Cho m gam hỗn hợp X có chất gồm axit no đơn chức A, este tạo axit no đơn chức B là đồng đẳng A và rượu no đơn chức Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO 3, thu 1,92 gam muối Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng thì thu 4,38 gam hỗn hợp hai muối axit A, B và 0,03 mol rượu có tỉ khối so với hidro là 23 Đốt cháy hoàn toàn hai muối này lượng oxi thì thu sản phẩm gồm toàn các chất vô cơ, đó có 2,128 lít CO (đktc), giả thiết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị nào sau đây ? A 3,9 B 4,1 C 3,6 D 2,1 (56) Câu 42: Trong ống nghiệm sau, ống nghiệm nào có phản ứng với kim loại diễn nhanh ? (1) (2) (3) (4) Ống thứ chứa mol Zn, cho dung dịch HCl từ từ vào Ống thứ hai chứa mol Cu, cho dung dịch HNO3 từ từ vào Ống thứ ba chứa mol Zn, cho hỗn hợp dung dịch HCl và CuCl2 từ từ vào Ống thứ tư chứa mol Cu, cho dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl2 từ từ vào A (1) B (3) C (4) D (2) Câu 43: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố nào sau đây thuộc chu kì nhóm IA ? A canxi (Z = 20) B natri (Z = 11) C kali (Z = 19) D clo (Z = 17) Câu 44 : Ancol metylic và ancol etylic phản ứng với tạo ete điều kiện có : A H2SO4 loãng 1400C B H2SO4 đặc 1400C C H2SO4 loãng 1700C D H2SO4 đặc 1700C Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai hidrocacbon thu 0,8 mol CO và 1,0 mol H2O Hai hidrocacbon này có thể là: A ankan và ankin với số mol B hai ankan với số mol C ankan và anken với số mol D hai anken với số mol Câu 46: Trong các phát biểu đây có bao nhiêu phát biểu đúng xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp? (1) (2) (3) (4) (5) (6) Xà phòng có thể sản xuất từ các sản phẩm dầu mỏ Chất giặt rửa tổng hợp có chi phí sản xuất thấp so với xà phòng Chất giặt rửa tổng hợp không bị nước cứng làm tác dụng Thành phần chính xà phòng là muối natri, kali axit hữu Phần ưa nước cấu trúc hóa học xà phòng là các gốc hidrocacbon Khi hòa vào nước, xà phòng có phần tan và phân li thành các ion A B C D Câu 47: Cho m gam Na, K vào nước dư thu dung dịch X và 2,8 lít khí H2 thoát Cho (m – 0,6) gam bột Al vào dung dịch X thì phản ứng hòa tan Al xảy vừa đủ Số mol Na và K hỗn hợp ban đầu là : A 0,2 và 0,1 B 0,3 và 0,1 C 0,1 và 0,2 D 0,2 và 0,2 Câu 48 : Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 thực phản ứng nhiệt nhôm(giả sử xảy phản ứng khử Fe3O4 thành Fe) sau thời gian thì dừng lại Hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn thu sau thí nghiệm vào dung dịch H2SO4 20% (khối lượng riêng D = 1,14 g/ml) thì thu 5,376 lít H (đktc) Thể tích (ml) dung dịch H 2SO4 đã dùng gần giá trị nào sau đây ? A 345 B 285 C 235 D 140 Câu 49 : Trung hòa 18,0 gam axit cacboxylic đơn chức mạch hở dung dịch KOH dư thu 27,5 gam muối Axit cacboxylic này có số liên kết  (pi) phân tử là : A B C D Câu 50 : Một oleum có công thức phân tử H2SO4.nSO3 Biết thành phần oleum này lưu huỳnh chiếm hàm lượng 37,87% Khi hòa tan mol oleum này vào nước thì số mol axit sunfuric thu là : A B C D ĐÁP ÁN 1C 2B 3A 4B 5D 6D 7B 8C 9A 10B 11A 12D 13B 14C 15D 16B 17C 18B 19A 20A 21C 22A 23C 24A 25B 26D 27C 28D 29A 30A 31C 32B 33D 34A 35D 36A 37C 38D 39A 40D (57) 41B 42D 43C 44B 45B 46C 47A 48C 49D 50C Đề luyện thi số 10 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Cho hình vẽ sau: Phản ứng xảy bình hứng (eclen) có thể là: A HCl + Br2 → 2HBr + Cl2 B Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr C SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 D 5Cl2 + Br2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3 Câu 2: Cho 0,1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1,2g/ml, R là kim loại nhóm IA) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại Sau đốt cháy thì còn lại 9,54g chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, nước m có giá trị gần với: A 8,5 B 9,5 C 7,5 D 10,0 Câu 3: Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ là A CuSO4  Cu + S + 2O2 B 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2 C CuSO4  Cu + SO2 + 2O2 D CuSO4 + H2O  Cu(OH)2 + SO3 Câu 4: Cho các phát biểu sau: (a) Đun nóng phenyl clorua dung dịch NaOH loãng dư thu phenol (b) Điều chế cumen cách cho benzen phản ứng cộng với propilen (58) (c) Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen (d) Có thể phân biệt axit fomic và axit acrylic dung dịch nước brom (e) Ala - Gly cho tác dụng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu tím đặc trưng (g) Anilin tác dụng với axit HNO3 nhiệt độ thường cho phenol Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 5: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? A Phenol B Alanin C Axit axetic D Anilin + NaOH(dö)   +X     t0 Câu 6: Cho dãy chuyển hóa sau: PhenolPhenyl axetat Y (hợp chất thơm) Hai chất X, Y sơ đồ trên là: A axit axetic, phenol B anhiđrit axetic, phenol C anhiđrit axetic, natri phenolat D axit axetic, natri phenolat Câu 7: Thực các thí nghiệm sau: (1) Thả viên Fe vào dung dịch HCl (2) Thả viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 (3) Thả viên Fe vào dung dịch FeCl3 (4) Nối dây Ni với dây Fe để không khí ẩm (5) Đốt dây Fe bình kín chứa đầy khí O2 (6) Thả viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng Các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là A (2), (3), (4), (6) B (1), (3), (5) C (2), (4), (6) D (1), (3), (4), (5) Câu 8: X là axit cacboxylic, Y là este hai chức, mạch hở (được tạo cho X phản ứng với ancol đơn chức Z) Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO lấy dư, thu 0,11 mol CO Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam đồng thời thu 69 gam kết tủa Giá trị m là: A 26,28 B 27,63 C 29,82 D 21,34 C Etyl axetat D Propyl axetat Câu 9: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2? A Phenyl axetat B Vinyl axetat Câu 10: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu 10,8 gam Ag Nồng độ % anđehit fomic fomalin là: A 38,07% B 40% C 49% D 50% Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X 1, X2 là đồng phân cần dùng 19,6 gam O 2, thu 11,76 lit CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thì còn lại 13,95 gam chất rắn khan Tỷ lệ mol X1, X2 là: A 4:3 B 1:2 C 2:3 D 3:1 (59) Câu 12: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất silic Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc công nghiệp silicat? A Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) B Sản xuất thuỷ tinh hữu C Sản xuất thuỷ tinh D Sản xuất xi măng Câu 13: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol propin, 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etan và 0,6 mol H Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H a Cho Y tác dụng với AgNO NH3 dư thu kết tủa và 15,68 lit hỗn hợp khí Z đktc Sục khí Z qua dung dịch brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng Giá trị a gần với: A 9,9 B 9,7 C 10,0 D 9,8 Câu 14: Dãy chất nào sau đây có thể dùng để tách riêng các chất từ hỗn hợp lỏng gồm benzen và anilin? A Dung dịch NaOH, dung dịch brom B Dung dịch HCl, dung dịch NaOH C H2O, dung dịch brom D Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH Câu 15: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron:1s 22s22p63s23p4 Công thức oxit cao và công thức hợp chất với hidro X là: A X2O5 và XH3 B X2O7 và XH C XO2 và XH4 D XO3 và XH2 (60) Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol, glixerol có khối lượng m gam Đốt cháy hoàn toàn X thu 4,368 lít khí CO2 (đktc) và 5,04 gam H2O Cũng m gam hỗn hợp X trên cho tác dụng vừa đủ với kali thu x gam chất rắn Giá trị x là: A 13,43 B 13,24 C 7,49 D 13,63 Câu 17: Điện phân dung dịch gồm 28,08 gam NaCl và m gam Cu(NO 3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 51,60 gam thì ngừng điện phân thu dung dịch X Cho sắt vào X, sau các phản ứng kết thúc thấy khối lượng sắt giảm 6,24 gam và thu khí NO (sản phẩm khử) Giá trị m gần với: A 160 B 180 C 170 D 190 Câu 18: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit A H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH B H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-NH-CH2COOH Câu 19: Hỗn hợp X gồm Al, Fe 2O3, Fe3O4, CuO đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (đktc) sau thời gian thu chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch T và 7,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,456m gam muối khan Giá trị m là gần với: A 37 B 38 C 40 D 39 Câu 20: Cho phương trình ion rút gọn pư sau: 2M + 4H + + SO42-  2Mn+ + SO2 + 2H2O M có thể là kim loại nào sau đây: A Ag B Cu C Zn D Fe Câu 21: Một loại phân lân có thành phần chính là Ca(H 2PO4)2 (còn lại là các tạp chất không chứa photpho) sản xuất từ quặng photphorit có độ dinh dưỡng 47% Phần trăm khối lượng Ca(H2PO4)2 loại phân lân đó là: A 77,45% B 65,75% C 95,51% D 87,18% C 0,12 D 0,10 Câu 22: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH) và KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x là: A 0,13 B 0,11 Câu 23: Cho phản ứng: KMnO4 + CH3CH=CH2 + H2O CH3CH(OH)-CH2OH + KOH + MnO2 Tỉ lệ mol chất bị oxi hóa và chất bị khử phương trình phản ứng trên là: A : B : C : D : Câu 24: Peptit X cấu tạo amino axit phân tử chứa nhóm -COOH và nhóm NH Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X dung dịch NaOH (được lấy dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng nhiều X là 75 g Số liên kết peptit phân tử X là: (61) A 17 B 16 C 15 D 14 Câu 25: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn đồng thời dung dịch: A Ag+, Fe3+, H+, Br−, NO3−, CO32− B Na+, Mg2+, NH4+, SO42−, Cl−, NO3− C Ca2+, K+, Cu2+, OH−, Cl− D Na+, NH4+, Al3+, SO42−, OH−, Cl− Câu 26: Cho các nhận xét sau: (a) Khi điện phân dung dịch NaCl, catot xảy oxi hoá nước (b) Khi nhúng Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 thì Fe bị ăn mòn điện hoá (c) Trong thực tế để loại bỏ NH3 thoát phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng (d) Khi cho lượng CaCl2 vào nước cứng tạm thời thu nước cứng toàn phần (e) Sục H2S vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 và CuCl2 thu loại kết tủa (g) Dung dịch FeCl3 không làm màu dung dịch KMnO4 H2SO4 loãng Số nhận xét đúng là: A B C D Câu 27: Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) đó oxi chiếm 50% khối lượng Từ chất X thực chuyển hoá sau: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A Chất Y và Z hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường B Chất X và Y tan vô hạn nước C Chất Z tác dụng với kim loại Na và dung dịch NaOH đun nóng D Chất T tác dụng với NaOH (dư) dung dịch theo tỉ lệ mol : Câu 28: Trộn dung dịch H2SO4 0,1M; HCl 0,2 M; HNO3 0,3M với thể tích dung dịch X Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH) 0,1M dung dịch Z có pH=1 Giá trị V là: A 0,32 lít B 0,24 lít C 0,16 lít D 0,08 lít Câu 29: Hòa tan hết 0,03 mol oxit sắt có công thức Fe xOy vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu 0,01 mol oxit nitơ có công thức NzOt (sản phẩm khử nhất) Mối quan hệ x, y, z, t là: A 27x -18y = 5z – 2t B 9x -8y = 5z – 2t C 3x -2y = 5z – 2t D 9x -6y = 5z – 2t Câu 30: Cho 3,36 gam bột Fe vào 300 ml dung dịch chứa hai muối AgNO 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau thời gian thu 5,76 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X Cho 1,8 gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y Giá trị m là: A 2,24 B 1,45 C 2,80 D 4,92 Câu 31: Hợp chất hữu X mạch hở chứa C, H, O X phản ứng với Na thu H có số mol số mol X và X phản ứng với CuO nung nóng tạo anđehit Lấy 13,5g X phản ứng vừa đủ với Na 2CO3 thu 16,8 gam muối Y và có khí CO2 bay Công thức cấu tạo X là: (62) A HOOC-CH2-CH2-COOH B HO-CH2-CH2-CH2-COOH C HO-CH2-CH2-COOH D HO-CH2-COOH Câu 32: Cho hỗn hợp gồm Zn, Al phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm HCl và 0,015 mol KNO3 Sau kết thúc các phản ứng thu dung dịch X chứa 8,11 gam muối và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, đó có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Y so với H là 4,50 Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là: A 0,540 gam B 0,675 gam C 0,945 gam D 0,810 gam Câu 33: Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm but-1-in và anđehit fomic vào lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 thấy có 0,6 mol AgNO3 phản ứng Thành phần % theo khối lượng anđehit fomic có hỗn hợp là: A 65,22% B 32,60% C 26,40% D 21,74% Câu 34: X là dung dịch Al2(SO4)3 a mol/lít, Y là dung dịch Ba(OH) b mol/lít Nếu trộn 200 ml dung dịch X với 300 ml dung dịch Y thu 8,55 gam kết tủa Mặt khác, trộn 200 ml dung dịch X với 500 ml dung dịch Y thu 12,045 gam kết tủa Giá trị a và b là: A 0,075 và 0,10 B 0,10 và 0,05 C 0,10 và 0,20 D 0,05 và 0,075 Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 3,79 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn (có tỉ lệ mol tương ứng là : 5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3 thu dung dịch Y và V ml (đktc) khí N Để phản ứng hết với các chất Y thu dung dịch suốt cần 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M Giá trị V gần với: A 290 B 270 C 300 D 280 C 28Ni D 29Cu Câu 36: X2+ có cấu hình electron: [Ar]3d4 X là nguyên tố: A 24Cr B 26Fe Câu 37: Trong các phát biểu sau: (1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần (2) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện (3) Các kim loại Na, Ba, Be tác dụng với nước nhiệt độ thường (4) Kim loại Mg tác dụng với nước nhiệt độ cao (5) Trong công nghiệp, kim loại Al điều chế phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy (6) Kim loại Al tan dung dịch HNO3 đặc, nguội (7) Al vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH nên Al lưỡng tính Có bao nhiêu phát biểu chưa đúng? A B C D Câu 38: Nung 9,04 gam hỗn hợp X gồm MgCO và CaCO3 sau thời gian thu 5,96 gam chất rắn Y và khí Z Hấp thụ hoàn toàn khí Z 0,5 lít dung dịch Ca(OH) x mol/lít và NaOH y mol/lít, sau phản ứng xong thu dung dịch T và 5,50 gam kết tủa Nếu đun nóng kĩ dung dịch T thì thu thêm m gam kết tủa Nếu tỉ lệ x : y = 12 thì giá trị m là: A 0,50 B 1,50 C 0,75 D 1,00 Câu 39: Để khử hết V lít xeton X mạch hở cần vừa đủ 3V lít H2 (Ni, to) thu chất hữu Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư Na thu V lít khí H2 Các khí đo cùng điều kiện Công thức thu gọn X là (với n  3): (63) A CnH2n – 2O2 B CnH2n – 4O C CnH2n – 4O2 D CnH2n – 2O Câu 40: Để phân biệt SO2 và CO2, ta có thể dẫn hỗn hợp qua: A dung dịch brom B Dung dịch Ca(OH)2 C Dung dịch thuốc tím D A C Câu 41: Thủy phân lượng mantozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng phương pháp thích hợp, tách thu 71, 28 gam hỗn hợp X, chia thành hai phần Phần phản ứng với H2 dư thu 29,12 gam sobitol Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Giá trị m là: A 38,88 g B 34,56 g C 69,12 g D 43,20 g Câu 42: Số đồng phân amin là dẫn xuất benzen ứng với công thức phân tử C 7H9N, tác dụng với NaNO2/HCl (0 – 50C) tạo thành muối điazoni là: A B C D Câu 43: Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 Câu 44: Thực các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch FeCl3 dư (b) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (e) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl dư (d) Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch KHSO4 (f) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 Sau kết thúc phản ứng, số trường hợp xuất kết tủa là: A B C D C D 10 Câu 45: Axit terephtalic có bao nhiêu nguyên tử H? A B Câu 46: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C 7H6Cl2 Thủy phân X NaOH đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao thu chất Y có công thức C7H7O2Na Số công thức cấu tạo X là: A B C D Câu 47: Cho các phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (b) Phenol không tham gia phản ứng (c) Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen (d) Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch phức có màu xanh tím (e) Trong công nghiệp, axeton và phenol sản xuất từ cumen Có bao nhiêu phát biểu đúng? A B C D Câu 48: Cho 54,04 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe 3O4 vào dung dịch HCl thu dung dịch X và còn 2,24 gam chất rắn không tan Cho dung dịch AgNO dư vào dung dịch X thu 0,98 lít khí Y không màu hoá nâungoài không khí (sản phẩm khử nhất, đktc) và m gam kết tủa Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: (64) A 226,01 B 268,54 C 277,99 D 282,71 Câu 49: Cho các kim loại: Al, Mg, Zn, Fe, Cu, Ca, Ni Số kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện là: : B C D A Câu 50: Một bình kín dung tích 5,6 lit có chứa hỗn hợp hai ancol đơn chức và 3,2g O Nhiệt độ bình là 109,20C, áp suất bình là 0,728 atm Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hai ancol, sau phản ứng nhiệt độ bình là 136,50C và áp suất là p atm Dẫn các chất bình sau phản ứng qua bình (1) đựng H 2SO4 đặc (dư), sau đó qua bình (2) đựng dd NaOH (dư), thấy khối lượng bình (1) tăng 1,26g, khốil ượng bình (2) tăng 2,2g Biết thể tích bình không đổi, p có giá trị là: A 0,724 B 0,9 C 0,924 D 0,8 - HẾT -1 C 11 A 21 A 31 C 41 A A 12 B 22 D 32 D 42 D B 13 A 23 B 33 D 43 C B 14 B 24 C 34 A 44 A D 15 D 25 B 35 B 45 B C 16 A 26 A 36 A 46 C B 17 B 27 A 37 C 47 C C 18 B 28 D 38 A 48 B C 19 B 29 D 39 C 49 C 10 A 20 A 30 D 40 D 50 B Đề luyện thi số 11 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Chất hữu A chứa C, H,O có CTPT trùng công thức đơn giản Cho 2,76 gam A tác dụng với lượng vừa đủ dd NaOH, chưng khô thì phần bay có H 2O, phần chất rắn khan chứa muối có khối lượng 4,44 gam Đốt cháy hoàn toàn hai muối này 3,18 gam Na 2CO3; 2,464 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H2O thu là A 1,2g B 0,36g C 0,9g Câu 2: Cho các nhận xét sau: (a) Phenol (C6H5OH) và anilin phản ứng với nước brom tạo kết tủa (b) Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ancol bậc (c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo CO2 (d) Etylen glicol, axit axetic và glucozơ hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường (e) Anđehit fomic và phenol dùng để tổng hợp nhựa novolac Số nhận xét đúng là: A B .C D D 1,08g (65) Câu 3: Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm hidrocacbon A mạch hở( là chất khí điều kiện thường) và 0,06 mol O2, bật tia lửa điện để đốt cháy toàn hỗn hợp X Toàn sản phẩm cháy sau phản ứng cho qua 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thì thu gam kết tủa và có 0,224 lít khí thoát khỏi bình(đktc) Biết các phản ứng xảy hoàn toàn, nước bị ngưng tụ cho qua dung dịch Chất A có số CTPT thoả mãn là A B C D Câu 4: Hỗn hợp X gồm anđehit và ankin có cùng số nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp X thu 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O Hỗn hợp X có số mol 0,1 tác dụng với tối đa 0,14 mol AgNO NH3 (điều kiện thích hợp) Số mol anđehit 0,1 mol hỗn hợp X là A 0,03 B 0,04 C 0,02 D 0,01 Câu 5: Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu chất rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) và O2 Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng Trộn lượng O trên với không khí theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:4 thu hỗn hợp khí Z Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon hỗn hợp Z thu hỗn hợp khí T gồm khí O2, N2, CO2, đó CO2 chiếm 22% thể tích Biết không khí có 80% N và 20% O2 theo thể tích Giá trị m là A 8,70 B 8,77 C 8,91 D 8,53 Câu 6: Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,01 mol Cu2S; 0,04 mol FeCO3 và x mol FeS2 dung dịch HNO3 vừa đủ Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu V lít (đktc) hỗn hợp hai khí, đó có khí màu nâu đỏ và dung dịch chứa muối Cu2+, Fe3+ với anion Giá trị V là A 51,072 B 46,592 C 47,488 D 50,176 Câu 7: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO 3)2 0,2M và AgNO3 0,1M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện không đổi 3,86A Thời gian điện phân đến thu 1,72 gam kim loại catot là t giây Giá trị t là A 250 B 750 C 1000 D 500 Câu 8: Cho 5,04 gam hỗn hợp Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với dung dịch HNO loãng, dư thu dung dịch X và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu không khí có tỉ khối so với H 18 Số mol HNO3 bị khử quá trình trên là A 0,095 mol B 0,11mol C 0,1 mol D 0,08 mol Câu 9: Este X có công thức phân tử là C 9H8O2 tác dụng với lượng tối đa dung dịch NaOH đun nóng thu dung dịch Y chứa hai muối Thêm Br2 dư vào dung dịch Y (sau đã axit hóa HCl loãng dư) thu 43,8 gam kết tủa chứa nguyên tử Br phân tử Tổng khối lượng muối Y là: A 21 gam B 20,6 gam C 33,1 gam D 28 Câu 10: Hỗn hợp X gồm ancol và axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu 101,64 gam CO Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa 60%) Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 25,5 B 28,5 C 41,8 D 47,6 Câu 11: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Val-Ala-Gly, thu tối đa bao nhiêu đipeptit mạch hở chứa Gly? A B C D Câu 12: Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 0,1M, thu dung dịch Y Để phản ứng hết với các chất dung dịch Y cần 100 ml dung dịch KOH 0,55M Đốt cháy hoàn toàn a gam (66) hỗn hợp X, thu hỗn hỗn hợp Z gồm CO 2, H2O và N2 Cho Z vào bình đựng dung dịch Ba(OH) dư, thấy khối lượng bình tăng 7,445 gam Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a là A 3,255 B 2,135 C 2,695 D 2,765 Câu 13: Chất hữu X có công thức phân tử C 4H6O4, không có khả tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y và m gam muối Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol Y, thu 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O Giá trị a và m là A 0,1 và 16,6 B 0,12 và 24,4 C 0,1 và 13,4 D 0,2 và 12,8 Câu 14: Oxi hóa 25,6 gam CH3OH, thu hỗn hợp sản phẩm X gồm HCHO, HCOOH, H 2O và CH3OH dư, biết có 75% lượng CH3OH ban đầu đã bị oxi hoá Chia X thành hai phần nhau: - Phần phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu m gam Ag - Phần hai phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 1M Giá trị m là A 64,8 B 108,0 C 129,6 D 32,4 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol ancol đơn chức X 31,36 lít O2 (dư) (đktc), thu tổng số mol các khí và mol Ancol X có số đồng phân cấu tạo là A B C D ĐÁP ÁN 1( ) C 2( ) D 3( ) C 4( ) ? 5( ) B 6( ) A 7( ) B 8( ) A 9( ) A 10( ) A 11( ) D 12( ) A 13( ) A 14( ) B 15( ) A - Đề luyện thi số 12 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Thực các thí nghiệm sau: Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr Sục khí SO2 vào dung dịch nước brom Cho Na2S2O3 vào dung dịch HCl đặc, nóng Sục khí O2 vào dung dịch HI Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4/H2SO4 Nhiệt phân hoàn toàn muối Sr(NO3)2 Cho FeI2 vào dung dịch KMnO4/H2SO4 Nhiệt phân KMnO4 (67) Số thí nghiệm mà sản phẩm cuối cùng luôn có đơn chất là: A B C D Câu 2: Cho dung dịch chứa m gam Ca(OH)2 vào 200 ml dung dịch H3PO4 1M thu m gam kết tủa Giá trị nào đây gần với m: A 20 B 30 C 40 D 10 Câu 3: Đốt 0,15 mol hợp chất hữu thu 6,72 lít CO (đktc) và 5,4 gam H2O Mặt khác đốt thể tích chất đó cần 2,5 thể tích O2 Các thể tích đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất CTPT hợp chất đó là: A C2H6O B C2H6O2 C C2H4O2 D C2H4O Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ancol X và axit Y (đều no, đơn chức, mạch hở; số mol X lớn Y) cần dùng vừa đủ 0,7 mol O2, sau phản ứng thu 0,6 mol CO2 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp trên xấp xỉ với: A 41,82% B 58,18% C 29,09% D 70,91% Câu 5: Nung m gam isobutan với xúc tác thích hợp để thực phản ứng crackinh ankan (hiệu suất 100%) thu hỗn hợp khí X Dẫn X qua 0,5 lít dung dịch brom 0,2M thấy dung dịch màu Khí thoát khỏi bình có tỉ khối so với hiđro là 11,25 Giá trị m là: A 5,8 B 8,7 C 6,96 D 11,6 Câu 6: Đun 20,64 gam hợp chất chức, mạch hở X có công thức phân tử C 8H12O4 với 200 ml dung dịch NaOH 2M đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Cô cạn Y thu hỗn hợp rắn Z và hỗn hợp T đó có ancol là đồng đẳng Thêm CaO vào Z và nung đến phản ứng hoàn toàn thu p gam hiđrocacbon E Giá trị nào sau đây không phù hợp với p: A B 2,5 C 3,5 D Câu 7: Cho các chất sau : propen; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen Có bao nhiêu chất tác dụng với HBr theo tỷ lệ : cho sản phẩm là đồng phân nhau: A B C D Câu 8: Cho 84 g hỗn hợp phenol và cumen tác dung với dung dịch NaOH 16% vừa đủ, sau phản ứng thấy tách hai lớp chất lỏng phân cách, chiết thấy lớp phía có thể tích là 96 ml và có khối lượng riêng 1,075 g/cm % theo khối lượng cumen hỗn hợp xấp xỉ với: A 66,43% B 73,14% C 26,86% D 56,8% Câu 9: Cho các khẳng định sau đây: 1) Trừ các polime tự nhiên, các polime khác điều chế phản ứng trùng hợp trùng ngưng 2) Các loại tơ, protein có chứa ít nguyên tố C, H, O và N 3) Tất các peptit có phản ứng màu biure 4) Các polime tổng hợp tan các dung môi hữu 5) Các polime thiên nhiên có chứa ít nguyên tố C, H và O 6) Có thể chuyển hóa polime này thành polime khác 7) Nhựa novolac điều chế cách cho phenol tác dụng với HCHO dư, xúc tác axit, t0 Số khẳng định đúng là: A Câu 10: Cho các phát biểu sau: B C D (68) Các hợp chất tạo thành từ các gốc α-aminoaxit có từ đến 50 liên kết -CO-NH- gọi là peptit Dung dịch các đipeptit không có khả hòa tan Cu(OH)2 Các aminoaxit có vị Benzylamin là amin thơm Tính bazơ giảm dần theo dãy: C2H5ONa > NaOH > CH3NH2 > NH3 > C6H5NHCH3 > C6H5NH2 Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 11: Cho các phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (b) Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol bậc (d) Dung dịch axit axetic tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (e) Dung dịch phenol nước làm quỳ tím hóa đỏ (f) Trong phòng thí nghiệm, axit axetic điều chế cách lên men giấm ancol etylic Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 12: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 200,0 ml dung dịch HNO 2,0M và H2SO4 1,0M thấy có khí NO thoát và còn lại 0,2m gam chất rắn chưa tan Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu 50 gam hỗn hợp muối khan Biết NO là sản phẩm khử NO3- Vậy giá trị m tương ứng là: A 20 gam B 28 gam C 23 gam D 24 gam Câu 13: Đốt m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn oxi thu 29,7 gam hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 13,44 lit khí NO (đktc) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu dung dịch Z chứa 84,1 gam muối và khí SO2 Biết NO2 và SO2 là các sản phẩm khử HNO3 và H2SO4 Giá trị m là A 24,58 B 24,9 C 26,5 D 23,3 Câu 14: Số liên kết cộng hóa trị hiđrocacbon có công thức phân tử CxHy mạch hở là: A 2x + y/2 B x + y C 2x + y/2 - D x + y - Câu 15: Cho các dung dịch: Fe(NO3)3 + AgNO3, NiCl2, CuCl2, HCl, CuCl2 + HCl, ZnCl2 Nhúng vào dung dịch kim loại Ni, số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 16: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,45 mol AgNO cường độ dòng điện 2,68 ampe, thời gian t (giờ) thu dung dịch X Cho 33,6 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất) thu 51,42 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị t là A 1,50 B 2,40 C 1,8 D 1,20 Câu 17: Đốt cháy hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số mol metan gấp lần số mol glixerol) cần vừa đủ 1,525 mol O2 thu 1,55 mol CO2 Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 2,5M, cô cạn thì thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị nào đây? A 76 B 80 C 64 D 70 Câu 18: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS (tỉ lệ mol 1:2; M là kim loại có số oxi hóa các hợp chất) Cho 59,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HNO đặc, nóng vừa đủ thu 69,44 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Dung dịch sau phản ứng trên tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tách m gam kết tủa m gần với: A 50 gam B 100 gam - HẾT C 150 gam D 200 gam (69) Đáp án: 1) D 10) C 2) D 11) A 3) D 4) 12) C A 13) A 5) B 14) A 6) C 15) B 7) A 16) C 8) A 17) C 9) C 18) A Đề luyện thi số 13 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Cho các phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (b) Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu ancol bậc (d) Dung dịch axit axetic tác dụng với Cu(OH)2 (e) Dung dịch phenol nước làm quỳ tím hóa đỏ (f) Trong công nghiệp, axeton sản xuất từ cumen Số phát biểu đúng là: A B C D Cho hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức, mạch hở A và B đó A no, B không no và số mol B lớn A Lấy m gam X cho tác dụng vừa đủ với 5,6 lít H2 (đktc) thu hỗn hợp ancol no ( hỗn hợp Y) Chia Y làm phần nhau: Phần tác dụng với K dư thu 0,84 lít H2 (đktc) Phần đốt cháy hoàn toàn thu 8,8 gam CO2 Phần trăm khối lượng B X gần với giá trị A 75,20 B 70,25 C 68,54 D 80,24 Cho các polime:polietilen, poli(vinyl axetat), tơ olon, tơ enang, tơ nilon 6,6 , polistiren,cao su buna-S Có bao nhiêu polime số trên tạo thành phản ứng trùng hợp? A B C D Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4 , đun nhẹ, điều kiện thích hợp, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm khí không màu, đó có khí hóa nâu không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan Biết tỉ khối B so với H2 là 11,5 Giá trị m là A 27,96 B 36,04 C 29,34 D 31,08 Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích là N2 = 84,77%; SO2 = 10,6% còn lại là O2 Thành phần % theo khối lượng FeS X là A 26,83% B 59,46% C 68,75% D 42,3% Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: glucozơ, saccarozơ, metanal và axit etanoic toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư sau thí nghiệm khối lượng bình tăng (m+86,4) gam và bình có (m+190,8) gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị A 78,5 B 80,5 C 78,0 D 80 (70) Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, đó khối lượng oxi ¼ khối lượng hỗn hợp Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau thời gian thu chất rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm khí có số mol Hòa tan hoàn toàn Y dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m xấp xỉ : A 9,48 B 9,51 C 9,77 D 9,02 Cho các chất: metyl amin; anilin; fomanđehit; etyl amin; trimetyl amin; metanol; đimetyl amin; alanin Có bao nhiêu chất thể khí điều kiện thường? A B C D Cho 17,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 200 gam dung dịch H2SO4 24,01% Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu 9,6 gam chất rắn và có 5,6 lít khí (đktc) thoát Thêm tiếp vào bình 10,2 gam NaNO3, các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) tạo thành và khối lượng muối dung dịch là A 2,688 lít và 67,7 gam B 2,24 lít và 56,3 gam C 2,24 lít và 59,18 gam D 2,688 lít và 64,94 gam 10 Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: ⃗ H=35 % ⃗ H=80 % ⃗ H=60 % XenlulozơglucozơC2H5OHButa-1,3-đien Cao su Buna ⃗ H=100 % Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất cao su Buna là A 17,857 B 25,625 C 5,806 D 37,875 11 Dùng ba ống nghiệm đánh số 1, 2, cho hóa chất vào các ống nghiệm theo bảng sau: Ống nghiệm Na2S2O3 H2O H2SO4 Thể tích chung Thời gian kết tủa giọt giọt giọt 13 giọt t1 12 giọt giọt giọt 13 giọt t2 giọt giọt giọt 13 giọt t3 Bằng đồng hồ bấm giây, người ta đo khoảng thời gian từ lúc bắt đầu trộn dung dịch đến xuất kết tủa, kết ba ống nghiệm 1, 2, người ta thu ba giá trị t1, t2, t3 Khẳng định nào sau đây đúng? A t1 < t3 < t2 B t1 > t3 > t2 C t1 < t2 < t3 D t1 > t2 > t3 12 Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m là A 5,85 B 3,39 C 7,30 D 6,60 ĐÁP ÁN A B B A B A 10 A Đề luyện thi số 14 D B 11 B A 12 C (71) Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.Câu 1: Có các phát biểu sau: (1) Một nguyên liệu sản xuất gang là quặng pirit sắt (2) Dung dịch H2S tiếp xúc với không khí dần trở nên vẩn đục màu vàng (3) Quặng apatit có thành phần chính là 3Ca3(PO4)2.CaF2 (4) Khoáng vật florit có thành phần chính là CaF2  3  4 (5) Các ion NO ᄃ , PO ᄃ , SO ᄃ nồng độ cao gây ô nhiễm môi trường nước (6) Các chất: Amphetamin, nicotin, moocphin, cafein là chất gây nghiện Số phát biểu đúng là A B C D Câu 2: Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng 0,92 gam gồm khí không màu có khí hóa nâu không khí và còn lại 2,04 gam chất rắn không tan Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m là A 18,27 B 14,90 C 14,86 D 15,75 Câu 3: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thời gian thu 4,16 gam chất rắn X và dung dịch Y Cho 5,2 gam Zn vào dung dịch Y, sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu 5,82 gam chất rắn Z và dung dịch chứa muối Giá trị m gần với A 1,75 B 2,25 C 2,00 D 1,50 Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu đồng phân Nếu lấy 0,1 mol X đem thực phản ứng tráng bạc thì thu tối đa 21,6 gam Ag Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì thu 4,48 lít CO2 (đktc) và m gam H2O Kết luận nào sau đây không đúng m và X? A m có giá trị là 3,6 B X tác dụng với Na C X tác dụng với dung dịch NaOH D X làm hóa đỏ quì tím tẩm nước cất Câu 5: Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba và ZnO (trong đó oxi chiếm 5,14% khối lượng) vào nước, thu dung dịch X và 0,032 mol khí H2 Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào X đến các phản ứng kết thúc, thu m gam kết tủa Giá trị m là A 0,990 B 0,198 C 0,297 D 0,495 Câu 6: Hỗn hợp X gồm chất hữu đơn chức A và B (chứa C, H, O và có phân tử khối lớn 50) Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu sản phẩm là dung dịch Y chứa hai muối, đó có muối chứa 19,83% natri khối lượng Chia dung dịch Y thành phần Phần đem thực phản ứng tráng bạc, thu tối đa 16,2 gam Ag Phần đem cô cạn đốt cháy hoàn toàn thu CO2, H2O và 10,6 gam Na2CO3 Giá trị m là A 13,85 B 30,40 C 41,80 D 27,70 Câu 7: Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,06 mol NO (sản phẩm khử nhất) và dung dịch X Đem dung (72) dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thì thu m gam chất rắn Giá trị m là A 6,64 B 5,68 C 4,72 D 5,2 Câu 8: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở, điều kiện thường thể khí, phân tử kém liên kết π Lấy 0,56 lít X (đktc) tác dụng với brom dư (trong CCl4) thì có 14,4 gam brom phản ứng Nếu lấ y 2,54 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thì thu khối lượng kết tủa là A 7,14 gam B 5,55 gam C 7,665 gam D 11,1 gam Câu 9: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch axit fomic vào dung dịch đimetylamin (2) Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natri phenolat (3) Cho phenol vào nước brom (4) Cho anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (5) Sục axetilen vào dung dịch HgSO4 H2SO4 đun nóng Số thí nghiệm đó có xảy phản ứng oxi hóa – khử là A B C D 1 Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thì xuất a gam kết tủa Biết các phản ứng xảy hoàn toàn, sản phẩm khử NO ᄃ là khí NO Giá trị a là A 11,48 B 13,64 C 2,16 D 12,02 Câu 11: Hợp chất X có công thức phân tử C3H2O3 và hợp chất Y có công thức phân tử C3H4O2 Biết đun nóng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thì mol X mol Y tạo mol Ag Tổng số công thức cấu tạo X và Y thỏa mãn điều kiện bài toán là A B C D Câu 12: Chất X có công thức đơn giản trùng với công thức đơn giản glucozơ và phân tử khối ½ phân tử khối glucozơ Lấy gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu dung dịch Y có chất tan có khả tham gia phản ứng tráng bạc Tổng khối lượng chất tan có Y là A 11,2 gam B 6,8 gam C 9,9 gam D 13,0 gam - HẾT -ĐÁP ÁN 1) A 2) B 3) A 4) D 7) D 8) D 9) B 10) D 5) C 11) A 6) D 12) A Đề luyện thi số 15 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức Y, ancol đơn chức Z, este (73) tạo từ Y và Z Khi đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam X thì thu 0,31 mol CO2 và 0,28 mol H2O Còn cho 6,2 gam X phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu 0,04 mol Z % số mol axit Y hỗn hợp X là A 57,14% B 36,72% C 42,86% D 32,15% Câu 2: Cho m gam hỗn hợp M gồm axit X, Y (Y nhiều X nhóm COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH thu (m + 8,8)g muối Nếu cho toàn lượng M trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng thu 43,2 g Ag và 13,8 g muối amoni axit hữu Công thức Y và giá trị m là: A HOOCCH2COOH và 19,6 B HOOC-COOH và 27,2 C HOOC-COOH và 18,2 D HOOC-CH2-COOH và 30 Câu 3: Cho các thí nghiệm sau: (1) Sục khí O3 vào dung dịch KI + hồ tinh bột; (2) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch KI + hồ tinh bột; (3) Cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột; (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch KI + hồ tinh bột Số thí nghiệm làm dung dịch xuất màu xanh là A B C D Câu 4: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau thời gian thu dung dịch X, khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam Cho sắt vào X đến các phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng thành sắt giảm 2,6 gam và thoát khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị x là A 0,5 B 0,3 C 0,4 D 0,2 C D Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: X Y Z +NaOH, to HCOONa + CH3CHO + Y + H2SO4 loãng H2SO4 ñaëc, to Z + Na2SO4 CH2=CH-COOH + H2O Số công thức cấu tạo X phù hợp sơ đồ trên là A B Câu 6: Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 hỗn hợp Y Cho toàn Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu dung dịch Z chứa ion (không kể H+ và OH− H2O) và 16,8 lít hỗn hợp T (đktc) gồm khí đó có khí có cùng phân tử khối và khí hóa nâu không khí Tỉ khối T so với H2 là 19,2 Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu m gam rắn khan Giá trị m là A 37,950 B 39,705 C 39,835 D 39,385 Câu 7: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa muối Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau các phản ứng hoàn toàn thu 9,36 gam kết tủa Giá trị m là (74) A 4,8 gam B 4,32 gam C 5,28 gam D 4,64gam Câu 8: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon, tổng số mol hai chất là 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hoá (H = 80%) thì số gam este thu là A 22,8 B 27,36 C 17,92 D 18,24 Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit propionic, axit oxalic và axit axetic Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu 1,68 lít CO2 (đktc) và 5,63 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X , cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng phần dung dịch giảm bớt 15,795 gam % Khối lượng axit oxalic có X là: A 39,575% B 33,92% C 45,23% D 22,61% Câu 10: Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 580ml, kết thúc thu m gam kết tủa và thoát 0,448 lít khí (đktc) Biết NO là sản phẩm khử N+5 quá trình, giá trị m gần với giá trị nào sau đây ? A 86 B 84 C 80 D 82 ĐÁP ÁN C A C C C D D D B 10 D Đề luyện thi số 16 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Có các nhận xét sau: 1; Khi sục khí O2 vào dung dịch FeSO4 thì dung dịch này bị đổi màu 2; MnO phản ứng với dung dịch HCl đặc tạo khí Cl2 3; Cl2 có khả tẩy màu và sát khuẩn 4; Đơn chất S tạo cho SO2 phản ứng với H2S Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là A B C D Câu 2: Hỗn hợp X gồm anken và hai ankađien dãy đồng đẳng Cho 0,3 mol hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 64,0 gam brom đã phản ứng và khối lượng dung dịch brom tăng 11,56 gam Vậy công thức các chất hỗn hợp X là: A C2H4, C3H4 và C4H6 C4H6 B C3H6, C4H6 và C5H8 C C2H4, C4H6 và C5H8 D C4H8, C3H4 và Câu 3: Cho hỗn hợp axit hữu A, B tác dụng vừa đủ NaHCO3 thì thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên và cho toàn sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 thu 20 gam kết tủa và dung dịch X Đun dung dịch X lại thu kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu 5,6 gam chất rắn Công thức A, B là: (75) A C2H5COOH, CH3COOH B HCOOH, HOOC-COOH C CH3COOH, HCOOH D HCOOH, HO-COOH Câu 4: Cho sơ đồ các phản ứng sau: A + B → C + D A + O2 → F + D → X + H2O F + G + H2O → B + H2SO4 D + O2 → Fe2O3 + F F + H2O Biết G là đơn chất, điều kiện thường trạng thái lỏng, X là đơn chất, điều kiện thường trạng thái rắn, màu vàng Trong các chất A,C, B, F và X, số chất phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là A B C D Câu 5: Este X mạch hở, có phân tử khối nhỏ 170 Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH vừa đủ, thu 16,4 gam muối Y và ancol Z Đốt cháy hoàn toàn lượng Z trên cần x lít O2 (đktc), thu 0,3 mol CO2 và 7,2 gam H2O Giá trị m và x tương ứng là A.17,8 và 11,2 B 19 và 10,08 C 16 và 8,96 D 18,4 và 15,68 Câu 6: Dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,4 mol KCl Điện phân dung dịch X (màng ngăn, điện cực trơ) đến có 17,4 gam chất giải phóng anot thì thoát 2,24 lít khí catot(đktc) Giá trị a là A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Câu : Có các nhận xét sau: 1; Hỗn hợp gồm Ba và Al có số mol nhau, có thể tan hoàn toàn vào H2O dư 2; Cả hai kim loại Al và Cr tan vào dung dịch KOH dư 3; Khối lượng riêng Na nhỏ nước lớn dầu hỏa 4; Trong công nghiệp Fe điều chế chủ yếu cách điện phân dung dịch FeCl3 5; Các kim loại Al, Li nhẹ H2O Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là A B C D Câu 8: Trieste A mạch hở, tạo glixerol và axit cacboxylic đơn chức X,Y,Z Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu b mol CO2 và d mol H2O Biết b = d + 5a và a mol A phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2(trong dung dịch), thu 110,1 gam sản phẩm hữu Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, thu x gam muối Giá trị x là: A 48,5 B 49,5 C 47,5 D 50,5 Câu 9: Đốt cháy ancol A thu CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 11: Số ancol thỏa mãn điều kiện trên là: A B C D (76) Câu 10: Khi crackinh nhiệt mol Octan, người ta thu hỗn hợp X gồm CH4 15%; C2H4 50%; C3H6 25%, còn lại là C2H6, C3H8, C4H10 (theo thể tích) Thể tích dung dịch Br2 M cần phản ứng vừa đủ hỗn hợp X là: A 4,0 mol B 1,0 mol C 2,0 mol D 3,0 mol Câu 11: Có các nhận xét sau: 1; Hàm lượng cacbon gang lớn thép 2; Cho gang (hợp kim Fe và C) vào dung dịch HCl xuất ăn mòn điện hóa 3; Trong môi trường kiềm Cr+3 bị Cl2 oxihóa đến Cr +6 4; Kim loại Cu tạo cho CuO phản ứng với khí NH3 H2 nhiệt độ cao Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là A B C D Câu 12: Hỗn hợp X gồm Al, Fe Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư, thu V1 lít H2 (đktc) Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch KOH dư, thu V2 lít H2 (đktc) Biết V2 = ¾ V1 Cho 1,1 gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 0,15 mol AgNO3, 0,1 mol Cu(NO3)2 thu x gam kết tủa Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị x là A 22,6 B 18,3 C 9,72 D 12,5 Câu 13: Điện phân Al2O3 nóng chảy bể điện phân với anot là C(grafit), thu x gam Al catot và 26,88 lít hỗn hợp khí Q (đktc) Tỉ khối Q so với H2 16 Lấy 4,032 lít khí Q (đktc) sục vào dung dịch Ba(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn thu 5,91 gam kết tủa Giá trị x là: A 54 B 32,4 C 48,1 D 54,5 Câu 14: X là hiđrocacbon mạch phân nhánh, có phân tử khối nhỏ toluen Đốt cháy m gam X cần 16,8 lít O2 đktc Sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 0,8 lít dung dịch Ba(OH)2 1M(dư) (D=1,1g/cm3), thu x gam kết tủa và 793,6 gam dung dịch Y Khi cho 0,1 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3, sau thời gian phản ứng thu 28 gam kết tủa Giá trị x và công thức cấu tạo X là A 59,1 và CH≡C-CCH3=CH-CH3 B 98,5 và CH≡C-CH=CH2 C upload.123doc.net,2 và CH≡C-CHCH3-C≡CH D 78,8 và CH≡CCCH3=C=CH2 Câu 15: Chất hữu X mạch hở, có thành phân gồm (C,H,O), chứa loại nhóm chức không phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu hai chất hữu là Y và Z Chất Y phản ứng với NaOH(CaO,to) thu hiđrocacbon D Cho D phản ứng với H2O thu chất Z Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần x lít O2(đktc) Sản phẩm sau cháy sục vào dung dịch chứa 0,28 mol Ba(OH)2, đến phản ứng hoàn toàn, thu y gam kết tủa Giá trị tương ứng x và y là A 15,68 và 17,91 B 13,44 và 11,82 C 11,2 và 15,55 D 11,2 và 17,91 Câu 16: Trong các chất: sacarozơ; axetilen; toluen, axit fomic, etyl fomat, và fructozơ, số chất phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo đươc kết tủa là A B C D Câu 17: X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2 Trộn 200ml dung dịch X với 300ml dung dịch Y thu 8,55 gam kết tủa Trộn 200ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y thu 12,045 gam kết tủa Nồng độ mol/l dung dịch X và Y là A 0,075 M và 0,1 M B 0,15 M và 0,05M C 0,02M và 0,12 M D 0,05M và 0,2M Câu 18: Hòa tan a gam CuSO4.5H2O vào nước dung dịch X Cho 4,44 gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch X Sau các phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn A có khối lượng 6,48 gam và dung dịch B (77) Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu hỗn hợp oxit có khối lượng 4,2 gam Giá trị a là A 17,5 B 11,25 C 18,75 D 12 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau kim loại tan hết thu dung dịch X và V lit (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2) Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y và dung dịch Z Lọc lấy Y nung không khí đến khối lượng không đổi thu 16,0 gam chất rắn Cô cạn dung dịch Z chất rắn T Nung T đến khối lượng không đổi thu 41,05 gam chất rắn Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe, Cu A và giá trị V là A 72,41%; 27,59% và 5,6 B 48,28%; 51,72% và 6,72 C 67,59%; 32,41% và 4,48 D 57,93%; 42,07% và 8,96 ĐÁP ÁN 1) C 2) 11) D C 12) C 3) B 4) 13) B D 5) 14) C C 15) B 6) C 7) 16) C A 17) A 8) B 18) C 9) C 10) D 19) A Đề luyện thi số 17 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Cho m(g) Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0.25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 19,44g kết tủa và dung dịch X chứa muối Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4g bột sắt vào dd X, sau các phản ứng hoàn toàn, thu 9,36g kết tủa Giá trị m là: A 4,8g B 4,32g C 4,64g D 5,28g Câu 2: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” lên là : A Sự đông tụ protein nhiệt độ C Phản ứng màu protein B Phản ứng thủy phân protein C Sự đông tụ lipit Câu 3: Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, điều kiện thích hợp, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B ( đktc) gồm hai khí không màu, đó có khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan Biết tỉ khối B H2 là 11,5 Giá trị m là A 27,96 B 29,72 C 31,08 D 36,04 Câu 4: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và peptit Y dung dịch NaOH thu 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri Gly, Ala và Val Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu 64,8 gam H2O Giá trị m là A 102,4 B 97,0 C 92,5 D 107,8 Câu 5: Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO 3)2, sau thời gian thu chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2 X tan hoàn toàn dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N và H2, tỉ khối Z so với H2 là 11,4 Giá trị m gần là A.82 B 74 C 72 D 80 (78) Câu 6: Hỗn hợp X gồm anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol và axit axetic đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu V lít CO (đktc) và 11,88 gam H2O Hấp thụ V lít CO (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH x mol/l thu dung dịch Y chứa 54,28 gam chất tan Giá trị x là A 2,4 B 1,6 C 2,0 D 1,8 (79) Câu : Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm andehit acrylic, metyl axetat, andehit axetic và etylen glicol thu 1,15 mol CO2 và 23,4 gam H2O Mặt khác, cho 36,5 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch AgNO3 NH3 thì thu tối đa m gam Ag Giá trị gần m là : A 43,5 B 64,8 C 53,9 D 81,9 Câu : Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2 Kết thí nghiệm thu biểu diễn trên đồ thị sau : Số mol BaCO3 0,6 0,2 Số mol CO2 z 1,6 Giá trị x, y, z là : A 0,6 ; 0,4 và 1,5 B 0,3 ; 0,3 và 1,2 C 0,2 ; 0,6 và 1,25 D 0,3 ; 0,6 và 1,4 Câu : Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, CrO3, P2O5, Al2O3 Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường? A B C D Câu 10: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m là A 151,5 B 137,1 C 97,5 D 108,9 Câu 11: Điện phân dung dịch m gam muối AgNO3 với cường độ dòng điện I (ampe), sau thời gian t (giây) thì AgNO3 điện phân hết, ngắt dòng điện, sau các phản ứng xẩy hoàn toàn ta thu 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO2 và O2, dung dịch Y và kim loại Ag Giá trị lớn m là: A 34,0 B 68,0 C 42,5 D 51,0 Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H 2SO4 đặc, bình đựng dung dịch Ba(OH) dư thấy khối lượng bình tăng m gam, bình xuất 35,46 gam kết tủa Giá trị m là A 2,70 B 2,34 C 3,24 D 3,65 Câu 13: Cho các chất: Glixerol, etylen glicol, gly-ala-gly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic, anilin Số chất tác dụng với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TNPT 2015 C A C A D 10 A A 11 B C 12 B D D 13 A Đề luyện thi số 18 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; (80) Ba = 137; Pb = 207 u 1: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ lượng ion H+ và lượng kết tủa Al(OH)3 phản ứng dung dịch chứa ion H+ với dung dịch chứa ion AlO2− sau: 0,4 a n H+ 0,25x 0,85x Dựa vào đồ thị, cho biết giá trị a là A 0,25 B 0,23 C 0,35 D 0,2 Câu 2: Cho saccarozơ và fructozơ tác dụng với: Cu(OH) 2, nước brom, dung dịch H 2SO4 loãng đun nóng, dung dịch AgNO3 NH3 Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học là A B C D Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,3 mol este X (chứa C, H, O) dung dịch chứa 20 gam NaOH, thu ancol và 28,4 gam chất rắn khan sau cô cạn dung dịch Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu 10 gam kết tủa, thêm tiếp NaOH tới dư vào bình thì thu thêm 10 gam kết tủa Tên gọi este X là A Vinyl fomat B Metyl fomat C Metyl axetat D Etyl fomat Câu 4: Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và N tan hết dung dịch chứa y mol HNO 3, tỉ lệ x : y = : 25 Kết thúc phản ứng thu khí Z và dung dịch chứa các ion M2+, N3+, NO3-, đó số mol ion NO3gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại Khí Z là A NO2 B NO C N2 D N2O Câu 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS và Fe3O4 100 gam dung dịch HNO a% (vừa đủ) thu 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO có khối lượng 31,35 gam và dung dịch chứa 30,15 gam hỗn hợp muối ( không có muối amoni) Giá trị a gần với ? A 57 B 43 C 46 D 63 Câu 6: Thực tổng hợp tetrapeptit từ 3,0 mol glyxin; 4,0 mol alanin và 6,0 mol valin Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng tetrapeptit thu là A 1107,5 gam B 1049,5 gam C 1120,5 gam D 1510,5 gam Câu 7: Cho 10,9 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu 8,96 lít khí H (đktc) Nếu cho 10,9 gam X vào dung dịch CuSO (dư), sau phản ứng hoàn thu dung dịch Y Khối lượng dung dịch Y thay đổi nào so với dung dịch CuSO4 đã dùng? A Tăng 10,9 gam B Giảm 12,4 gam C Giảm 25,6 gam D Giảm 14,7 gam Câu 8: Hỗn hợp X gồm chất hữu Y và Z (đều là chất khí điều kiện thường) có tỉ khối so với H là 14 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu CO2 và H2O Khi cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) tác dụng vừa đủ (81) 600 ml dung dịch AgNO3 1M NH3 dư thì thu hỗn hợp kết tủa Phần trăm thể tích Y hỗn hợp X là A 40% B 20% C 60% D 50% Câu 9: Hòa tan Fe vào dung dịch HCl dư , sau phản ứng thu dung dịch X có chất tan với nồng độ mol và 0,2 mol H2 Nhỏ AgNO3 dư vào dung dịch X , sau phản ứng hoàn toàn thu khí NO (sản phẩm khử N+5) và m gam kết tủa Giá trị m là A 91,5 B 57,4 C 107,7 D 86,1 Câu 10: Cho m gam hỗn hợp X gồm CH 2=CH-CHO, HCHO, C2H5CHO và OHC-CHO phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 38,88 gam Ag Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu 0,28 mol CO và 0,22 mol H2O Giá trị có thể có m là : A 6,68 B 7,64 C 7,32 D 6,36 Câu 11: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết nước dư tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (ở đktc) Tính V ml dung dịch HCl 2M tối thiểu để trung hòa Y A 125 ml B 250 ml C 150 ml D 100 ml Câu 12: Cho các phản ứng: o t  X + 3NaOH C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O ,t  CaO   Y + 2NaOH T + 2Na2CO3; o t  CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH Z + … ,t  CaO   Z + NaOH A C12H20O6 T + Na2CO3 Công thức phân tử X là: B C11H12O4 C C12H14O4 D C11H10O4 Câu 13: Kim loại M tác dụng với các dung dịch: HCl; Cu(NO3)2; HNO3 đặc nguội M là kim loại nào? A Fe B Al C Ag D Zn Câu 14: Dãy gồm các chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit C anilin, aminiac, natri hidroxit D metyl amin , amoniac, natri axetat Câu 15: Hổn hợp X gồm CH4, C2H4 ,C3H6 và C4H6 đó CH4 và C4H6 có cùng số mol Đốt cháy m gam hổn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch giảm 7,6 gam Giá trị m là A 3,6 gam B 4,2 gam C 3,2 gam - HẾT ĐÁP ÁN D 2,8 gam (82) 1) A 2) A 3) D 4) D 5) 6) A 7) D 8) D 9) A 10) D 14) D 15) D 11) B 12) D 13) D A Đề luyện thi số 19 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.Câu 1: Cho các cách phát biểu sau: (1) Trong quá trình sản xuất axit H2SO4 để hấp thụ SO3 người ta dùng H2SO4 đặc (2) Trong công nghiệp người ta sản xuất oxi cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl (3) Kim cương, than chì, fuleren và cacbon vô định hình là các dạng thù hình cacbon (4) Để loại bỏ khí Cl2 phòng thí nghiệm dùng dung dịch NH3 loãng (5) SO2 là khí độc và tan nước mưa tạo thành axit gây ăn mòn kim loại và các vật liệu (6) Muốn pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, cần rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước (7) Để loại bỏ H2S khỏi hỗn hợp khí với H2 cách cho hỗn hợp lội qua dung dịch NaOH Pb(NO3)2 (8) Axit H3PO4 là axit mạnh vì nguyên tố P trạng thái oxi hóa cao (+5) (9) Thuốc thử để phân biệt O2 và O3 là KI có tẩm hồ tinh bột Trong các cách phát biểu trên, số phát biểu đúng là: A B C D Câu 2: Có bình điện phân đặt nối tiếp Bình (1) chứa V lít dung dịch CuCl 2x(M), bình (2) chứa 2V lít dung dịch AgNO3 xM Thực điện phân với điện cực trơ thời gian 50 phút, cường độ dòng điện 1,93A Trộn dung dịch còn lại hai bình điện phân xuất kết tủa và dung dịch sau trộn có 0,08 mol ion Cl- Nồng độ mol/l dung dịch ban đầu là: 0,08 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,08 0,04 ; ; ; ; V V V V V V V V A B C D Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 0,01 mol FeO và 0,02 mol Fe 2O3 tác dụng với dung dịch chứa 0,14 mol HCl thu dung dịch X Cho X vào dung dịch KMnO4 và H2SO4 loãng thu khí B Số mol khí B thu là: A 0,035 mol B 1,4 mol C 0,14 mol D 0,07 mol Câu 4: Cho dãy các chất: metan, etilen, phenol, anlylclorua, etylen glicol, ancol anlylic, glucozơ, caosu buna, caosu isopren, poli(vinylclorua) Số chất tác dụng với dung dịch Br2 điều kiện thường là: A B C D Câu 5: Cho X là hexapeptit Ala- Gly- Ala- Val-Gly- Val và Y là tetrapeptit Gly- Ala- Gly- Glu Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X và Y thu amino axit, đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin Giá trị m là: A 73,4 B 87,4 C 77,6 D 83,2 (83) Câu 6: C2H4O2 có đồng phân mạch hở Cho các đồng phân đó tác dụng với: NaOH, Na, AgNO 3/NH3 thì số phương trình hóa học xảy là : A B C D Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai axit cacboxylic no, đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na giải phóng 8,96 lít H (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H 2SO4 đặc xúc tác) thì các chất hỗn hợp phản ứng vừa đủ với tạo thành 34,88 gam este (giả thiết các phản ứng este hoá xảy và đạt hiệu suất 80%) Hai axit cacboxylic hỗn hợp là: A HCOOH và CH3COOH B CH3COOH và C2H5COOH C C2H5COOH và C3H7COOH D C3H7COOH và C4H9COOH Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng? Trong ăn mòn điện hóa học, xảy A khử cực âm B oxi hóa cực âm, khử cực dương C oxi hóa cực dương, khử cực âm D oxi hóa cực dương Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm H2, isopren, axetilen, anđehit acrylic, anđehit oxalic, đó H chiếm 50% thể tích Cho mol hỗn hợp X qua bột Ni, nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp Y Biết tỉ khối Y so với X 1,25 Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,25M Giá trị V là: A 0,050 B 0,125 C 0,080 D 0,100 Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 50,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và oxit sắt dung dịch HNO dư thu dung dịch A và 4,704 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) (đktc) Cô cạn dung dịch A thu 154,02 gam hỗn hợp chất rắn khan Cho 50,16 gam hỗn hợp X vào 600 ml dung dịch HCl 2M, khuấy cho các phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch B và chất rắn D Lọc tách chất rắn D sau đó cho dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO dư thu kết tủa E Công thức oxit sắt và khối lượng kết tủa E là: A Fe3O4; 220,8 gam B Fe3O4; 172,2 gam C Fe2O3; 172,2 gam D Fe2O3; 48,6 gam Câu 11: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối Y nhỏ Z) Cho 2,835 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau các phản ứng kết thúc, thu 27,54 gam Ag và dung dịch E Cho toàn E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu 1,176 lít (đktc) khí T không màu Tên Z là: A anđehit acrylic B anđehit axetic C anđehit butiric D anđehit propionic Câu 12: Hỗn hợp M gồm anken X và amin no, đơn chức, mạch hở Y, Z (M Y< MZ) Đốt cháy hoàn toàn lượng M cần dùng 21 lít O2 sinh 11,2 lít CO2 (các thể tích đo đktc) Công thức Y là: A CH3NH2 B CH3CH2CH2NH2 C C2H5NH2 D CH3CH2NHCH3 Câu 13: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren ; (3) poli(etylen – terephtalat); (4) nilon – 6,6 ; (5) poli(vinyl axetat); (6) tơ olon (tơ nitron); (7) nilon- Các polime là sản phẩm phản ứng trùng ngưng gồm: A (2), (3), (5) B (3), (4), (6) C (3), (4), (7) D (1), (4), (7) Câu 14: Hợp chất X có vòng benzen và có công thức phân tử C8H10O2 Oxi hóa X điều kiện thích hợp thu chất Y có công thức phân tử C8H6O2 Số công thức cấu tạo X thỏa mãn là: A B C D Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu dung dịch HNO 3, thu 7,84 lít NO (đktc) và 800 ml dung dịch X Cho từ từ dung dịch HCl vào X đến không còn khí thoát ra, thì thu thêm 1,12 lít NO (đktc) Thành phần % khối lượng kim loại A là: A 63,64%; 36,36% B 25%, 75% C 40%, 60% D 66,67%, 33,33% (84) Câu 16: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit rắn khí trơ, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z và 1,008 lít khí H (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 7,02 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H 2SO4 , thu dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử H2SO4) Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 6,96 B 6,29 C 6,48 D 5,04 Câu 17: Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HNO 1M thu 5,376 lít ( đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO Nồng độ mol muối dung dịch thu là (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể): A 0,2M B 0,15M C 0,3M D 0,05M Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 10,33 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit ađipic, axit propanoic và ancol etylic (trong đó số mol axit acrylic số mol axit propanoic) O dư, thu hỗn hợp Y gồm khí và Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,35 mol Ca(OH)2 , thu 27 gam kết tủa và dung dịch Z Đun nóng Z lại xuất kết tủa Cho 10,33 gam hỗn hợp X tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1,2M, sau các phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A 12,77 gam B 10,12 gam C 13,76 gam D 12,21 gam - HẾT -ĐÁP ÁN B 10 A D 11 A D 12 A D 13 C D 14 B C 15 A B 16 C B 17 A C 18 A Đề luyện thi số 20 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: X là hỗn hợp khí chứa hiđrôcacbon mạch hở A và B, đó A không làm màu dung dịch nước brom, B tác dụng với Br theo tỉ lệ 1:1 Cho 5,6 lit khí H đktc vào X dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni đun nóng thu hỗn hợp Y chứa khí Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y này cho sản phẩm hấp thụ vào bình đựng nước vôi dư, thấy khối lượng bình tăng 16,92 gam và có 18 gam kết tủa tạo thành (Biết các phản ứng xảy hoàn toàn) Cho số phát biểu sau: (a) Trong hỗn hợp X, A chiếm 50% thể tích hỗn hợp (b) Khi clo hóa A đk chiếu sáng theo tỉ lệ mol (1:1) thu dẫn xuất monoclo (c) Từ B có thể điều chế trực tiếp A phản ứng (d) Chất B có đồng phân cấu tạo và các đồng phân đó có tên thay là 2-metylpropen Số phát biểu đúng là A B C D Câu 2: X là hexapeptit tạo từ α-aminoaxit Y chứa nhóm - NH và nhóm -COOH Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 2M, thu 76,2 gam muối Phân tử khối X, Y có giá trị là A 444 và 89 B 432 và 103 C 534 và 89 D 444 và 75 Câu 3: Cho các chất sau: Cl 2, CO, N2, NO2, K2Cr2O7, KHS, CrO3, SiO2, Pb(NO3)2, NaNO3 Số chất tác dụng với dung dịch KOH loãng là A B C D Câu 4: Nung 17,22 gam Natri axetat với NaOH (dư) với CaO làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu V lít khí Y (đktc) Giá trị V là (85) A 2,352 lít B 4,704 lít C 7,056 lít D 10,080 lít Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm Sn và kim loại R (có hóa trị không đổi) lượng dư dung dịch HCl, thu 5,04 lít khí H (đktc) và dung dịch chứa 36,27 gam muối Mặt khác, để đốt cháy m gam hỗn hợp E cần vừa đủ 3,696 lít O2 (đktc) Kim loại R là A Al B Zn C Ca D Mg Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit X thì thu mol glyxin; mol alanin và mol valin Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipetit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val Amino axit đầu N, amino axit đầu C pentapeptit X là A Ala, Gly B Gly, Val C Ala, Val D Gly, Gly Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại Al, Fe (trộn theo tỉ lệ mol 2:1) Nếu cho 7,15 gam X vào 100 ml dung dịch AgNO3 3,9M khuấy kỹ đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m là A 42,12 gam B 32,4 gam C 45,76 gam D 47,56 gam Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai axit cacboxylic không no, đơn chức, mạch hở có liên kết C=C phân tử, thu V lít CO2 (đktc) và a gam H2O Biểu thức liên hệ m, a và V là m= A 45V- 28a 28V- 45a 165V-140a 140V-165a m= m= m= 36 36 84 84 B C D Câu 9: Cho các chất sau: etilen glicol, hexametylenđiamin, axit ađipic, phenol, axit ε-amino caproic, axit ω-amino enantoic Hãy cho biết có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A B C D Câu 10: Hỗn hợp X gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan đó số mol hexan số mol etilen glicol Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu 0,4032 lít H (đktc) Mặt khác, đốt m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2 (đktc) Giá trị m là A 2,682 B 1,788 C 2,235 D 2,384 Câu 11: Cho sơ đồ biến hóa sau (mỗi mũi tên là phản ứng) Na2Cr2O7→Cr2O3→Cr→CrCl2→Cr(OH)2→Cr(OH)3→KCrO2→K2CrO4→K2Cr2O7→Cr2(SO4)3 Tổng số phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử dãy biến hóa trên là: A B C D Câu 12: Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có công thức C7H6O3 tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Để trung hòa toàn Y cần 100 ml dung dịch H 2SO4 1M thu dung dịch Z Khối lượng chất rắn khan thu cô cạn dung dịch Z là A 62,2 gam B 31,1 gam C 58,6 gam D 56,9 gam Câu 13: Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO và H2SO4, đun nhẹ phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B ( đktc) gồm hai khí không màu, đó có khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan Biết tỉ khối B H2 là 11,5 Giá trị m là A 31,36 B 24,12 C 31,08 Câu 14: Phát biểu không đúng là: A Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có liên kết peptit B Etylamin tác dụng với axit nitrơ nhiệt độ thường tạo etanol D 29,34 (86) C Metylamin tan nước cho dung dịch có môi trường bazơ D Protein là polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu Câu 15: Khi phân tích chất hữu X thu 45,0%C; 7,5%H; 17,5%N; còn lại là oxi Đốt cháy a mol X dẫn toàn sản phẩm qua bình Y chứa lít dung dịch gồm KOH 0,004M và Ca(OH) 0,025M, sau phản ứng lấy phần dung dịch đem cô đến cạn thì thu m gam chất rắn khan Biết X có CTPT trùng với CTĐG và cho sản phẩm cháy qua bình Y trên thì có 224 ml (đktc) khí trơ thoát khỏi bình Giá trị m gần với giá trị nào sau đây? A 1,1 B 0,8 C 1,6 D 2,2 Câu 16: Cho các dung dịch riêng lẽ chất sau: KCl, CuSO 4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3 loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 đặc nóng Nếu cho ít bột Fe vào dung dịch thì tổng trường hợp có phản ứng tạo muối Fe2+ là A B C D Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm aminoaxit A và B (M A<MB) có tổng số mol là 0,05 mol, chứa tối đa nhóm – COOH (cho axit) Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H 2SO4 0,5M Sau phản ứng phải dùng ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư Nếu lấy ½ hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 4,26 gam muối Thành phần % khối lượng aminoaxit B m gam hỗn hợp X là A 78,91% B 67,11% C 21,09% D 32,89% Câu 18: Cho phản ứng sau: aP + bNH4ClO4 → cH3PO4 + dN2 + eCl2 +gH2O Trong đó: a, b, c, d, e, g là các số nguyên tối giản Sau cân phương trình, tổng (a + b) là A 18 B 19 C 22 D 20 Câu 19: Polime: (–CF2–CF2–)n có tên thông thường là: A Freon B.Teflon C Capron D Nilon Câu 20: Este X có chứa vòng benzen có công thức phân tử là C8H8O2 Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A B C D Câu 21: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al và oxit sắt thu hỗn hợp chất rắn B Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch C, phần không tan D và 0,672 lít khí H (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch C đến thu lượng kết tủa lớn lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi 5,1 gam chất rắn Phần không tan D cho tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc nóng Sau phản ứng thu dung dịch E chứa muối sắt và 2,688 lít khí SO (đktc) (Biết các phản ứng xảy hoàn toàn) Trong hỗn hợp A, thành phần % khối lượng Al gần với giá trị nào sau đây? A 24% B 20% C 14% D 10% Câu 22: Hai hợp chất thơm (X) và (Y) có công thức phân tử C nH2n-8O2 Hơi (Y) có khối lượng riêng 5,447 gam/lít (đktc) (X) có khả phản ứng với kim loại Na giải phóng H và có phản ứng tráng gương (Y) phản ứng với Na2CO3 giải phóng khí CO2 Nhận xét nào sau đây đúng ? A Chất (X) có đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện này B (Y) là hợp chất hữu đơn chức còn (X) là hợp chất hữu đa chức C (Y) có tên là phenyl fomat D Có thể phân biệt (Y) với axit terephtalic quì tím (87) Câu 23: Cho các phát biểu sau: (1) Anđehit vừa thể tính oxi hóa vừa thể tính khử (2) Các ankylbenzen làm màu nước brom và dung dịch thuốc tím (3) Vinylbenzen, vinylaxetilen, vinyl axetat, vinyl clorua có thể tham gia phản ứng trùng hợp (4) Các dung dịch: etylen glicol, glixerol, glucozơ hòa tan Cu(OH)2 (5) Toluen, axeton, axit axetic, phenol làm đổi màu quỳ tím ẩm Những phát biểu đúng là: A (2), (4) B (3), (4), (5) C (1), (2), (4), (5) D (1), (3), (4) Câu 24: Cho các phát biểu sau: (a) Este là hợp chất hữu đơn chức có chứa nhóm cacboxylat (b) Chất béo là trieste glixerol với axit monocacboxylic no không no (c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri kali axit ađipic (d) Ancol là hợp chất hữu có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no Số phát biểu không đúng là A B C D Câu 25: H3PO3 là axit hai lần axit, hợp chất Na2HPO3 là: A Muối axit B Muối trung hòa C Muối bazơ D Không thể xác định Câu 26: Để điều chế H2 phản ứng Zn với H2SO4 loãng, người ta cho thêm vài giọt CuSO4 vào dung dịch, đó Cu tạo thành bám vào Zn, pin điện hình thành với cực âm là Zn, còn cực dương là Cu Hãy cho biết pin điện đó, cực dương xảy quá trình gì? A oxi hóa H+ B oxi hóa Zn C khử Zn D khử H+ Câu 27: Chất hữu X có công thức phân tử C5H11Cl Từ X có thể điều chế chất hữu F theo sơ đồ sau: X → Y(ancol bậc 1) → Z → T(ancol bậc 2) → E → F(ancol bậc 3) Tên thay X là A 1-clopentan B 2-clo-3-metylbutan Câu 28: Thực các thí nghiệm sau: (1) Cho Ba kim loại vào dung dịch Cu(NO3)2; (2) Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH, đun nóng (3) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3; (4) Sục khí axetilen vào dung dịch KMnO4 (5) Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng; (6) Cho nhôm cacbua (Al4C3) vào nước Số thí nghiệm tạo kết tủa sau phản ứng là C 1-clo-2-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan (88) A B C D C CH3CH2NHCH3 D (CH3)3N Câu 29: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất: A CH3CH2CH2NH2 B CH3CH2CH2OH Câu 30: Khi thủy phân hoàn toàn 0,02 mol peptit A mạch hở (được tạo các amino axit có nhóm -NH2 và nhóm -COOH) dung dịch NaOH (dư 40% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp chất rắn có khối lượng tăng so với khối lượng A ban đầu là 8,60 gam Số liên kết peptit có A là A B C D 10 Câu 31: Da nhân tạo (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên Nếu hiệu suất toàn quá trình là 20% thì để điều chế PVC phải cần thể tích khí thiên nhiên (xem khí thiên nhiên chứa 85% metan) là: A 3584,00m3 B 4321,7m3 C 3543,88m3 D 4216,47m3 C N- Etylanilin D Etylbenzyl amin Câu 32: Hợp chất C6H5NHC2H5 có tên thay là A N- Etylbenzenamin B Etyl phenyl amin Câu 33: Cho các phát biểu: (a) Glucozơ và mantozơ có tính oxi hoá và tính khử (b) Tất các este không tham gia phản ứng tráng bạc (c) Phản ứng thủy phân este môi trường axit là phản ứng thuận nghịch (d) Triolein và trilinolein là chất đồng phân Số phát biểu đúng là A B C D Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 26 gam hỗn hợp rắn gồm Fe 2O3, Fe3O4, FeO, Fe 910 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu dung dịch X và giải phóng 4,368 lít H (đkc) Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và nung không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 37,44 gam B 31,20 gam C 28,08 gam D 24,96 gam Câu 35: Phát biểu nào sau đây đúng? A Oxi hóa glucozơ fructozơ hiđro (Ni, toC) thu sobitol B Trong công nghiệp điều chế glucozơ cách thủy phân tinh bột môi trường kiềm C Thủy phân đến cùng sacarozơ, tinh bột, xenlulozơ thu glucozơ D Nhiệt độ nóng chảy α-glucozơ thấp nhiệt độ nóng chảy β-glucozơ Câu 36: Cho m gam hỗn hợp X gồm vinylaxetilen (amol) và anđehit acrilic (b mol) tác dụng vừa đủ với 170 ml dung dịch Br2 2M Mặt khác, m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, đun nóng thu 26,82 gam kết tủa Trong m gam hỗn hợp X có tỉ lệ a so với b là A (3 : 4) B (2 : 3) C (2 : 1) D (3 : 2) Câu 37: Chất hữu Y là loại chất nhiệt dẻo, bền, cứng, suốt Y không bị vỡ vụn va chạm và bền với nhiệt Với tính chất ưu việt nên Y dùng làm kính máy bay, ô tô và y học dùng để làm giả, xương giả… Chất Y là A Plexiglas (thủy tinh hữu cơ) B Poli (phenol - fomanđehit) (89) C Teflon D Polistiren Câu 38: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2) lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu dung dịch Y Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, đến khối lượng dung dịch giảm 11,18 gam thì dừng điện phân và thu dung dịch Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M H2SO4 loãng Giá trị V là A 240 ml B 80 ml C 160 ml D 400 ml Câu 39: X là anđehit mạch hở có số nguyên tử cacbon phân tử nhỏ Cho mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu mol Ag Mặt khác, mol X phản ứng tối đa với mol H (Ni, toC) Phân tử khối X là A 54 B 44 C 72 D 56 Câu 40: Cho 13,7 gam Ba vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch X Cho dung dịch X vào 100 ml dung dịch FeSO4 0,7M thu kết tủa Y để không khí đến khối lượng không đổi kết tủa F Khối lượng kết tủa F có giá trị là A 21,66 gam B 30,79 gam C 28,65 gam D 20,31 gam Câu 41: Trong các phát biểu sau nước cứng, phát biểu nào không đúng ? A Nước chứa ít Ca2+, Mg2+ hay không có chứa loại ion này là nước mềm B Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ là nước cứng C Nước cứng có chứa đồng thời các ion HCO3-, SO42-, Cl- là nước cứng toàn phần D Nước có chứa Cl- hay SO42- loại ion này là nước cứng tạm thời Câu 42: Cho thể tích không khí (chứa 20% oxi và 80% nitơ thể tích) cần thiết qua bột than đốt nóng, thu khí A chứa cacbon oxit và nitơ Trộn khí A với lượng không khí gấp lần lượng cần thiết để đốt cháy cacbon oxit, ta hỗn hợp khí B Đốt cháy khí B, thu hỗn hợp C có chứa 79,21% nitơ thể tích (các thể tích khí và đo cùng đk nhiệt độ và áp suất) Hiệu suất phản ứng đốt cháy cacbon oxit là A 32,52% B 65,04% C 85,04% D 42,52% Câu 43: Cho các cân sau: o o o o  xt,t     xt,t       xt,t     xt,t      (1) 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) (2) N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) (3) CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k) (4) 2HI (k) H2 (k) + I2 (k) o  xt,t     (5) CH3COOH (l) + C2H5OH (l) CH3COOC2H5 (l) + H2O (l) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân hoá học không bị chuyển dịch là A (1) và (2) B (3) và (4) C (3), (4) và (5) D (2), (4) và (5) Câu 44: Có lọ đựng dung dịch nhãn là: AlCl3, NaNO3, K2SO4, NH4NO3 Chỉ phép dùng chất làm thuốc thử để phân biệt thì có thể chọn chất nào các chất sau đây? A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch Ba(OH)2 D Dung dịch AgNO3 Câu 45: Hợp chất A có công thức phân tử C 4H6Cl2O2 Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu dung dịch hỗn hợp đó có hai chất hữu gồm ancol etylic và chất hữu X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Khối lượng m là: A 9,6 gam B 23,1 gam C 11,4 gam D 21,3 gam (90) Câu 46: Khi điều chế Na công nghiệp người ta dùng hỗn hợp gồm phần NaCl và phần CaCl khối lượng với mục đích chính là A Tạo nhiều chất điện li làm tăng tính dẫn điện hỗn hợp chất điện li B Tăng nồng độ ion Cl- làm quá trình khử Na+ đạt hiệu suất cao C Giảm nhiệt độ nóng chảy D Tạo hỗn hợp có khối lượng riêng nhỏ lên trên Na nóng chảy Câu 47: Cho 17,08 gam axit cacboxylic X đơn chức mạch hở tác dụng với 140 ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 26,128 gam chất rắn khan Phát biểu nào sau đây không đúng nói X A Các dung dịch: AgNO3/NH3, Br2, KHCO3, C2H5OH phản ứng với X B Công thức tổng quát X là CnH2n-3COOH với n≥2 C Trong phân tử chất X có tổng liên kết σ là và có tổng liên kết π là D Đốt cháy thể tích chất X cần vừa đủ 2,5 thể tích oxi đo cùng điều kiện Câu 48: Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac điều chế cách cho muối amoni tác dụng với kiềm (ví dụ Ca(OH)2) và đun nóng nhẹ Hình vẽ nào sau đây biểu diễn phương pháp thu khí NH3 tốt nhất? Hỗn hợp Hỗn hợp NH4Cl NH4Cl Ca(OH)2 Ca(OH)2 Hỗn hợp Hình Hình Hỗn hợp NH4Cl NH4Cl H2O Ca(OH)2 H2O Ca(OH)2 Hình A Hình Hình B Hình C Hình D Hình Câu 49: Hai nguyên tố X, Y thuộc ô liên tiếp bảng tuần hoàn Tổng số hạt mang điện nguyên tử X và Y là 66 (biết ZX< ZY) Hai nguyên tố X và Y là A S và Cl B P và S C Cl và Ar D Si và P Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 9,44 gam hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X không no đơn chức có liên kết đôi (C=C) và ancol đơn chức Y đã thu 8,96 lít CO (đktc) và 7,2 gam H2O Mặt khác, tiến hành este hóa hỗn hợp E điều kiện thích hợp với hiệu suất 60% thì thu m gam este F Giá trị m là A 6,0 gam B 4,8 gam C 8,0 gam Đáp án:8 D 13,33 gam (91) 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 11.D, 12.C, 13.C, 14.A, 15.B, 16.D, 21.A, 22.A, 23.D, 24.B, 25.B, 26.D, 35.D, 36.A, 31.D, 32.A, 33.B, 41.D, 42.C, 43.C, 34.B, 44.C, 45.D, 7.C, 46.C, 8.A, 9.A, 10.D 18.A, 19.B, 20.B 27.D, 28.B, 29.D, 30.A 37.A, 38.A 39.D, 17.D, 47.C, 48.A, 49.A, 40.A 50.B Đề luyện thi số 21 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Xét cân bình kín có dung tích không đổi: X(khí) <=> 2Y(khí) Ban đầu cho mol khí X vào bình, đạt đến trạng thái cân thì thấy: Tại thời điểm 35 0C bình có 0,730 mol X; Tại thời điểm 450C bình có 0,623 mol X Có các phát biểu sau cân trên : Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt Khi tăng áp suất, cân chuyển dịch theo chiều nghịch Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân thì làm cho cân chuyển dịch theo chiều nghịch Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân thì cân không chuyển dịch Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A B C D Câu 2: Cho 6,44 gam ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu 8,68 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư Cho toàn X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, kết thúc các phản ứng thu m gam Ag Giá trị m là A 30,24 B 60,48 C 86,94 D 43,47 Câu 3: X và Y là tripeptit và hexapeptit tạo thành từ cùng aminoaxit no mạch hở, có nhóm -COOH và nhóm -NH2 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X O vừa đủ thu sản phẩm gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thu khối lượng chất rắn khan là A 98,9 gam B 87,3 gam C 94,5 gam D 107,1 gam Câu 4: Cao su buna-N tạo phản ứng đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin Đốt cháy hoàn toàn lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80% N và 20% O2 thể tích), sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng 136,5oC thu hỗn hợp khí và Y (chứa 14,41% CO thể tích) Tỷ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin là A 2:1 B 3:2 C 1:2 D 2:3 Câu 5: Cho m gam bột kim loại R hóa trị vào dung dịch CuSO dư Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu giảm 0,24 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu Cũng cho m gam bột kim loại trên vào dung dịch AgNO dư, đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu tăng 0,52 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu Kim loại R là A Sn B Cd C Zn D Pb Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu hỗn hợp gồm khí CO và NO2 (NO2 là sản phẩm khử HNO 3) có tỉ khối so với hiđro 22,909 Phần trăm khối lượng FeS hỗn hợp ban đầu là A 43,14% B 44,47% C 56,86% D 83,66% (92) Câu 7: Cho các chất: phenylamoni clorua, phenyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, phenol, anilin Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là A B C D Câu 8: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro Nung nóng hỗn hợp X thời gian, có mặt chất xúc tác Ni thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với He 95/12 Dẫn toàn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thì thấy hết a mol Br2 Giá trị a là A 0,08 B 0,04 C 0,02 D 0,20 Câu 9: Đốt m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn oxi thu 29,7 gam hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 17,92 lit khí NO2 (đktc) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu dung dịch Z chứa 84,1 gam muối và khí SO Biết NO2 và SO2 là các sản phẩm khử HNO3 và H2SO4 Giá trị m là A 23,3 B 20,1 C 26,5 D 20,9 Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam Fe cần V ml dung dịch HNO 0,5M thu khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị nhỏ V là A 800 B 1200 C 600 D 400 Câu 11: Hợp chất X là dẫn xuất benzen có công thức phân tử C 8H10O2 X tác dụng NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư thì số mol H thu đúng số mol X đã phản ứng Nếu tách phân tử nước từ X thì thu sản phẩm có khả trùng hợp tạo thành polime Số công thức cấu tạo X là A B C D Câu 12: Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4, sau thời gian thu 46,72 gam chất rắn Cho toàn lượng khí sinh phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu hỗn hợp Y nặng 13,04 gam Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu 1,344 lít SO2 đktc (sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X là A 39,13% B 52,17% C 46,15% D 28,15% Câu 13: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C 2H2 và H2 bình kín có xúc tác thích hợp thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z Hỗn hợp Z làm màu tối đa 40 gam brom dung dịch và còn lại hỗn hợp khí T Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu 11,7 gam nước Giá trị a là A 1,00 B 0,80 C 1,50 D 1,25 Câu 14: So sánh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ Cả chất dễ tan nước và có các nhóm -OH Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc Cả chất bị thủy phân môi trường axit Khi đốt cháy hoàn toàn chất trên thu số mol CO2 và H2O Cả chất là các chất rắn, màu trắng Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là A B C D Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm SO và không khí có tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:5 Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác V 2O5 bình kín có dung tích không đổi thu hỗn hợp khí Y Tỉ khối X so với Y là 0,93 Không khí có 20% thể tích là O2 và 80% thể tích là N2 Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 là A 84% B 75% C 80% D 42% Câu 16: Cho các phát biểu sau: Các chất phenol, axit photphoric chất là chất rắn điều kiện thường H2SO4 là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh không khí ẩm, D=1,53 g/cm3, sôi 860C Chất dùng làm nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói là xenlulozơ Poliacrilonitrin là chất không chứa liên kết pi (π) Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A B C D Câu 17: Cho các kết luận sau: Đốt cháy hiđrocacbon thu nH2O > nCO2 thì hiđrocacbon đó là ankan Đốt cháy hiđrocacbon thu nH2O = nCO2 thì hiđrocacbon đó là anken Đốt cháy ankin thì nH2O < nCO2 và nankin = nCO2 -nH2O Tất các ankin có thể tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất các anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan nước, nặng nước Để lâu không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá (93) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt cao su thiên nhiên Toluen và stiren làm màu dung dịch thuốc tím điều kiện thường Trong các kết luận trên, số kết luận đúng là: A B C D Câu 18: Thực phản ứng crackinh m gam isobutan thu hỗn hợp X có các hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát Tỉ khối Y so với H2 là 117/7 Giá trị m là A 10,44 B 8,70 C 9,28 D 8,12 Câu 19: Hỗn hợp A gồm muối sunfit, hidrosunfit và sunfat cùng kim loại kiềm M Cho 17,775 gam hỗn hợp A vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 24,5275 gam hỗn hợp kết tủa Lọc kết tủa, rửa và cho kết tủa tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy còn 2,33 g chất rắn Kim loại kiềm M là A Li B Na C.Rb D K Câu 20: Trong bình kín dung tích 10 lít nung hỗn hợp gồm mol N và mol H2 nhiệt độ t0C và áp suất P Khi phản ứng đạt đến thái cân thu hỗn hợp đó NH chiếm 25% thể tích Xác định số cân KC phản ứng: N2 + 3H2 <=> 2NH3 A 25,6 B 6,4 C 12,8 D 1,6 Câu 21: Cracking ankan thu hỗn hợp khí có tỷ khối so với H 19,565 Biết hiệu suất phản ứng Cracking là 84% CTPT ankan là : A C3H8 B C5H12 C C6H14 D C4H10 Câu 22: C8H10O có bao nhiêu đồng phân thơm tác dụng với NaOH và Na? A B C D Câu 23: Hỗn hợp M gồm CuO và Fe 2O3 có khối lượng 9,6 gam chia thành hai phần (đựng hai cốc).Cho phần tác dụng với 100ml dung dịch HCl a(M),khuấy sau phản ứng kết thúc,làm bay cách cẩn thận thu 8,1 gam chất rắn khan.Cho phần tác dụng với 200 ml HCl a(M),khuấy đều,sau kết thúc phản ứng lại làm bay thu 9,2 gam chất rắn khan.Giá trị a là : A B 0,75 C 0,5 D 1,2 Câu 24: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH 2=CH-CH2OH) Đốt cháy hoàn toàn mol hỗn hợp X thu 40,32 lít CO2 (đktc) Đun X với bột Ni, sau thời gian thu hỗn hợp Y, có dY/X =1,25 Dẫn 0,1 mol hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, thấy hết m gam brom Giá trị m là A 12,0 B 16,0 C 4,0 D 8,0 Hết Đáp án D C 17 C B 10 A 18 B C 11 A 19 D D 12 A 20 C B 13 D 21 B A 14 C 22 D A 15 A 23 D B 16 B 24 D Đề luyện thi số 22 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Chia hỗn hợp X gồm glyxin và số axit cacboxylic thành hai phần Phần tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu hỗn hợp khí Y gồm CO 2, H2O, N2 và 10,6 gam Na2CO3 Cho toàn hỗn hợp khí Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu 34 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 20,54 gam so với ban đầu Phần hai tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M Các phản ứng xảy hoàn toàn, coi N không bị nước hấp thụ Thành phần phần trăm khối lượng glyxin hỗn hợp X là A 25,73% B 24,00% C 25,30% Câu 2: Chất hữu đơn chức, mạch hở X (C5H8O2) có các tính chất sau: (1) Tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na D 22,97% (94) (2) Không tham gia phản ứng tráng gương Số công thức cấu tạo X trường hợp này là A B C D Câu 3: Chia m gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ thành ba phần Thực phản ứng tráng gương thu 10,8 gam Ag Phần hai hòa tan vừa đúng 5,88 gam Cu(OH) nhiệt độ thường Thủy phân phần ba, trung hòa dung dịch sau thủy phân, tách và cho toàn sản phẩm tạo tác dụng với H dư (Ni, t0), thu m gam sobitol Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 21,84 B 34,58 C 25,48 D 30,94 Câu 4: Có các kết luận kim loại: Al, Fe, Cu, Ag và K (1) Cu dẫn điện tốt kim loại (2) Al là kim loại có phần trăm khối lượng nhiều vỏ trái đất so với các kim loại (3) K có nhiệt độ nóng chảy thấp kim loại (4) Có kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (5) Có kim loại không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (6) Có kim loại bị thụ động hóa dung dịch HNO3 đặc nguội Số kết luận đúng là A B C D Câu 5: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe 2O3 điều kiện không có không khí thu 28,92 gam hỗn hợp Y, nghiền nhỏ, trộn và chia hỗn hợp Y thành hai phần Phần tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 1,008 lít H2 (đktc) và 3,36 gam chất rắn không tan Phần hai tác dụng vừa đủ với 608 ml dung dịch HNO 2,5M thu 3,808 lít NO (đktc) và dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 101 B 102 C 99 D 100 Câu 6: Khảo sát tinh bột và xenlulozơ qua các tính chất sau : (1) Công thức chung Cn(H2O)m (2) Có dạng sợi, tan nước Svayde (3) Được tạo thành cây xanh nhờ quá trình quang hợp (4) Tráng gương (5) Phản ứng với màu với iot (6) Thủy phân Trong các tính chất này thì A tinh bột có tính chất và xenlulozơ có tính chất chất C tinh bột có tính chất và xenlulozơ có tính chất B tinh bột có tính chất và xenlulozơ có tính D tinh bột có tính chất và xenlulozơ có tính chất Câu 7: Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp X gồm Cr, CrO và Cr 2O3 lượng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu 1,568 lít H2 (đktc) và dung dịch Y Cho toàn dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, khuấy đều, lọc thu 8,6 gam kết tủa và dung dịch Z suốt, sục khí Cl dư vào dung dịch Z, lại thêm lượng dư dung dịch BaCl2 thu m gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 10,12 B 5,06 C 42,34 D 47,40 (95) Câu 8: Cho các dung dịch sau: Na2CO3, CuCl2, Ca(OH)2, K3PO4, CuSO4, AgNO3, MgCl2, NaCl Trong các dung dịch này người ta thấy có x dung dịch làm mềm nước cứng tạm thời với lượng dùng vừa đủ và y dung dịch điều chế kim loại phương pháp điện phân dung dịch Giá trị x và y theo thứ tự là A và B và C và D và Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este A lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn thu H 2O và hỗn hợp X gồm hai muối Đốt cháy toàn lượng muối trên cần vừa đúng 6,496 lít O (đktc), thu 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X là A 27,46% B 54,92% C 36,61% D 63,39% Câu 10: Dung dịch nước chất nào sau đây làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản, dùng kĩ nghệ da giày có tính sát trùng? A CH3COOH B C2H5OH C HCHO D HCOOCH3 Câu 11: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al và Fe tác dụng với lượng nước dư thu 4,48 lít H (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z Cho toàn chất rắn Z tác dụng với 100 ml dung dịch CuSO 1M, khuấy thu 9,76 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch T chứa hai muối Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu 3,2 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 13,45 B 15,15 C 16,23 D 15,96 Câu 12: Cho các phản ứng sau: 0  t  t (1) KBr + H2SO4 đặc, dư (2) CuO + NH3 (3) KClO3 (4) Ag + O3  (5) KI + O3 + H2O  (6) F2 + H2O  MnO ,t0   2  Số phản ứng tạo đơn chất là A B C D Câu 13: Oxi hóa 3,2 gam ancol metylic thu 5,28 gam hỗn hợp khí X Cho toàn sản phẩm tạo thành tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 36,72 B 43,20 C 34,56 D 32,40 Câu 14: Có các phát biểu sau chất hữu cơ: Alanin, phenol, triolein và saccarozơ: (1) Có chất trạng thái kết tinh điều kiện thường (3) Có chất tác dụng với dung dịch Br2 (5) Có chất lưỡng tính (2) Có chất tham gia phản ứng thủy phân (4) Có chất tác dụng với dung dịch NaOH (6) Có chất thuộc nhóm cacbohiđrat Số phát biểu đúng là A B C D Câu 15: Sục khí CO2 từ từ dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH) 0,5M thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A nung đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 10,83 B 14,01 Câu 16: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa-khử? C 9,51 D 13,03 (96) A Hòa tan FeCO3 vào dung dịch HCl đặc B Hòa tan CrO3 vào nước C Nhiệt phân KMnO4 D Nhiệt phân NaHCO3 Câu 17: Hỗn hợp X gồm số hợp chất hữu bền, chất chứa nhóm chức nhóm chức ancol, anđehit, axit, ngoài không có nhóm chức nào khác và đốt cháy V lít chất thu 2V lít CO Chia 31,44 gam hỗn hợp X thành ba phần Cho phần tác dụng với lượng dung dịch NaHCO vừa đủ thu 2,24 lít CO2 (đktc) Cho phần hai tác dụng với lượng Na vừa đủ thu 2,128 lít H (đktc) Cho phần ba tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 25,92 B 21,60 C 23,76 D 24,84 Câu 18: Kết luận nào sau đây không đúng? A Cao su buna dùng làm lốp xe, nhựa trám thuyền B Ancol bậc III không phản ứng với CuO, nung nóng C mol tirozin phản ứng với tối đa mol NaOH D Etyl fomat dùng làm chất tạo hương liệu công nghiệp thực phẩm Câu 19: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp X gồm Na 2CO3 0,8M và NaHCO3 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Y gồm BaCl2 1M và Ba(OH)2 aM, thu 27,58 gam kết tủa và dung dịch Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a là A 0,5 B 0,4 C 0,3 D 0,6 Câu 20: Kết luận nào sau đây không đúng nói chất xúc tác? A Làm tăng tốc độ phản ứng B Vẫn còn nguyên vẹn sau phản ứng kết thúc C Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch D Làm chuyển dịch cân Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metylamin và etylamin cần vừa đúng 36,96 lít không khí (đktc) Mặt khác để tác dụng vừa đủ với m gam hỗn hợp X cần vừa đúng 120 ml dung dịch HCl 1M Biết không khí O chiếm 20% thể tích, N2 chiếm 80% thể tích, N không bị nước hấp thụ Tỉ lệ mol metylamin và etylamin hỗn hợp X theo thứ tự là A 2:1 B 1:2 C 3:1 D 1:3 Câu 22: Chất hữu X công nghiệp dùng để điều chế HCHO Chất hữu Y thủy phân môi trường axit vô thu axit Y1 làm màu nước brom và ancol Y2 hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam suốt Công thức cấu tạo X và Y theo thứ tự là A CH3OH và CH2=CH–COO–CH2–CH2–CH2OH B CH4 và HCOO–CH2–CH(OH)–CH3 C CH3OH và HCOO–CH2–CH(OH)–CH3 D CH4 và CH2=CH–COO–CH2–CH2–CH2OH Câu 23: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, thời gian thu dung dịch X Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,58m gam hỗn hợp bột kim loại và 1,12 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO, N 2O có tỉ khối H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 37,8 gam muối Cho toàn hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Thời gian điện phân là A 23160 giây B 24125 giây C 22195 giây D 28950 giây Câu 24: Để khai thác chất X mỏ X, người ta dùng thiết bị đặc biệt để nén nước siêu nóng (170 0C) vào mỏ làm X nóng chảy và đẩy lên mặt đất Sau đó, X tách khỏi các tạp chất Dung dịch Y với lượng dư tác dụng với dung dịch Ba(AlO2)2 tạo kết tủa Chất X và dung dịch Y theo thứ tự là A C và H2SO4 B S và HCl C C và HCl D S và H2SO4 (97) Câu 25: Thủy phân 17,2 gam este đơn chức A 50 gam dung dịch NaOH 28% thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu chất rắn Y và 42,4 gam chất lỏng Z Cho toàn chất lỏng Z tác dụng với lượng Na dư thu 24,64 lít H2 (đktc) Đun toàn chất rắn Y với CaO thu m gam chất khí B Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 5,60 B 4,20 C 6,00 D 4,50 Câu 26: Có các tượng mô tả sau: (1) Cho benzen vào ống nghiệm chứa tristearin, khuấy thấy tristearin tan ra, (2) Cho etanol vào ống nghiệm chứa phenol, khuấy thấy phenol tan ra, (3) Cho nước Svayde vào ống nghiệm chứa xenlulozơ, khuấy thấy xenlulozơ tan (4) Cho lòng tắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng đông tụ lại (5) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm chứa benzen thấy dung dịch Br2 bị màu nâu đỏ (6) Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm đựng nước, khuấy thấy anilin tan Số tượng mô tả đúng là A B C D Câu 27: Hòa tan 17,32 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe 3O4 và Fe(NO3)2 cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp gồm 1,04 mol HCl và 0,08 mol HNO3, đun nhẹ thu dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối H là 10,8 gồm hai khí không màu đó có khí hóa nâu ngoài không khí Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu m gam kết tủa và dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến đến khối lượng không đổi thu 20,8 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 150,32 B 151,40 C 152,48 D 153,56 Câu 28: Trong kim loại sau: Fe, Na, Al, Cr Kim loại nổ tiếp xúc với axit và kim loại khá mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng kim loại theo thứ tự là A Na và Fe B Cr và Al C Na và Al D Cr và Fe Câu 29: Thực phản ứng phản ứng đime hóa 4,16 gam axetilen thu hỗn hợp A có tỉ khối H là 20,8 Cho toàn hỗn hợp A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa vàng nhạt Giá trị m là A 9,54 B 33,54 C 19,14 D 20,76 Câu 30: Khi nói axit fomic và glixerol, kết luận nào sau đây đúng? A Cùng phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường B Cùng phản ứng với dung dịch NaOH C Cùng phản ứng với dung dịch NaHCO3 D Cùng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 Câu 31: Hòa tan 21,5 gam hỗn hợp X gồm Ba, Mg, BaO, MgO, BaCO và MgCO3 lượng dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối H là 11,5 Cho toàn dung dịch Y tác dụng với lượng dung dịch Na 2SO4 vừa đủ thu m gam kết tủa và dung dịch T Cô cạn dung dịch T tiến hành điện phân nóng chảy thu 4,928 lít khí (đktc) anot Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là A 27,96 B 23,30 C 20,97 D 25,63 Câu 32: Cho bảng giá trị độ âm điện các nguyên tố: Nguyên tố Na Ca Al Cl H N Độ âm điện 0,93 1,00 1,61 3,16 2,20 3,04 (98) Có các kết luận sau: (1) NaCl, CaCl2, AlCl3 là hợp chất ion (2) HCl, NH3 là hợp chất cộng hóa trị có phân cực (3) Cl2, H2, N2 có chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực (4) NaCl và CaCl2 có nhiệt độ nóng chảy cao HCl Số kết luận đúng là A B C D Câu 33: Hỗn hợp X gồm các ancol bền, có mạch cacbon không phân nhánh, cùng hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam suốt, có khối lượng mol phân tử nhỏ 100 đvC và đốt cháy riêng ancol thu số mol H 2O gấp 1,25 lần số mol CO Khối lượng hỗn hợp X hòa tan vừa đúng 8,82 gam Cu(OH) nhiệt độ thường là A 13,68 gam B 16,38 gam C 16,20 gam D 13,96 gam Câu 34: Có các kết luận sau polime: (1) Hầu hết các polime thể rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định (2) Bông, len, tơ tằm là tơ thiên niên (3) Polime nóng chảy tạo chất lỏng nhớt, để nguội rắn gọi là chất nhiệt dẻo (4) Polibutađien tan benzen tạo dung dịch nhớt (5) Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt dùng để dệt vải, may quần áo ấm bện thành sợi « len » đan áo rét (6) PE là chất dẻo mềm, nóng chảy trên 1100C, có tính trơ tương đối ankan mạch không nhánh, dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa, Số kết luận đúng là A B C D Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K và Ba vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch Y thu 15,2 gam chất rắn Giá trị m là A 9,95 B 9,79 C 9,72 D 9,63 Câu 36: Chất X công nghiệp thực phẩm là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp Trong công nghiệp dược phẩm dùng để pha chế thuốc Dung dịch chất Y làm đổi màu quỳ tím, đời sống muối mononatri Y dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chín hay bột ngọt) Tên X và Y theo thứ tự là A Saccarozơ và axit glutamic B Saccarozơ và lysin C Glucozơ và axit glutamic D Glucozơ và lysin Câu 37: Đun hỗn hợp CH3OH và C2H5OH với H2SO4 đặc khoảng nhiệt độ từ 100 đến 1800C thu số sản phẩm hữu tối đa là A B C D Câu 38: Hòa tan a gam Fe hạt vào cốc đựng 100 ml dung dịch H2SO4 bM (0,5 < b < 1) loãng dư nhiệt độ thường Có các yếu tố sau: (1) Thay a gam Fe hạt thành a gam Fe bột (2) Thay a gam Fe hạt thành a gam Fe dạng lá (99) (3) Thay dung dịch H2SO4 bM thành 0,5bM ml (4) Thay 100 ml dung dịch H2SO4 bM thành 200 (6) Thực nhiệt độ cao khoảng 500C (5) Thay 100 ml dung dịch H2SO4 bM thành 2bM Số yếu tố làm tốc độ phản ứng tăng lên là A B C D Câu 39: Nhiệt phân hỗn hợp X gồm Cu(NO 3)2 và AgNO3 thu m gam hỗn hợp khí A và ( m + 15,04) gam chất rắn B Hấp thụ toàn hỗn hợp khí A vào bình chứa nước đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 600 ml dung dịch D có pH = và có 0,112 lít (đktc) khí thoát khỏi bình Mặt khác lượng hỗn hợp X trên hòa tan hết vào nước thu dung dịch Y, nhúng Fe vào dung dịch Y đến phản ứng xảy hoàn toàn rút Fe cân lại thấy khối lượng Fe tăng thêm 3,84 gam so với ban đầu Hiệu suất phản ứng nhiệt phân Cu(NO 3)2 và AgNO3 theo thứ tự là A 25% và 50% B 50% và 25% C 40% và 60% D 60% và 40% Câu 40: Thực các thí nghiệm sau: (1) Cho Mg tác dụng với N2 nhiệt độ cao (2) Cho CrO3 tác dụng với S nhiệt độ thường (3) Cho Al tác dụng với Cl2 nhiệt độ thường (4) Phân hủy H2O2 với xúc tác MnO2 (5) Cho P tác dụng với Cl2 đốt nóng (6) Cho Al tác dụng với C nhiệt độ cao Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học là A B C D Câu 41: Cho 8,64 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và phenol tác dụng với lượng dung dịch Br vừa đủ thu 19,86 gam kết tủa và dung dịch Y Trung hòa dung dịch Y cần vừa đúng V ml dung dịch NaOH 0,5M Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V là A 100 B 220 C 340 D 460 Câu 42: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức A (C 5H8O2) và este nhị chức B (C6H10O4) cần vừa đúng 150 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn thu hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z gồm hai ancol no đơn chức đồng đẳng Cho toàn hỗn hợp Z tác dụng với lượng CuO (dư) nung nóng thu hỗn hợp T ( có tỉ khối so với H2 là 13,75) Cho toàn hỗn hợp T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 thu 32,4 gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp Y là A 38,84% B 48,61% C 42,19% Câu 43: Khi nói amin, kết luận nào sau đây không đúng? A Các amin có nhiệt độ sôi giảm dần và độ tan nước tăng dần theo chiều tăng phân tử khối B Khi để không khí các amin thơm bị chuyển từ không màu thành màu đen vì bị oxi hóa C Dung dịch metylamin làm quỳ tím hóa xanh và phenolphtalein hóa hồng D Anilin có tính bazơ yếu so với amoniac Câu 44: Kết luận nào sau đây không đúng? A N2, P, C và Cl2 vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa tương tác với các chất khác B Có kim loại có kiểu mạng lập phương tâm khối các kim loại: Al, Ba, Mg, Ca, Na, K và Li C Các dung dịch CH3COONa, K2CO3, Na3PO4 và Ba(OH)2 cùng cho pH > D 41,23% (100) D Al2O3, Cr(OH)3, Al(OH)3 và Al là chất lưỡng tính Câu 45: Cho m gam hỗn hợp X gồm peptit A và amino axit B ( M A > 4MB) trộn theo tỉ lệ mol 1:1 tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin và alanin Dung dịch Y phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch Z chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận nào sau đây đúng? A A có liên kết peptit B A có thành phần trăm khối lượng N là 20,29% C B có thành phần phần trăm khối lượng nitơ là 15,73% D A có liên kết peptit Câu 46: Khi cho Fe và Cr tác dụng với chất nào sau đây thì xảy phản ứng không cùng tỉ lệ số mol? A Với khí Cl2, nung nóng B Với bột S, nung nóng C Với dung dịch HCl đặc D Với dung dịch H2SO4 loãng Câu 47: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm bốn muối trung hòa vào nước thu dung dung dịch X, chia dung dịch X thành hai phần Nhỏ dung dịch NaOH từ từ vào phần thu kết tủa lớn là hai hiđroxit kim loại, lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu 24 gam oxit kim loại Phần hai tác dụng với lượng dung dịch Ba(NO3)2 vừa đủ thu kết tủa màu trắng không tan axit mạnh và dung dịch Y Cho toàn dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo 20,09 gam kết tủa màu trắng không tan các axit mạnh Mặt khác dung dịch Y làm màu vừa đúng 0,04 mol KMnO môi trường H2SO4 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị nào sau đây? A 97 B 111 C 55 D 49 Câu 48: Chia dung dịch hỗn hợp X gồm Al 2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 thành hai phần Phần hòa tan vừa đúng 2,56 gam bột Cu Phần hai tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH) 1M, khuấy thu 50,5 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ mol Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 dung dịch hỗn hợp X là A 1:1 B 1:2 C 1:3 D 1:4 Câu 49: Cho propilen tác dụng với HBr thu sản phẩm X Cho toluen tác dụng với Br bột Fe, t0 thu sản phẩm Y Thực phản ứng tách nước 2-metylbutan-2-ol thu sản phẩm Z Biết X, Y và Z là sản phẩm chính Tên X, Y và Z theo thứ tự là A 1-brompropan, 2-bromtoluen và 2-metylbut-2-en B 2-brompropan, 4-bromtoluen và 2-metylbut-1-en C 2-brompropan, 4-bromtoluen và 3-metylbut-2-en D 2-brompropan, 4-bromtoluen và 2-metylbut-2-en Câu 50: Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thời gian thu O2 và 28,33 gam chất rắn Y gồm chất Toàn hỗn hợp rắn Y tác dụng tối đa với 1,2 mol HCl đặc thu khí Cl2 và dung dịch Z Cho toàn dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO vừa đủ thu 66,01 gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng KMnO hỗn hợp X gần giá trị nào sau đây? A 40% B 70% C 50% D 60% .HẾT ĐÁP ÁN 1D 2D 3B 4B 5D 6A 7D 8C 9D 10C 11C 12A 13A 14B 15A 16C 17C 18C 19B 20D (101) 21A 22B 23A 24D 25B 26D 27A 28C 29C 30A 31B 32C 33C 34D 35A 36A 37B 38C 39A 40A 41D 42B 43B 44D 45C 46A 47B 48B 49D 50D Đề luyện thi số 23 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn mẫu cao su buna-S thì thu nước và khí cacbonic với tỷ lệ khối lượng tương ứng là 117:440 Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien: stiren loại cao su này là A 2:3 B 3:1 C 1:3 D 2:5 Câu 2: Thủy phân lượng saccarozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng và phương pháp thích hợp, tách thu m gam hỗn hợp X, chia thành hai phần Phần tác dụng với lượng H dư (Ni, t0) thu 14,56 gam sobitol Phần hai hòa tan vừa đúng 6,86 gam gam Cu(OH) nhiệt độ thường (giả thiết các monosaccarit hay đisaccarit phản ứng với Cu(OH)2 theo tỷ lệ mol tương ứng là 2:1) Hiệu suất phản ứng thủy phân saccarozơ là A 60% B 80% C 50% D 40% Câu 3: Cho 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn tác dụng với oxi thu 18,0 gam chất rắn Y Hòa tan hoàn toàn Y dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy thoát V lít khí SO (đktc) SO2 là sản phẩm khử H2SO4 Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 53,2 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V là (cho S = 32, O =16, Fe = 56, Al =27, Zn = 65) A 8,96 B 3,36 C 4,48 D 3,92 Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O (đktc), sau đó cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam Giá trị V là A 17,36 B 19,60 C 19,04 D 15,12 Câu 5: Cho buta-1,3-đien tác dụng với HBr (phản ứng theo tỉ lệ 1:1 số mol), thì số đồng phân cấu tạo tối đa có thể thu là A B C D Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% khối lượng) dung dịch chứa 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% so với lượng cần cho phản ứng), kết thúc các phản ứng thu dung dịch Y và V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3) Cho dung dịch NaOH tới dư vàoY đun nóng, không có khí thoát Giá trị V là A 0,56 B 0,448 C 1,39 D 1,12 Câu 7: Chọn nhận xét đúng các nhận xét sau: A Phản ứng C2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O là phản ứng hóa học hữu B Khi thủy phân xenlulozơ thì mạch polime giữ nguyên C Tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 là tơ nhân tạo D Cho axetilen hợp nước (ở 800C với xúc tác HgSO4/H2SO4) là phương pháp đại điều chế anđehit axetic Câu 8: Cho các chất sau đây: Na2CO3, CO2, NaF, Ba(HCO3)2, KMnO4 Số chất tác dụng với axit clohiđric là (102) A B C D Câu 9: Cho các nhận định sau: (1) Cho dầu ăn vào nước, lắc đều, sau đó thu dung dịch đồng (2) Các chất béo rắn chứa chủ yếu các gốc axit béo no (3) Triolein và phenol tác dụng với dung dịch NaOH, làm màu nước brom (4) Glucozơ và saccarozơ tham gia phản ứng tráng gương Số nhận định đúng là: A B C D Câu 10: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau : Giá trị V là A 0,1 B 0,05 C 0,2 D 0,8 C D Câu 11: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho lá sắt vào dung dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4 (2) Cho lá sắt vào dung dịch FeCl3 (3) Cho lá thép vào dung dịch CuSO4 (4) Cho lá sắt vào dung dịch CuSO4 (5) Cho lá kẽm vào dung dịch HCl Số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là A B Câu 12: Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13,8 gam Na thu 36,75 gam chất rắn Nếu cho 20,8 gam X tách nước tạo ete (với hiệu suất 100%) thì khối lượng ete thu là A 17,2 gam B 12,90 gam C 19,35 gam D 13,6 gam Câu 13: Dung dịch X gồm 0,25 mol Ba2+; 1,3 mol Na+; a mol OH– và b mol Cl– Cho 400 ml dung dịch Y (gồm H 2SO4 0,25M; HCl 0,25M và ZnSO4 1M) vào dung dịch X Sau các phản ứng kết thúc, thu kết tủa G Nung toàn G đến khối lượng không đổi thu 69,59 gam chất rắn H Giá trị b là A 0,58 1,62 B 0,18 0,58 C 1,52 0,48 D 0,18 1,22 (103) Câu 14: Ứng với công thức phân tử C 2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl? A B C D Câu 15: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu lít dung dịch Y Trộn gam hỗn hợp X và 5,4 gam bột Al cho vào nước đến phản ứng hoàn toàn có 10,304 lít khí thoát (đktc) Dung dịch Y có pH A 11 B C 10 D 12 35 17 Cl 1737Cl 1735Cl Câu 16: Nguyên tố clo có hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: chiếm 75,77% và chiếm 24,23% Trong phân tử CaCl2, % khối lượng là (biết nguyên tử khối trung bình canxi là 40) A  23,89 B  47,79 C  16,15 D  75,77 Câu 17: Hòa tan hỗn hợp X gồm x mol NaCl và y mol CuSO vào nước dung dịch Y Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp đến nước bắt đầu điện phân điện cực thì dừng lại, thể tích khí anot sinh gấp 1,5 lần thể tích khí sinh catot (các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) Quan hệ x và y là A x = 1,5y B x = 6y C y = 1,5x D y = 6x Câu 18: Nung nóng AgNO3 chất rắn X và khí Y Dẫn khí Y vào cốc nước thu dung dịch Z Cho toàn X vào Z thấy X tan phần và thoát khí NO Giả thiết các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng X không tan Z là A 30% B 40% C 20% D 25% Câu 19: Hỗn hợp X gồm anđehit Y và ankin Z (Z nhiều Y nguyên tử cacbon) Biết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng là 5,36 gam Nếu 0,1 mol hỗn hợp X thì tác dụng vừa đủ với 0,24 lít dung dịch AgNO xM NH3 dư Giá trị x là A 0,75 B C 1,5 D Câu 20: Hiđro hóa hoàn toàn anđehit acrylic lượng dư H (xúc tác Ni, nhiệt độ) thu ancol X Hòa tan hết lượng X vào 13,5 gam nước thu dung dịch Y Cho natri dư vào dung dịch Y thu 11,2 lít khí H (đktc) Nồng độ phần trăm chất X dung dịch Y là (cho Na =23, H =1, O =16, C =12) A 52,63% B 51,79.% C 81,63% D 81,12% Hết ĐÁP ÁN B 11 B D 12 A C 13 C A 14 C D 15 D A 16 B A 17 B D 18 D C 10 C 19 D 20 D (104) Đề luyện thi số 24 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Al, Mg (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2:2) Hoà tan 22,2g hỗn hợp A cần vừa đủ 950ml dung dịch HNO3 2M sau các phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X và V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm khí N2, NO, N2O, NO2 đó khí N2 và NO2 có số mol Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu 117,2 gam muối Giá trị V là: A 6,72 B 7,84 C 5,04 D 8,86 Câu 2: Hòa tan 1,632 gam Al2O3 100 ml dung dịch HCl 0,1M, H2SO4 0,5M thu dung dịch X Thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M; Ba(OH)2 0,2M vào X đến đạt lượng kết tủa lớn (m gam) thì hết V ml Giá trị V và m là: A 220 – 2,496 B 250 – 12,976 C 250 – 14,146 D 220 – 12,748 Câu 3: E là este chức, mạch hở Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH dư, đến phản ứng hoàn toàn thu ancol X và 8,6 gam hỗn hợp muối Y Tách nước từ X có thể thu propenal Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4thu axit hữu no, mạch hở, đơn chức (trong đó axit có khối lượng phân tử nhỏ là đồng phân nhau) Công thức phân tử axit có khối lượng phân tử lớn là: A C5H12O2 B C7H14O2 C C6H12O2 D C5H10O2 Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn V1 lít khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường thu dung dịch X Hấp thụ hoàn toàn V2 lít khí Cl2 vào dung dịch NaOH (đun nóng) thu dung dịch Y (Biết các thể tích khí đo cùng nhiệt độ, áp suất) Nếu khối lượng muối clorua dung dịch X, Y thì tỉ lệ V1/V2 là A 1/3 B 5/3 C 3/5 D 3/2 Câu 5: Hỗn hợp X có hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp, phân tử khối trung bình X là 31,6 Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam dung dịch (gồm nước và chất xúc tác thích hợp) thu dung dịch Y và thấy thoát V lít khí khô Z (ở đktc), phân tử khối trung bình hỗn hợp Z là 33 Biết dung dịch Y chứa anđêhit với nồng độ 1,3046% Giá trị V là: A 2,688 B 2,24 C 3,36 D 3,136 Câu 6: Hoàn tan hết m gam gồm Fe và oxit sắt (Fe xOy) 800ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 132,08 gam kết tủa Giá trị m là: A 25,6 gam B 21,5472 gam C 23,04 gam D 27,52 gam Câu 7: Có các dung dịch sau: Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4 và H3PO4 Hãy cho biết trộn các chất trên với theo đôi thì có bao nhiêu cặp xảy phản ứng A B C D Câu 8: Trong các khẳng định sau, có khẳng định đúng? (1) Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy các halogen tăng dần theo thứ tự F2, Cl2, Br2, I2 (2) Muối iot là muối ăn có trộn lượng nhỏ KI I2 (3) Cho khí clo qua dung dịch KOH đun nóng, lấy dung dịch thu trộn với kali clorua và làm lạnh, ta thu kali peclorat kết tinh (4) Khi cho F2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng lạnh, xảy phản ứng tự oxi hóa, tự khử (105) (5) Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu A B C D Câu 9: Hóa 8,64 gam hỗn hợp gồm axit no, đơn chức, mạch hở X và axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu thể tích thể tích 2,8 gam N (đo cùng điều kiện) Đốt cháy 8,64 gam hỗn hợp axit trên thu 11,44 gam CO2 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp ban đầu là : A 65,15% B 72,22% C 35,25% D 27,78% Câu 10 Phát biểu nào sau đây là sai ? A SO2 và CO2 là nguyên nhân chính gây mưa acid B Hidrazin (N2H4) là nguyên liệu dùng để chế tạo nhiên liệu cho tên lửa C Ozon là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu D Clo có thể dùng để khử trùng nước hệ thống cung cấp nước Câu 11: Cho các oxit: SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5, NO, N2O5, SO3 Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 12: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO đó oxi chiếm 22,74% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau thời gian thu chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉkhối so với hiđro là 20 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO loãng dư thu dung dịch T và 10,416 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,186m gam muối khan m có giá trị gần là: A 40 B 48 C 47 D 46 Câu 13: Cho các phát biểu sau: (1) Hồ tinh bột là hỗn hợp tinh bột và nước đun nóng (2) Thành phần chính tinh bột là amilozơ (3) Các gốc -glucozơ mạch amilopectin liên kết với bới liên kết 1,4-glicozit và 1,6-glicozit (4) Tinh bột và xenlulozơ là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh (5) Tinh bột và xenlulozơ hòa tan dung dịch H2SO4 đun nóng và tan nước svayde (6) Xenlulozơ dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat (7) Trong bột mì chứa nhiều tinh bột và bông nõn chứa nhiều xenlulozơ (8) Nhỏ vài giọt dung dịch iôt vào nhúm bông thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh (9) Sự tạo thành tinh bột cây xanh là nhờ CO2, H2O và ánh sáng mặt trời (10) Các hợp chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ chứa chức ete và ancol phân tử Số phát biểu không đúng là A B C D Câu 14: Hidrocacbon A có công thức phân tử C 6H12 tác dụng với dung dịch HBr tạo sản phẩm monobrom Số đồng phân A thỏa mãn điều kiện trên là: (106) A B C D Câu 15: Có loại oleum X đó SO3 chiếm 70% theo khối lượng.Tính khối lượng nước cần thêm vào 100 gam oleum trên để thu dung dịch đó H2SO4 chiếm 80% theo khối lượng: A 21,6 B 10,8 C 8,8 D 16,2 Câu 16: Cho 33,2 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,48mol H 2SO4 (loãng) thì thu khí NO và dung dịch B chứa muối sunfat Cô cạn B thu m gam muối khan m có giá trị gần là: A 64,4 B 75,9 C 67,8 D 65, Câu 17: Ứng với công thức phân tử C4H10On có bao nhiêu đồng phân ancol mạch cacbon không nhánh? A 13 B C 10 D Câu 18: Cho các chất sau: natri phenolat;1,2-đicloetan; benzyl bromua; phenyl clorua; alanylglixin; phenyl amoni clorua, axit axetic, ancol benzylic; vinyl axetat, secbutyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D M X Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có = 23,5 Trộn V(lít) X với V1(lít) hiđrocacbon Y 107,5 gam hỗn hợp khí Z Trộn V1(lít) X với V(lít) hiđrocacbon Y 91,25 gam hỗn hợp khí F Biết V1 – V = 11,2 (lit) (các khí đo đktc) Công thức Y là: A C3H8 B C2H6 C C3H6 D C4H8 Câu 20: Cho các chất sau: eten, xiclopropan, etilen oxit, caprolactam, vinyl xianua, stiren, toluen, propenol,axit propenoic, propenal, vinyl amin, phenol, anilin, glyxin, metyl metacrylat, vinyl axetat, vinyl clorua, axetilen, butađien, isopren Số chất không có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 21: Từ chất X phản ứng tạo C2H5OH; ngược lại, từ C2H5OH phản ứng tạo chất X Trong các chất C2H2, C2H4, C2H5COO C2H5, CH3CHO, CH3COOCH3, C2H5COONa và C2H5Cl; số chất phù hợp với X là A B C D Câu 22: Cho m gam hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit adipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu a gam muối Nếu cho m gam hỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH) vừa đủ thì thu b gam muối Biểu thức liên hệ m, a, b là: A 9m = 20 a – 11b B 3m = 22b – 19a C 8m = 19 a- 11b D m = 11b – 10a Câu 23: Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe2+ đã axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K 2Cr2O7 0,02M Để chuẩn độ K2Cr2O7dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe2+ trên dung dịch KMnO4 thì thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là: A 60 ml B 120 ml C 90 ml D 30 ml Câu 24: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa a gam CuSO có 0,448 lít khí (đo đktc) xuất anot thì ngừng điện phân và thu dung dịch X Ngâm lá sắt X, kết thúc phản ứng lấy lá sắt ra, rửa sạch, làm khô, cân lại thấy khối lượng lá sắt không thay đổi Giá trị a là A 32,2 B 51,2 C 44,8 D 12 Câu 25: Cho anđehit X tác dụng với AgNO3/dung dịch NH3 thu muối axit cacboxylic Y Hiđro hóa hoàn toàn X thu ancol Z Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu este G có công thức phân tử là C6H10O2 Vậy anđehit X là: (107) A O=CH-CH=0 B CH3CH=0 C CH3CH2CH=0 D CH2=CH-CH=O - HẾT ĐÁP ÁN 1) C 2) B 3) D 4) B 5) A 11) C 12) C 13) C 14) B 15) B 21) B 22) B 23) C 24) B 25) D 6) C 16) C 7) B 17) D 8) A 18) A 9) D 10) B 19) D 20) D Đề luyện thi số 25 Biết nguyên tử khối các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Khi có 10 phân tử KMnO4 phản ứng thì số nguyên tử cacbon bị oxi hóa là A B C D.10 Câu 2: Trong các thí nghiệm sau: (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng (9) Nhiệt phân Cu(NO3)2 (8) Cho khí F2 vào nước nóng (10) Sục khí Clo vào dung dịch NaOH Số thí nghiệm tạo đơn chất là A B C D Câu 3: Cho gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu dạng bột vào 500ml dung dịch AgNO 0,38M khuấy kĩ hỗn hợp Sau các phản ứng xảy hoàn toàn lọc, rửa kết tủa thu dung dịch X và m gam chất rắn B Thêm lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, lọc rửa kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi chất rắn C có khối lượng 7,6 gam Giá trị lớn m là: A 21,44 C 22,20 B 21,80 D 22,50 Câu 4: X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2 Trộn 200ml dung dịch X với 300ml dung dịch Y thu 8,55 gam kết tủa Trộn 200ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y thu 12,045 gam kết tủa Nồng độ mol/l dung dịch X là A 0,075M B 0,100M C 0.150M D 0.050M Câu 5: Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhôm dung dịch chứa HCl và HNO thu 3,36 lít hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, dung dịch còn lại chứa muối cation Al 3+ Đem toàn lượng hỗn hợp khí Y (108) trộn với lít oxi thu 3,688 lít hỗn hợp gồm khí Biết thể tích các khí đo đktc và khối lượng hỗn hợp khí Y nhỏ gam Tìm m A 9,72 gam B 8,10 gam C 3,24 gam D 4,05 gam Câu 6: Cho các phát biểu sau: Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr Photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO42- CrO3 là oxit axit Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành muối Cr3+ Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 7: Cho 11,2 gam Fe vào 300 ml dung dịch chứa (HNO 0,5M và HCl 2M) thu khí NO và dung dịch X Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch KMnO4/H2SO4 loãng Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Tính khối lượng KMnO4 đã bị khử A 4,71 gam B 23,70 gam C 18,96 gam D 20,14 gam Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam Cô cạn dung dịch Y thu 122,3 gam hỗn hợp muối Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng A 0,4 mol B 1,4 mol C 1,9 mol D 1,5 mol Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 4,92 gam hỗn hợp A gồm (Al, Fe) 390ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch B Thêm 800 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B thu kết tủa C, lọc kết tủa C, rửa sấy khô nung không khí đến khối lượng không đổi, thu 7,5 gam chất rắn Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp A có giá trị gần với giá trị nào sau đây? A 85,6 % B 65,8% C 20,8% D 16,5% Câu 10: Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO 50,4%, sau kim loại tan hết thu dung dịch X và V lit (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2) Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y và dung dịch Z Lọc lấy Y nung không khí đến khối lượng không đổi thu 16,0 gam chất rắn Cô cạn dung dịch Z chất rắn T Nung T đến khối lượng không đổi thu 41,05 gam chất rắn Biết các phản ứng xảy hoàn toàn Nồng độ % Fe(NO 3)3 X là A 13,56% B 20,20% C 40,69% D 12,20% Câu 11: Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO 0,45 M và H2SO4 1M thu dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất) Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam bột sắt và thu V lít khí Các khí đo đktc và NO là sản phẩm khử N +5 các thí nghiệm trên Giá trị m và V là A 24,64 gam và 6,272 lít B 20,16 gam và 4,48 lít C 24,64 gam và 4,48 lít D 20,16 gam và 6,272 lít (109) Câu 12: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu muối và ancol Y Đun nóng Y với H 2SO4 đặc 1700C (H = 100%) thu 0,015 mol anken Z Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên cho toàn sản phẩm cháy qua b ình đựng CaO dư thấy khối lượng bình tăng 7,75 gam Công thức phân tử chất có phân tử khối lớn hỗn hợp X là A C4H8O2 B C5H10O2 C C3H6O3 D C4H10O2 Câu 13: Khi thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ các -amino axit có nhóm -NH2 và nhóm -COOH) dung dịch KOH (dư 15% so với lượng cần phản ứng), cô cạn dung dịch thu hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 253,1 gam Số liên kết peptit X là A 10 B 15 C 16 D Câu 14: Khi thủy phân không hoàn toàn peptit X (M X = 293) thu hai peptit Y và Z Biết 0,472 gam Y phản ứng vừa đủ với 18 ml dung dịch HCl 0,222 M đun nóng và 0,666 gam Z phản ứng vừa đủ với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng Biết thủy phân hoàn toàn X thu hỗn hợp amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin Công thức cấu tạo X là A Ala-Phe-Gly B Gly-Phe-Ala-Gly C Ala-Phe-Gly-Ala D Gly- Ala-Phe Câu 15: Cho các phát biểu sau: * Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử * Phenol không tham gia phản ứng * Nitro benzen phản ứng với HNO3 bốc khói (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen * Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch phức có màu xanh tím * Trong công nghiệp, axeton và phenol sản xuất từ cumen * Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin là các chất khí điều kiện thường * Trùng ngưng vinyl clorua thu poli(vinylclorua) Số phát biểu đúng là A B C D Câu 16: Hòa tan 6,85 gam kim loại kiềm thổ M vào 100 gam nước thu 100 ml dung dịch A (d = 1,0675 gam/ml) Đốt cháy 0,92 gam chất hữu X thu CO và 0,72 gam nước Cho toàn lượng CO thu vào 100 ml dung dịch A trên, thu 5,91 gam kết tủa Biết các phản ứng xảy hoàn toàn, công thức phân tử X là : A C3H8O2 B C7H8 C C4H8O3 D C6H6 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 5,52 gam chất X thu hỗn hợp khí và A gồm CO2, HCl, H2O và N2 Cho phần A chậm qua dung dịch Ca(OH) dư thấy có 6,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 1,82 gam và có 0,112 lít khí không bị hấp thụ Phần còn lại A cho lội chậm qua dung dịch AgNO HNO3 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 2,66 gam và có 5,74 gam kết tủa Biết các phản ứng xẩy hoàn toàn Phân tử khối X có giá trị gần với giá trị nào sau đây? A 172,0 B 188,0 C 182,0 D 175,5 ĐÁP ÁN 1 C D C A C B B C B 10 A (110) 11 A 12 B 13 B THÁI NGUYÊN ĐẤY 14 A 15 C 16 B 17 C 18 19 20 (111) (112)
- Xem thêm -

Xem thêm: May de haytong hop lai thui, May de haytong hop lai thui