0

lich su 9

119 0 0
  • lich su 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:26

Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kØ thuËt lÇn II ph¸t triÓn nh vò b·o - Phần lịch sử Việt Nam: Cung cấp cho học sinh những hiểu biết về hoạt động của Nguyễn ái Quốc đến với CN Mác Lê- Nin làm chu[r] (1)KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y bé m«n LÞch sö N¨m häc 2013-2014 ============ KÕ ho¹ch chung I.§Æc ®iÓm t×nh h×nh 1- ThuËn lîi: - Đa số học sinh ngoan có ý thức học tập tốt - Cơ sở vật chất nhà trờng tơng đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh qu¸ tr×nh tiÕp nhËn kiÕn thøc - Về phía BGH nhà trơng đã có quan tâm đạo sâu sát - Về phía gia đình học sinh: đã quan tâm nhiều đến việc học tập các em - Đa số học sinh có đầy đủ sách vở, đồ dùng dạy học 2- Khã kh¨n: - Tuy đã là học sinh cuối cấp nhng còn số học sinh ý thức tự giác cha cao.Học đối phó, học vẹt , không hiểu bài - Häc sinh bÞ ph©n t¸n ë nhiÒu th«n, khã cã ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc nhãm, häc ë nhµ II ChØ tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn 1- Chỉ tiêu phấn đấu : Giái Kh¸ TB YÕu M«n Líp TS % SL % SL % SL % SL LÞch sö Céng 2- BiÖn ph¸p thùc hiÖn: a §èi víi gi¸o viªn: - Có đầy đủ SGK, SGV, Tài liệu tham khảo - Nắm vững đặc trng môn, kiến thức trọng tâm bài, chơng> Từ đó đề kế hoạch, phơng pháp giảng day phù hợp với đối tợng học sinh - Luôn nêu cao tinh thần học hỏi, tự bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiÖp vô - Phải thực nghiêm túc các quy định chuyên môn dạy Đúng, đủ nội dung chơng trình, thờng xuyên dự để rút kinh nghiệm, tìm phơng pháp giảng dạy cã hiÖu qu¶ cao - Thờng xuyên kiểm tra, đánh giá học sinh nhiều cách khác - Có kế hoạch bồi dỡng, phụ đạo nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn b §èi víi häc sinh: - Phải nhận thức rõ tầm quan trọng môn từ đó nêu cao ý thức tự giác học tập Tự đề kế hoạch, phơng pháp học tập cách chủ động, tích cực - Học sinh phải có đầy đủ SGK, Vở ghi, bài tập - Tổ chức học sinh học nhóm, bố trí cán lớp, học sinh khá, giỏi vào các nhóm để đạt hiệu học nhóm cao - Phát động thi đua các tổ nhóm Từ đó có hình thức tuyên dơng khen thởng, phª b×nh kÞp thêi d Néi dung kÕ ho¹ch I) Môc tiªu chung: 1- VÒ kiÕn thøc: - Nắm đợc nét kiến thức bản, hệ thống lịch sử giới từ sau chiến tranh thé giới thứ II và lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh giới I đến năm 2000 Cô thÓ lµ: - PhÇn lÞch sö thÕ giíi: Cung cÊp cho HS hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi bÞ ph©n chia thµnh phe: TBCN và XHCN siêu cờng Mĩ và Liên Xô đứng đầu phe Sau (2) chiến tranh phong trào giải phóg dân tộc lên cao , hầu hết các nớc thuộc địa châu á, Phi, Mĩ La Tinh giành đợc độc lập, hệ thống thuộc địa CNĐQ bị tan rã Mèi quan hÖ quèc tÕ " TrËt tù thÕ giíi cùc" vµ tõ n¨m 1991 ®ang qu¸ tr×nh h×nh thµnh "trËt tù thÕ giíi míi" Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kØ thuËt lÇn II ph¸t triÓn nh vò b·o - Phần lịch sử Việt Nam: Cung cấp cho học sinh hiểu biết hoạt động Nguyễn ái Quốc đến với CN Mác Lê- Nin làm chuyển biết phong trào yêu nớc Việt Nam sang lập trờng vô sản- Về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân sới lãnh đạo Đảng đã giành đợc thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nớc VNDCCH, còn là thắng lợi đấu tranh cách m¹ng 30 n¨m ( 1945- 1975) nhân dân chống đế quốc lớn mạnh giải phóng dân tộc bảo vệ vững Tổ quốc và bớc đa đất nớc quá độ lên CNXH 2- T tëng: - Bồi dỡng cho học sinh lòng yêu nớc, yêu độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hơng, đất nớc Niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng và thắng lợi công đổi đất nớc 3- KÜ n¨ng: - Rèn luyện cho HS kĩ sử dụng SGK, tranh ảnh, lợc đồ, sơ đồ Rèn luyện cho các em số thao tác t nh: Phân tích, so sánh , nhận định, đánh giá kiện, tợng Rèn luyện phong cách học tập chủ động, sáng tạo Rèn luyện kĩ quan sát hình ảnh từ đó biết rút kết luận II ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh liªn quan - Bản đồ liên quan - T liÖu liªn quan - M¸y chiÕu III: Điều kiện đảm bảo kế hoạch - 100% Học sinh có ghi chép SGK, sách bài tập, sách tham khảo liên quan - Phòng giáo dục, ban giám hiệu nhà trườngcần có hướng dẫn đạo cụ thể chương trình lịch sử phần địa phương, ngoại khóa (nội dung, đồ dùng cung cấp thêm, tài liệu chuyên môn, sách tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy.) - Chuyên môn cần hỗ trợ, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí phục vụ tốt cho việc dạy học, cụ thể: Làm đồ dùng, đồ, lược đồ, sơ đồ, la bàn, mô hình - (3) Ngµy so¹n:18/8/2013 Ngµy d¹y: 21/8/2013 Phần lịch sử giới đại từ năm 1945 đến nay KÕ ho¹ch phÇn mét: A.Ph©n phèi ch¬ng tr×nh: PhÇn nµy cã ch¬ng 15tiÕt B.Mục đích yêu cầu: -Cho học sinh năm đợc biến đổi lịch sử giới từ năm 1945 đến Những nớc lớn có ảnh hởng lớn đến lịch sử giới -Thấy đợc tơng quan lịch sử dân tộc và lịch sử giới Quyết tâm học tập rèn luyện góp phần đa đất nớc sánh vai với các cờng quốc trên giới -Rèn luyện kĩ nhận xét, phân tích, đánh giá, so sánh, đối chiếu, rút bài học Sử dụng tranh ảnh , trình bày đồ, lợc đồ C ChuÈn bÞ: -Tranh ¶nh liªn quan -Lợc đồ liên quan Ch¬ng I Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ¢u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai KÕ ho¹ch ch¬ng: A.Ph©n phèi ch¬ng tr×nh: Chơng này có bài đợc chia làm tiết B Mục đích yêu cầu: - Thấy đợc vai trò to lơn Liên Xô các nớc Đông Âu và hệ thống XHCN trªn thÕ giíi -Học sinh nhận thức đợc đời hệ thống XHCN với vai trò Liên Xô đã trở thành chỗ dựa lớn với các nớc thuộc địa và phụ thuộc trên giới đó cã ViÖt nam - Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá, nhận xét, rút kết luận Quan sát tranh ảnh, đọc đồ C ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh liªn quan - Lợc đồ Liên Xô - Lợc đồ các nớc Đông Âu - Lợc đồ các nớc SNG (4) Tiết Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: Nắm sau tổn thất nặng nề Liên Xô chiến tranh giới lần thứ hai, nhân dân liên Xô đã nhanh chóng khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng sở vật chất cho CNXH và đã đạt thành tựu to lớn kinh tế và khoa học kĩ thuật Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ nhận định đánh giá kiện lịch sử Tư tưởng: - Thấy thành tựu to lớn công xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh giới thứ hai B Chuẩn bị - Bài soạn, SGK - Bản đồ Châu Âu B Tiến trình dạy học: Ổn định: Bài cũ: kiểm tra chuẩn bị HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GV: Treo đồ Châu Âu, yêu cầu HS quan sát, xác định vị trí Liên Xô trên đồ? ? Sau chiến tranh giới thứ hai, Liên Xô gặp phải khó khăn gì? * ? Những tổn thất đó Liên Xô đã làm cho kinh tế Liên Xô đã để lại hậu gì? ? Trong hoàn cảnh đó Nhà nước Liên Xô phải làm gì? ? Em hãy cho biết thành tựu kinh tế Liên Xô giai đoạn 1945-1950? ? Liên Xô đã đạt thành tựu gì khoa học kĩ thuật giai đoạn này? * ? Tại việc chế tạo thành công bom NỘI DUNG I- Liên Xô 1- Công khôi phục kinh tế sau chiến tranh * Khó Khăn: - Hơn 27 triệu người chết, 1.710 thành phố bị tàn phá, vạn làng mạc bị phá huỷ -> Nhà nước Liên Xô phải khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh * Thành tựu: - Kinh tế: + Hoàn thành kế hoạch năm (1946-1950) trước thời hạn tháng + Năm 1950, công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp vượt trước chiến tranh + Hơn 6.000 nhà máy khôi phục và xây dựng - Khoa học kĩ thuật: (5) nguyên tử mang lại ý nghĩa lớn cho + Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công Liên Xô? bom nguyên tử, phá vỡ độc quyền hạt nhân Mĩ 2- Tiếp tục công xây dựng sở vật ? Em hãy sau hoàn thành việc khôi chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội ( từ phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến năm 1950 đến đầu năm 70 tranh Liên Xô đã làm gì? kỉ XX) * Quá trình: ? Liên Xô xây dựng sở vật chất –kĩ - Thực loạt các kế hoạch dài hạn thuật nào? với phương hướng: + Ưu tiên phát triển cộng nghiệp nặng ? Phương hướng chính các kế + Thâm canh nôn nghiệp hoạch này là gì? + Đẩy mạnh tiến khoa học kĩ thuật ? Em hãy cho biết quá trình xây * Thành tựu: dựng sở vật chất kì thuật Liên Xô đã - Kinh tế: đạt thành tựu gì kinh tế? + Tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành cường ? Khoa học kĩ thuật Liên Xô quốc công nghiệp đứng thứ trên giới thời kì này đã đạt thành tựu - Khoa học kĩ thuật: gì? + Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ * ? Những thành công chinh phục vũ + Năm 1961, đưa người vào vũ trụ trụ mang lại ý nghĩa gì? - Chính sách đối ngoại: + Hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất các ? Nêu Chính sách đối ngoại Liên nước Xô thời kì này là gì? + ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên giới * ? Những chính sách đó đã mang lại ý -> Là chỗ dựa vững cho cách mạng nghĩa gì cho hoà bình giới? giới D Cñng cè: Em h·y cho biÕt sù t¨ng trëng vÒ kinh tÕ cña Liªn X« tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thứ hai đến năm 1950? Qua thành tựu mà Liên Xô đạt theo em thành tựu nào mang lại ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao? E Dặn dò: - HS häc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK (5) - ChuÈn bÞ tiÕt sau: Liªn X« vµ §«ng ¢u (T) + ThÇy: Bµi so¹n, SGK + Trß: SGK, vë ghi, so¹n bµi F Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n:26/8/2013 Ngµy d¹y:28/8/2013 Tiết (6) Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX (TIẾP THEO) A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nắm hoàn cảnh và quá trình đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt thành tựu to lớn - Sự hình thành hệ thống XHCN trên giới Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ nhận định đánh giá kiện lịch sử Tư tưởng: - Thấy thành tựu to lớn nhân dân Đông Âu công xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước này đã có biến đổi sâu sắc Liên Xô và các nước Đông Âu đã hình thành hệ thống giới mới, hệ thống xã hội chủ nghĩa B Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Bản đồ các nước Đông Âu C Nội dung tiến trình: Ổn định: Bài cũ: Em hãy nêu thành tựu mà Liên Xô đạt công khôi phục kinh tế sau chiến tranh? Theo em thành tựu nào mang lại ý nghĩa to lớn nhất? Vì sao? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV: Treo đồ các nước Đông Âu, yêu cầu HS quan sát, xác định vị trí các nước này trên đồ II Đông Âu: Sự đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: - Hồng quân Liên Xô phối hợp giúp đỡ ? Trước chiến tranh giới thức hai các nhân dân Đông Âu khởi nghĩa giành chính quyền nước Đông Âu này nào? - Một loạt các nước nhân dân Đông Âu ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đời - Thành tựu: đời nào? + Xây dựng máy chính quyền DCND ? Em hãy kể tên các nước đó? ? Hãy nêu tình hình cụ thể nước + Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp Đức? + Thực các quyền tự dân chủ (7) ? Để vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu đã làm gì? ? Em hãy cho biết Sau hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu đã làm gì? nhân dân 2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX) - Nhiệm vụ: + Xóa bỏ bóc lột giai cấp tư sản, đưa nông dân vào làm ăn tập thể + Tiến hành công nghiệp hóa XHCN + Xây dựng sở vật chất cho CNXH - Thành tựu: + Đông Âu trở thành nước côngnông nghiệp + Bộ mặt kinh tế, xã hội đã thay đổi và sâu sắc ? Nhiệm vụ giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội Đông Âu là gì? ? Thành tựu mà nhân dân Đông Âu đạt quá trình tiến hành xây dựng CNXH là gì? * ? Em hãy lấy ví dụ minh hoạ? * ? Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công xây dựng CNXH, mối quan hệ các nước này đòi hỏi gì? D Củng cố: Em hãy điền tên các nước Đông Âu thành lập nhà nước dân chủ nhân dân tương ứng với mốc thời gian đây; a- .: Tháng năm 1944 b- .: Tháng năm 1945 c- .: Tháng năm 1945 d- .: Tháng năm 1946 e- : Tháng 12 năm 1945 Hệ thống xã hội chủ nghĩa đời và đạt thành tựu gì? E Dặn dò: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (8) - Chuẩn bị tiết sau: Liên Xô và Đông Âu từ năm 70 + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y Ngày soạn: 2/9/2013 Ngày dạy: 4/9/2013 Tiết Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: (8) - Nắm quá trình khủng hoảng và ta rã chế độ XHCN Liên Xô và Đông Âu (từ năm 70 đến đầu năm 90 kỉ XX) Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ nhận định đánh giá kiện lịch sử Tư tưởng: - Thấy khó khăn, phức tạp, thiếu sót, sai lầm công xây dựng CNXH Liên Xô và Đông Âu - Thấy khủng hoảng, tan Liên Xô và Đông Âu ảnh hưởng tới Việt Nam, chúng ta đã vượt qua khủng hoảng đó, - Có lòng tin tưởng vào đường Đảng ta đã chọn, lên chủ nghĩa xã hội… B Chuẩn bị - Bài soạn, SGK - Bản đồ Châu Âu - Bản đồ giới C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy nêu nhiệm vụ và thành tựu mà Đông Âu đã đạt quá trình xay dựng chủ nghĩa xã hội? Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành nào? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG I- Sự khủng hoảng và tan rã GV: Treo lược đồ các nước SNG để HS Liên bang Xô Viết: thấy rõ Liên Xô cũ tách thành cộng - Nguyên nhân: đồng các quốc gia độc lập + Năm 1973, khủng hoảng kinh tế * ? Với khủng hoảng kinh tế thới giới bùng nổ giới 1973, đòi hỏi các nước phải làm + Trong hoàn cảnh đó, Liên Xô không tiến hành cải cách kinh tế, chính trị , xã gì? hội để khắc phục khó khăn ? Trong bối cảnh lịch sử đó, Ban lãnh + Đầu năm 80 kỉ XX, tình hình Liên Xô càng khó khăn sản đạo Liên Xô đã làm gì? xuất và đời sống ? Tới đầu năm 80 kỉ XX, - Diễn biến:3-1985, Gooc-ba-chốp đã đề đường lối cải tổ tình hình Liên Xô nào? * Nội dung cải tổ: ? Quá trình cải tổ Liên Xô diễn - Kinh tế: chưa thực + Chính trị:Tập trung quyền lực vào tổng nào? thống, thực đa nguyên chính trị Xóa bỏ lãnh đạo độc quyền Đảng cộng ? Cải tổ đưa nhằm mục đích gì? sản * Hậu quả: ? Nội dung cải tổ là gì? - Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng (9) * ? Hậu công cải tổ Liên hoảng và rối loạn Xô là gì? - Mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ - 19-8-1991, đảo chính lật đổ Gooc? Khắc phục công cải tổ ba-chốp không thành, gây hậu Gooc-ba-chốp, Đảng và nhà nước Xô nghiệm trọng Viết đã làm gì? + Đảng cộng sản Liên Xô bị đình hoạt động ? Hậu đảo chính đó là gì? + 21-12-1991, 11 nước cộng hòa li khai hình thành các quốc gia độc lập SNG -> Liên Xô bị sụp đổ sau 74 năm tồn II- Cuộc khủng hoảng và tan rã chế độ xã hội chủnghĩa các nước Đông Âu: GV: Dùng đồ các nước Đông Âu * Quá trình khủng hoảng: giới thiệu các nước Đông Âu - Từ cuối năm 70 kỉ XX, các nước Đông Âu khủng hoảng kinh tế, * ? Cũng Liên Xô, các nước Đông chính trị gay gắt Âu lâm vào khủng hoảng Vậy biểu + Sản xuất giảm sút khủng hoảng đó + Nợ nước ngoài tăng nào? + Đình công biểu tính kéo dài + Chính phủ đàn áp quần chúng đấu tranh - Từ cuối 1988, khủng hoảng lên tới ? Quá trình khủng hoảng các nước đỉnh cao Đông Âu diễn nào? + Bắt đầu từ ba Lan sau lan nhanh khắp Đông Âu + Mũi nhọn công vào Đảng cộng sản * Hậu quả: * ? Hậu khủng hoảng - Đảng cộng sản các nước Đông Âu các nước Đông Âu là gì? quyền lãnh đạo - Thực đa nguyên chính trị * ? Sự sụp đổ các nước Đông Âu đã - 1989 chế độ XHCN sụp đổ hầu hết các ảnh hưởng tới giới nào? nước Đông Âu - Tuyên bố từ bỏ CNXH và chủ nghĩa Mác-Lênin -> Năm 1991, hệ thống các nước XHCN bị tan rã và sụp đổ D Củng cố: Em hãy cho biết kiện nào đã diễn Liên Xô tương ứng với mốc thời gian đây; a/19-8-1991………………………… b/21-12-1991……………………… c/25-12-1991……………………… (10) * Đáp án: a-> Đảo chính lật đổ Gooc-ba-chốp; b-> Giải tán liên bang Xô Viết c->Chế độ XHCN Liên Xô chấm dứt Sự sụp đổ liên bang Xô Viết ảnh hưởng nào đến giới? E Dặn dò: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (8) - Chuẩn bị tiết sau: Quá trình phát triển phong trào giải phóng + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: 9/9/2013 Ngày dạy:11/9/2013 Chương II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY KẾ HOẠCH CHƯƠNG: A Mục đích yêu cầu: - Những nét chính các nước Á-Phi-La từ sau chiến tranh giới thứ hai đến - Kĩ quan sát, đánh giá, nhận xét, phân tích rút kết luận - Cho học sinh nhận thức đoàn kết các nước các châu lục này Trân trọng và phát huy truyền thống đó B Chẩn bị: - Máy chiếu - Bản đồ, lược đồ liên quan - Tranh ảnh liên quan Tiết Bài 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN Rà CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA (11) A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nắm quá trình giải phóng dân tộc và tan rã hệ thống thuộc địa châu Á, Phi và Mĩ La-tinh Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử và kĩ sử dụng đồ Tư tưởng:- Thấy quá trình đấu tranh kiên cường, anh dũng để giải phóng dân tộc nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh B Chuẩn bị:- Bản đồ giới C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ:Em hãy nêu quá trình khủng hoảng và sụp đổ XHCN Liên Xô? Tại XHCN Liên Xô sụp đổ kéo theo sụp đổ Đông Âu? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ ? Em hãy trình phong trào đấu I- Giai đoạn từ năm 1945 đến tranh giải phóng dân tộc các năm 60 kỉ XX nước châu Á từ 1945 đến * Châu Á: năm 60 kỉ XX? - Các nước tuyên bố giành độc lập ? Phong trào đấu tranh giành độc + Inđônêxia: 17-8-1945 lập các nước châu Phi và Mĩ + Việt Nam: 2-9-1945 La-tinh nào? + Lào: 12-10-1945 * ? Tại năm 1960 coi * Châu Phi, Mĩ La-tinh: là “Năm Châu Phi”? - 1960, 17 nước châu phi giành độc lập (Năm GV: Yêu cầu HS xác định trên châu Phi) lược đồ các nước giành độc lập - 1959, Cu Ba tuyên bố độc lập ? Em hãy trình bày phong trào -> Đến năm 60 kỉ XX, hệ thống đấu tranh giải phóng dân tộc trên thuộc địa chủ nghĩa đế quốc bị sụp giới giai đoạn này? đổ ? Cụ thể là nước nào? II- Giai đoạn từ năm 60 đến * ? Trong thời gian này chủ năm 70 kỉ XX nghĩa thực dân còn tồn - Nhân dân số nước châu Phi giành độc lập hình thức nào? thoát khỏi ách thống trị Bồ Đào Nha GV: Treo đồ giới, + Ghinêbitxao: 9.1974 trên đồ nước mà chế độ + MôDămBich: 6.1975 phân biệt chủng tộc tồn + Ănggôla: 11-1975 ? Em hãy trình bày phong trào III- Giai đoạn từ năm 70 đến đấu tranh giải phóng dân tộc trên năm 90 kỉ XX: giới giai đoạn này?(Y-TB) - Trong thời kì này chủ nghĩa thực dân còn ? Sau giành độc lập, tồn hình thức chủ nghĩa phan biệt chủng nhiệm vụ các Á, Phi, Mi La-tinh tộc Apácthai là gì?(Y-TB) - Các nước miền Nam châu Phi giành độc lập ? Trong nhiệm vụ đó theo - Nhiệm vụ giai đoạn này: em nhiệm vụ nào + Củng cố độc lập, xây dựng và phát triển (12) là vấn đề nan giải với các nước đất nước này? (K-G) + Khắc phục đói nghèo D Củng cố: Em hãy lập bảng niên biểu các kiện quan trọng liên quan đến phong trào giải phóng: Mốc thời gian Sự kiện E Dặn dò: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (14) - Chuẩn bị tiết sau: Các nước châu Á + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn:15/9/2012 Ngày dạy: Tiết Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nắm nét khái quát tình hình ác nước châu Á Sự đời nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và các giai đoạn phát triển nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ sau năm 1949 đến Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử và kĩ sử dụng đồ Thái độ:Có tinh thần đoàn kết quốc tê, đoàn kết với các nước khu vực để cùng xây dựng xã hội giàu đẹp, công bằng, dân chủ và văn minh B Chuẩn bị - Bài soạn, SGK - Bản đồ châu Á C Nội dung tiến trình dạy học: Ổn định:9A( ) 9B( ).9C( ) Bài cũ: Nêu giai đoạn chính lịch sử Á, Phi, La từ 1945 đến nay? (13) Quá trình tiêu diệt chủ nghĩa APACTHAI các nước Châu Phi diễn nào? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ GV: Chia nhóm, yêu cầu I- Tình hình chung HS thảo luận (3 nhóm) Giai đoạn 1945-1950 Giai đoạn nửa sau kỉ XX Thành tựu châu Á từ 1945-nay Nhóm 1: Phong trào đấu - Phong trào đấu tranh dấy lên khắp châu Á tranh giải phóng dân tộc - Cuối năm 50 kỉ XX phần lớn các nước các nước châu Á sau đã giành độc lập: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ,, năm 1945 diễn - Tình hình châu Á không ổn định nào? diễn nhiều chiến tranh xâm lược các Nhóm 2: Từ nửa sau kỉ nước đế Quốc - Đạt tăng trưởng nhanh XX đến tình hình châu chóng kinh tế: Nhật Bản, hàn Quốc, Trung Quốc Á nào? * Ấn Độ: Nhóm 3: Từ năm 1945 đến - Sau dành độc lập Ấn Độ đã vươn lên nhanh chóng: các nước châu Á đã đạt + Thực nhiều kế hoạch dài hạn thành tựu gì? + Thực cách mạng xanh nên đã tự túc lương ? Tình hình phát triển thực Ấn Độ từ sau năm 1945 + Công nghệ thông tin phát triển mạnh vươn lên thành đến nào? cường quốc công nghệ phần mền, hạt nhana và vũ trụ * ? Tại Ấn Độ đạt II- Trung Quốc: thành tựu kì diệu 1- Sự đời nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đó? - 1-10-1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đời ? Em hãy trình bày - Ý nghĩa: đời nước Cộng hòa + Kết thúc ách thống trị 100 năm đế quốc và nhân dân Trung Hoa? hàng ngàn năm chế độ phong kiến * ? Nước Cộng hòa nhân + Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên dân Trung Hoa đời có ý độc lập tự nghĩa gì? + Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã nối liền từ Âu sang Á ? Sau đời nhiệm vụ 2- Công cải cách mở cửa (1978 nước Cộng hòa nhân ->nay) dân Trung Hoa là gì? - 12-1978, Trung quốc đề ờng lối đổi ? Nội dung đổi - Nội dung: Trung Quốc là gì? + Xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc + Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm ? Thành tựu mà Trung + Thực cải cách mở cửa, đại hóa đất nước Quốc đạt thời kì - Thành tựu: đổi là gì? + Kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân cải thiện ? Quan hệ đối ngoại - Đối ngoại: Trung Quốc thời kì này + Mở rộng quan hệ hợp tác trên giới nào? -> Trung Quốc là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào (14) * ? Hãy nêu hiểu bậc giới biết em mối quan hệ Trung Quốc và Việt Nam? D Củng cố: Bài tập: Em hãy nêu các giai đoạn chính Trung Quốc từ năm 1945 đến nay? Tại Trung Quốc rơi vào thời kì biến động? E - Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (14) - Chuẩn bị tiết sau: Các nước Đông Nam Á F Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y Ngày soạn:22/9/2012 Ngày dạy: Tiết Bài 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nắm tình các nước Đông Nam Á, trước và sau năm 1945 Sự đời hiệp hội các nước Đông Nam Á-ASEAN Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử và kĩ sử dụng đồ Thái độ:- Có lòng tự hào thành tựu mà nhân dân các nước Đông Nam Á đã đạt B Chuẩn bị: - Lược đồ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc - Lược đồ các nước Đông Nam Á C Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Em hãy cho biết sau đời nhiệm vụ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là gì? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG I- Tình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ? Khu vực ĐNA có bao nhiêu 1- Đông Nam Á trước năm 1945: nước đó là nước nào? - ĐNA gồm có 11 nước - Hầu hết là thuộc địa đế quốc trừ Thái Lan ? Trước năm 1945, tình hình các 2- Đông Nam Á sau năm 1945: nước ĐNA nào? - Sau chiến tranh giới thứ hai loạt các nước ĐNA nối dậy đấu tranh giành độc lập: (15) * ? Vì ĐNA là đối tượng xâm Việt Nam, Inđônêxia lược đế quốc thực dân? - Giữa năm 50 kỉ XX, tình hình ĐNA căng thẳng ? Em hãy cho biết tình hình ĐNA + Tháng năm 1954 khôi quân ĐNA thành sau năm 1945? lập (SEATO) ? Em hãy kể tên số nước -> Từ năm 50 kỉ XX các giành độc lập thời kì này? nước ĐNA có phân hóa đường lối đối * ? Sau giành độc lập tình ngoại hình số nước khu vực II- Sự đời tổ chức ASEAN này nào? - Sau giành độc lập số nước ĐNA có ? Từ năm 50 nhu cầu hợp tác, phát triển kỉ XX tình hình ĐNA - 8/8/1967 ASEAN đời gồm nước: nào? Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và ? Tổ chức ASEAN đời xingapo hoàn cảnh nào? - Mục tiêu hoạt động: * ? Mục tiêu hoạt động + Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua hợp tác ASEAN là gì? các nước * ? Nguyên tắc quan - Nguyên tắc hoạt động: hệ ASEAN là gì? + Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ? Quan hệ Việt Nam với không can thiệp vào nội ASEAN là gì? III- Từ “ASEAN 6” phát triển thành ? Nửa cuối kỉ XX kinh tế “ASEAN 10” ASEAN nào? - 1967 ASEAN đời với nước GV: Chia nhóm yêu cầu HS thảo - 1984 Bru-nây là thành viên thứ luận ( Nhóm bàn) - 1995 Việt Nam là thành viên thứ ? Sự phát triển tổ chức - 1997 Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN ASEAN diễn nào? - 1999 Cam-pu-chua trở thaàn thành viên thứ ? Hoạt động chủ yếu ASEAN 10 là gì? - Hoạt động chủ yếu: Hợp tác kinh tế, xây dựng ? Những hoạt động cụ thể ĐNA hòa bình, ổn định và phát triển ASEAN năm 90 đã > Lịch sử ĐNA bước sang thời kì có nét gì mới? D Củng cố, dặn dò: Em hãy cho biết biến đổi quan trọng các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai đến này là gì? Làm bài tập: Em hãy lập bảng thống kê khu vực ĐNA theo mẫu sau: Tên nước Tên thủ đô Năm giành độc lập E Hướng dẫn: (16) - Chuẩn bị tiết sau: Các nước châu Phi + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài E Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc Ngày soạn: 6/10/2012 Ngày dạy: Tiết Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI A Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức: - Nắm tình hình chung các nước châu Phi từ sau chiến tranh giới thứ hai đến - Thấy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế, xã hội các nước này Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử và kĩ sử dụng đồ Thái độ: - Có tinh thần đoàn kết với nhân dân các nước B Chuẩn bị: - Kiến thức chuẩn; Bài soạn, SGK - Bản đồ các nước Châu Phi - Tranh chân dung Nen-xơn Man-đê-la C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Em hãy cho biết khu vực ĐNA gồm có bao nhiêu nước, đó là nước nào? Tình hình các nước ĐNA trước và su năm 1945 nào? 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV: Dùng đồ giới thiệu cho HS vài I Tình hình chung: nét khái quát các nước Châu Phi: - Sau chiến tranh giới thứ hai, hệ Diện tích, dân số, tài nguyên thống thuộc địa Châu Phi tan rã Các nước Châu Phu giành độc lập ? Em hãy cho biết phong trào đấu tranh + 18-6-1953: Ai Cập giành độc lập giải phóng dân tộc các nước Châu +1960, 17 nước Châu Phi giành độc lập Phi? - Sau giành độc lập, các nước Châu * ? Tại năm 1960 gọi là “Năm Phi bắt tay vào xây dựng đất nước (17) Châu Phi”? - Tuy Châu Phi đạt nhiều thành tựu Nhưng Châu Phi nằm tình trạng ? Em hãy kể tên số nước có phong đói nghèo, lạc hậu, nghèo nàn, bệnh tật trào giải phóng phát triển? - Hiện Châu Phi đã tích cực tìm kiếm giải pháp để thoát khỏi nghèo nàn, ? Em hãy cho biết sau giành độc lập xung đột: các nước Châu Phi đã làm gì? + Tổ chức thống Châu Phi (AU) * ? Ngoài tình trạng nghèo nàn, lạc hậu thành lập thì Châu Phi còn gặp II Cộng hòa Nam Phi khó khăn gì? - Nằm cực Nam Châu Phi ? Hiện giúp đỡ cộng - Năm 1662 là thuộc địa Hà lan đồng quốc tế, Châu Phi khắc phục dói - Đầu kỉ XIX là thuộc địa Anh nghèo và xung đột sắc tộc nào? - 1961, Công hòa nam Phi đời - Sau giành độc lập Châu Phi bị ? Em hãy trình bày vài nét Cộng hòa thực dân thi hành chính sách phân biệt Nam Phi trước giành độc lập? chủng tộc ? Chế độ phân biệt chủng tộc diễn - Dưới lãnh đạo “Đại hội dân tộc Công Hòa Nam Phi trpng thời gian bao Phi” người da đen đáu tranh kiên trì lâu? chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ? Cuộc đấu tranh chống chế độ phân Apácthai biệt chủng tộc Cộng hòa Nam Phi 1993, chế độ phân biệt chủng tộc diễn nào? xóa bỏ * ? Nen-xơn Man-đê-la lên làm tổng - 4.1994, Nen-xơn Man-đê-la bầu thống có ý nghĩa gì? làm tổng thống Cộng Hòa Nam Phi ? Hiện Cộng hòa Nam Phi phát - Hiện Nam Phi là nước có thu nhập triển nào? trung bình trên giới D Củng cố: * Bài tập: Em hãy điền thời gian ứng với kiện sau: Mốc thời gian Sự kiện Cuộc binh biến lật đổ chế độ quân chủ Ai Cập Cộng hòa Ai Cập thành lập Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân An-giê-ri Liên bang Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh và đổi tê n thành Cộng hòa Nam Phi E Hướng dẫn nhà: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (14) - Chuẩn bị tiết sau: Các nước Mĩ La-Tinh F Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (18) Ngày soạn:14/10/2012 Ngày dạy: Tiết Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nắm nét khái quát tình hình Mĩ La-Tinh sau chiến tranh giới thứ hai đến Thấy đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Cu Ba mà thành tựu mà nhân dân Cu Ba đã đạt từ sau chiến tranh giới thứ hai đến Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử và kĩ sử dụng đồ Thái độ: - Có tinh thần đoàn kết hữu nghị và tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhân dân nước Việt Nam và Cu Ba B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu để dạy máy chiếu C Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Em hãy cho biết tình hình các nước Châu Phi nào? Trình bày quá trình đấu tranh chống chế độ Apacthai Nam Phi? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG * ? Em hãy cho biết so với các nước I- Những nét chung: châu Á, châu Phi thì các nước Mĩ La- - Từ thập niên đầu kỉ XIX đã tinh có gì khác biệt? có nhiều nước giành độc lập: Braxin; Pêru ? Em hãy kể tên số nước giành độc - Sau chiến tranh giới thứ hai cách lập từ kỉ XIX? mạng Mĩ La-tinh biến chuyển mạnh mẽ ? Sau thoát khỏi ách thống trị, các - Kết quả: Chính quyền dân tộc dân chủ nước Mĩ La-tinh rơi vào tình trạng nhân dân thiết lập nhiều nước: Chi nào? Lê; Ni-ca-ra-goa * ? Em hãy cho biết từ sau chiến tranh - Thành tựu: Củng cố độc lập chủ quyền, giới thứ hai tình hình cách mạng Mĩ dân chủ hóa chính trị, cải cách kinh tế La-tinh nào? - Từ đầu năm 90 kỉ XX * ? Cách mạng Mĩ La-tinh chuyển biến tình hình kinh tế, chính trị nhiều nước mạnh đã đem lại kết gì? Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn II- Cu Ba-Hòn đảo anh hùng: ? Em hãy kể tên các nước chế độ độc tài - Nằm vùng biển Caribe, rộng 111.000 thân Mĩ sụp đổ vào thời kì này? km2, với 11,3 triệu người ? Em hãy trình bày thay đổi - Sau chiến tranh giới thứ hai, nhân Chi-Lê và Ni-ca-ra-goa thời kì (19) này? ? Trong công xây dựng đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã đạt thành tựu gì? ? Em biết gì đất nước Cu Ba? ? Sau chiến tranh giới thứ hai tình hình Cu Ba nào? ? Không cam chịu chế độ độc tài thâm Mĩ nhân dân Cu Ba đã làm gì? ? Vậy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Cu Ba diễn nào? * ? Sau giành độc lập Cu Ba đã làm gì để thiết lập chế độ mới? ? Em hãy trình bày thành tựu mà Cu ba đạt công xây dựng đất nước? * ? Em hãy trình bày hiểu biết mình mối quan hệ Cu Ba với Việt Nam? dân Cu Ba lại chịu chế độ độc tài thân Mĩ - Nhận dân Cu Ba đã đứng lên đấu tranh, phong trào đấu tranh phát triển mạnh - Dưới lãnh đạo Phi đen Ca-xtơ-rô ngày 1-1-1959 chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ Cách mạng nhana dân Cu ba thắng lợi - Sau cách mạng thành công Cu Ba tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp - 4.1961, Cu Ba tiến lên CNXH - Thành tựu: + Xây dựngcông nghiệp cấu hợp lí + Nông nghiệp đa dạng + Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển - Hiện Cu Ba kiên trì với đường mình đã chọn đó là CNXH D Củng cố: Em hãy điền thời gian ứng với kiện sau: Mốc thời gian Sự kiện Tướng Ba-ti-xta làm dảo chính thiết lập chế độ độc tài quân Các niên đưới lãnh đạo Phi-đen Ca-xtơrô tiến công pháo đài Môn-ca-đa Các chiến sĩ cách mạng từ Mê-hi-cô Cu Ba Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ E - Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (14) - Chuẩn bị tiết sau: Kiểm tra tiết F Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn:21/10/2012 Ngày dạy: Tiết KIỂM TRA TIẾT A Mục đích yêu cầu: a- Kiến thức: - Kiểm tra nhận thức kiến thức lịch sử học sinh từ tiết đến tiết (20) b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ hệ thống hóa Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra c- Thái độ: - Có ý thức tích cực, chủ động, tự giác kiểm tra B- tiÕn tr×nh bµi d¹y ổn định: 9A: Bµi míi 9B: 9C: §Ò ch½n: Ma trận đề chẵn: Tên chủ đề ( néi dung, ch¬ng) NhËn biªt Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 70 kỉ XX Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Các nước Nêu quá Châu Á trình thành lập và thành tựu sau 10 năm đổi Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Các nước Trình bày Mĩ diễn biến La-tinh cách mạng Cu-ba Sè C©u 1/2 Sè ®iÓm 2/4 Tû lÖ Tæng Sè 1+1/2 C©u Tæng Sè 50% ®iÓm Tû lÖ Th«ng hiÓu VËn dông Cấp độ thấp Céng Cấp độ cao Phân tích thành tựu công nghiệp và khoa học-kĩ thuật Sè C©u: Sè ®iÓm: Tû lÖ: 30% Sè C©u: Sè ®iÓm: Tû lÖ: 30% Vai trò Phi-đen với Cu-ba 1/2 2/4 30% 1/2 20% Sè C©u: Sè ®iÓm: Tû lÖ: 40% Sè C©u: Sè ®iÓm: 10 Tû lÖ: 100% (21) ĐỀ CHẴN: Câu (3đ) Phân tích thành tựu phát triển công nghiệp và khoa học kĩ thuật Liên Xô từ năm 1950 đến năm 70 kỉ XX? Câu (3đ) Trình bày quá trình thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa? Nêu thành tựu đạt sau mười năm xây dựng chế độ Trung Quốc? Câu (3đ) Em hãy cho biết sau chiến tranh giới thứ hai đến tình hình Cu Ba nào? Nêu công lao Phi đen cách mạng Cu-ba? ĐÁP ÁN ĐỀ CHẴN: Câu (3 điểm): - Công nghiệp: Là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên giới (sau Mĩ) Chiếm 20% sản lượng công nghiệp toàn giới (0,5) - Khoa học kĩ thuật: Thu nhiều thắng lợi rực rỡ(0,5) +Năm 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ(0,5) + Năm 1961, là nước đầu tiên phóng tàu “Phương Đông” bay vòng quanh trái đất (0,5) + Đầu năm 70 Liên Xô đạt cân sức mạnh quân nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng (0,5) - Liên Xô là chỗ dựa vững cho phpng trào cách mạng và hòa bình giới (0,5) Câu (3điểm): - Quá trình thành lập: (2đ) + 1945 kháng chiến chống Nhật thắng lợi(0,5) + 1946-1949: Cuộc nội chiến Đảng cộng sản và Quốc dân Đảng bùng nổ(0,5) + Được ủng hộ nhân dân, Đảng cộng sản giành thắng lợi(0,5) + 1/10/1949: Tại quảng trường Thiên An Môn( Bắc Kinh) Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa (0,5) - Thành tựu: điểm + Hoàn thành kế hoạch năm, mặt đất nước thay đổi(0,5) + Tích cực củng cố hòa bình và đẩy mạnh cách mạng giới (0,5) Câu ( 4điểm): - Sau chiến tranh giới thứ hai, nhân dân Cu Ba lại chịu chế độ độc tài thân Mĩ(0,5) - Nhận dân Cu Ba đã đứng lên đấu tranh, phong trào đấu tranh phát triển mạnh(0,5) - Dưới lãnh đạo Phi đen Ca-xtơ-rô ngày 1-1-1959 chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ Cách mạng nhân dân Cu ba thắng lợi (0,5) - Sau cách mạng thành công Cu Ba tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp (0,5) (22) - 4.1961, Cu Ba tiến lên CNXH, Cu Ba kiên trì với đường mình đã chọn đó là XHCN(0,5) - Công lao Phi-đen: + Giải phóng nhân dân Cu-ba khỏi chế độ độc tài thân Mĩ(0,5) + Đưa Cu-ba tiến lên xây dựng chế độ XHCN, chế độ mang lại lợi ích cho nhân dân(0,5) + Tranh thủ ủng hộ và giúp đỡ các nước anh em và bạn bè quốc tế, vượt qua bao vây và cấm vận Mĩ để đưa đất nước phát triển mạnh Ngày càng có vị trí cao trên trường quốc tế (0,5) §Ò Lẻ: Ma trận đề lẻ: Tên chủ đề ( néi dung, ch¬ng) NhËn biªt Các nước Châu Phi Céng Cấp độ cao Phân tích quá trình khủng hoảng đến dẫn tan rã liên bang Xô viết Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ VËn dông Cấp độ thấp Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 70 đến đầu năm 90 kỉ XX Các nước Đông Nam Á Th«ng hiÓu Sè C©u: Sè ®iÓm: Tû lÖ: 30% Trình bày hoàn cảnh thành lập, nguyên tắc hoạt động ASEAN Kể tên số quốc gia tiêu biểu Nêu quá trình tiêu diệt chế độ phân biệt chủng tộc Sè C©u: Sè ®iÓm: Tû lÖ: 30% Chứng minh sau chiến tranh giới thứ hai đến châu Phi tình (23) Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Tæng Sè C©u Tæng Sè ®iÓm Tû lÖ trạng đói nghèo, lạc hậu 1/2 2/4 1/2 2/4 1+1/2 50% 30% 1/2 20% Sè C©u: Sè ®iÓm: Tû lÖ: 30% Sè C©u: Sè ®iÓm: 10 Tû lÖ: 100% ĐỀ LẺ Câu (3đ) Phân tích quá trình khủng hoảng và tan rã liên bang Xô Viết? Câu (3đ) Trình bày hoàn cảnh đời, nguyên tắc hoạt động tổ chức ASEAN? Kể tên nước khu vực có kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất? Câu (4đ) Tại sau chiến tranh giới thứ hai đến Châu Phi là châu lục luôn tình trạng đói nghèo và lạc hậu? Trình bày quá trình tiêu diệt chế độ APACTHAI Nam Phi? ĐÁP ÁN ĐỀ LẺ: Câu (3Đ) - 1973 khủng hoảng dầu mỏ lan sang kinh tế, chính trị Ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn giới (0,5) - Trước tình hình đó ban lãnh đạo Liên Xô không cải cách mà tệ nạn tham nhũng, quan liêu hoành hành Khiến đất nước cacngf rối ren (0,5) - 3/1985: Gooc-ba-chốp lên nắm chính quyền và tiến hành cải cách(0,5) - Cuộc cải cách mang nhiều sai lầm nên đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng Một số phần tử phản động kích động nhân dân dậy chống chính quền Chính phủ không thể kiểm soát tình hình (0,5) - 19/8/1991: Một số nhà lãnh đạo Đảng lật đổ Gooc-ba-chốp thất bại Đảng cộng sản bị cấm hoạt động(0,5) - 25/12/1991: Gooc-ba-chốp từ chức, chế độ XHCN chấm dứt (0,5) Câu (3đ) - Hoàn cảnh đời: + Nhằm giúp đỡ phát triển kinh tế, xã hội (0,25) + Hạn chế ảnh hưởng các cường quốc bên ngoài(0,25) + 8/8/1967: Hiệp hội các quốc gia ĐNA đời (ASEAN) (0,5) - Nguyên tắc hoạt động: + Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội nhau(0,5) + Giải các tranh chấp biện pháp hoà bình(0,5) + Hợp tác phát triển có kết quả(0,25) (24) - Các nước có kinh tế tăng trưởng mạnh: + Xin-ga-po: Mệnh danh là “Con rồng Châu Á” (0,25) + Ma-lai-xi-a(0,25) + Thái Lan(0,25) Câu (4Đ) - Châu Phi là châu lục đói nghèo, lạc hậu: + Các xung đột nội chiến đẫm máu mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc thường xuyên diễn ra(0,5) + Nợ nần chồng chất(0,25) + Tài nguyên khoáng sản bị các nước đế quốc khai thác cạn kiệt(0,25) - Quá trình tiêu diệt chế độ APACTHAI: + Trong kỉ chính quyền thực dân da trắng thực chế độ phân biệt chủng tộc với người dân Nam Phi: (0,5) * Ban hành 70 đạo luật phân biệt chủng tộc(0,5) * Không có quyền tự dân chủ, sống khu biệt lập với người da trắng (0,5) + Dưới lãnh đạo tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” lãnh tụ vĩ đại Nen-xơn Man-đê-la đứng đầu Người dân Nam Phi đấu tranh anh dũng, không mệt mỏi(0,5) + 1993: Chính quyền da trắng tuyên bố xoả bỏ chế độ APACTHAI (0,5) + 4/1994: Nen-xơn Man-đê-la trúng cử tổng thống đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc bị tiêu diệt hoàn toàn (0,5) C.Củng cố: - GV: Nhận xét kiểm tra + Ưu điểm: + Nhược điểm: D Hướng dẫn học bài: - HS học bài, ôn lại kiến thức đã học - Chuẩn bị tiết sau: Nước Mĩ + Thầy: Bài soạn, SGK, tài liệu nước Mĩ + Trò: SGK, ghi, soạn bài E Rút kinh nghiệm: (25) Ngày soạn:27/10/2012 Ngày dạy: Chương III MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Kế hoạch chương: A Mục đích yêu cầu: - Những nét chính các nước này sau chiến tranh giới thứ hai đến - Phân tích phát triển mạnh mẽ kinh tế các nước này - Những điểm chung chính sách đối nội, đối ngoại các nước này - Thông cảm với nhân dân lao động - Kĩ quan sát, đánh giá, phân tích, rut sra kết luận B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu để dạy máy chiếu - Bản đồ liên quan - Tranh ảnh liên quan Tiết 10 Bài 8: A Mục đích yêu cầu: NƯỚC MĨ Kiến thức: - Nắm tình hình nước Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai: Mĩ vươn lên trở thành nước tư giàu mạnh kinh tế, khoa học, kĩ thuật và quân giới tư chủ nghĩa - Chính sách đối nội, đối ngoại Mĩ: Đối nội phản động còn đối ngoại là bành trướng, xâm lược (26) Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử Tư tưởng: - Thấy rõ thực chất chính sách đối nội, đối ngoại Mĩ Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ kiến phản đối mưu đồ “diễn biến hòa bình” bá quyền Mĩ B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu để dạy máy chiếu C Nội dung tiến trình: Ổn định:9A( ).9B( Bài cũ: Lồng vào bài ).9C( Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ) NỘI DUNG I- Tình hình kinh tế nước Mĩ sau GV: Dùng đổ Châu Mĩ giới thiệu chiến tranh giới thứ hai: cho HS vài nét khái quát Nước Mĩ: ? Bước khỏi chiến tranh giới thứ a) Từ 1945-1972 hai, Mĩ đã thu lợi nhuận - Sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ thu 114 tỉ USD lợi nhuận gì? - Mĩ trở thành nước tư giàu mạnh ? Với lợi nhuận thu thì giới + Mĩ xa chiến trường, không bị chiến Mĩ trở thành nước nào? tranh tàn phá * ? Vì mà Mĩ lại thu nhiều lợi + Mĩ thừa hưởng thành tựu khoa học kĩ thuật giới nhuận vây? + Thu hút nhân tài ? Kinh tế Mĩ sau chiến tranh giới b) Từ 1973 đến nay: thứ hai phát triểu nhày vọt điều đó - Từ thập niên tiếp sau, đứng đầu giới nhiều mặt kinh tế biểu nào? không giữ ưu tuyệt đối ? Từ thập niên sau, kinh tế Mĩ * Nguyên nhân kinh tế Mĩ suy giảm: - Xảy nhiều khủng hoảng, suy nào? ? Biểu kinh tế Mĩ suy giảm là thoái - Bị Nhật Bản và Tây Âu cạnh tranh, vượt gì? * ? Nguyên nhân nào dẫn đến kinh qua - Nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt màu tế Mĩ bị suy giảm? da ? Sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ có đảng cầm quyền? ? Để phục vụ mưu đồ bá chủ giới, Mĩ đã thi hành chính sách đối nội nào? II Chính sách đối nội và đối ngoại Mĩ sau chiến tranh: - Chính trị: Do hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa thay cầm quyền Mĩ * Đối nội: (27) * ? Với chính sách đối ngoại giới cầm quyền Mĩ, thì nhân dân Mĩ có thái độ gì? ? Chính sách đối ngoại Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai là gì? ? Dựa vào tăng trưởng kinh tế, từ 1991 đến 2000 giới cầm quyền Mĩ đã thực chính sách đối ngoại nào? ? Hiện Mĩ tiếp tục gây chiến với số nước: I-Rắc; Ap-gani-xtan và thời gian gần đây kinh tế Mĩ bị khủng hoảng, đất nước Mĩ có nhiều biến động - Ban hành loạt đạo luật phản động: + Cấm Đảng cộng sản hoạt động + Đàn áp phong trào công nhân, + Loại bỏ người tiến khỏi chính phủ + Thực phân biệt chủng tộc -> Nhân dân mĩ đã đứng lên đấu tranh * Đối ngoại: - Mĩ đề “Chiến lược toàn cầu” nhằm: + Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa + Làm bá chủ giới + Thành lập các khối quân gây chiến tranh - Từ 1991 đến 2000, Mĩ xác lập giới “đơn cực” để chi phối và khống chế giới D Củng cố Em hãy nêu các nguyên nhân làm cho kinh tế Mĩ suy giảm? Tại Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa hoc-kĩ thuật? Phân tích chính sách đối nội và đối ngoại Mĩ? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (35) - Chuẩn bị tiết sau: Nhật Bản + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (28) Ngày soạn:3/11/2012 Ngày dạy: Tiết 11 Bài A Mục đích yêu cầu: NHẬT BẢN Kiến thức: - Nắm tình hình nước Nhật sau chiến tranh giới thứ hai: Nhật là nước phát xít bại trận, kinh tế bị tàn phá nặng nề, sau chiến tranh đã vươn lên đứng thứ hai trên giới sau Mĩ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử Thái độ: - Thấy rõ sau chiến tranh giới thứ hai, Nhật đã cải cách dân chủ và vay vốn nước ngoài để khôi phục và phát triển kinh tế B Chuẩn bị: -Kiến thức chuẩn; Bài soạn, SGK - Bản đồ châu Á - Tranh ảnh, bảng phụ C Nội dung tiến trình: 1.Ổn định:9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Trình bày tình hình nước Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG CHÍNH TRÒ GV: Dùng đổ Châu Á giới thiệu cho HS vài nét khái quát Nhật Bản: ? Khi chiến tranh giới thứ hai kết thúc, Nhật là nước nào? * Để thoát khỏi tình trạng khó khăn, giới cầm quyền Nhật đã làm gì? ? Em hãy nêu cải cách dân chủ Nhật thời kì I- Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh: - Sau chiến tranh Nhật là nước bại trận, bị Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản + Nhật hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nề + Nạn thất nghiệp nghiêm trọng, thiếu lương thực, thực phẩm - Những cải cách dân chủ: + Ban hành Hiến pháp, cải cách ruộng đất + Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt - Ý nghĩa: Những cải cách dân chủ là nhân tố quan trọng giúp Nhật vươn lên mặt (29) đó? * Những cải cách dân chủ Nhật lúc đó có ý nghĩa nào nước Nhật? ? Nhật Bản khôi phục kinh tế là dựa trên điều kiện nào? ? Em hãy nêu thành tựu mà Nhật đạt năm 50-70 kỉ XX? GV: Chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận (nhóm bàn) ? Em hãy cho biết Nhật phát triển nhanh chóng là dựa trên nguyên nhân nào? * Tuy phát triển Nhật gặp phải khó khăn hạn chế, hạn chế Nhật là gì? * Từ thập niên 90 kỉ XX trở lại đây kinh tế Nhật nào? * Biểu suy thoái kinh tế Nhật là gì? ? Sau chiến tranh giới thứ hai chính sách đối ngoại Nhật là gì? * Trình bày hiểu biết em mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam? II- Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh: * Điều kiện + Do Mĩ tiến hành chíên tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam đã cho Nhật đơn đặt hàng “khổng lồ” * Thành tựu: + Tổng sản phẩm quốc dân và tổng thu nhập bình quân đứng thứ hai giới sau Mĩ + Công nghiệp tăng trưởng nhanh + Nông nghiệp: Tự túc lương thực, đánh cá đứng thứ hai trên giới * Nguyên nhân phát triển: - Áp dụng thành cách mạng khoa học kĩ thuật - Lợi dụng vốn đầu tư nước ngoài - Hệ thống quản lí hiệu - Nhà nước đề chiến lược phát triển động - Người lao động đào tạo chu đáo - Dân tộc Nhật có truyền thống tự lực, tự cường * Hạn chế: - Nhật nghèo tài nguyên, quyên liệu phải nhập - Nhật bị Mĩ và Tây Âu cạnh tranh * Kinh tê Nhật từ 1990-> nay: - Kinh tế Nhật lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài III- Chính sách đối nội và đối ngoại Nhật sau chiến tranh: * Đối ngoại: - Ngay sau chiến tranh Nhật hoàn toàn thuộc Mĩ - Nhiều thập niên qua, Nhật thực chính sách đối ngoại mềm mỏng, đặc biệt là kinh tế đối ngoại D Củng cố: Em hãy cho biết sau chiến tranh giới thứ hai Nhật là nước nào? Hiện Nhật là nước nào? E Hướng dẫn học bài - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: Các nước Tây Âu + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F.Rút kinh nghiệm: - Thời gian dành cho toàn bài và hoạt động - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc (30) Ngày soạn:10/11/2012 Ngày dạy: Tiết 12 Bài 10 CÁC NƯỚC TÂY ÂU A Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Nắm nét khái quaát các nước tây Ây từ sau chiến tranh giới thứ hai đến - Thấy mối quan hệ liên kết khu vực các nước Tây Âu Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ phân tích, khái quát tổng hợp các kiện lịch sử Thái độ: - Thấy rõ nguyên nhândẫn đến liên kết khu vực các nước Tây Âu, quan hệ Việt Nam với nước này B Chuẩn bị: - Kiến thức chuẩn: Bài soạn, SGK - Bản đồ châu Âu C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ).9C( ) 2.Bài cũ: Hãy nêu tình hình Nhật Bản sau chiến tranh? Em hãy cho biết để thoát khỏi khó khăn Nhật Bản đã đề cải cách dân chủ nào? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV: Dùng đổ Châu Âu giới thiệu cho HS vài nét khái quát các nước tây Âu ? Hãy nêu tình hình các nước Tây Âu sau chiến tranh? ? Em hãy lấy ví dụ cụ thể để chứng minh? ? Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh các nước Tây Âu đã làm gì? * ? Sau kế hoạch Macsan thì mối quan hệ Mĩ và Tây Âu nào? ? Do đã củng cố lực sau nhận viên trợ, giới cầm quyền Tây Âu có chính sách đối nội I- Tình hình chung: - Trong chiến tranh giới thứ hai nhiều nước Tây Âu bị phát xít chiếm đóng và tàn phá nặng nề - Khi chiến tranh kết thúc, các nước bị mắc nợ - Để khôi phục kinh tế, năm 1948 có 16 nước Tây Âu nhận viện trợ Mĩ theo kế hoạch Macsan - Sau kế hoạch Macsan, các nước Tây Âu lệ thuộc vào Mĩ - Đối nội: Các nước tây Âu tìm cách thu hẹp quyền tự dân chủ, xóa bỏ các cải cách tiến - Đối ngoại: Tiến hành xâm lược để khôi phục địa vị thống trị các nước thuộc địa trước đây - Trong thời kì chiến tranh lạnh, các nước (31) nào? Tây Âu nhập khối NATO Mĩ lập ra> tình hình Châu Âu trở nên căng thẳng ? Về đối ngoại, sau chiến tranh * Nước Đức: các nước Tây Âu đã làm gì? - Sau chiến tranh bị chia thành nước + Cộng hòa liên bàn Đức (Tây Đức) * ? Em hãy lấy ví dụ việc các nước + Cộng hòa dân chủ Đức (Đông Đức) Tây Âu tiến hành xâm lược thuộc địa để -> 3/10/1990, hai nước Đức thống củng cố lực? thành Cộng hòa liên bang Đức II- Sự liên kết lhu vực: * ? Kết quá trình khôi phục lại - Sau đã khôi phục kinh tế các địa vị thống trị các nước Tây Âu nước tây Âu đã có nhu cầu liên kết kinh tế nào? các nước khu vực * Nguyên nhân: ? Trong thời kì chiến tranh lạnh các - Có chung văn minh nước Tây Âu đã làm gì? - Có mối quan hệ mật thiết ? Tình hình nước Đức sau chiến tranh - Muốn thoát khỏi lệ thuộc Mĩ giới thứ hai nào -> Cần thiết phải liên kết khu vực ? Khi kinh tế các nước Tây Âu đã * Quá trình liên kết khôi phục, xu hương - 4/1951, quá trình liên kết bắt đầu bật Tây âu, đó là xu hương gì? ngành than, thép ? Nguyên nhân dẫ đến liên kết khu - 3/1957, các nước thành lập cộng đồng vực các nước Tây Âu là gì? lượng nguyên tử châu Âu, cộng ? Sự liên kết khu vực các nước đồng kinh tế châu Âu Tây Âu diễn nào? - 7/1967, liên kết khu vực diễn khắp ? Em hãy cho biết nội dung Hộ nghị Tây Âu (EC) Ma-a-xtơ-rich( hà Lan) là gì? - 12/1991, đổi tên thành liên minh châu * ? Hiện liên minh châu Âu EU là Âu (EU) khu vực nào? - Hiện EU là trung tâm kinh tế lớn giới D Củng cố: Nêu tình hình Châu Âu sau chiến tranh? Yêu cầu HS lên xác định trên đồ Châu Âu nước đàu tiên gia nhập liên minh châu âu EU? E Dặn dò: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 17/11/2012 Ngày dạy: Chương IV: QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 13 Bài 11 TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH (32) 1- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm hình thành trật tự giới “Trật tự hai cực I-an-ta” Hiểu rõ đời tổ chức Liên hợp quốc và tình trạng chiến tranh lanh trên giới b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát tổng hợp các kiện lịch sử cThái độ: - Thấy rõ tình hình giới nửa sau kỉ XX 2- Chuẩn bị: a- Giáo viên: - Bài soạn, SGK b- Học sinh: - SGK, ghi 3- Tiến trình dạy học: a Ổn định: b Bài cũ: Trình bày quá trình đời liên minh Châu Âu (EU)? c- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG I- Sự hình thành trật tự giới mới: ? Hội nghị I-an-ta triệu tập - Hội nghị triệu tập vào giai đoạn hoàn cảnh nào? cuối chiến tranh giới thứ hai - Hội nghị I-an-ta triệu tập Liên GV: Giải thích cho HS rõ khái niệm Xô từ ngày 4->11/2/1945 “Trật tự giới hai cực” - Nội dung: Hội nghị thông qua các định quan trọng việc phân chia khu ? Hội nghị I-an-ta có bao nhiêu nước vực ảnh hưởng hai cường quốc Liên tham gia? Xô và Mĩ -> Trật tự hai cực I-an-ta hình thành ? Nội dung chủ yếu hội nghị là gì? Liên Xô và Mĩ đứng đầu cực II- Sự thành lập Liên Hợp Quốc ? Em hãy cho biết cụ thể khu - Hội nghị I-an-ta đã định thành lập vực ảnh hưởng Liên Xô và Mĩ? Liên Hợp Quốc - Nhiệm vụ chính Liên Hợp Quốc là + Duy trì hòa bình và an ninh giới * ? Hệ Hội nghị I-an-ta là gì? + Thúc đẩy quan hệ hợp tác các nước, trên sở tôn trọng chủ quyền bình đẳng các quốc gia ? Liên Hợp Quốc đời hoàn - Vai trò: cảnh nào? + Duy trì hòa bình và an ninh giới - Việt nam gia nhập LHQ từ tháng năm 1977 III- Chiến tranh lạnh: ? Nhiệm vụ chủ yếu Liên Hợp (33) Quốc là gì? ? Hiện Tổng thư kí LHQ là ai? Là người nước nào? * ? Từ đời đến nay, vai trò to lớn Liên Hợp Quốc là gì? ? Em hãy cho biết Mĩ đề “ Chiến tranh lạnh” hoàn cảnh nào? GV: Chia nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận ( nhóm) Nhóm 1+3: Em hãy nêu biểu tình trạng chiến tranh lạnh”? Nhóm 2+4: Hậu “chiến tranh lạnh” là gì? * ? Em hãy nêu xu hướng biến chuyển giới thời kì sau “chiến tranh lạnh”? ? Nhìn chung, xu thế giới là gì? - Sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ và Liên Xô đối đầu - Biểu hiện: + Mĩ và các nước đế quốc tăng cường chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân + Tiến hành nhiều chiến tranh đàn áp + Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tăng cường ngân sách quốc phòng, củng cố khả phong thủ - Hậu quả: + Thế giới giới luôn tình trạng căng thẳng (nguy chiến tranh) + Các cường quốc tốn nhiều tiền vào chế tạo vũ khí huỷ diệt + Xây dựng hàng ngàn quân + Hàng tỉ người còn bị đói nghèo bệnh dịch IV- Thế giới sau “chiến tranh lạnh” - Hòa hoãn và hoà dịu quan hệ quốc tế - Thế giới tiến tới xác lập “thế giới đa cực” - Các nước sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm - Từ đầu năm 90, nhiều khu vực xảy xung đột nội chiến - Xu chung giới là: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế D- Củng cố: * Bài tập: Em hãy nêu nhiệm vụ chính Liên Hợp Quốc? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (34) Ngày soạn: 25/11/2012 Ngày giảng: CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY ( Chương này có 01 bài) TIẾT 14 BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KY THUẬT A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức Hiểu nguồn gốc, thành tựu chủ yếu, ý nghĩa lịch sửvà tác động cách mạng khoa học kỹ thuật diễn từ sau chiến tranh giới thứ hai Tư tưởng (35) - Giúp học sinh nhận rõ ý chí vươn lên không ngừng , cố gắng không mệt mỏi, phát triển không giới hạncủa trí tuệ ngườinhằm phục vụ sống ngày đòi hỏi cao ngườiqua các hệ - Giáo dục học sinh ý chí chăm học tập, có ý chí hoài bão vươn lên chiếm lĩnh thành tựukhoa học đáp ứng nhu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Kỹ Rèn kỹ tư phân tích so sánh đối chiếu B CHUẨN BỊ Giáo án, SGK, Một số tranh ảnh các thành tựu KHKTcũng công cụ sản xuất mới, nguồn lượng mới, vật liệ ,chinh phục vũ trụ… C Nội dung tiến trình: Ổn định lớp:9A( ).9B( ).9C( ) Kiểm tra bài cũ: Trình bày trật tự cực I-an-ta? Nêu các xu hướng phát triển giới nay? Bài mới: Hoạt động GV - HS Nội dung chính I/ Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật ? Hãy cho biết thành tựu cách mạngKHKT? Khoa học - Những thành tựu lĩnh vực khoa học bản: toán, lí ,hoá sinh ? Con người đã phát minh Công cụ sản xuất công cụ sản xuất nào? - Chế tạo máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động * ? Em hãy cho biết nguồn Nguồn lượng lượngmới người đã tạo - Tìm lượng nguyên tử, lượng để phục vụ đời sống cách mặt trời, lượng gió, lượng thủy mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai? triều Sáng chế vật liệu ? Con người đã sáng tạo - Sáng chế chất Pô Li Me (Chất dẻo) có độ bền vật liệu chủ yếu nào? và sức chịu nhiệt cao Cách mạng xanh nông nghiệp: ? Em hãy trình bày “ cách - Tiến hành giới hóa , điện khí hóa, hóa học mạng xanh”? hóa và lai tạo nhiều giống Trong giao thông vận tải ,chinh phục vũ ? Những thành tựu GTVT? trụ: chinh phục vũ trụ? - Chế tạo máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa chạy tốc độ cao * ? Em hãy nêu ý nghĩa - chế tạo các phương tiện thông tin liên lạc, cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ phát sóng vô tuyến qua vệ tinh hai? II/ Ý nghĩavà tác động cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai (36) ? Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật - Mang lại tiến phi thường, thành có tác động gì đến đời sốngcủa tựu kì diệuvà thay đổi ngườivà sản xuất? sốngcon người, nâng cao mức sốngvà chất lượng sống ? Gợi ý: tiêu cực? tích cực? - Tác động: - tích cực - tiêu cực D Củng cố : - Những thàh tựu chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai? - Chúng ta đã thừa hưởng gì cách mạng khoa học kĩ thuật lần đem lại? E- Hướng dẫn nhà: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: Tổng kết lichj sử giới từ năm 1945 đến + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc Ngày soạn: 2/12/2012 Ngày dạy: Tiết 15: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Củng cố kiến thức đã học lịch sử giới đại phần từ 1945 đến + Học sinh nắm tình hình giới từ 1945 đến có diễn biến phức tạp, và xu hướng giới ngày 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, kĩ khái quát, liên hệ, so sánh lịch sử 3- Thái độ: - Nhận thức đúng đắn đấu tranh hai phe chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc B- Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Tài liệu lịch sử giới giai đoạn này C Nội dung tiến trình: (37) 1-Ổn định:9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Kiểm tra bài tập 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ ? Em hãy nêu nội dung I- Những nội dung chính lịch sử giới từ sau chủ yếu lịch sử giới năm 1945 đến nay: đại từ sau năm 1945 đến Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa: nay? - Sau chiến tranh giới thứ hai, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa hình thành Đã ảnh hưởng lớn đến tiến ? Em hãy cho biết sau chiến trình phát triển giới tranh giới thứ hai, các - Từ năm 90 kỉ XX, CNXH sụp đổ hầu nước XHCN hình thành và hết các nước Đông Âu phát triển nào? - Nguyên nhân: + Do sai lầm đướng lối chính sách * ? Nguyên nhân nào sẫn đến + Do chống phá các nước đế quốc sụp đổ Liên Xô và các Phong trào giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi nước XHCN Đông Âu? và Mĩ la-tinh: - Phong trào đã diễn sôi nổi, đạt nhiều thắng lợi to lớn: + Hệ thống thuộc địa và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã sụp đổ ? Phong trào đấu tranh giải + Hơn 100 quốc gia giành độc lập và giành thành tưu to phóng dân tộc các nước lớn công xây dựng đất nước: Trung Quốc, Ấn châu Á, châu Phi và Mĩ La- Độ tinh diễn nào? Sự phát triển các nước tư bản: Mĩ, Nhật bản, Tây Âu ? kết phong trào đạt - Các nước nhanh chóng phát triển kinh tế: Mĩ giàu là gì? giới, Nhật, Đức vươn lên nhanh chóng - Hiện giới có trung tâm kinh tế lớn: Mĩ, Nhật, Tây, Âu ? Sau chiến tranh giới thứ Quan hệ quốc tế: hai các nước Mĩ, Nhật Bản, - Trật tự hai cực Ianta xác lập Tình hình giới Tây Âu phát triển căng thẳng nào? - Xu thế giới là chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại” 5- Cách mạng khoa học kĩ thuật: * ? Vì có phát triển - Đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: vượt bậc đó? + Khoa học + Công cụ sản xuất + Sáng chế nguồn lượng ? Quan hệ quốc tề từ sau + Sáng chế vật liệu chiến tranh giới thứ hai + Cách mạng xanh nông nghiệp đến nào? + Giao thông vận tải và thông tin liên lạc phát triển vượt bậc ? Thế kỉ XX, đã qua để lại + Chinh phục vũ trụ đạt nhiều thành tựu (38) cho nhân loại thành - Ý nghĩa: tựu kĩ thuật gì + Đó là mốc đánh dấu tiến nhân loại cách mạng khoa học kĩ thuật? + Loài người bước sang văn minh thứ ba đó là “văn minh trí tuệ” * ? Cuộc cách mạng khoa học II- Các xu phát triển giới ngày nay: kĩ thuật, có ý nghĩa lịch sử - Từ 1945-1991 giới chịu chi phối trật tự hai nào? cực Ianta - Từ 1991 đến trật tự giới hình thành: * ? Quan hệ quốc tế từ sau giới đa cực chiến tranh giới thứ hai - Xu thế giới là chuyển từ “đối đầu” đến nào? sang “đối thoại” - Các nước điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh * ? Xu thế giới tế làm trọng tâm là gì? D- Củng cố: Em hãy nêu nội dung chủ yếu lịch sử giới sau chiến tranh giới thứ hai đến Tìm kiện tiêu biểu nhất? Hãy phân tích kiện đó? E- Hướng dẫn nhà: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Hướng dẫn kiểm tra học kì F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (39) Ngày soạn:14/12/2012 Ngày dạy: Phần II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY Chương I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930 KẾ HOẠCH CHƯƠNG: A Phân phối chương trình: Chương này có bài chia thành tiết B Mục đích yêu cầu: Kiến thức: - Tình hình Việt Nam sau chiến tranh giới thứ - Phong trào cách mạng chống Pháp diễn sôi nổi-> Thất bại - Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước-> Tạo nên bước ngoặt cho cách mangj Việt Nam Kĩ năng: - Quan sát - Nhận xét, đánh giá, rút kết luận Tư tưởng: - Lòng căm ghét chế độ thực dân - Biết ơn Bác Hồ, sống và học tập theo gương Bác C Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệ dạy Powpoin - Tranh ảnh liên quan - Bản đồ liên quan Tiết 16: Bài 14 VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: (40) - Nắm nội dung, đặc điểm chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Việt Nam Những thủ đoạn thực dân Pháp chính trị, văn hóa, giáo dục phục vụ cho chương trình khai thác lần này - Sự phân hóa giai cấp và thái độ giai cấp xã hội Việt Nam thời kì này 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, trình bày vấn đề lịch sử và đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: - Có lòng căm thù thực dân Pháp áp bóc lột dân tộc ta - HS có đồng cảm với người lao động sống chế độ thực dân phong kiến B Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Tài liệu lịch sử giới giai đoạn này - Một số hình ảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn này C- Tiến trình dạy học: Ổn định:9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Nêu nét tiêu biểu lịch sử giới ? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ I- Chương trình khai thác lần thứ hai thực * ? Em hãy cho biết sau chiến tranh dân Pháp: giới thứ nhất, Pháp gặp phải - Hoàn cảnh: Sau chiến tranh giới thứ nhất, khó khăn gì? thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề ? Để bù đắp thiệt hại chiến - Mục đích: Vơ vét, bóc lột thuộc địa để bù đắp tranh gây ra, thực dân Pháp đã làm thiệt hại chiến tranh gì? - Nội dung: ? Trong lĩnh vực nông nghiệp và + Pháp tăng cường đầu tư vốn vào nông nghiệp khai mỏ thực dân Pháp đã khai thác (Cây cao su) và tăng cường khai thác mỏ (mỏ nào? Vì sao? than) ? Trong lĩnh vực công thương + Đầu tư vào công nghiệp nhẹ, không đầu tư vào nghiệp thực dân Pháp khai thác Việt công nghiệp nặng Nam nào? + Đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập ? Về giao thông vận tài Pháp đầu tư vào Việt Nam trừ hàng hóa Pháp nào? Vì sao? + Đầu tư vào đường sắt * ? Qua hình 27 SGK em hãy cho + Ngân hàng Đông Dương nắm huyết mạch biết chương trình khai thác kinh tế này Pháp tập trung khai thác vào II- Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục: nguồn lợi nào? - Chính trị: + Mọi quyền hành tập trung vào tay người Pháp ? Về chính trị, Pháp có chính + Quyền tự dân chủ người dân bị bóp sách gì nước ta? nghẹt ? Những chính sách văn hóa giáo + Pháp thực chính sách "Chia để trị" dục thực dân Pháp chương (41) trình khai thác thuộc địa lần là gì? * ? Tất chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục Pháp nước ta nhằm mục đích gì? ? Giai cấp phong kiến trương trình khai thác thuộc địa lần nào? ? Giai cấp tư sản Việt Nam đời và phát triển nào? ? Sau chiến tranh giới thứ giai cấp tiểu tư sản thành thị nào? ? Giai cấp tiểu tư sản bị thực dân Pháp đối xử nào? ? Bị đối xử nên họ có thái độ gì với phong trào cách mạng? ? Sau chiến tranh giới thứ nhất, giai cấp nông dân Việt Nam nào? * ? Bị bóc lột nặng nề vậy, họ có thái độ gì phong trào cách mạng? ? Giai cấp công nhân đời và phát triển nào? ? Giai cấp công nhân xuất thân từ giai cấp nào? ? Thái độ giai cấp công nhân với phong trào cách mạng nào? * ? Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng gì? + Pháp thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân Việt Nam - Văn hóa, giáo dục: + Thi hành chính sách văn hóa nô dịch, ngu dân + Trường học mở hạn chế + Công khai tuyên truyền cho chính sách "Khai hóa" thực dân III- Xã hội Việt Nam phân hóa: 1- Giai cấp địa chủ phong kiến: - Ngày càng đông và trở nên phản động, làm tay sai cho Pháp, hết ý thức dân tộc 2- Giai cấp tư sản: - Ra đời sau chiến tranh giới thứ Phân hóa làm phận: + Tư sản mại (Tay sai cho Pháp) + Tư sản dân tộc 3- Giai cấp tiểu tư sản: - Giai cấp tiểu tư sản hình thành sau chiến tranh giới lần thứ - Có tinh thần yêu nước, hăng hái tham gia cách mạng 4- Giai cấp nông dân: - Chiếm 90% dân số, đời sống nhân dân khổ cực - Họ là lực lượng cách mạng hùng hậu 5- Giai cấp công nhân: - Hình thành trước chiến tranh giới thức chương trình khai thác lần Pháp Việt Nam, phát triển nhanh chóng số lượng - Họ sớm có tinh thần đấu tranh có đặc điểm riêng: Bị ba tầng áp bóc lột ->Trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam D- Củng cố: Em hãy nêu nội dung chủ yếu chương trình khai thác thuộc địa lần Pháp? Trình bày phân hoá các giai cấp xã hội Việt Nam? E- Hướng dẫn nhà: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: Phong trào cách mạng Việt Nam sau CT TGT1 + Thầy: Bài soạn, SGK, Một số tài liệu LS Việt Nam thời kì này + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: (42) - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn:22/12/2012 Ngày dạy: Tiết 17 Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm cách mạng tháng Mười Nga thành công và tồn nhà nước xô Viết đầu tiên, phong trào cách mạng giới đã ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam - Những nét chính phong trào đấu tranh các giai cấp xã hội Việt Nam 2- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, trình bày vấn đề lịch sử và đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: Có lòng căm thù thực dân Pháp, có lòng yêu nước và khâm phục các bậc tiền bối luôn phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc B- Chuẩn bị: - Tài liệu lịch sử Việt Nam giai đoạn này - Chân dung Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ).9C( ) Bài cũ: Sau khai thác thuộc địa lần thực dân Pháp xã hội Việt Nam phân hóa nào? - Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết sau I- Ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga và phong chiến tranh giới thứ trào cách mạng giới: nhất, tình hình giới - Với thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga Phong trào có biến chuyển giải phóng dân tộc phương Đông và phương Tây phát triển gì? rộng khắp * ? Với thay đổi - Phong trào lan rộng khắp giới, Đảng cộng sản các nước đó, có tác động gì tới thành lập Việt Nam? - 3/1919 Quốc tế thứ III thành lập ? Những năm sau -> Những điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam chiến tranh giới thứ II- Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925) nhất, phong trào cách 1- Giai cấp tư sản dân tộc: mạng Việt Nam - Mục đích: Muốn giành vị trí khá kinh tế Việt nào? Nam, họ đã: * ? Phong trào đấu + Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa (43) tranh giai cấp tư sản dân tộc nhằm mục đích gì? ? Hình thức đấu trnh giai cấp tư sản là gì? * ? Trong đấu tranh giai cấp tư sản Pháp nhượng cho chút quyền lợi, thì họ đã làm gì? ? Giai cấp Tiểu tư sản đứng lên đấu tranh với mục tiêu gì? ? Hình thức đấu tranh giai cấp Tiểu tư sản là gì? * ? Quan phong trào đấu tranh tư sản dân tộc và tiểu tư sản em hãy nêu điểm tích cực và hạn chế phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ công khai? ? Phong trào công nhân Việt Nam diễn hoàn cảnh nào? * ? Em hãy trình bày phong trào công nhân điển hình giai đoạn này? * ? Theo em, phong trào đấu tranh công nhân ba Son có điểm gì mới? - Hình thức: + Họ dùng báo chí để bênh vực quyền lợi cho mình + Trong đấu tranh họ đã thành lập Đảng lập hiến (1923) - Tính chất: + Cải lương sẵn sàng thoả hiệp Pháp nhượng cho chút quyền lợi 2- Phong trào Tiểu tư sản: - Mục tiêu: + Chống cường quyền, áp đòi các quyền tự dân chủ - Hình thức: + Xuất các tờ báo tiến bộ, lập các nhà xuất tiến + Phong trào đỏi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Trinh 3- Điểm tích cực và hạn chế phong trào: - Tích cực: + Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng dân tộc, dân chủ nhân dân - Hạn chế: + Phong trào tư sản mang tính chất cải lương thoả hiệp + Phong trào tiểu tư sản còn xốc nổi, ấu trĩ III- Phong trào công nhân (1919-1925): 1- Hoàn cảnh: - Trong nước: Phong trào diễn lẻ tẻ tự phát Năm 1920 công nhân Sài Gòn -Chợ Lớn đã lập công hội bí mật - Thế giới: Các đấu tranh công nhân và thuỷ thủ Pháp và Trung Quốc các cảng lớn Trung Quốc đã thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam 2- Diễn biến: - 1922, công nhân Bắc kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật 1924, nhiều bãi công nổ Hà Nội, Nam Định, Hải Dương - 8/1925, công nhân Ba Son (Sài Gòn) đấu tranh -> Đây là mốc đánh dấu phong trào cách mạng Việt Nam chuyển từ "Tự phát" sang "Tự giác" D.Củng cố: Em hãy nêu tính chất, tác dụng và hạn chế phong trào dân chủ công khai thời kì này? E Hướng dẫn học bài: - Chuẩn bị tiết sau: Kiểm tra học kì I hướng dẫn chấm F Rút kinh nghiệm: Bài soạn, SGK, đề kiểm tra, đáp án, (44) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I A.Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Củng cố kiến thức đã học lịch sử giới từ sau chiến tranh giới thức hai đến và lịch sử Việt Nam sau chiến tranh giới thứ (45) 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào làm bài kiểm tra, 3- Thái độ: - Có ý thức học tập và tự giác làm bài B Mức độ nhận thức: - Nhận biết: Liên Xô và Đông Âu từ 1945 đến nay, Các nước Đông Nam á từ 1945 đến nay, Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay; Cuộc cánh mạng khoa học kĩ thuật từ 1945 đến - Thông hiểu: Liên Xô và Đông Âu từ 1945 đến nay, Các nước Đông Nam á từ 1945 đến nay, Cuộc cánh mạng khoa học kĩ thuật từ 1945 đến Việt Nam sau chiến tranh giới thứ - Vận dụng: Nước Mĩ từ 1945 đến nay; Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay; Cuộc cánh mạng khoa học kĩ thuật từ 1945 đến C Tiến trình kiểm tra: Ổn định: 9A( Đề kiểm tra ).9B( ) I THIẾT LẬP MA TRẬN Tên chủ đề ( nội dung, chương) Nhận biết 1.Các nước Đông Nam Á Nước Mĩ Thông hiểu Vận dụng Cộng Phân tích cảnh đời, nhiệm vụ và vai trò ASEAN 2.Phân tích nguyên nhân khiến từ 1973 kinh tế Mĩ bị suy giảm, và các chính sách đối nội, Số câu Số điểm Tỉ lệ 1.Nhật Bản 2.Trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai đối ngoại 1.Quá trình khôi phục và phát triển Nhật Bản sau chiến tranh 40% 1.Giải thích nhờ việc bán vũ khí chi Mĩ 2.Giải thích nào là “CTL” (46) Số câu Số điểm Tỉ lệ 1.Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử cách mạng khoa học-kĩ thuật Trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ 2.Nêu biểu và hậu “CTL” 2/3 2/3 1/3 1/3 Nêu nguồn gốc, ý nghĩa 2.Nêu hoàn cảnh đời, nhiệm vụ và vai trò LHQ Giải thích tác động cách mạng KH-KT Chứng minh nhiệm vụ quan trọng LHQ là bảo đảm an ninh giới 2/3 2/3 2/3+2/3 40% 30% 1/3 1/3 40% 1/3+1/3 20% 30% 10 100% Biên soạn đề kiểm tra Đề chẵn: Câu ( 4đ) Hoàn cảnh đời, hoạt động và vai trò tổ chức ASEAN ? Câu ( 3đ) Nêu quá trình khôi phục và phát triển Nhật Bản sau chiến tranh? Yếu tố nào định cho thắng lợi Nhật bản? Câu ( 3đ) Nguồn gốc, ý nghĩa cách mạng khoa học-kĩ thuật? Theo em tác động lớn cách mạng khoa học -kĩ thuật là gì? ĐÁP ÁN ĐỀ CHẴN LỚP Câu (4đ) - Hoàn cảnh đời: + Sau giành độc lập số nước ĐNA có nhu cầu hợp tác, phát triển (0,25) + Muốn thoát khỏi lệ thuộc vào các nước đế quốc(0,25) +8/8/1967 ASEAN đời (0,25) + Ban đầu gồm nước: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và xingapo (0,25) - Hoạt động: + Nguyên tắc: Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ(0,25) + Không can thiệp vào nội (0,25) + Giúp đỡ phát triển kinh tế, văn hoá(0,25) + Giải các tranh chấp hòa bình, thương lượng(0,25) + Công tác từ thiện, nhân đạo(0,25) (47) + Gia nhập các thành viên, có 11 nước(0,25) - Vai trò: + Phát triển kinh tế, văn hóa(0,25) + Hợp tác bình đẳng các nước(0,25) + Hợp tác kinh tế(0,25) + Xây dựng ĐNA hòa bình, ổn định và phát triển (0,25) + Thúc đẩy phát triển các nước thành viên(0,25) + Hiện ASEAN có uy tín cao trên trường quốc tế(0,25) Câu (3đ) - Sau chiến tranh Nhật là nước bại trận, bị Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.(0,25) + Nhật hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nề(0,25) + Nạn thất nghiệp nghiêm trọng, thiếu lương thực, thực phẩm (0,25) - Những cải cách dân chủ: (0,25) + Ban hành Hiến pháp, cải cách ruộng đất(0,25) + Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt.(0,25) - Ý nghĩa: Những cải cách dân chủ là nhân tố quan trọng giúp Nhật vươn lên mặt.(0,25) * Thành tựu: + Tổng sản phẩm quốc dân và tổng thu nhập bình quân đứng thứ hai giới sau Mĩ(0,25) + Công nghiệp tăng trưởng nhanh(0,25) + Nông nghiệp: Tự túc lương thực, đánh cá đứng thứ hai trên giới(0,25) * Điều kiện + Do Mĩ tiến hành chíên tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam(0,25) + Nhận đơn đặt hàng sản xuất vũ khí và phương tiện chiến tranh “khổng lồ”(0,25) Câu (3đ) * Nguồn gốc: - Do yêu cầu sống và sản xuất(0,25) - Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao người(0,25) - Do bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường(0,25) - Sự vơi cạn các nguồn tài nguyên thiên nhiên(0,25) * Ý nghĩa: - Tăng NSLĐ, Nâng cao đời sống vật chất – tinh thần người (0,25) - Thay đổi cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực(0,25) - Và đặt yêu cầu giáo dục và đào tạo (0,25) - Thúc đẩy xu toàn cầu hóa(0,25) * Tác động - Nạn ô nhiễm môi trường(0,25) - Tai nạn lao động, tai nạn giao thông(0,25) - Nguy chiến tranh hạt nhân huỷ diệt(0,25) - Nhiều bệnh mới: ung thư, stress …(0,25) (48) Đề lẻ: Câu (4đ) Phân tích nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ từ 1973 đến bị suy giảm? Chính sách đối nội, đối ngoại Mĩ là gì? Câu (3đ) Thế nào là “Chiến tranh lạnh”? Hãy nêu biểu hiện, hậu nó? Câu (3đ) Em hãy cho biết hoàn cảnh đời, nhiệm vụ và vai trò Liên Hợp Quốc là gì ? Theo em nhiệm vụ quan trọng Liên Hợp Quốc là gì? ĐÁP ÁN ĐỀ LẺ LỚP Câu (4đ) - Nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ bị suy giảm: + Bị Nhật Bản và Tây Ây cạnh tranh(0,25) + Kinh tế luôn vấp phải các suy thoái, khủng hoảng(0,25) + Chi phí cho quân quá lớn(0,25) + Chênh lệch giàu-nghèo(0,25) * Đối nội:- Chính trị: Do hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa thay cầm quyền Mĩ(0,25) - Ban hành loạt đạo luật phản động: (0,25) + Cấm Đảng cộng sản hoạt động(0,25) + Đàn áp phong trào công nhân, (0,25) + Loại bỏ người tiến khỏi chính phủ(0,25) + Thực phân biệt chủng tộc(0,25) -> Nhân dân mĩ đã đứng lên đấu tranh(0,25) * Đối ngoại:- Mĩ đề “Chiến lược toàn cầu” nhằm: (0,25) + Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa(0,25) + Làm bá chủ giới(0,25) + Thành lập các khối quân gây chiến tranh(0,25) - Từ 1991 đến 2000, Mĩ xác lập giới “đơn cực” để chi phối và khống chế giới(0,25) Câu (3đ) - “Chiến tranh lạnh”: + Là chính sách thù địch Mĩ và các nước đồng minh(0,25) + Chống Liên Xô và các nước XHCN(0,25) - Biểu hiện: + Mĩ và các nước đế quốc tăng cường chạy đua vũ trang(0,25) + Bao vây, cấm vận các nước XHCN(0,25) + Tăng cường ngân sách quân sự(0,25) + Thành lập các tổ chức quân sự(0,25) + Lôi kéo các nước(0,25) + Lập hàng nghìn quân sự(0,25) + Tiến hành nhiều chiến tranh xâm lược(0,25) + Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc(0,25) + Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tăng cường ngân sách quốc phòng(0,25) + Củng cố khả phong thủ (0,25) - Hậu quả: (49) + Thế giới giới luôn tình trạng căng thẳng (nguy chiến tranh)(0,25) + Các cường quốc tốn nhiều tiền vào chế tạo vũ khí huỷ diệt(0,25) + Xây dựng hàng ngàn quân sự(0,25) + Trong hàng tỉ người còn bị đói nghèo bệnh dịch.(0,25) Câu 3: (3đ) - Trong hội nghị I-an-ta các nước đã có định quan trọng là thành lập Liên Hợp Quốc(0,25) - Nhiệm vụ chính Liên Hợp Quốc là: + Duy trì hòa bình và an ninh giới(0,25) + Thúc đẩy quan hệ hợp tác các nước(0,25) + Trên sở tôn trọng chủ quyền bình đẳng các quốc gia (0,25) + Hợp tác bình đẳng cùng có lợi(0,25) - Vai trò: + Duy trì hòa bình và an ninh giới(0,25) + Giúp các nước phát triển kinh tế, văn hoá(0,25) + Công tác từ thiện, nhân đạo(0,25) * Nhiệm vụ quan trọng: + Duy trì hòa bình và an ninh giới(0,25) + Giải các tranh chấp phương pháp hòa bình, thương lượng(0,25) + Tạo nên mối quan hệ hữu nghị tất các nước trên giới(0,25) + Để tránh các chiến tranh không gây mối thù hằn các dân tộc(0,25) D Củng cố: GV: thu bài, nhận xét E Hướng dẫn: - Xem lại KT - Chuẩn bị: Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc nước ngoài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 19 Bài 16 Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc nước ngoài năm 1919-1925 A Mục đích yêu cầu: (50) Kiến thức: - Nguyên nhân khiến Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước - Những hoạt động Người nước ngoài năm 1919-1925 Tư tưởng: - Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc đã tác động lớn đến cách mạng Việt Nam - Biết ơn lãnh tụ và tin vào đường mà Người đã chọn Kĩ năng: - Quan sát - Phân tích, nhận xét, đánh giá B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu để dạy máy chiếu C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động thầy và trò ? Hãy trình bày hiểu biết em Nguyễn Ái Quốc? * ? Nguyên nhân nào khiến Người tìm đường cứu nước? * ? Người đã chọn đường nào? Con đường đó có gì khác với các bậc tiền bối? ? Trình bày hoạt động Người Pháp? * ? Sự kiện Người gửi tới hội nghị Véc-xai “Yêu sách” mang lại ý nghĩa gi? * ? Tại việc đọc luận cương lại có ý nghĩa định đến việc chuyển biến tư tưởng Người? ? Vì chuyển biến tư tưởng nên tạiđại hội Tua Người đã hành động nào? Ý nghĩa hành động đó? ? Người thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa nhằm mục đích gì? Nội dung chính I Nguyễn Ái Quốc Pháp - 18/6/1919: Gửi tới hội nghị Véc-xai “ Bản yêu sách nhân dân An Nam -> Quả bom giáng xuống đầu thực dân Pháp và đế quốc - 7/1920: đọc sơ thảo luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địc Lê Nin-> Hoàn toàn tin và theo chủ nghĩa MácLê Nin - 12/1920: bỏ phiếu tán thành Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp-> Từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản - 1921: Thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa” + Đoàn kết lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc + Xuất báo “Người cùng khổ” + Cuốn sách “Bản án chế độ thực dân Pháp” -> Bí mật truyền nước thức tỉnh nhân dân đấu tranh (51) ? Hãy trình bày hạot động “HLHTĐ”? * ? Nhận xét hoạt động Người Pháp? ? Trình bày hoạt động Người Liên Xô? ? Ước mơ lớn Người đến Liên Xô là gặp ai? * ? Tại Người chọn Trung Quốc để hoạt động? ? Mục đích thành lập tổ chức “HVNCMTN”? ? Trình bày hoạt động Người Trung Quốc? ? Nêu nhận xét em nhữg hoạt động đó? II Nguyễn Ái Quốc Liên Xô (1923-1924) - 6/1923: Tham dự Hội nghị quốc tế nông dân - 1924: Tại đại hôi V QTCS: Người đọc tham luận nêu mối quan hệ cách mạng thuộc địa và phong trào công nhân chính quốc-> Đánh dấu từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản II Nguyễn Ái Quốc Trung Quốc (1924-1925) - 6/1925: Thành lập “Hội Việt Nam cách mạng niên” + Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị + Xuất bào Thanh niên + In sách “Đường cách mệnh” - 1928: Thực Vô sản hoá-> Rèn luyện, thử thách cán và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin -> Chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho cách mạng VN D Củng cố: Theo em Pháp kiện nào đánh dấu bước ngoặt nhận thức Người? Nêu nhận xét em hoạt động Người nước ngoài? E Hướng dẫn nhà: - Học bài cũ Làm bài tập - Đọc và tìm hiểu trước bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 20 (52) Bài 17 Cách mạng Việt Nam trước Đảng Cộng sản đời A Mục đích yêu cầu: - Phong trào chống Pháp nhân dân phát triển mạnh dẫn đến đời các tổ chức Cộng sản - Có lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc - Kĩ quan sát, phân tích, đánh giá, rút kết luận B Chuẩn bị: - Bản đồ Việt nam - Tranh ảnh liên quan C Tiến trình dạy học: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy trình bày quá trình hoạt động Nguyễn Ái Quốc Pháp? Trình bày hoạt động NAQ Trung Quốc? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ ? Em hãy trình bày phong trào I- Bước phát triển phong trào đấu tranh công nhân cách mạng Việt nam (1926-1927) năm 1926-1927? - Trong năm 1926-1927 liên tiếp nổ các đấu tranh công nhân ? Phong trào yêu nước thời kì này + Công nhân nhà máy dệt Nam Định, công phát triển nào? nhân đồn điền cao su + Phong trào phát triển với quy mô toàn quốc * ?Theo em, phong trào cách mạng + Các đấu tranh mang tính chất chính nước ta năm 1926- trị 1927 có điểm gì so với thời + Trình độ giác ngộ nâng lên gian trước đó? - Phong trào yêu nước: ? Em hãy trình bày đời + Phong trào đấu tranh nông dân, tiểu Tân Việt cách mạng Đảng? tư sản và các tầng lớp nhân dân đã kết thành làn sóng chính trị khắp nước ? Tổ chức Tân Viêt cách mạng II- Tân Việt cách mạng Đảng (7-1928) Đảng phân hóa nào? - Sự thành lập: + Từ Hội Phục Việt thành lập từ 7.1925 + Sau lần đỏi tên đến tháng 7.1928 chính * ? Tại nhiều hội viên Tân thức mang tên Tân Việt cách mạng Đảng Việt gia nhập Hội VN cách mạng - Tân Việt cách mạng Đảng đời tổ niên? chức Việt Nam cách mạng niên đã phất triển mạnh lí luận và tư tưởng cách mạng chủ nghĩa Mác – LêNin (53) - Tổ chức Việt Nam cách mạng niên có sức hút mạnh mẽ với tân Việt, nhiều người xin gia nhập Hội Việt Nam cách mạng niên D Củng cố: Trình bày bước phát triển phong trào công nhân? Em hãy trình bày đời tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng? E Hướng dẫn nhà: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (65) - Chuẩn bị tiết sau: Cách mạng Việt Nam (Tiếp) + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 21 Bài 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI (Tiếp) A Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm phát triển phong trào cách mạng Việt Nam đã dẫn tới đời tổ chức cộng sản Việt Nam Đó là mốc đánh dấu phát triển cách mạng nước ta, Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ, kĩ nhận định đánh giá, phân tích kiện lịch sử Thái độ: - Có lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc B.Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Lược đồ khởi nghĩa Yên Bái C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy trình bày thành lập và quá trình phân hóa tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Nội dung chính (54) IV- Ba tổ chức cộng sản nối tiếp * ? Em hãy trình bày hoàn cảnh đời đời năm 1929 ba tổ chức cộng sản Việt Nam 1- Hoàn cảnh: cuối năm 1929? - Cuối 1928-đầu 1929 phong trào cách mạng nước phát triển mạnh * ? Tại đoàn đại biểu niên - Yêu cầu thiết phong trào là thành Bắc Kì bỏ đại hội về? lập Đảng cộng sản để lãnh đạo cách mạng ? Em hãy trình bày đời Đông 2- Ba tổ chức cộng sản Dương cộng sản Đảng? - Đông Dương cộng sản Đảng thành lập 176-1929 ? Em hãy trình bày đời An - An Nam công sản đảng thành lập Nam cộng sản Đảng? tháng 8-1929 ? Đông Dương cộng sản liên đoàn - Đông Dương cộng sản liên đoàn đời vào đời nào? tháng năm 1929 * ? Sự xuất tổ chức cộng sản -> Sự xuất tổ chúc cộng sản chứng tỏ điều gì? Yêu cầu? chứng tỏ trưởng thành cách mạng Việt Nam Yêu cầu phải thống để đưa cách mạng Việt Nam phát triển D- Củng cố: 1.Em hãy trình bày đời Việt Nam quốc dân Đảng? Sự đời tổ chức cộng sản đặt yêu cầu gì? E- Hướng dẫn học bài - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (68) - Chuẩn bị tiết sau: Đảng cộng sản Việt Nam đời + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Chương II: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939 Kế hoạch chương A Mục đích yêu cầu: - Đảng cộng sản Việt Nam đời là xu tất yếu cách mạng VN - Từ có đảng phong trào đấu tranh nhân dân phát triển mạnh và dành nhiều thắng lợi (55) - Trân trọng thành cha ông, đấu tranh để bảo vệ lý tưởng mà ĐảngBác đã chọn - Kĩ quan sát, đánh giá, nhận xét B Chuẩn bị - Máy chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu - Bản đồ và tranh ảnh liên quan Tiết 22: Bài 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lịch sử Hội nghị thành lập Đảng Nội dung chính luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng tranh ảnh lịch sử, kĩ nhận định đánh giá, phân tích kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng kính yêu , khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào lãnh đạo Đảng B- Chuẩn bị - Bài soạn, SGK - Chân dung Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc C- Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy trình bày thành lập tổ chức cộng sản năm 1929? Tại vòng tháng Việt Nam đã có tổ chức cộng sản đời? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ I- Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (32-1930) ? Em hãy trình bày hoạt động 1- Hoµn c¶nh - Cuối 1929, tổ chc cộng sản đời Việt Nam các tổ chức cộng sản? -> yªu cÇu bøc thiÕt cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ph¶i ? Tuy nhiên các tổ chức cách cã mét §¶ng céng s¶n thèng nhÊt c¶ níc mạng trên hoạt động có thống 2- Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng: - Hội nghị đợc tiến hành từ ngày đến ngày 7-2-1930 không? t¹i Cöu Long, H¬ng C¶ng Trung Quèc * ? Yêu cầu thiết cách - Néi dung: + NguyÔn ¸i Quèc kªu gäi c¸c tæ chøc céng s¶n mạng Việt Nam là gì? ? Em hãy trình bày Hội thèng nhÊt víinhau thµnh tæ chøc céng s¶n nhÊt lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam nghị thành lập Đảng? + Héi nghÞ th«ng qua chÝnh c¬ng v¾n t¾t, s¸ch lîc v¾n ? Nội dung Hội nghị thành t¾t NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o - ý nghÜa: lập Đảng là gì? * ? Hội nghị thành lập đảng có + Nã cã ý nghÜa nh mét §¹i héi + ChÝnh c¬ng v¾n t¾t, s¸ch lîc v¾n t¾t lµ c¬ng lÜnh ý nghĩa quan trọng (56) nào? ? Em hãy cho biết nội dung chủ yếu chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quèc so¹n th¶o? ? Em h·y cho biÕt Héi nghÞ lÇn thø nhÊt cña Ban chÊp hµnh trung ¬ng lam thêi cña §¶ng đã họp hoàn cảnh nào? ? Em h·y nªu néi dung chñ yÕu cña LuËn c¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10-1930 cña §¶ng ta? ? Em h·y nªu ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp §¶ng? chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng II- LuËn c¬ng chÝnh trÞ (10-1930) - Th¸ng 10-1930, Ban chÊp hµnh Trung ¬ng l©m thêi đảng đã họp lần thứ Hơng Cảng (T Q) - Néi dung Héi nghÞ: + §æi tªn §¶ng thµnh §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng + BÇu Ban chÊp hµnh Trung ¬ng chÝnh thøc + Th«ng qua luËn c¬ng chÝnh trÞ cña §¶ng TrÇn Phó khëi th¶o III- ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng - §ã lµ tÊt yÕu lÞch sö, lµ sù kÕt hîp nhuÉn nhuyÔn gi÷a yÕu tè: Chñ nghÜa M¸c-LªNin, phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc - Khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng - ChÊn døt khñng ho¶ng c¸ch m¹ng - C¸ch m¹ng ViÖt Nam g¾n liÒn víi c¸ch m¹ng thÕ giíi D- Củng cố: ? Em hãy lập niên biểu các kiện chính quá trình hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến thành lập đảng ? E- Híng dÉn häc bµi: - HS häc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK (68) - ChuÈn bÞ tiÕt sau: Phong trµo c¸ch m¹ng nh÷ng n¨m F Rút kinh nghiệm: Ngµy soạn: Ngày dạy: TiÕt 23: Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh Hiểu Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ để trình bày phong trài cách mạng, kĩ phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng kính yêu , khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường quần chúng công nông và các chiến sĩ cộng sản B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Lược đồ Xô Viết Nghệ Tĩnh C- Tiến trình dạy học: (57) Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy trình bày Hội nghị thành lập Đảng ? Ý nghĩa? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ ? Cuộc khủng hoảng kinh tế I- Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế giới đã tác động đến kinh tế giới (1929-1933) Việt Nam nào? - Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933 ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam ? Cuộc khủng hoảng kinh tế * Kinh tế: giới đã tác động đến xã hội + Công, nông nghiệp suy sụp Việt Nam nào? + Xuất đình đốn, hàng hóa khan * Xã hội: * ? Trước tình hình kinh tế, xã + Nhân dân khốn khổ, công nhân bị thất nghiệp, tiểu hội Việt Nam vậy, nhân tư sản điêu đứng dân Việt Nam có thái độ gì với -> Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, nhân dân đã thực dân Pháp? tâm đứng lên giành quyền sống ? Em hãy cho biết nguyên nhân II- Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao nào dẫn đến bùng nổ Xô Viết Nghệ Tĩnh phong trào cách mạng Việt 1- Nguyên nhân: Nam 1930-1931? - Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa ? Em hãy trình bày phong trào - Nhân dân đã vùng lên đấu tranh lãnh đạo cách mạng giai cấp công Đảng nhân thời kì này? 2- Diễn biến: * Phong trào phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc: ? Ngoài phong trào đấu tranh + Hình thức: Mít tinh, biểu tình, bãi công, tuần hành công nhân thì phong trào + Nhân dân địa phương dậy đòi giảm sưu thuế, cách mạng thời kì này chia lại ruộng công nào? * Tại Nghệ Tĩnh: - Phong trào đấu tranh diễn liệt ? Em hãy trình bày phong trào - Dưới nhiều hình thức: tuần hành, thị uy, biểu tình đấu tranh nhân dân Nghệ có vũ trang Tĩnh - Chính quyền địch nhiều huyện, xã bị tê liệt, tan rã - Chính quyền Xô viết đời số huyện * ? Tại nói Xô viết – Nghệ * Chính quyền Xô viết-Nghệ Tĩnh: Tĩnh là chính quyền kiểu mới? + Chính trị: Thực quyền tự dân chủ + Kinh tế: Xóa bỏ các loại thuế, chia lại ruộng cho ? Trước lớn mạnh phong nông dân trào Xô viết Nghệ tĩnh, thực + Văn hóa-xã hội: Khuyến khích học chữ quố ngữ, dân Pháp đã làm gì? bài trừ các hủ tục phong kiến, đời các tổ chức quần chúng * ? Phong trào Xô viết Nghệ + Quân sự: Mỗi làng có đội tự vệ vũ trang (58) Tĩnh có ý nghĩa lịch sử - Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh nhân dân, nào? thực dân Pháp đã tiến hành đàn áp đẫm máu: + Cho máy bay ném bom vào biểu tình nông dân (19.2.1930) + Triệt phá xóm làng 3- ý nghĩa: - Chứng tỏ tinh thần đấu tranh kiên cường, oanh liệt và khả cách mạng to lớn quần chúng D Củng cố: Em hãy trình bày nguyên nhân chủ yếu dẫn tới phong trào cách mạng 19301931? Tại Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (68) - Chuẩn bị tiết sau: Cuộc vận động dân chủ + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 24: Bài 20 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939 A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm nét tình hình giới và nước ảnh hưởng trực tiếp phong trào cách mạng Việt Nam năm 1936-1939 - Chủ trương Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 19361939 - Ý nghĩa lịch sử phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 1936-1939 b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng tin tưởng vào lãnh đạo Đảng hoàn cảnh lịch sử Đảng định đường lối chiến lược thích hợp để cách mạng vượt qua khó khăn và tới thành công B- Chuẩn bị :Tranh ảnh mít tinh khu Đấu Xảo Hà Nội (59) C- Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy trình bày tình hình nước ta thời kì khủng hoảng kinh tế giới (1929-1933)? Phong trào đấu tranh thời kì này diễn nào? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ I- Tình hình giới và nước ? Cuộc khủng hoảng kinh tế 1- Thế giới: giới 1929-1933 làm cho quan hệ - Sau khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933, mâu các nước tư thuẫn lòng các nước tư ngày càng gay gắt nào? - Để ổn định tình hình các nước này đã phát xít hóa máy chính quyền Chủ nghĩa phát xít đời trên ?Để thoát khỏi khủng hoảng giới các nước tư đã làm gì? - Tháng 7.1935, Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản họp Mát-xcơ-va Đại hội chủ trương * ? Các nước tư lũng đoạn thành lập Mặt trận nhân dân các nước để chống phát xít hóa máy chính quyền chủ nghĩa phát xít nào? - Năm 1936, Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp cầm quyền, thực số cải cách dân chủ thuộc địa Thả số tù chính trị Việt Nam ? Đứng trước nguy đó Quốc tế 2- Trong nước: cộng sản đã làm gì? - Cuộc tổng khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933 đã tác động sâu sắc đến giai cấp và tầng lớp ? Vào năm 1936, nước Pháp xã hội đã diễn kiện gì? - Thực dân phản động và tay sai tiếp tục chính sách vơ vét, bóc lột và khủng bổ các mạng ? Em hãy cho biết tình hình Việt II- Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào Nam sau khủng hoảng kinh đấu tranh đòi tự dân chủ tế giới 1929-1933? - Đảng ta nhận định: Kẻ thù cách mạng Việt Nam lúc đó là bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai ? Căn tình hình trên Đảng - Đảng tạm gác hiệu trước đó thay cộng sản Đông Dương đã có nhận hiệu “Chống phát xít, chống chiến tranh” đòi “Tự định gì? dân chủ, cơm áo và hòa bình” * ? Để thực nhiệm vụ đó - 1936, thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Đảng ta đã làm gì? Dương sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương ? Phong trào dân chủ công khai từ - Phong trào đấu tranh: Công khai, nửa công khai két 1938 trở phát triển hợp với bí mật để đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nào? quần chúng III- ý nghĩa phong trào: * ? Tại thời kì 1936-1939, - Đó là cao trào dân tộc, dân chủ rộng lớn, uy tín Đảng ta lại chủ trương đấu tranh Đảngngày càng cao quần chúng (60) dân chủ công khai? ? Em hãy cho biết vận động dân chủ 1936-1939 đã có ý nghĩa lịch sử nào cách mạng Việt Nam? - Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách Đảng truyền bá sâu rộng nhân dân - Đảng đã đào tạo đội quân chính trị đông hàng triệu người Đây là tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945 D - Củng cố: Em hãy cho biết chủ trương Đảng ta phong trào dân chủ 1936-1939 là gì? Kể tên số phong trào tiêu biểu thời kì này? E Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (68) - Chuẩn bị tiết sau: Việt Nam năm 1939-1945 + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Chương III: Kế hoạc chương: A Mục đích yêu cầu: - Sự chuẩn bị chu đáo toàn quân toàn dân cộng với hoàn cảnh quốc tế thuận lợi đã tạo điều kiện để cánh mạng tháng Tám thành công - Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời mang lại ý nghĩa lịch sử to lớn cho nhân dân Việt Nam - Lòng biết ơn lãnh tụ, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng - Kĩ quan sát, đánh giá, phân tích, rút kết luận B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu - Bản đồ và tranh ảnh liên quan Tiết 25 Bài 21 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 A- Mục tiêu bài học: (61) a- Kiến thức: - Nắm sau chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, Nhật vào Đông Dương, Pháp-Nhật câu kết với để thống trị và bóc lột Đông Dương làm cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ và phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: - căm thù đế quốc phát xí Pháp-Nhật và lòng kính yêu khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm các chiến sĩ cách mạng và quần chúng nhân dân B- Chuẩn bị: Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Đô Lương C- Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Em hãy cho biết chủ trương Đảng ta thời kì đấu tranh dân chủ công khai? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy nêu nét I- Tình hình giới và Đông Dương chính tình hình 1- Thế giới: giới sau chiến tranh - 1-9-1939, chiến tranh giới lần thứ hai bùng nổ giới lần thứ hai bùng Tháng 6.1940, Đức kéo vào đất Pháp, pháp nhanh chóng nổ? đầu hàng Đức ? Tình hình Đông Dương - Viễn Đông: Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và lúc này nào? cho quân tiết sát biên giới Việt –Trung ? Em hãy cho biết nội 2- Đông Dương: dung Hiệp ước này là gì? - Thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ: ? Bị Nhật ức hiếp + Cách mạng Đông Dương bùng nổ thực dân Pháp đã làm gì? + Nhật hất cẳng Pháp * ? Thủ đoạn Nhật -> Thực dân Pháp đã bắt tay với Nhất cùng thống trị Đông Đông Dương là gì? Dương * ? Theo em, tình hình - Nhân dân ta “một cổ hai tròng” áp Pháp-Nhật Việt Nam chiến II- Những dậy đầu tiên: tranh giới lần thứ hai 1- Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940) có điều gì đáng lưu ý? + Nhân dân Bắc Sơn đứng lên tước khí giới giặc, tự * ? Vì thực dân Pháp trang bị cho mình, giải tán chính quyền địch và phát xít Nhật thoả hiệp + 27-9-1940, chính quyền cách mạng thành lập, sau với cùng thống trị đó Pháp đã đàn áp phong trào Đông Dương? + Đội du kích Bắc sơn đã đời ? Em hãy trình bày 2- Khởi nghĩa Nam Kì (23-11-1940) nét chính - Hoàn cảnh: khởi nghĩa Bắc Sơn? + Pháp thua trận châu Âu, yếu Đông Dương ? Em hãy trình bày + Thực dân Pháp bắt lính Nam Kì làm bia đỡ đạn cho nét chính chúng, binh lính căm phẫn khởi nghĩa Nam Kì? - Diễn biến: ? Em hãy cho biết + Đêm 22 rạng sáng 23 tháng 11 năm 1940 khởi (62) khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương đã để lại cho Đảng ta bài học kinh nghiệm gì? nghĩa bùng nổ hầu khắp các tỉnh Nam Kì + Chính quyền nhân dân và toà án cách mạng thành lâp + Cờ đỏ vàng lần đầu tiên đã xuất khởi nghĩa Nhưng sau đó thực dân Pháp đàn áp khốc liệt phong trào D Củng cố: Trình bày tình hình giới và Đông Dương thời kì này? Em hãy trình bày khởi nghĩa Bắc Sơn lược đồ E - Hướng dẫn học bài: ( - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (86) - Chuẩn bị tiết sau: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 26 Bài 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm hoàn cảnh dẫn tới việc Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh và phát triển lực lượng cách mạng sau Việt Minh thành lập b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng tranh ảnh và phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tin vào lãnh đạo sáng suốt Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Ảnh “ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” C Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( Bài cũ: Kiểm tra 15 phút ) (63) ? Em hãy trình bày tình hình giới và Đông Dương năm 19391945? Tại thực dân Pháp và Phát xít Nhật thoả hiệp với cùng thống trị Đông Dương? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ I- Mặt trận Việt Minh đời (19-5-1941) ? Em hãy cho biết tình hình 1- Hoµn c¶nh: chiến tranh giới thứ hai lúc *ThÕ giíi: + Chiến tranh giới thứ hai đã bớc sang năm thứ này nào? ba 6.1941, §øc TÊn c«ng Liªn X« * ? Bằng việc Đức công Liên Xô, cục diện chiến tranh giới + ThÕ giíi h×nh thµnh hai trËn tuyÕn (Mét bªn lµ lùc d©n chñ, mét bªn lµ phe ph¸t xÝt: §øc, ý, thứ hai đã thay đổi nào? lîng NhËt) * ? Trước tình hình giới *Trong níc: thì tình hình nước ta lúc này - Ngµy 28-11-1941, Hå ChÝ Minh vÒ níc trùc tiÕp lãnh đạo cách mạng và chủ trì Hội nghị Trung ơng nào? ? Néi dung cña Héi nghÞ lÇn thø lÇn thø VIII t¹i P¸c Bã (Cao B»ng) VIII cña Ban chÊp hµnh Trung - - Néi dung Héi nghÞ: + Đa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu ¬ng §¶ng * ? Vì lúc này Đảng ta lại + Tạm gác hiệu : Đánh đổ địa chủ, chia ruộng chủ trơng thành lập mặt trận Việt đất cho dân cày” + Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh? Minh) ? Em hãy trình bày hoạt động 2- Hoạt động mặt trận Việt Minh - 19-5-1941, Mặt trận Việt Minh đợc thành lập cña tæ chøc ViÖt Minh? * ? Trong chó träng viÖc x©y - X©y dùng lùc lîng chÝnh trÞ: dựng lực lợng chính trị thì Đảng + Các Hội cứu quốc đợc xây dựng khắp nớc, Cộng sản Đông Dơng đã tranh mạnh là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn thủ tuyên truyền đờng lối + Đảng chú ý xây dựng lực lợng chính trị c«ng n«ng vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c: trÝ thøc, §¶ng nh thÕ nµo? t s¶n d©n téc ? Em hãy trình bày hoạt + Báo chí Đảng đợc lu hành rộng rãi để tuyên động chủ yếu mặt trận Việt truyền vận động quần chúng đấu tranh Minh vÒ x©y dùng lùc lîng vò - X©y dùng lùc lîng vò trang: + Từ đội Du kích Bắc Sơn đến năm 1941 chuyển trang? thành đội Cứu quốc quân ? Tríc t×nh h×nh thÕ giíi cã lîi + Th¸ng 5-1944, Tæng bé ViÖt Minh chØ thÞ “S¾m cho ta nh Đảng ta đã có Chỉ vũ khí đuổi thù chung” + Ngày 22-12-1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải thÞ g×? phóng quân đời * ? Ngay sau thành lập, đội - Cuối tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên Việt Nam tuyên truyền giải truyền giải phóng quân đã đánh thắng trận liên phóng quân đã đấu tranh nh tiếp Phay Khắt và Nà Ngần nµo? D Củng cố Em hãy trình bày hoàn cảnh đời Mặt trận Việt Minh? Nêu hoạt động chính mặt trận Việt minh? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (86) (64) - Chuẩn bị tiết sau: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 27 Bài 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm chủ trương Đảng sau Nhật đảo chính Pháp và diễn biến cao trào kháng Nhật, cứu nước, tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng lược đồ và phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tin vào lãnh đạo sáng suốt Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh B- Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Lược đồ “Khu giải phóng Việt Bắc” C- Nội dung tiến trình : Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ:? Em hãy trình bày hoàn cảnh đời Mặt trận Việt Minh? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ II- Cao trµo kh¸ng NhËt, cøu níc.TiÕn tíi Tæng ? Em hãy cho biết Nhật đảo chính khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945: 1- Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) Pháp trọng hoàn cảnh nào? a- Hoµn c¶nh: (65) ? Nhật đảo chính Pháp nào? ? Sau độc chiếm Đông Dương Phát xít Nhật đã làm gì? * ? Trước tàn ác Nhật nhân dân ta đã có thái độ gì? ? Ngay tiếng súng Nhật đảo chính Pháp Ban thường vụ Trung ương Đảng đã làm gì? ? Nội dung Hội nghị là gì? ? Nội dung chủ yếu Chỉ thị đó là gì? * ? Em hãy cho biết Đảng ta lại định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa? ? Em hãy trình bày diễn biến cao trào “Kháng Nhật cứu nước”? ? Nội dung Hội nghị này là gì? * ? Uỷ ban quân Bắc Kì thành lập và có nhiệm vụ gì? ? Khu giải phong Việt Bắc đã đời bao gồm tỉnh nào? ? Uû ban L©m thêi khu gi¶i phãng đã làm gì? - Chiến tranh giới thứ kết thúc, Pháp đợc giải phóng, Nhật khốn đốn Thái Bình Dơng - Nhân hội đó thực dân Pháp chờ quân Đồng Minh vào đánh Nhật - Trớc tình hình ấy, Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm §«ng D¬ng b- DiÔn biÕn: - Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp - Pháp chống cự yếu ớt, sau vài đã đầu hàng Nhật Nhật độc chiếm Đông Dơng 2- TiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945: - Ngay sau Nhật đảo chính Pháp, Ban thờng vụ Trung ơng Đảng đã họp Hội nghị mở rộng + Hội nghị đề Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn và hành động chúng ta” + Hội nghị định phát động cao trào “Kháng NhËt cøu níc” - Giữa tháng 3-1945, phong trào cách mạng đã chuyển thành cao trào Phong trào đấu tranh vũ trang nổ nhiều địa phơng + ë khu c¨n cø Cao-B¾c-L¹ng hµng lo¹t c¸c x·, ch©u, huyện đã đợc giải phóng - Ngµy 15-4-1945, Héi nghÞ qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c K× đã họp và định: + Thèng nhÊt c¸c lùc lîng vò trang thµnh ViÖt Nam gi¶i phãng qu©n + Ph¸t triÓn lùc lîng vò trang vµ nöa vò trang, më trêng đào tạo cán chính trị và quân + Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng địa - uỷ ban quân Bắc Kì đợc thành lập có nhiệm vụ huy giúp đỡ quân các chiến khu miền Bắc - 4-6-1945, khu giải phóng Việt Bắc đời - Phong trào cách mạng dâng cao thì nạn đói xảy ra, Đảng đã kịp thời đa hiệu “Phá kho thóc, giải nạn đói” Nhân dân tham gia đông với khí tiÒn khëi nghÜa * ? Trong phong trµo c¸ch m¹ng ®ang d©ng cao th× miÒn b¾c níc ta gÆp ph¶i khã kh¨n g×? ? Trớc tình hình đó Đảng ta đã làm g×? D- Củng cố: ? Em hãy trình bày hoàn cảnh đời cao trào kháng Nhật cứu nước? - Ngay sau Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng + Hội nghị đề Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn và hành động chúng ta” + Hội nghị định phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước” E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (86) (66) - Chuẩn bị tiết sau: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài G Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 28 Bài 23 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: Nắm tình hình giới diễn vô cùng thuận lợi cho cách mạng nước ta, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định phát động Tổng khởi nghĩa toàn quốc Cuộc khởi nghĩa nổ nhanh chóng và giành thắng lợi thủ đô Hà Nội khắp nước, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng tranh ảnh lịch sử , tập dượt phân tích lại diễn biến Cách mạng tháng Tám và tập phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tin vào lãnh đạo sáng suốt Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin vào thắng lợi và niềm tự hào dân tộc B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Lược đồ “Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945” - Ảnh mít tinh Nhà hát lớn Hà Nội, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập C- Tiến trình dạy học: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: - Bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị học sinh 3- Bài mới: (67) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết tình hình chiến tranh giới lúc này nào? ? Trước tình hình đó Đảng ta đã làm gì? * ? Sau lệnh tổng khởi nghĩa ban bố, Đảng đã làm gì để tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền? * ? Theo em, vì Đảng ta lại ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? ? Ở Hµ Néi, sau ngµy NhËt đảo chính Pháp thì không khÝ c¸ch m¹ng nh thÕ nµo? ? Em h·y tr×nh bµy diÔn biÕn cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi? * ?Em h·y cho biÕt bèn tØnh giµnh chÝnh quyÒn s¬m nhÊt nớc đó là tØnh nµo? ? Em h·y tr×nh bµy tiÕp diÔn biÕn vÒ Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn c¶ níc? *?Ngày 2-9-1945 nớc ta đã diÔn mét sù kiÖn träng đại, đánh dấu bớc ngoặt lịch sử, đó là kiện nào? *?Em h·y cho biÕt cuéc Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 thµnh c«ng cã ý nghĩa lịch sử nh nào đối víi níc ta? NỘI DUNG I- Lệnh Tổng khởi nghĩa đợc ban bố: - Thế giới: Chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại - Trong níc: +Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân đã họp Tân Trào, tiêu biÓu cho ý chÝ vµ nguyÖn väng cña d©n + Hồ Chí Minh gửi th kêu gọi đồng bào nớc đứng lên Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn - Ngày 16-8-1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp dẫn đầu ®oµn qu©n vÒ gi¶i phãng thÞ x· Th¸i Nguyªn II- Giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi - 19-8, hµng chôc v¹n quÇn chóng kÐo vÒ qu¶ng trêng Nhµ hát lớn dự mít tinh Việt Minh tổ chức, sau đó mít tinh biÕn thµnh biÓu t×nh thÞ uy -§Õn chiÒu 19-8 khëi nghÜa giµnh th¾ng lîi ë Hµ Néi III- Giµnh chÝnh quyÒn c¶ níc: - Từ đầu tháng Tám không khí cách mạng đã lan rộng khắp c¶ níc - Từ 14->18-8-1945, nhiều nơi đã giành chính quyền - Tõ 14->28-8 cuéc Tæng khëi nghÜa thµnh c«ng c¶ níc - 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa IV- ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m: 1- ý nghÜa lÞch sö: - Trong níc: + §Ëp tan ¸ch thèng trÞ h¬n 80 n¨m cña thùc d©n Ph¸p vµ phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến tồn dai dẳng hàng ngàn năm trên đất nớc ta + Nã më kØ nguyªn míi lÞch sö d©n téc- KØ nguyªn độc lập tự - ThÕ giíi: + Lần đầu tiên trên giới dân tộc nhợc tiểu đã giải phãng khái ¸ch thùc d©n + Cổ vũ lớn lao phong trào đấu tranh giải phóng dân téc trªn thÕ giíi 2- Nguyªn nh©n th¾ng lîi: - Dân tộc ta có truyền thống đấu tranh kiên cờng bất khuất chèng ngo¹i x©m - D©n téc ta cã tinh thÇn ®oµn kÕt cao th«ng qua MÆt trËn ViÖt Minh ? Thành công Cách - Có lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng đứng đầu là Chủ m¹ng th¸ng T¸m cã ý nghÜa tÞch Hå ChÝ Minh nh nào giới? - Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi ? Nguyên nhân nào dẫn đến th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945? D- Củng cố: Em hãy cho biết lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố hoàn cảnh nào? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (86) (68) - Chuẩn bị tiết sau: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Chương IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN Kế hoạch chương:( Chương này có 01 bài) Tiết 29 Bài 24 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức:Nắm tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám (thuận lợi, khó khăn) Dưới lãnh đạo Đảng và Hồ Chủ tịch, chúng ta đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực chủ trương và biện pháp để giữ vững và củng cố chính quyền nhân dân b- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ:Có lòng yêu nước, kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần cách mạng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và niềm tự hào dân tộc B- Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Ảnh cử tri Sài Gòn bỏ phiếu bầu cử C Tiến trình dạy học: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Câu hỏi: Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ I- T×nh h×nh níc ta sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m: ? Trình bày tình hình nước ta sau Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, chóng ta gÆp mu«n vµn khã cách mạng tháng Tám? kh¨n: * Qu©n sù: ? Về mặt quân nước ta đã gặp + MiÒn B¾c: 20 v¹n qu©n Tëng vµ bän tay sai + Miền Nam: vạn quân Anh mở đờng cho Pháp vào nớc phải khó khăn gì? (69) ? Em hãy trình bày khó khăn chính trị nước ta thời kì 1945-1946? ? Những khó khăn kinh tế nước ta thời kì này là gì? ? Những khó khăn văn hóa, xã hội nào? GV: Chia nhóm , yêu cầu HS thảo luận (nhóm bàn) ? Tại nói: nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa sau thành lập đã tình trạng ngàn cân treo sợi tóc? *?Tríc t×nh h×nh níc ta nh vËy Đảng và nhà nớc ta đã tiến hành biện pháp gì để củng cố chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng? ? Em h·y cho biÕt §¶ng ta gi¶i giặc đói sau cách mạng th¸ng T¸m nh thÕ nµo? ? §¶ng vµ ChÝnh phñ ta cã biện pháp gì để giải giÆc dèt? ? Đảng và Nhà nớc ta đã có biện pháp gì để giải khã kh¨n vÒ tµi chÝnh? *?ý nghÜa cña viÖc ph¸t hµnh tienf ViÖt Nam? *?Nh÷ng viÖc lµm cña chÝnh phñ cã t¸c dông g×? ta + Trền đất nớc ta còn vạn quân Nhật * Chính trị: Nền độc lập bị đe doạ Nhà nớc cách mạng cha đợc củng cố * Kinh tÕ: + Kinh tÕ:nghÌo nµn, l¹c hËu, bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ + thiªn t¹i, h¹n h¸n, lôt léi liªn tiÕp x¶y + Công nghiệp đình đốn, hàng hóa khan hiếm, tài chính kiÖt quÖ * V¨n hãa, x· héi: + H¬n 90% d©n ta mï ch÷ + C¸c tÖ n¹n x· héi trµn lan: Mª tÝn dÞ ®oan, rîu chÌ, cê b¹c II- Bớc đầu xây dựng chế độ mới: - 6-1-1946 ta tiÕn hµnh Tæng tuyÓn cö tù c¶ níc: - Ngày 2-3-1946, Chính phủ mắt quốc dân đồng bµo - Bộ máy chính quyền đợc xác lập từ trung ơng đến địa phơng III- Diệt giặc đói, giặc dốt và giải khó khăn tµi chÝnh: - Giải nạn đói: + Hëng øng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, nh©n d©n lËp “Hũ gạo tiết kiệm” , “Ngày đồng tâm” để ngời có giúp ngời không + T¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hiÖn khai khoang, phôc hãa, chia l¹i ruéng c«ng + Ra th«ng t gi¶m t« vµ s¾c lÖnh gi¶m c¸c lo¹i thuÕ - Gi¶i quyÕt giÆc dèt: + 8-9-1945, Hå Chñ tÞch kÝ s¾c lÖnh thµnh lËp c¬ quan B×nh d©n häc vô vµ kªu gäi nh©n d©n xo¸ n¹n mï ch÷ - Gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh: + Xây dựng “ Quỹ độc lập” + Phát động “ tuần lễ vàng” + Ngày 23-11-1946 Quốc hội định lu hành tiền Việt Nam D- Củng cố: 1.Em hãy cho biết Sau cách mạng tháng Tám ta đã gặp phải khó khăn gì? Chúng ta đã làm gì để giải các khó khăn đó? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (86) - Chuẩn bị tiết sau: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng (T) + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: (70) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 30: Bài 24 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) (Tiếp theo) A Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm sách lược đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản để bảo vệ chính quyền thành to lớn cách mạng tháng Tám năm 1945 b- Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ:- Có lòng yêu nước, kính yêu lãnh tụ, có tinh thần cách mạng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và lòng tự hào dân tộc B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Tranh ảnh thuộc thời kì đấu tranh chống thực dân Pháp trở lại xâm lược C- Tiến trình dạy học: Ổn định: 9A 9B Bài cũ: Em hãy cho biết sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đất nước ta đã gặp phải khó khăn gì? Đảng và chính phủ giải khó khăn đó nào? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai nào? *? Nhân dân Nam Bộ có thái độ gì trước hành động xâm lược thực dân Pháp? ? Đứng trước tình hình trên Đảng, Chính phủ ta đã làm gì? NỘI DUNG IV- Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược: - Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, thực dân Pháp chính thức trở lại xâm lược nước ta - Quân dân Sài Gòn sẵn sàng đứng lên đánh địch vũ khí sẵn có tay với nhiều hình thức phong phú - Đầu tháng 10-1945, Pháp đã phá vòng vây Sài Gòn và đánh rộng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ… - Trước tình hình đó, Đảng đã phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến (71) *? Em hãy cho biết quân Tưởng và bọn V- Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản động đã chống phá ta miền Bắc phản cách mạng: nào? - Trong lúc chúng ta kháng chiến ác liệt miền Nam, 20 vạn quân Tưởng và bọn “Việt quốc”, “Việt cách” chống phá ta miền Bắc: *?Trước tình hình đó Đảng ta đã có + Chúng đòi ta phải cải tổ Chính phủ biện pháp gì để đối phó với quân + Gạt đảng viên cộng sản khỏi Tưởng và bọn tay sai? máy nhà nước - Ta mở rộng Chính phủ, nhượng cho Tưởng ? Bên cạnh việc nhượng cho Tưởng 70 ghế Quốc hội số quyền lợi thì Đảng ta còn thực - Nhân nhượng số quyền lợi kinh tế biện pháp gì để giữ vững chủ - Mặt khác, Chính phủ ban hành số sắc quyền dân tộc? lệnh trấn áp bọn phản cách mạng, thẳng tay trừng trị bọn ngoan cố VI- Hiệp định sơ (6-3-1946) và Tạm ước Việt-Pháp (14-9-1946) GV: Chia nhóm yêu cầu HS thảo luận * Hoàn cảnh: (nhóm bàn) - Pháp: ? Tại lúc này Đảng ta lại nhân +Sau trở lại xâm lược miền Nam Việt nhượng Tưởng và nhường cho chúng Nam, chuẩn bị công Bắc số quyền lợi chính trị lẫn kinh + 28/2/1946: Hiệp ước Hoa- Pháp kí kết tế? - Ta: Chủ trương hòa hoãn với Pháp để đuổi 20 vạn quân Tưởng khỏi miền Bắc để tập ? Em hãy cho biết chúng ta kí với Pháp trung lực lượng đánh Pháp lâu dài Hiệp định Sơ hoàn cảnh nào? * Nội dung Hiệp định: + Pháp công nhận nước ta là nước độc ? Em hãy trình bày nội dung Hiệp định lập có Chính phủ, quân đội, tài chính riêng sơ (6-3-1946)? nằm khối liên hiệp Pháp + Ta thoả thuận cho 15.000 Bắc thay ? Sau Hiệp định Sơ 6-3-1945, thái độ quân Tưởng vòng năm, năm rút Pháp sao? 1/5 số quân nước + Đình chiến để đàm phán chính ? Trước tình hình thực dân Pháp liên tiếp thức Pari bội ước, chúng ta có chủ trương gì? - Sau Hiệp định, thực dân Pháp liên tiếp bội ước - Ta kí Tạm ước 14-9-1946 để tranh thủ thời gian hòa hoãn kháng chiến lâu dài D Củng cố: Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta nào? Vì chúng ta kí hiệp định sơ và tạm ước? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK : Phân tích tình “Ngàn cân treo sợi tóc” nước ta sau cách mạng tháng Tám (72) Ta ký hiệp định sơ và Tạm ước nhằm tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho chiến đấu chắn bùng nổ 3.Em hãy lập niên biểu kiện chính thời kì lịch sử (1945-1946) Thời gian Sự kiện - Chuẩn bị tiết sau: Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp: + Hoàn cảnh Bác Hồ ban hành “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” + Nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi nào? + Đường lối kháng chiến chống Pháp chúng ta F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Chương V: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 Kế hoạch chương: A Phân phối chương trình: Chương này có 03 bài chia làm 09 tiết B Mục đích yêu cầu: - Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam Nhân dân lại đứng lên chống Pháp - Chiến thắng ĐBP kế thúc kháng chiến chống Pháp tạo nên trang sử vàng - Biết ơn anh hùng dân tộc và hi sinh cao quân đội và nhân dân VN - Kĩ quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh rút kết luận C Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu - Bản đồ và tranh ảnh liên quan Tiết 31: Bài 25 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: Nắm nguyên nhân dẫn tới kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ (19-12-1946) Quyết định kịp thời phát động kháng chiến toàn quốc (73) b- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, nhận định, đánh giá hoạt động địch và ta giai đoạn đầu kháng chiến c- Thái độ: Có lòng yêu nước, có tinh thần cách mạng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và lòng tự hào dân tộc B- Chuẩn bị: - Bản đồ VN - Tranh ảnh liên quan C- Tiến trình dạy học: Ổn định: A B Bài cũ: 1.Em hãy trình bày nội dung Hiệp định Sơ 6-3-1946? Tại chúng ta nhân nhượng cho Tưởng – Pháp nhiều quyền lợi vậy? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY TRÒ ? Em hãy cho biết sau Hiệp I- Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc bïng næ (19-12-1946) định sơ và tạm ước, 1- Kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p thực dân pháp đã làm gì x©m lîc bïng næ: nhằm đẩy nước ta nhanh tới - Sau Hiệp định sơ và tạm ớc, thực dân Pháp liªn tiÕp béi íc chiến tranh? - Tối 19-12-1946, Hồ Chủ tịch đọc lới kêu gọi toàn quèc kh¸ng chiÕn ? Trước tình hình đó, Đảng - Nội dung: ta đã làm gì? + Kêu gọi người Việt Nam hãy đứng lên kháng Pháp thứ vũ khí sẵn có tay ? Nội dung chủ yếu lới + Dù khó khăn gian khổ chúng ta định kêu gọi toàn quốc kháng thắng lợi chiến là gì? - Nhân dân nước hưởng ứng lời kêu gọi Hồ chủ tịch đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp *?Vậy tính chất, mục đích, 2- §¬ng lèi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña ta: nội dung, phương châm - Toµn d©n, toµn diÖn, trêng k×, tù lùc c¸nh sinh vµ tranh thñ sù ñng hé cña quèc tÕ chiến lược ta là gì? - Cuộc kháng chiến ta là tự vêj, chính nghĩa ? Em hãy trình bày nhân dân tiến hành: chiến đấu giam chân địch + Giải phóng dân tộc + Thực dân chủ và mang lại ruộng đất cho dân thủ đô Hà Nội? *?Cuộc chiến đấu gian chân + Đấu tranh trên nhiều phương diện: Quân sự, kinh địch các thành phố khác tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao II- Cuộc chiến đấu các đô thị phía Bắc vĩ tuyến diễn nào? 16: GV: Chia nhóm yêu cầu - Tại Hà Nội: Các kho tàng, công xởng đợc chuyển HS th¶o luËn (nhãm bµn) lªn chiÕn khu chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn ? Theo em chiến đấu - Tại các thành phố khác: Nam Định, Huế, Đà Nẵng: giam chân địch các Ta chủ động tiến công địch, giam chân địch để chủ thµnh phè cã ý nghÜa g×? lùc cña ta rót lui lªn chiÕn khu - ý nghĩa: Tạo điều kiện thuận lợi để TW Đảng, ChÝnh phñ vµ chñ lùc cña ta rót lui lªn chiÕn khu an toµn chuÈn bÞ lùc lîng kh¸ng chiÕn l©u dµi (74) D- Củng cố: ? Em hãy nêu nội dung chính lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chủ tịch? ? Đường lối kháng chiến chống Pháp chúng ta nào? ? Trình bày diễn biến chiến đấu các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16? Ý nghĩa? E- Hướng dẫn học bài: - Hướng dẫn làm bài tập: Cuộc kháng chiến ta bùng nổ vì sau ký hiệp định sơ và Tạm ước thực dân Pháp liên tiếp bội ước Đường lối: + Cuộc kháng chiến tự vệ chính nghĩa nhân dân tiến hành + Trên tất các phương diện: Vũ trang kết hợp với kinh tế, chính trị, ngoại giao - Chuẩn bị tiết sau: Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp: + Nguyên nhân, Diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 + Sau chiến dịch Việt Bắc ta đẩy mạnh công kháng chiến toàn dân, toàn diện nào? F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 32: (75) Bài 25 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950) (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến lược quân và dân ta trên các mặt trận: Chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, giáo dục - Âm mưu và thủ đoạn thực dân Pháp năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1050) b- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng lược đồ lịch sử và kĩ phân tích, nhận định, đánh giá lịch sử c- Thái độ: Có lòng yêu nước, có tinh thần cách mạng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí MInh và lòng tự hào dân tộc B- Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu C- Tiến trình dạy học: Ổn định: 9A( ).9B( ) Bài cũ: Câu hỏi: Em hãy trình bày chiến đấu giam chân địch thành phố Hà Nội (từ 19-12-1946 đến 17-2-1947)? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ * ? Em hãy cho biết để giải IV- Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947: khó khăn mở rộng 1- Thực dân Pháp tiến công Căn địa kháng phạm vi chiếm đóng thực dân chiến Việt Bắc: Pháp đã làm gì? - Âm mưu địch: ? Em hãy cho biết mục tiêu + Chúng thực âm mưu chiến lược “Đánh nhanh, tiến công lên Việt thắng nhanh” để phá tan đầu não kháng chiến ta, Bắc lần này Pháp là gì? tiêu diệt đội chủ lực ta, khóa chặt biến giới Việt ? Để thực âm mưu “ – Trung để cô lập Việt Bắc Đánh nhanh thắng nhanh” - Pháp dùng 12.000 quân tinh nhuệ và phần lớn máy thực dân Pháp đã làm gì? bay Đông Dương để công Việt Bắc 2- Quân dân ta chiến đấu bảo vệ địa Việt ? Em hãy trình bày diễn biến Bắc: chiến dịch Việt Bắc thu- - Thực thị TW Đảng, ta đã đánh địch đông 1947? nhiều hướng, bẻ gãy nhiều gọng kìm địch ? Em hãy trình bày kết - Tại Bắc Cạn, ta chủ đông bao vây, chia cắt phục kích chiến dịch Việt Bắc thu địch đông 1947? - Gọng kìm đường bộ: Ta phục kích địch đường só * ? Em hãy cho biết âm mưu 4, thắng lớn đèo Bông Lau (30-10) thực dân Pháp Đông - Gọng kìm đường thuỷ ta thắng lớn trên sông Lô Dương sau thất bại - Kết quả: Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta thắng lớn (76) tiến công lên Việt Bắc thu Căn địa Việt Bắc giữ vững, đội chủ lực đông 1947? ta trưởng thành nhanh chóng V- Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện: ? Trước âm mưu địch - Âm mưu địch: Đảng ta có chủ trương gì? + Pháp thực âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” ? Với chủ trương trên thì - Chủ trương ta: kháng chiến toàn dân toàn + Thực phương châm “ Đánh lâu dài”, phá âm diện ta đẩy mạnh mưu địch nào? + Tăng cường sức mạnh và hiệu lực chính quyền dân chủ nhân dân., tăng cường lực lương vũ trang nhân ? Cụ thể trên lĩnh vực quân dân và đẩy mạnh kháng chiến ta đã thực nào? * Thực hiện: - Về quân sự: Vận động nhân dân vũ trang toàn dân và ? Còn chính trị và ngoại đẩy mạnh chiến tranh du kích giao thì nào? - Về chính trị: 1948 Hội đồng nhân dân hình ? Trên lĩnh vực kinh tế và thành từ tỉnh đến xã giáo dục ta đã thực + 6-1949, định thống mặt trận Việt Minh gì? và Liên Việt - Về ngoại giao: Năm 1950 loạt các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta - Kinh tế: Ta chủ trương phá hoại kinh tế địch, xây dựng và củng cố kinh tế kháng chiến - Giáo dục: 7-1950, ta chủ trương cải cách giáo dục phổ thông 12 năm sang năm D- Củng cố: Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Việt bắc thu-đông lược đồ? Hãy nêu việc làm ta nhằm dẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (109) - Chuẩn bị tiết sau: Bước phát triển kháng chiến + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 33: (77) Bài 26 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm giai đoạn phát triển kháng chiến toàn quốc từ chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 Sau chiến dịch này kháng chiến ta đẩy mạnh tiền tuyến và hậu phương b- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng lược đồ để trình bày các chiến dịch Kĩ phân tích, nhận định, đánh giá các kiện lịch sử c- Thái độ: - Có lòng yêu nước, có tinh thần cách mạng đoàn kết dân tộc, đoàn kết quocó tế Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng và tự hào dân tộc B- Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu C- Tiến trình dạy học: Ổn định: 9A 9B Bài cũ: Câu hỏi: Em hãy trình bày chiến dịch Việt bắc thu-đông 1947? 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ I- Chiến dịch Biên giới Thu-Đông năm 1950: ? hãy trình bày hoàn cảnh 1- Hoàn cảnh lịch sử mới: lịch sử chiến dịch Biên - Thế giới: Cách mạng Trung Quốc thành công, cách mạng giới thu-đông 1950? việt Nam nối liền với các nước XHCN - Trong nước: Sau chiến dịch Việt Bắc, lực lượng kháng * ?Bước vào thu-đông 1950, chiến lớn mạnh còn thực dân Pháp liên tiếp thất bại âm mưu Pháp và Mĩ - Âm mưu Pháp-Mĩ: Đông Dương nào? + Pháp lệ thuộc vào Mĩ + Mĩ trực tiếp dính líu vào chiến tranh Đông Dương * ? Em hãy cho biết sau 2- Quân ta tiến công địch biên giới phía Bắc: Mĩ viện trợ tài chính - Hoàn cảnh: thì thực dân pháp đã đối phó + Pháp-Mĩ cấu kết chặt chẽ với Chúng khóa chặt biên với lớn mạnh quân giới Việt-Trung để cô lập Việt Bắc dân ta nào? + Chúng chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần II -> Trước tình hình đó, ta đã định mở chiến dịch Biên ? Để phá vỡ âm mưu Giới 1950 địch, Đảng ta đã làm gì? - Diễn biến: + 18-9-1950 ta tiêu diệt cụm điểm Đông Khê, uy hiếp ? Em hãy trình bày diễn biến Thất Khê chiến dịch Biên giới thu + Địch vội vàng cho quân từ Cao Bằng đánh xuống, từ đông 1950? (78) ? Em hãy trình bày kết chiến dịch Biên giới thu đông 1950? * ? Em hãy cho biết sau thất bại chiến dịch Biên giới thực dân Pháp và đế quốc Mĩ có âm mưu gì với Đông Dương? ? Trước âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương địch, Đảng ta đã làm gì? Lạng Sơn đánh lên ứng cứu cho Đông Khê + Đoán ý đồ địch ta chặn đánh địch trên đường số + 22-10-1950, chúng phải rút khỏi đường số - Kết quả: Ta khai thông 750 km đường biên giới + Giải phóng 35 vạn dân, hành lang Đông-Tây bị chọc thủng + Căn địa Việt Bắc giữ vững II- Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp: - Pháp muốn giành lại chủ động trên chiến trường Đông Dương - Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp Đông Dương - Thông qua Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (2312-1950), Mĩ đã dần thay chân Pháp Đông Dương - Với kế hoạch Đờ lát đờ Tat-xi-nhi Pháp gấp rút bình định vùng tạm chiến và tiến công cách mạng D.Củng cố: 1.Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu-đông lược đồ? Nêu nội dung chính đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng? D- Hướng dẫn học bài: * HS học bài, trả lời câu hỏi SGK : Trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới Chiến dịch Biên Giới thắng lợi đã taoh nên bước ngoặt cho chiến tranh Quân ta chuyển sang chủ động đánh địch trên khắp các chiến trường * Chuẩn bị tiết sau: Bước phát triển kháng chiến (T) Nội dung đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Kế hoạch phát triển hậu phương kháng chiến F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 34 (79) Bài 26 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (19501953)(Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm giai đoạn phát triển kháng chiến toàn quốc từ chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 Sau chiến dịch này kháng chiến ta đẩy mạnh tiền tuyến và hậu phương - Thấy thời kì này kháng chiến dành thắng lợi toàn diện: Kinh tế, chính trị, tài chính Đề quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Pháp –Mĩ âm mưu giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ b- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng lược đồ để trình bày các chiến dịch Kĩ phân tích, nhận định, đánh giá các kiện lịch sử c- Thái độ: Có lòng yêu nước, có tinh thần cách mạng đoàn kết dân tộc, đoàn kết qu tế Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng và tự hào dân tộc B- Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Một số tranh ảnh thời kì này C- Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A 9B 2.Bài cũ: Em hãy trình bày chiến dịch Biên giới thu-đông 1950? Sau chiến dịch Biên giới Pháp có âm mưu gì? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ ? Đại hội đại biểu toàn quốc lần III- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II thứ II tổ chức hoàn Đảng (2-1951) cảnh nào? - 2-1951, Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Chiêm ? Nội dung chủ yếu Đại hội là Hóa (Tuyên Quang) gì? - Nội dung: * ? Đại hội đại biểu toàn quốc lần + Nêu rõ nhiệm vụ trước mắt cách mạng Việt thứ II Đảng có ý nghĩa lịch sử Nam là đưa cách mạng nhanh chóng đến thắng nào cách mạng lợi, Việt Nam? + Nêu rõ nhiệm vụ chiến lược Đảng là đánh đế quốc và phong kiến phải thực đồng thời ? Em hãy nêu thành tựu + Đại hội định đưa Đảng công khai lấy chính trị chúng ta đã đạt từ tên là Đảng lao động Việt Nam au chiến dịch Biên Giới? + Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng * ? Liên minh nhân dân Việt- - ý nghĩa: Miên-Lào thành lập nhằm + Đó là mốc đánh dấu trưởng thành Đảng mục đích gì? ta quá trình lãnh đạo cách mạng ? Em hãy trình bày thành + Thúc đẩy kháng chiến nhanh chóng thắng (80) tựu kinh tế ta đạt từ 1951-1953? ? Em hãy trình bày thành tựu giáo dục ta từ 19511954? ? Em hãy cho biết sau chiến thắng Biên Giới, chúng ta đã giữ vững và phát huy quyền chủ động trên chiến trường nào? * ? Sau chiến thắng vùng trung du và đồng ta, phản ứng thực dân Pháp-Mĩ nào? ? Khi quân Pháp nhảy dù xuống Hòa Bình, quân dân ta đã chiến đấu nào ? Sau chiế dịch Hòa Bình, ta thừa thắng đã mở tiếp chiến dịch nào? ? Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Tây Bắc? ? Em hãy cho biết kết chiến dịch Tây Bắc nào? ? Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Thượng Lào? ? Hãy nêu ý nghĩa các chiến dịch mà ta đã mở? lợi IV- Phát triển hậu phương kháng chiến mặt - Về chính trị: + 3-3-1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thốngnhất thành Mặt trận Liên Việt + 11-3-1951, liên minh nhân dan Việt-Miên-Lào đời để cùng đoàn kết chống thực dân Pháp - Kinh tế: + 1952, Đảng, chính phủ đề vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chấn chính thuế khóa + Xây dựng tài chính, ngân hàn, thương nghiệp + Tháng 12-1953, Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất - Giáo dục: + Tiếp tục cải cách giáo dục (7-1950) với phương châm: Phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh + Từ 1950->1954: HS cấp I tăng 130%; HS cấp II+ cấp III tăng 300% - Văn hóa: + Phong trào thi đua yêu nước lan rộng khắp các ngành + 1-5-1952, Đại hội thi đua toàn quôc lần I Việt Bắc, tuyên dương anh hùng D- Củng cố: 1.Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch biên giới lược đồ? Nêu nhận xét em chiến thắng quân-dân ta thời kì này? Nêu ý nghĩa đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng? E Hướng dẫn học bài: * HS học bài, trả lời câu hỏi SGK: Tìm hiểu các chiến dịch: Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Tây Bắc Sau chiến dịch Biên giới ta chủ động đánh dịch trên khắp các chiến trường, giành nhiều thắng lợi vang dội * Chuẩn bị tiết sau: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc Tìm hiểu kế hoạch Na-va Nhận xét? Quá trình ta tiến công đông- xuân 1953-1954 Vì nói tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va PhápMĩ (81) F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Bài 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm âm mưu cuả Pháp-Mĩ Đông Dương thể kế hoạch Na-Va (5-1953) Đây là cố gắng lớn Pháp-Mĩ giành thắng lợi định, chuyển bại thành thắng “kết thúc chiến tranh danh dự” Đông Dương - Chủ trương chiến lược ta chiến dịch Đông –Xuân 1953-1954 nhằm phá tan kế hoạch Na-Va, giành thắng lợi quân định đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ b- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng đồ để trình bày chiến ĐôngXuân 1953-1954, kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: Có lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và lòng tự hào dân tộc B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu để dạy máy chiếu C- Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A 9B Bài cũ: 1.Em hãy nêu thắng lợi chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ta giai đoạn 1951-1953? Để giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường ta đã làm gì? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Kế hoạch Na-Va I- Kế hoạch Na-Va Pháp-Mĩ: nhằm mục đích gì? - Mục đích: ? Kế hoạch Na-Va + Thực dân Pháp-Mĩ định xoay chuyển cục diện trên chiến Pháp-Mĩ thực trường nào? + Chúng hy vọng vòng 18 tháng chuyển bại thành ? Để thực kế thắng, kết thúc chiến tranh danh dự hoạch Na-Va thực dân - Thực hiện: theo bước (82) Pháp đã làm gì? + Bước 1: Thu-đông 1953, xuân 1954: Giữ phòng ngự * ? Nhận xét kế hoạch miền Bắc, tiến công chiến lược miền Nam Na-va? + Bước 2: Thu- đông 1954, chuyển lực lượng Bắc, thực tiến công miền Bắc và kết thúc chiến tranh - Biện pháp thực hiện: ? Em hãy cho biết chủ + Pháp xin thêm viện trợ từ Mĩ trương ta + Tập trung 44 tiểu đoàn động, tinh nhuệ đồng chiến Đông-Xuân Bắc Bộ 1953-1954 là gì? + Ra sức tăng cường lực lượng nguỵ quân ? Phương hướng chiến II- Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 và lược ta chiến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: Đông-Xuân là gì? 1- Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: ? Phương châm chiến - Chủ trương chiến lược ta: lược ta là gì? + Phương hướng chiến lược: Ta tập trung lực lượng, mở ? Với phương hướng tiến công lớn vào hướng quan trọng chiến lược trên, quân địch và dân ta đã đánh địch + Phương châm chiến lược: “Tích cực, chủ động, động, nào? linh hoạt”, “Đánh ăn chắc, đánh thắng” * ? Kế hoạch Na-Va - Cuộc tiến công chiến lược ta: bước bị phá sản + Ta tiến hành loạt các chiến dịch trên khắp các địa bàn nào? chiến lược quan trọng Chia nhóm yêu cầu + Đầu tháng 12.1953, ta đánh mạnh Lai Châu, buộc địch HS thảo luận (nhóm phải nhảy dù xuống Điện Biên Phủ bàn) + Đầu tháng 12-1953, ta thắng lớn Trung Lào Cuối tháng ? Em có nhận xét gì 1-1954, ta thắng lớn Thượng Lào tiến công + Cuối tháng đầu tháng 2-1954, ta thắng địch Bắc Tây chiến lược Đông- Nguyên, buộc địch phải kéo quân từ đồng Bắc Bộ Xuân 1953-1954 chốt giữ Tây Nguyên ta? D.Củng cố: Kế hoạch Na-va đề hoàn cảnh nào? Nêu nhận xét em? Quân dân ta đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va nào? Tại ta công địch trên khắp chiến trường giai đoạn này? E- Hướng dẫn học bài: * HS học bài, trả lời câu hỏi SGK: Vì nói kế hoạch Na-va nguy hiểm? Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 có ý nghĩa nào? * Chuẩn bị tiết sau: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc Nêu chuẩn bị ta và địch Điện Biên Phủ Trình bày diễn biến chiến dịch qua lược đồ Hiệp định Giơ-ne-vơ kí hoàn cảnh nào? F Rút kinh nghiệm: (83) Ngày soạn: Ngày day: Tiết 36: Bài 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: a- Kiến thức: - Nắm kết thúc chiến tranh Đông Dương Hiệp định Giơ-ne-vơ (71954) - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta b- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử c- Thái độ: Có lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và lòng tự hào dân tộc B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Lược đồ: Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bảng phụ C- Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A 9B Bài cũ: 1.Em hãy trình bày và nhận xét kế hoạch Na-va? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết 2- Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954): vài nét Điện * Cứ điểm Điện Biên Phủ: Biên Phủ? - Đây là vị trí chiến lược quan trọng * ? Đế quốc Pháp-Mĩ - Pháp –Mĩ xây dựng điểm này mạnh Đông Dương: đã làm gì để xây -> Chúng cho đây là “Pháo đài không thể công phá” dựng Điện Biên Phủ * Chủ trương ta: trở thành tập đoàn - Đầu tháng 12-1953, ta định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với điểm mạnh mục tiêu: Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc Đông Dương? * Diễn biến: ? Chủ trương ta - Chiến dịch 13-3->7-5-1954, chia làm đợt: chiến dịch - 17 30 phút ngày 7-5-1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng hàng vạn Điện Biên Phủ là gì? binh sĩ kéo cờ trắng hàng * Kết quả: ? Em hãy trình bày - Trong gần tháng chiến đấu ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn diễn biến chiến dịch điểm Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ? + loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, phá huỷ 62 máy bay và toàn phương tiện chiến tranh (84) ? Em hóy trỡnh bày III- Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh Đông Dơng 1954: kết chiến * Néi dung HiÖp ®inh: SGK (126) dịch lịch sử Điện * ý nghÜa: - ChÊm døt chiÕn tranh lËp l¹i hßa b×nh ë §«ng D¬ng, lµ c«ng ph¸p Biên Phủ? quèc tÕ ghi nhËn quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña nh©n d©n §«ng D¬ng - Buéc thùc d©n Ph¸p ph¶i rót qu©n vÒ níc, ©m mu kÐo dµi chiÕn * ? Hãy nêu ý nghĩa tranh cña Ph¸p-MÜ bÞ thÊt b¹i chiến dịch ĐBP? - MiÒn B¾c ViÖt Nam hoµn toµn gi¶i phãng ®i lªn CNXH * ? Hội nghị Giơ-ne- IV- ý nghÜa lÞch sö, nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (1945-1954): vơ triệu tập 1- ý nghÜa lÞch sö hoàn cảnh nào? - Trong níc:+ KÕt thóc ¸ch thèng trÞ gÇn thÕ kØ cña thùc d©n Ph¸p ? Nội dung trên đất nớc ta Hiệp định là gì? + MiÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng ®i lªn CNXH lµm c¬ së thèng nhÊt níc * ? Hiệp định Giơ- đất - Quốc tế: + Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lợc chủ ne-vơ cú ý nghĩa lịch nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa trên giới sử nào? + Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên giới ? Cuộc kháng chiến 2- Nguyªn nh©n th¾ng lîi: quan: chống Pháp thắng lợi -+Chñ Có lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng đứng đầu là Chủ tịch có ý nghĩa Hå ChÝ Minh nào nước ta? + Cã hÖ thèng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n, cã mÆt trËn d©n téc ? í nghĩa thống + Cã lùc lîng vò trang lín m¹nh quèc tÕ lµ g×? ? Em h·y nªu + Cã hËu ph¬ng réng lín, v÷ng ch¾c nguyªn nh©n th¾ng - Kh¸ch quan: lîi cña cuéc kh¸ng + Cã sù ®oµn kÕt cña níc §«ng D¬ng chiến chống thực dân + Có giúp đỡ Trung Quốc, Liên Xô và lực lợng dân chủ tiến bé trªn thÕ giíi ph¸p? * ? Theo em nguyên nhân nào định cho thắng lợi ta? D- Củng cố: Trình bàu chiến dịch Điện Biên Phủ qua lược đồ Em hãy trình bày nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ? Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK: - Chuẩn bị tiết sau: Phong trào cách mạng nhân dân Quảng Bình 1930->trước 8/1945 F Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 37 Lịch sử địa phương (85) Phong trào cách mạng nhân dân Quảng Bình năm 1930 đến trước tháng Tám 1945 A Mục đích yêu cầu: - Tình hình chung QB từ 1930-1945 - Phong trào đấu tranh nhân dân QB từ có lãnh đạo Đảng diễn sôi nổi, mạnh mẽ - Cho HS thấy tinh thần quật khởi nhân dân QB kháng chiến chống Pháp cứu nước - Kĩ quan sát, đánh giá, nhận xét, phân tích B Chuẩn bị: - Tranh ảnh liên quan - Tư liệu liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A 9B Bài cũ: Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công cách mạng tháng Tám Theo em nguyên nhân nào định cho thắng lợi? Vì sao? Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung chính I Tình hình chung: - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 càng khiến cho đời ? Trình bày tình hình chung sống nhân dân vô cùng khổ cực nước ta thời kì này? - Sự đời tổ chức cộng sản có chia rẽ lớn - 3/2/1930: Đảng cộng sản Việt Nam đời *? Cuộc khủng hoảng kinh -> Vai trò lãnh đạo cách mạng Đảng cộng sản tế để lại hậu gì? đứng đầu - 1930-1931: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ mạnh *? Phong trào đầu tiên - 1935: Phong trào đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ phát Đảng lãnh đạo mang lại ý triển mạnh nghhiax gì? - 1936: Mặt trận dân chủ Đông Dương thành lập chống nguy chủ nghĩa FX ? Trình bày các phong rào - 1939: Phong trào chống phản động Pháp và bọn phản nhân dân ta chống Phát động xít? - 22/9/1940: Nhật nhảy vào Đông Dương - Mặt trận Việt minh thành lập-> Đoàn kết lực lượng chống giặc II Phong trào đấu tranh nhân dân Quảng Bình: Nguyên nhân: ? Nêu nguyên nhân khiến - Đời sống nhân dân ngày bần cùng nạn sưu cao, nhân dân QB vùng dậy đấu thuế nặng tranh? - Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nông dân ngày càng điêu đứng ? Trình bày diễn biến Diễn biến: đấu tranh nhân dân - 1930: Một tổ nông hội đỏ thành lập Lệ Thủy Cơ (86) QB? ? Kể tên vài phong trào đấu tranh tiêu biể? * ? Theo em phong trào nào tiêu biểu nhất? Vì sao? sở phát triển dần Quảng Ninh, Đồng Hới - Ở Quảng Trạch: Một số niên yêu nước liên lạc với tỉnh ủy Nghẹ An, Hà Tĩnh gây sở Họ rải truyền đơn Ba Đồn - Bố Trạch: Nông hội đỏ thành lập - 1/5/1930: Cờ đỏ búa liềm xuất tạ Đồng Hới - 1931: Các đảng viên cộng sản bị giam nhà lao Đồng Hới tuyệt thực 11 ngày buộc tên công sứ phải nhượng - 1933: Đảng lãnh đạo đòi giảm sưu thuế Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy - 1934: 200 nhân dân Bố Trạch biểu tình phản đối việc bị bắt làm đường lên Phong Nha - 1936-1939: Cuộc đấu tranh chống lao động công ích sân bay Đồng Hới - 3/1945: Cơ sở Đảng Đồng Hới lãnh đạo nhân dân mít tin đả đảo quan lại tham ô -> Phong trào thể lòng yêu quê hương, đất nước tâm đấu tranh chống kẻ thù *? Hãy nhận xét phong rào đấu tranh nhân dân Quảng Bình? D Củng cố: Trình bày tình hình chung nước ta thời kì này? Phong trào đấu tranh nhân dân QB diễn nào? E Hướng dẫn học bài: - Làm bài tập: Nguyên nhân, diễn biến phong trào cách mạng Quảng Bình 1930-1945? Nhận xét em phong trào nhaandaan QB thời kỳ này? - Đọc và tìm hiểu trước bài mới: Ôn tập Hướng dẫn học sinh nắm lại quá trình lịch sử dân tộc từ 1930->1954 F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 38 Ôn tập A Mục đích yêu cầu: - Đảng cộng sản Việt Nam đời là bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam Dưới lãnh đạo Đảng, Bác cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, đánh giá, nhận xét, so sánh (87) - Cho học sinh thấy tính ưu việt Đảng Biết ơn anh hùng có công với cách mạng B Chuẩn bị: - Các lược đồ - Bảng thống kê - Tranh ảnh, tư liệu liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B bài cũ: Nêu chính sách thực dân Pháp với nhân dân Quảng Bình? Hậu chính sách đó? Bài mới: Hoạt động thầy và trò ? Nêu điểm chính VN từ 1930-1939? Nội dung chính I Việt Nam năm 1930-1935 - Đảng cộng sản Việt Nam đời là ? ý nghĩa lịch sử việc thành lập bước ngoặt lịch sử vĩ đại cách mạng Đảng? Việt Nam - Dưới lãnh đạo Đảng cách mạng * Tại Đảng đời là bước Việt Nam đã có bước khởi sắc: ngoặt lịch sử cách mạng Việt + Xô viết Nghệ Tĩnh Nam? + Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 -> Tạo tiền đề cho cách mạng và tạo niềm tin cho nhân dân * Phân tích ý nghĩa lịch sử Xô viết II Việt Nam năm Nghệ Tĩnh? 1939-1945 ? Những điểm chính lịch sử Việt - Thế giới có chuyển biến lớn: + CNFX đời, gây chiến tranh giới II Nam từ 1939-1945? + Liên Xô tham chiến đã khiến cho cục * Tại nói cách mạng tháng Tám diện chiến tranh có nhiều thay đổi thành công phần là nhờ vào hoàn + CNFX bị quân đồng minh đánh bại - Việt Nam: cảnh quốc tế thuận lợi? + Pháp gặp thất bại liên tiếp các chiến trường + Nhật nhảy vào Đông Dương bắt tay với Pháp cai trị Đông Dương ? Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân + Tổng khỡi nghĩa tháng Tám thành công, thành công cách mạng tháng Tám? nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời kết thúc hàng ngàn năm chế độ phong * Theo em nguyên nhân nào kiến, hàng trăm năm chế độ thực dân Xây định cho thắng lợi cách mạng dựng CNXH- chế độ dân, dân, vì dân tháng Tám? Vì sao? III Việt Nam từ 1945-1954: - Những khó khăn chồng chất nước ta (88) * Tại Bác Hồ nói nước VN dân sau cách mạng tháng Tám chủ cộng hòa vào tình “Ngàn cân - Đảng, Bác và toàn thể nhân dân đồng treo sợi tóc”? lòng cùng vượt qua khó khăn - Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ? Hoàn cảnh khiến Pháp quay trở lại nước ta Quân và dân ta lãnh đạo xâm lược nước ta? Đảng và Hồ Chủ tịch anh dùng chiến đấu, giành nhiều thắng lợi lớn ? Quân và dân ta đã chiến đấu - Chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định nào để bảo vệ đất nước? Giơ-ne-vơ đã kết thúc kháng chiến chống Pháp nhân dân ta ? Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên - Miền Bắc xây dựng CNXH Miền Nam nhân thắng lợi kháng chiến đấu tranh thống đất nước chống Pháp? D Củng cố: Chon 10 kiện em thích và lập niên biểu: TT Thời gian Nội dung kiện Ý nghĩa kiện E Hướng dẫn nhà: - Học các bài từ 18-> 27 - Chuẩn bị cho kiểm tra tiết F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 39 KIỂM TRA TIẾT A- Mục tiêu bài học: - Củng cố hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1954 - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào làm bài kiểm tra - Có ý thức học tập và tự giác làm bài B Hình thức: Tự luận (89) C Thiết lập ma trận: Chủ đề Các mức độ cần đánh giá NhËn biªt Th«ng hiÓu Vận dụng Chủ đề 1: Việt Nam năm 19301939 - Nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng - Nội dung hội nghị thành lập Đảng Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Chủ đề 2: - Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945 - Việt Nam từ cuối 1946-1954 2/3 20% - Hoàn cảnh ban bố lệnh tổng khỡi nghĩa - Trình bày diễn biến chiến dịh ĐBP Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Chủ đề 3: - Việt Nam sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến - Việt Nam từ cuối 1946-1954 1/3 10% - Những khó khăn ta sau cách mạng tháng Tám - Trình bày nguyên nhân thành công cách mạng tháng Tám 1/2 20% 2/3+ 1/3+1/2 50% Sè C©u Sè ®iÓm Tû lÖ Tæng Sè C©u Tæng Sè ®iÓm Tû lÖ - Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng - Sự đời Đảng là xu tất yếu 1/3 10% - Những thuận lợi góp phần làm cho cách mạng tháng Tám thành công - Nêu ý nghĩa to lớn chiến dịch 2/3 20% Céng 30% 30% - Tác dụng các chính sách trên - Chứng minh nguyên nhân định thắng lợi 1/3+2/3 30% 1/2 20% 1/2 20% 40% 10 100% D Biên soạn đề kiểm tra I Đề Chẵn: Câu ( 3đ )Trình bày ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Nêu vai trò Nguyễn Ái Quốc hành lập Đảng? Câu 2.( 3đ) Lệnh tổng khỡi nghĩa ban bố hoàn cảnh nào? Nêu thuận lợi ta cách mạng tháng Tám? (90) Câu ( 4đ) Bằng dẫn chứng hãy chứng minh sau cách mạng tháng Tám nước ta tình “Ngàn cân treo sợi tóc”? Những việc làm Đảng nhà nước mang lại tác dụng gì? II Đề lẻ: Câu ( 3đ )Hội nghị thành lập Đảng tổ chức nào? Tại việc hợp ba tổ chức cộng sản là xu tất yếu? Câu ( 3đ )Trình bày diễn biến, ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ? Câu ( 4đ )Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công kháng chiến chống Pháp? Theo em nguyên nhân nào định cho thắng lợi? Vì sao? E Đáp án: ĐỀ CHẴN: Số câu Nội dung Biểu điểm Câu 1: 3đ - Ý nghĩa: +§ã lµ tÊt yÕu lÞch sö, lµ sù kÕt hîp nhuÉn nhuyÔn gi÷a yÕu tè: 2đ Chñ nghÜa M¸c-LªNin, phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc +Khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng +Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối lãnh đạo +C¸ch m¹ng ViÖt Nam g¾n liÒn víi c¸ch m¹ng thÕ giíi - Vai trò: + Chuẩn bị tổ chức, tư tưởng cho đời Đảng 1đ + Thống tổ chức thành đảng Câu 3đ - Hoàn cảnh: - Thế giới: Chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại 1đ - Trong níc: + Ngµy 15-> 15-8-1945 Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng häp t¹i T©n Trào định Tổng khởi nghĩa nớc +Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân đã họp Tân Trào, tiêu biểu cho ý chÝ vµ nguyÖn väng cña d©n + Hồ Chí Minh gửi th kêu gọi đồng bào nớc đứng lên Tổng khởi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn - Những thuận lợi ta: 2đ + Thế giới:Pháp giải phóng, chủ nghĩa FX bị tiêu diệt + Trong nước: Nhật hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương 8/1945: Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện Tình Nhật nguy khốn tạo điều kiện cho chúng ta giải phóng Câu 4đ - Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám: * Qu©n sù: Quân đội các nước Tưởng, Anh, Nhật đóng trên nước ta (91) * ChÝnh trÞ: -Nền độc lập bị đe doạ - Nhà nớc cách mạng cha đợc củng cố * Kinh tÕ: + Kinh tÕ níc ta chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, nghÌo nµn, l¹c hËu, bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ + Hơn triệu dân bị chết đói cha đợc khắc phục, thiên tại, hạn 2đ h¸n, lôt léi liªn tiÕp x¶y + Công nghiệp đình đốn, hàng hóa khan hiếm, tài chính kiệt quệ (0,25) * V¨n hãa, x· héi: + H¬n 90% d©n ta mï ch÷ + C¸c tÖ n¹n x· héi trµn lan: Mª tÝn dÞ ®oan, rîu chÌ, cê b¹c - Tác dụng: + Ban bố lệnh tổng tuyển cử , Lần đầu tiên người dân thực quyền công dân mình 2đ + Các chính sách khôi phục kinh tế khiến cho nạn đói bị đẩy lùi + Các sắc lệnh việc xóa nạ mù chữ và nâng cao chất lượng văn hóa đã tạo nên đội ngũ tri thực phục vụ cho công xây dựng đất nước + Những việc làm trên khiến cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng ĐỀ LẺ: Số câu Câu 1: 3đ Câu 3đ Nội dung Biểu điểm * Cuối 1929, tổ chức cộng sản đời Việt Nam và nhanh chóng lãnh đạo cách mạng - Chứng tỏ trưởng thành giai cấp công nhân Việt Nam - Hội nghị thành lập Đảng: Hội nghị đợc tiến hành từ ngày đến ngµy 7-2-1930 t¹i Cöu Long, H¬ng C¶ng Trung Quèc - Néi dung: + NguyÔn ¸i Quèc kªu gäi c¸c tæ chøc céng s¶n thèng nhÊt víinhau thµnh tæ chøc céng s¶n nhÊt lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam + Héi nghÞ th«ng qua chÝnh c¬ng v¾n t¾t, s¸ch lîc v¾n t¾t NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o 2đ * Việc hợp là xu thế: - Cuối 1929, tổ chc cộng sản đời chứng tỏ trưởng thành giai cấp công nhân Việt Nam - Ba tổ chức cộng sản trên, hoạt động riêng rẽ, luôn tranh giành ¶nh hëng víi -> yªu cÇu bøc thiÕt cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ph¶i cã mét §¶ng céng s¶n thèng nhÊt c¶ níc 1đ - Diễn biến: + Đợt (13->17-3): Ta đánh chiếm phân khu Bắc + Đợt (30-3->26-4): Ta đánh chiếm cụm điểm phía Đông Mường Thanh (92) + Đợt (1-5->7-5): Ta đánh các còn lại phân khu trung tâm và phân khu Nam + 17 30 phút ngày 7-5-1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng hàng vạn binh sĩ kéo cờ trắng hàng - Ý nghĩa: + Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt 1đ kháng chiến chống Pháp nhân dân ta + Một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu’’ + Là “tiếng chuông báo tử chủ nghĩa thực dân kiểu cũ” + Chiến thắng đã đập tan kế hoạch Na-va Buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ và rút quân nước Câu 4đ - Ý nghĩa: 2đ - Trong níc: + Kết thúc ách thống trị gần kỉ thực dân Pháp trên đất nớc ta + MiÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng ®i lªn CNXH lµm c¬ së thèng đất nớc - Quèc tÕ: + Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lợc chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm ran rã hệ thống thuộc địa trên giới + Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên giới - Nguyªn nh©n th¾ng lîi: + Có lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hå ChÝ Minh + Cã hÖ thèng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n, cã mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, Cã lùc lîng vò trang lín m¹nh, Cã hËu ph¬ng réng lín, v÷ng ch¾c + Cã sù ®oµn kÕt cña níc §«ng D¬ng + Có giúp đỡ Trung Quốc, Liên Xô và lực lợng dân chủ tiÕn bé trªn thÕ giíi - Nguyên nhân định thắng lợi: + Nhờ có lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng-Bác + Biết phát huy sức mạnh toàn quân, toàn dân 2đ + Kết hợp nhiều hình thức đấu tranh + Biết tranh thủ ủng hộ bạn bè quốc tế 2đ K Rút kinh nghiệm: (93) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chương VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 Kế hoạch chương: A Mục đích yêu cầu: - Tình hình Việt Nam từ 1954 đến 1975 - Cho học sinh thấy quá trình đấu tranh gian khổ nhân dân miền tiến tới thống tổ quốc - Biết ơn và trân trọng thành mà cha ông đạt - Kĩ quan sát, đánh giá, nhận xét rút kết luận B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu để dạy máy chiếu - Bản đồ liên quan - Tranh ảnh lien quan (94) Tiết 40 Bài 28.XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỀ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (7-1954), nguyên nhân việc đất nước ta bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác - Nhiệm vụ cách mạng XHCN miền Bắc (1954-1960) là cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và cải tạo quan hệ sản xuất Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: Có lòng yêu nước, gắn liền với CNXH, tình cảm gắn bó ruột thịt Nam-Bắc, tin vào lãnh đạo Đảng và tương lai cách mạng B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Tranh ảnh liên quan C- Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B Bài cũ: Kiểm tra ghi và BT 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ tình hình nước ta nào? * Nhận xét âm mưu Mĩ? ? Sau hoàn binh lập lại miền Bắc đã tiến hành đợt cải cách? ? Kết lần cải cách đó là gì? * Quá trình cải cách ruộng đất miền Bắc sau hòa bình lập lại có ý nghĩa NỘI DUNG I- Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 Đông Dương: - Đất nước ta bị chia cắt làm hai miền + Miền Bắc: Thủ đô Hà Nội giải phóng 10-10-1954, Pháp rút khỏi miềm Bắc tháng 5-1955 + Miền Nam: Mĩ nhảy vào thay chân Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, hòng chia cắt lâu dài nước ta II- Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960) 1- Hoàn thành cải cách ruộng đất: - Quá trình: Sau hòa bình lập lại, miền Bắc đã tiến hành đợt cải cách ruộng đất (cuối 1953-1956) - Kết quả: - ý nghĩa: + Bộ mặt nông thôn miền Bắc đổi + Giai cấp địa chủ bị đánh đổ + Góp phần tích cực cho chúng ta khôi phục kinh tế, hàn (95) nào? gắn vết thương chiến tranh ? Em hãy cho biết Đảng ta III- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ chủ trương chuyển từ đấu gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng tranh vũ trang sang đấu khởi” 1954-1960: tranh chính trị hoàn 1- Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát cảnh nào? triển lực lượng cách mạng (1954-1960) * Hoàn cảnh: ? Phong trào đấu tranh - Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ nhảy vào miền Nam Việt chính trị ta thời Nam kì này diễn nào - Đảng ta chủ trương chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị * Trước đấu tranh mạnh * Diễn biến: mẽ nhân dân Sài Gòn - 8-1954, phong trào “Đòi hòa bình”, đòi Hiệp thương Mĩ-Diệm đã làm gì? tổng tuyển cử thống nước - 11-1954, Mĩ-Diệm tiến hành khủng bố phong ? Với mặt phản động trào tiếp tục dâng cao ngày càng lộ rõ Mĩ- - Từ 1958-1959, Mĩ-Diệm thẳng tay khủng bổ đàn áp Diệm, Đảng ta có chủ phong trào cách mạng Phong trào cách mạng ta trương gì? chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang D- Củng cố: Em hãy cho biết tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ? Chúng ta đã làm gì để hàn gắn vét thương chiến tranh E- Hướng dẫn học bài: * Bài tập: - Vẽ sơ đồ tư phần III.1 - Nhận xét chính sách Đảng nhằm khôi phục vết thương chiến tranh? Ý nghĩa? * Bài mới: - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả,ý nghĩa phong trào Đồng khởi? - Quá trình thực kế hoạch năm 1961-1965? Kết quả, ý nghĩa? F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (96) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 41 Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Phong trào “Đồng khởi” nhân dân miền Nam (cuối 1959-đầu 1960), đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam, từ giữ gìn lực lượng chuyển sang công liên tục vào kẻ thù - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Đây là Đại hội xậy dựng thành công XHCN miền Bắc và đấu tranh thống nước nhà miền Nam 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: - Có lòng yêu nước, gắn liền với CNXH, tình cảm gắn bó ruột thịt Nam-Bắc, tin vào lãnh đạo Đảng và tương lai cách mạng Khâm phục chí khí đấu trang kiên cường bất khuất nhân dân miền Nam B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK (97) - Lược đồ phong trào Đồng Khởi C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B Bài cũ: Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ? Vẽ sơ đồ tư phần III 1? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ * Trước đấu tranh mạnh III- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn mẽ nhân dân Sài Gòn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” Mĩ-Diệm đã làm gì? 1954-1960: ? Với mặt phản động 2- Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ngày càng lộ rõ Mĩ- * Hoàn cảnh: Diệm, Đảng ta có chủ * Diễn biến: trương gì? - Phong trào lúc đầu diễn lẻ tẻ sau lan rộng khắp miền ? Phong trào “Đồng khởi” Nam nhân dân miền Nam - Tại Bến Tre: bùng nổ hoàn cảnh + Ngày 17-1-1960, nhân dân xã thuộc huyện Mỏ Cày đã nào? dậy, sau phong trào lan rộng khắp huyện Mỏ Cày ? Trước tình hình đó Đảng + Sau phong trào lan rộng khắp miền Nam ta đã làm gì? * ý nghĩa: - Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu ? Em hãy trình bày diễn Mĩ miền Nam biến phong trào “Đồng - Đánh dấu bước nhảy vọt cách mạng miền Nam khởi” miền Nam? IV- Miền Bắc bước đầu xây dựng sở vật chất kĩ thuật ? Tại Bến Tre, phong trào 1- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9diễn nào? 1960) ? Em hãy cho biết kết * Hoàn cảnh: to lớn chính trị mà * Nội dung: phong trào “Đồng khởi” - Đại hội phân tích đặc điểm tình hình nước ta bị chia làm đạt được? miền * Phong trào “Đồng khởi” - Cách mạng miền Bắc định cách mạng có ý nghĩa lịch sử nước nào? - Đề đường lối chung cách mạng XHCN miền Bắc ? Đại hội đại biểu toàn - Đề nhiệm vụ kế hoạch năm (1961-1965) quốc lần thứ III Đảng - Bầu BCH Trung ương diễn hoàn cảnh * ý nghĩa: nào? - Đánh dấu bước phát triển cách mạng Việt Nam ? Nội dung chủ yếu - Đẩy mạnh cách mạng miền lên Đại hội là gì? + Miền Bắc: Bước đầu xây dựng sở vật chất cho CNXH * Đại hội đại biểu toàn + Miền Nam: Đánh thắng “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ 2- MiÒn B¾c thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ níc n¨m (1961quốc lần thứ III Đảng 1965) có ý nghĩa lịch sử * Môc tiªu: nào? (98) * Thùc hiÖn: - Nhµ níc t¨ng cêng ®Çu t vèn lín gÊp lÇn kh«i phôc kinh tÕ * Thµnh tùu: * T¸c dông cña kÕ ho¹ch n¨m lÇn thø nhÊt: - MiÒn B¾c cã thay đổi lớn xã hội và ngời - MiÒn B¾c thùc sù lµ hËu ph¬ng lín cña miÒn Nam D- Củng cố: Em hãy trình bày diễn biến phong trào “ Đồng khởi” lược đồ Đại hội toàn quốc Đảng có ý nghĩa nào? E- Hướng dẫn học bài * Bài tập: - Thế nào là Đồng khởi? Phpng trào ĐK mang lại ý nghĩa gì? - Nội dung đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng? - Vẽ sơ đồ tư phong trào Đồng khởi * Chuẩn bị tiết sau: - Nội dung chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ - Quá trình quân và dân ta chiến đấu làm phá sản chiến lược này? F Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 42 Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: Những âm mưu và thủ đoạn Mĩ “Chiến tranh đặc biệt” Những thắng lợi quân và dân ta miền nam chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đế quốc Mĩ (1961-1965) 2- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: -Có lòng yêu nước, gắn liền với CNXH, tình cảm gắn bó ruột thịt Nam-Bắc, tin vào lãnh đạo Đảng và tương lai cách mạng Khâm phục chí khí đấu trang kiên cường bất khuất nhân dân miền Nam B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Tranh ảnh liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B Bài cũ: Em hãy trình bày nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (91960) Trình bày diễn biến phong trào Đồng Khởi? 3- Bài mới: (99) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết mục tiêu kế hoạch nhà nước năm lần thứ (1961-1965) là gì? ? Kế hoạch năm lần thứ thực nào? ? Em hãy trình bày thành tựu công nghiệp? ? Trong nông nghiệp chúng ta đã đạt thành tựu gì? ? Em hãy trình bày thành tựu thương nghiệp? Chia nhóm yêu cầu HS thảo luận (Nhóm bàn)? Những thành tựu to lớn kế hoạch năm có tác dụng nào nghiệp cách mạng nước? ? Mĩ đề chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” miền Nam hoàn cảnh nào? ? Nội dung chiến lược này là gì? * Nhận xét chiến lược trên Mĩ? ? Với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”của Mĩ thì chủ trương ta là gì? ? Em hãy nêu thắng lợi quân ta “Chiến tranh đặc biệt”? * Với chiến thắng Ấp Bắc đã chứng tỏ điều gì? ? Em h·y nªu nh÷ng th¾ng lîi vÒ chính trị “Chiến tranh đặc biÖt” cña nh©n d©n ta? NỘI DUNG V- Miền Nam chiến đấu chống chiến lợc “Chiến tranh đặc biệt của” Mĩ (1961-1965) 1- Chiến lợc “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ miền Nam * Hoµn c¶nh: Sau thÊt b¹i cña phong trµo “§ång khëi”, MÜ chuyển sang chiến lợc “Chiến tranh đặc biệt” miền Nam * Néi dung: - Chóng ©m mu “Dïng ngêi ViÖt, trÞ ngêi ViÖt” - Công thức “Chiến tranh đặc biệt” là: Chủ lực nguỵ + Cè vÊn MÜ + Trang bÞ MÜ * Thùc hiÖn: - T¨ng cêng lùc lîng nguþ qu©n - Sö dông chiÕn thuËt “Trùc th¨ng vËn” vµ “ThiÕt xa vËn” cè vÊn MÜ chØ huy - Thực càn quét lớn để tiêu diệt cách m¹ng miÒn Nam, lËp Êp chiÕn lîc - T¨ng cêng b¾n ph¸ miÒn B¾c 2- Chiến đấu chống chiến lợc “Chiến tranh đặc biệt” cña MÜ * Chñ tr¬ng cña ta: - Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kÕt hîp gi÷a tiÕn c«ng vµ næi dËy - Đánh địch trên vùng chiến lợc (rừng núi, đồng bằng, đô thÞ) víi mòi gi¸p c«ng (chÝnh trÞ, qu©n sù, binh vËn) * Th¾ng lîi cña ta: - Th¾ng lîi qu©n sù: +1962, ta đánh bại nhiều càn quét địch vào chiến khu D, c¨n cø U Minh, t©y Ninh + 2.1.1963, ta lËp nªn chiÕn th¾ng Êp B¾c + Sau Êp B¾c, miÒn Nam giÊy lªn phong trµo “ Thi ®ua Êp B¾c, giÕt giÆc lËp c«ng” - Th¾ng lîi vÒ chÝnh trÞ: + 8-5-1963, v¹n t¨ng ni, phËt tö HuÕ biÓu t×nh + 11-6-1963, hòa thợng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chế độ + 16-6-1963, 70 v¹n quÇn chóng Sµi Gßn biÓu t×nh - Cuèi 1964-®Çu 1965, ta më mét lo¹t c¸c chiÕn dÞch Gi÷a 1965 “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ bị thất bại ? cuèi 1964-®Çu 1965 t×nh h×nh chiÕn trêng miÒn Nam nh thÕ nµo? D - Củng cố: Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” Mĩ đề hoàn cảnh nào? Quân dân ta chiến đấu chống chiến tranh đặc biệt nào? E- Hướng dẫn học bài: * Bài tập: (100) - Vẽ sơ đồ tư phần - Tại chiến thắng Ấp Bắc xem là tiêu biểu quá trình ta chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ * Chuẩn bị: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC(1965-1973) - Hoàn cảnh, quá trình ta tiêu diệt chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ - Tại Mĩ ném bom phá hoại miền Bắc? F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 43 Bài 29 CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC(1965-1973) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Hoàn cảnh đế quốc Mĩ đề chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Âm mưu và thủ đoạn Mĩ “Chiến tranh cục bộ” - Nhân dân miền Nam đánh bại “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mĩ nào? 2- Kĩ năng:Rèn luyện kĩ sử dụng lược đồ phân tích, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: - Có lòng yêu nước, gắn liền với CNXH, tình cảm gắn bó ruột thịt Nam-Bắc, tin vào lãnh đạo Đảng và tương lai cách mạng Khâm phục chí khí đấu trang kiên cường bất khuất nhân dân miền Nam B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Lược đồ trận Vạn Tường C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B 2- Bài cũ: Hãy trình bày hoàn cảnh dẫn đến việc Mĩ ban hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Em hãy trình bày thắng lợi ta “Chiến tranh đặc biệt” - Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết đế quốc Mĩ I- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục (101) đề chiến lược “chiến tranh cục hoàn cảnh nào? * Âm mưu và thủ đoạn đế quốc Mĩ “Chiến tranh cục bộ” là gì? Chia nhóm yêu cầu HS thảo luận - Nhiệm vụ: ? Chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt” Mĩ miền nam có điểm gì giống và khác nhau? ? Em hãy trình bày vài nét chiến thắng Vạn Tường ? Chiến thắng Vạn Tường đã thu kết gì? * Chiến thắng Vạn Tường có ý nghĩa nào? ? Sau thất bại trận Vạn Tường, đế quốc Mĩ đã làm gì? ? Quân và dân miền Nam lập nên chiến thắng mùa khô nào? ? Sau hai chiến dịch mùa khô, quân và dân ta đã thu kết nào? ? Em hãy trình bày thắng lợi đấu tranh chính trị nhân dân ta? ? Em hãy cho biết đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta lần thứ nào? ? Khi đế quốc Mĩ bắn phá miền Bắc, Đảng ta có chủ trương gì? bộ” Mĩ (1965-1968) 1- Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ * Hoàn cảnh: - Sau thất bại chiến lược “CTĐB” Mĩ chuyển sang chiến lược “CTCB” - Tiến hành: Quân đội Mĩ, quân đồng minh, quân đội Sài Gòn: 1,5tr quân * Âm mưu Mĩ: - Dựa vào ưu quân sự: Quân đông hoả lực mạnh, chúng đã “tìm diệt” và “bình định” miền Nam - Thủ đoạn: Chúng đánh vào Vạn Tường, tiến hành hai cuọc phản công chiến lược mùa khô 19651966 và 1966-1967 2- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ: * Chiến thắng Vạn Tường: - Sáng 18-8-1965, địch huy động lực lượng lớn đánh vào thôn Vạn Tường * Chiến thắng mùa khô 1965-1966 và 1966-1967: - Sau thất bại Vạn tường, Mĩ liên tiếp mở phản công chiến lược mùa khô để “tìm diệt” và “bình định” miền Nam - Với nỗ lực cao nhất, quân và dân ta bẻ gãy phản kích chiến lược này địch lập nên chiến thắng lớn mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 * Thắng lợi chính trị: - Hầu hết các vùng nông thôn nhân dân đã đứng lên phá ấp chiến lược - Thành thị: Hầu hết các đo thị quần chúng đứng lên đấu tranh đòi Mĩ cút nước, đòi tự dân chủ II- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ Vừa sản xuất (1965-1968) 1- Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc: - 5-8-1964, đế quốc Mĩ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, chúng cho quân đánh phá số nơi miền Bắc - 7-2-1965, chúng chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ D- Củng cố: Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” Mĩ đề hoàn cảnh nào? Quân dân ta chiến đấu nào? Cuộc tổng tiến công và dậy tết Mậu Thân diễn nào? E- Hướng dẫn học bài: * Bài tập: (102) - Chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt” Mĩ miền nam có điểm gì giống và khác nhau? - Tìm hiểu nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm * Chuẩn bị: Cả nước trực tiếp chống Mĩ (T) - Quá trình nhân dân miền bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Mĩ - Hoàn cảnh, nội dung chiến lược “VNHCT” và “ĐDHCT” F Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 44 Bài 29 CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1965-1973) (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: Âm mưu và thỉ đoạn Mĩ “Việt Nam hóa chiến tranh”, quân và dân ta đã đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari Chấm dứt danh nghĩa chiến tranh xâm lược Việt Nam 2- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: Có lòng yêu nước, tâm phấn đấu cho độc lập dân tộc, tin vào lãnh đạo Đảng và tương lai cách mạng Khâm phục chí khí đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân miền Nam B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Bản đồ Việt Nam - Tranh ảnh liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B Bài cũ: Trình bày hoàn cảnh Mĩ đề chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Quân dân ta chiến đấu chống chiến tranh nào? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ II- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ Vừa sản xuất (1965-1968) (103) ? Em hãy nêu thành 2- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, tích chiến đấu miền vừa sản xuất: Bắc đế quốc mĩ bắn * Chủ trương: phá lần thứ nhất? - Khi Mĩ bắn phá miền Bắc, ta chuyển hoạt động từ thời bình sang thời chiến - Thực vũ trang toàn dân, triệt để sơ tán ? Trong nông nghiệp ta đã - Chuyển kinh tế từ thời bình sang thời chiến đạt thành tích * Thành tích chiến đấu: gì? 1-11-1968, mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc ? Trong công nghiệp ta đã * Thành tích sản xuất: đạt thành tựu - Nông nghiệp: Diện tích canh tác mở rộng, xuất lao gì? động ngày càng cao - Công nghiệp: Những sở công nghiệp lớn sơ tán, phấn tán đã vào sản xuất Công nghiệp địa phương và quốc phòng ? Còn giao thông vận tải phát triển thì sao? - Giao thông vận tải: Bảo đảm thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và chiến đấu ? Hậu phương miền Bắc đã 3- Miền Bắc thực nghĩa vụ hậu phương lớn: chi viện gì cho miền - Miền Bắc chi viện đày đủ, kịp thời cho cách mạng miền Nam ruột thịt? Nam: Đưa 30 vạn cán bộ, đội, hàng chục vạn vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng, lương thực ? Đế quốc Mĩ đề chiến III- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa lược “Việt Nam hóa chiến chiến tranh” và “ Đông Dương hóa chiến tranh tranh” và “Đông Dương Mĩ (1969-1973) hóa chiến tranh” 1- Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông hoàn cảnh nào? Dương hóa chiến tranh” Mĩ ? Âm mưu Mĩ chiến lược này là gì Mĩ thực chiến lược này nào? ? Em hãy trình bày thắng lợi chính trị ta thời kì này? *Em hãy trình bày thắng lợi quân ta ( 1969-1973)? ? Cuộc tiến công chiến lược 1972 đã diễn * Hoàn cảnh: - Sau thất bại “Chiến tranh cục bộ”, để gỡ bí chiến lược, đế quốc Mĩ đã thực “Việt Nam hóa chiến tranh” và ‘Đông Dương hóa chiến tranh” - Âm mưu: Dùng người Việt trị người Việt, dùng người Đông Dương trị người Đông Dương - Thực hiện: Chủ lực nguỵ + Cố vấn Mĩ+ Hoả lực tối đa Mĩ 2- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đồng Dương hóa chiến tranh” Mĩ * Thắng lợi chính trị: - 6/6/1969: Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam đời - 24 và 25/4/1970: Hội nghị cấp cao VN-L-CPC - Phong trào đấu tranh tầng lớp trí thức, phong trào phá ấp chiến lược * Thắng lợi quân sự: (104) nào? - 30/4->30/6/1970, quân đội ta kết hợp với nhân dân Cam-puchia lập nên chiến thắng Đông bắc Cam-pu-chia - 12/2->23/3/1971, ta lập nên chiến thắng đường 9-Nam Lào D- Củng cố: Chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” và ‘Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ đề hoàn cảnh nào? - Thất bại chiến lược “CTCB” - Dùng người Việt trị người Việt - Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương Nhân dân ta chiến đấu nào? - Mặt trận chính trị - Mặt trận quân E- Hướng dẫn học bài * Bài tập: Sự đoàn kết chiến đấu nước Đông Dương thể nào? - 24 và 25/4/1970: Hội nghị cấp cao nước tổ chức - 30/4 đến 30/6/1970: Ta phối hợp với CPC đập tan hành quân Mĩ- Ngụy - 12/2 đến 23/3 phối hợp với Lào giành chiến thắng đường 9- Nam Lào - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK * Chuẩn bị tiết sau: Cả nước trực tiếp chống Mĩ (T) - Cuộc tiến công chiến lược 1972 - Hoàn cảnh Mĩ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần - Quân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất - Nội dung, ý nghĩa Hiệp định Pa-ri F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 45 Bài 29 CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1965-1973) (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc (19691973) Quân dân miền Bắc đã đánh bại hoàn toàn tập kích chiến lược không quân Mĩ, làm nên trện Điện Biên phủ trên không, buộc đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định pari, đó là công pháp quốc tế, buộc Mĩ phải rút quân nưcớ - Nội dung Hiệp định pari 2- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích tổng hợp, nhận định, đánh giá kiện lịch sử (105) 3- Thái độ: Có tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, kiên trung bất khuất đấu tranh cho độc lập, tự Khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường dân tộc ta, không sức mạnh nào có thể khắc phục - Tin tưởng lãnh đạo sáng suốt, khôn khéo tài tình Đảng B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Tranh ảnh liên quan - Bản đồ Việt Nam C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B 2- Bài cũ: Âm mưu Mĩ chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” là gì? Quân và dân ta đã giành thắng lợi chiến lược này thê nào? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Cuộc tiến công chiến III- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và lược 1972 đã diễn “ Đông Dương hóa chiến tranh Mĩ (1969-1973) nào? 3- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972: ? Cuộc tiến công chiến - Từ 30/3->6/1972, ta mở tiến công chiến lược 1972 lược 1972 ta đã thu + Cuộc tiến công với quy mô lớn, cường độ mạnh trên hầu khắp địa kiết gì? bàn chiến lược * Cuộc tiến công 1972 - Kết quả: Ta chọc thủng phòng tuyến mạnh địch Diệt có ý nghĩa lịch sử 20 vạn địch, giải phóng vùng đất rộng lớn nào? - ý nghĩa: Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh ? Em hãy cho biết Việt Nam nông nghiệp ta IV- Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa Chiến đã đạt đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Mĩ (1969-1973) thành tựu nào? 1- Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế-văn hóa: ? Trong công nghiệp ta * Nông nghiệp: đã đạt - Khuyến khích sản xuất Tích cực áp dụng khoa học, kĩ thuật, thành tựu gì? nhiều hợp tác xã đạt thóc/ha ? Còn giao thông vận * Công nghiệp: tải thì sao? - Nhiều sở khôi phục, số ngành quan trọng phát ? Văn hóa, giáo dục ta triển đã đạt * Giao thông vận tải: Giao thông vận tải phục hồi nhanh thành tựu gì? chóng * Văn hóa giáo dục: Đời sống nhân dân ổn định ? Em hãy trình bày 2- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản chiến tranh phá xuất và làm nghĩa vụ hậu phương hoại lần thứ hai đế * Mĩ bắn phá miền Bắc lần thứ hai: quốc Mĩ miền * Miền Bắc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai: Bắc? - Chuẩn bị chu đáo, chủ động đánh địch từ trận đầu, sản xuất (106) miền Bắc giữ vững ? Em hãy nêu - Ta lập nên “Điện Biên phủ trên không” Buộc Mĩ phải kí Hiệp thành tích chiến đấu và định Pari sản xuất miền Bắc V- Hiệp định Pari năm 1973 chấm dứt chiến tranh đế quốc mĩ bắn phá Việt Nam lần thứ hai? * Nội dung Hiệp định: - Hoa Kì và các nước tôn trọng độc lập, chủ quyển, thống và ? Em hãy trình bày tiến toàn vẹn lãnh thổ VN trình Hội nghị - Hủy bỏ các quân sự, không can thiệp vào công việc nội pari? VN - Nhân dân VN tự định tương lai thông qua tổng tuyển cử ? Em hãy trình bày - Công nhận VN có chính quyền nội dung Hiệp định - Các bên ngừng bắn, trao trả tù binh Hoa Kì cam kết góp phần vào pari? việc hàn gắn vết thương chiến tranh VN * ý nghĩa Hiệp định: * Em hãy cho biết - Đó là kết đấu tranh kiên cường, bất khuất dân Hiệp định pari có ý tộc ta nghĩa nào? - Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc nhân dân ta - Tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam D- Củng cố: Em hãy trình bày thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế-văn hóa miền Bắc? - Kinh tế - Văn hóa Nêu nội dung chính hiệp định Pa-ri? - Hoa Kì và các nước tôn trọng độc lập, chủ quyển, thống và toàn vẹn lãnh thổ VN - Hủy bỏ các quân sự, không can thiệp vào công việc nội VN - Nhân dân VN tự định tương lai thông qua tổng tuyển cử - Công nhận VN có chính quyền - Các bên ngừng bắn, trao trả tù binh Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh VN E- Hướng dẫn học bài * Bài tập: Phân tích ý nghĩa hiệp định Pa-ri - Đó là kết đấu tranh kiên cường, bất khuất dân tộc ta - Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc nhân dân ta - Tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam * Chuẩn bị: - Quá trình quân dân ta đấu tranh chống bình định, lấn chiếm địch - Chủ trương ta năm 1975-1976 - Tại Đảng chủ trương thời đến thì giải phóng năm 1975? F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc (107) - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 46 Bài 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: Nắm nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Pari: + Mìên Bắc khắc phục hậu chiến tranh, khối phục và phát triển kinh tế, văn hóa, chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất, kịp thời sức người, sức cho cách mạng miền Nam + Miền Nam đấu tranh chống “lấn chiến” địch, tạo và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích tổng hợp, nhận định, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: - Có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và tương lai dân tộc - Khâm phục tinh thần cách mạng kiên trung các chiến sĩ cách mạng, phấn đấu hi sinh cho độc lập dân tộc B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Mày chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B Bài cũ: Trình bày hoàn cảnh và nội dung hiệp định Pa-ri? 2.Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử Hiệp định Pari? 3- Bài mới: (108) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết tình hình nước ta sau Hiệp định pari nào?(Y-TB) ? Em hãy cho biết, sau Hiệp định Pari tình hình Mĩ-nguỵ nào?(K-G) ? Sau hiệp định pari lực lượng ta miền Nam nào?(Y-TB) ? Trước tình hình đó Đảng ta đã có chủ trương gì?(Y-TB) ? Cuộc đấu tranh chống lại địch “lấn chiếm” ‘tràn ngập lãnh thổ ta diễn nào?(K-G) ? Thành tích sản xuất khu giải phóng trực tiếp chi viện cho cách mạng miền Nam nào?(K-G) ? Em hãy trình bày chủ trương, kế hoạch ta giải phóng hoàn toàn miền Nam?(Y-TB) ? Trong chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam có điểm nào khẳng định lãnh đạo đúng đắn Đảng ta?(K-G) NỘI DUNG II- Đấu tranh chống địch “bình định-lẫn chiếm” tạo và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam * Tình hình ta, địch miễn Nam sau Hiệp định pari: - Mĩ: 29-3-1973, Mĩ đã làm lễ rút quân nước, để lại vạn cố quân - Nguỵ: Được Mĩ viễn trợ sức chống phá hiệp định “lấn chiếm” và ‘tràn ngập lãnh thổ ta - Ta: Sau hiệp định lực lượng cách mạng có lợi cho ta, đấu tranh chống địch lấn chiếm ta đã đạt số thành định, địch lại lấn chiếm trở lại -> Ta kiên đánh trả lấn chiếm địch trên mặt trận: Chính trị, quân sự, ngoại giao * Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm” - Từ cuối 1973, ta kiến đánh trả “lấn chiếm” địch - Cuối 1974-đầu 1975 ta đã giành thắng lớn giải phóng tỉnh Phước Long Ta có thể giải phóng hoàn toàn miền Nam - Tại khu giải phóng, ta đẩy mạnh mặt, trực tiếp phục vụ cho cách mạng miền Nam thời kì này III- Gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, giµnh toµn vÑn l·nh thæ tæ quèc 1- Chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam - Cuèi 1974-®Çu 1975, t×nh h×nh c¸ch m¹ng cã nhiÒu biÕn chuyển, ta định giải phóng hoàn toàn miền Nam hai n¨m 1975-1976 - Nếu thời đến vào đầu cuối năm 1975 ta gi¶i phãng miÒn Nam n¨m 1975 D- Củng cố: Em hãy trình bày tình hình nước ta sau Hiệp định Pari? Quân dân ta đã làm gì để đẩy kháng chiến ngày thắng lợi? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: Hoàn thành giải phóng miền Nam + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (109) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Tiết 47: Bài 30 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975 (Tiếp theo) A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm tổng tiến công chiến lược xuân 1975 (Chủ trương, diễn biến chiến dịch : Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng, và chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước 2- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng lược đồ, kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ: Có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc tin tưởng vào lãnh đạo Đảng và lòng tự hào dân tộc B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Lược đồ chiến dịch Tây Nguyên, Huế-Đà nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B Bài cũ: Kiểm tra bài tập Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ III- Gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, giµnh toµn vÑn l·nh thæ tæ quèc 1Chñ tr ¬ng, kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam ? Em hãy trình bày - Cuèi 1974-®Çu 1975, t×nh h×nh c¸ch m¹ng cã nhiÒu biÕn chuyÓn, ta chủ trương, kế hoạch định giải phóng hoàn toàn miền Nam hai năm 1975của ta giải 1976 phúng hoàn toàn - Nếu thời đến vào đầu cuối năm 1975 ta giải phãng miÒn Nam n¨m 1975 miền Nam?(Y-TB) 2- Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975: (110) ? Trong chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam có điểm nào khẳng định lãnh đạo đúng đắn Đảng ta?(K-G) ? Tại tổng tiến công và dậy ta lại chọn chiến dịch Tây Nguyên đầu tiên?(K-G) ? Em hãy trình bày chiến dịch Tây Nguyên?(Y-TB) ? Em hãy trình bày chiến dịch HuếĐà Nẵng?(Y-TB) ? Em hãy trình bày chiến dịch Hồ Chí Minh?(Y-TB) ? Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi có ý nghĩa nào nước ta?(K-G) ? í nghĩa quèc tÕ lµ g×?(Y-TB) ? Em h·y nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc? (Y-TB) * ChiÕn dÞch T©y Nguyªn (10-3->24-3-1975) - 10-3-1975 ta đánh Buôn Ma Thuột và nhanh chóng thắng lợi đến 12-3 địch phản công chiếm lại nhng không thành phải cho quân rút tõ T©y Nguyªn vÒ gi÷ c¸c tØnh miÒn Trung - Đoán đợc ý đồ địch, ta chặn đờng rút lui địch 24-3-1975, chiÕn dÞch kÕt thóc * ChiÕn dÞch HuÕ-§µ N½ng (21-3->3-4-1975) - Chiến dịch Tây Nguyên gần kết thúc, Bộ chính trị định tiến hµnh chiÕn dÞch HuÕ-§µ N½ng - 21-3, ta đánh Huế chặn đờng rút chạy địch - 26-3-1975 ta giải phóng Huế, 29-3 ta giải phóng Đà Nẵng, từ đó ®Ðn 3-4 ta gi¶i phãng nèt c¸c tØnh ven biÓm miÒn Trung * ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh: - Từ 9-4 ta bắt đầu đánh Xuân Lộc 16-4, phong tuyến Phan Rang địch bị chọc thủng - 21-4 ta chiÕn th¾ng Xu©n Léc, ThiÖu tuyªn bè ®Çu hµng - 17 giê ngµy 26-4, chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh b¾t ®Çu - 11 giê 30 phót ngµy 30-4 Sµi Gßn gi¶i phãng - Tõ 30-4->2-5 c¸c tØnh cßn l¹i cña Nam Bé gi¶i phãng IV- ý nghÜa lÞch sö, nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ, cøu níc (1954-1975) 1- ý nghÜa lÞch sö - Trong níc: + Kết thúc 21 năm khángc hiến chống Mĩ và 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị CNĐQ trên đất nớc ta + Thống đất nớc, mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc-Kỉ nguyên độc lập thống lên CNXH - Quèc tÕ: + Tác động mạnh đến nội tình nớc Mĩ + Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên giới + Đây là chiến công vĩ đại kỉ XX 2- Nguyªn nh©n th¾ng lîi: - Chñ quan: + Có lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng với đờng lối chính trị, quân đúng đắn + Chúng ta đã tạo dựng đợc khối đoàn kết dân đến mức cao + Có hậu phơng miền Bắc chi viện đầy đủ nhất, kịp thời cho c¸ch m¹ng miÒn Nam - Kh¸ch quan: + Cã sù ®oµn kÕt cña níc §«ng D¬ng + Cã sù ñng hé chÝ nghÜa, chÝ t×nh, cã hiÖu qu¶ cña c¸c níc XHCN vµ lùc lîng hßa b×nh d©n chñ trªn thÕ giíi D- Củng cố: Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh trên lược đồ? (111) Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công kháng chiến chống Mĩ cứu nước? E- Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK (127) - Chuẩn bị tiết sau: Việt Nam năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 F Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n:4/5 Ngµy d¹y: Tiết 48 Lịch sử địa phương Phong trào cách mạng nhân dân Quảng Bình năm 1930 đến trước tháng Tám 1945 A Mục đích yêu cầu: - Tình hình chung QB từ 1930-1945 - Phong trào đấu tranh nhân dân QB từ có lãnh đạo Đảng diễn sôi nổi, mạnh mẽ - Cho HS thấy tinh thần quật khởi nhân dân QB kháng chiến chống Pháp cứu nước - Kĩ quan sát, đánh giá, nhận xét, phân tích B Chuẩn bị: - Tranh ảnh liên quan - Tư liệu liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B C D Đ E Bài cũ: Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công cách mạng tháng Tám Theo em nguyên nhân nào định cho thắng lợi? Vì sao? Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung chính I Tình hình chung: - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 càng khiến cho đời ? Trình bày tình hình chung sống nhân dân vô cùng khổ cực nước ta thời kì này? - Sự đời tổ chức cộng sản có chia rẽ lớn - 3/2/1930: Đảng cộng sản Việt Nam đời *? Cuộc khủng hoảng kinh -> Vai trò lãnh đạo cách mạng Đảng cộng sản tế để lại hậu gì? đứng đầu - 1930-1931: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ mạnh *? Phong trào đầu tiên - 1935: Phong trào đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ phát Đảng lãnh đạo mang lại ý triển mạnh (112) nghhiax gì? ? Trình bày các phong rào nhân dân ta chống Phát xít? ? Nêu nguyên nhân khiến nhân dân QB vùng dậy đấu tranh? ? Trình bày diễn biến đấu tranh nhân dân QB? ? Kể tên vài phong trào đấu tranh tiêu biể? * ? Theo em phong rào nào tiêu biểu nhất? Vì sao? - 1936: Mặt trận dân chủ Đông Dương thành lập chống nguy chủ nghĩa FX - 1939: Phong trào chống phản động Pháp và bọn phản động - 22/9/1940: Nhật nhảy vào Đông Dương - Mặt trận Việt minh thành lập-> Đoàn kết lực lượng chống giặc II Phong trào đấu tranh nhân dân Quảng Bình: Nguyên nhân: - Đời sống nhân dân ngày bần cùng nạn sưu cao, thuế nặng - Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nông dân ngày càng điêu đứng Diễn biến: - 1930: Một tổ nông hội đỏ thành lập Lệ Thủy Cơ sở phát triển dần Quảng Ninh, Đồng Hới - Ở Quảng TRạch: Một số niên yêu nước liên lạc với tỉnh ủy Nghẹ An, Hà Tĩnh gây sở Họ rải truyền đơn Ba Đồn - Bố Trạch: Nông hội đỏ thành lập - 1/5/1930: Cờ đỏ búa liềm xuất tạ Đồng Hới - 1931: Các đảng viên cộng sản bị giam nhà lao Đồng Hới tuyệt thực 11 ngày buộc tên công sứ phải nhượng - 1933: Đảng lãnh đạo đòi giảm sưu thuế Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy - 1934: 200 nhân dân Bố Trạch biểu tình phản đối việc bị bắt làm đường lên Phong Nha - 1936-1939: Cuộc đấu tranh chống lao động công ích sân bay Đồng Hới - 3/1945: Cơ sở Đảng Đồng Hới lãnh đạo nhân dân mít tin đả đảo quan lại tham ô -> Phong trào thể lòng yêu quê hương, đất nước tâm đấu tranh chống kẻ thù *? Hãy nhận xét phong rào đấu tranh nhân dân Quảng Bình? D Củng cố: Trình bày tình hình chung nước ta thời kì này? Phong trào đấu tranh nhân dân QB diễn nào? E Hướng dẫn học bài: - Làm bài tập - Học bài cũ - Đọc và tìm hiểu trước bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc (113) Ngµy so¹n:4/5 Ngµy d¹y: Tiết 50 Chương VII: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 Kế hoạch chương A Mục đích yêu cầu: - Nội dung chính l;ịch sử Việt nam từ 1975 đến 2000 - Công cải cách đổi Đảng dành nhiều thành tựu vang dội - Cho học sinh tin tưởng vào khả lãnh đạo Đảng, sức học tập góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh - Kĩ quan sat, đánh giá, phân tích, nhận xét, rút kết luận B Chuẩn bị: - Máy chiếu - Tư liệu dạy máy chiếu - Bản đồ liên quan - Tranh ảnh liên quan Bài 31 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 A- Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: - Nắm tình hình hai miền Nam-Bắc sau đại thắng mùa xuân 1975 - Những biện pháp khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế hai miền Nam-Bắc - Chúng ta hoàn toàn thống đất nước mặt nhà nước 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, nhận định, đánh giá các kiện lịch sử 3- Thái độ: - Có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết Bắc-Nam, tinh thần độc lập dân tộc, thống tổ quốc - Tin tưởng lãnh đạo sáng suốt, khôn khéo tài tình Đảng B- Chuẩn bị: - Bài soạn, SGK - Tranh ảnh liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B C D Đ E Bài cũ: Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Cuộc đấu tranh nhân dân QB diễn nào? (114) 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ ? Em hãy cho biết sau đại thắng mùa xuân 1975, miền Bắc nước ta có thuận lợi gì? * ? Bên cạnh thuận lợi thì miền Bắc nước ta đã gặp phải khó khăn gì? ? Còn tình hình miền Nam sau đại thắng mùa xuân 1975 có thuận lợi gì? ? Thành tựu mà miền Bắc đạt là gì? ? Miền Nam khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế nào? NỘI DUNG I- Tình hình hai miền Bắc – Nam sau Đại thắng xuân 1975: 1- Miền Bắc : * Thuận lợi: - Từ 1954->1975, cách mạng XHCN miền Bắc đã đạt thành tựu to lớn, toàn diện - Bước đầu xây dựng sở vật chất cho CNXH * Khó khăn: - Hậu chiến tranh nặng nề: + Nhiều làng mạc ruộng đồng bị tàn phá + 50 vạn rừng bị bỏ hoang + Một triệu rừng bị chát độc và bom đạn + Hàng triệu người thất nghiệp 2- Miền Nam: * Thuận lợi: - Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân và nguỵ quyền hoàn toàn sụp đổ * Khó khăn: - Kinh tế miền Nam phát triển theo lối TBCN, là kinh tế nông nghiệp phụ thuộc vào bên ngoài - Xã hội: Nhiều tệ nạn còn tồn II- Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế-văn hóa hai miền đất nước: 1- Miền Bắc: - Giữa 1976 miền Bắc hoàn thành khôi phục và phát triển kinh tế - Thành tựu: + Diện tích lúa và hoa màu tăng + Nhiều công trình, nhà máy xây dựng, mở rộng + Các sản phẩm quan trọng đạt và vượt mức trước chiến tranh + Làm tròn nghĩa vụ hậu phương 2- Miền Nam: - Khẩn trương tiếp quản vùng giải phóng - Chính quyền cách mạng và các đoàn thể nhanh chóng thiết lập - Hàng triệu đồng bào hồi hương - Tuyên bố xóa bỏ bóc lột phong kiến - Quốc hữu hóa ngân hàng, phát hành tiền - Các hoạt động giáo dục văn hóa, xã hội tiến hành III- Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước (115) (1975-1976) ? Em hãy cho biết Hiệp định pari có ý nghĩa nào? ? Vậy nước ta đã hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước nào? ? Nội dung kì họp đó là gì? * Quá trình: -Đáp ứng nguyện vọng nhân dân nước + Tháng 9-1975, Hội nghị BCHTWƯ đảng lần thứ 24 đã đề nhiệm vụ hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước + 25-4-1976, tổng tuyển cử bầu quốc hội chung tiến hành + 24-6->3-7-1976, Quốc hội khóa VI đã họp kì họp đầu tiên Hà Nội * Nội dung kì họp: - Chính sách đối nội và đối ngoại nước Việt Nam thống - Đổi tên nước, định Quốc h uy, Quốc Kì, Quốc ca - Thủ đô: Hà Nội; Thành phố Sài Gòn đổi là thành phố Hồ Chí Minh - Bầu các quan lãnh đạo và chức vụ cao Nhà nước - Bầu ban dự thảo Hiến pháp - địa phương: tổ chức thành cấp D- Củng cố Em hãy cho biết sau đại thắng mùa xuân năm 1975, miền Bắc nước ta đã có thuận lợi và khó khăn gì? Đảng ta đã làm gì để thống mặt nhà nước? E- Hướng dẫn học bài - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ… + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: - Néi dung kiÕn thøc - Phương ph¸p gi¶ng d¹y - H×nh thøc tæ chøc líp häc - ThiÕt bÞ d¹y häc Ngµy so¹n:10/5 Ngµy d¹y: Tiết 51: Bài 33 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA Xà HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) A- Mục tiêu bài học: (116) 1- Kiến thức: - Nắm tất yếu phải đổi đất nước lên CNXH, nội dung đường lối đổi - Những thành tựu và yếu kém quá trình đổi 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích tổng hợp, nhận định, đánh giá kiện lịch sử 3- Thái độ:- Có lòng yêu nước gần với CNXH, có tinh thần đổi lao động, cộng tác và học tập - Tin tưởng lãnh đạo Đảng và đường lối đổi đất nước B- Chuẩn bị : - Bài soạn, SGK - Tranh ảnh liên quan C Nội dung tiến trình: Ổn định: 9A B C D Đ E Bài cũ: Em hãy cho biết sau đại thắng mùa xuân năm 1975, miền Bắc nước ta đã có thuận lợi và khó khăn gì? 3- Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Đảng ta chủ trương I- Đường lối đổi Đảng: đổi hoàn * Hoàn cảnh: cảnh nào? + Sau đất nước thống chúng ta đã thực kế hoạch Nhà nước năm, đạt thắng lợi đáng ? Đường lối đổi kể, gặp không ít khó khăn đề từ nào? - Thế giới: + Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng, quan hệ quốc ? Nội dung đường tế có nhiều thay đổi lối đổi là gì? -> Đảng chủ trương đổi * Đường lối đổi mới: ? Mục tiêu kế - Được đề từ Đại hội VI (12-1986), bổ sung và hoạch năm lần này là điều chỉnh Đại hội VII; VIII; IX gì? II- Việt nam 15 năm thực đường lối đổi (1986-2000) * Kế hoạch năm 1986-1990: - Mục tiêu:+ nước tập trung lực lượng giải chương trình kinh tế: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất - Thành tựu: -> Đời sống nhân dân ổn định ? Em hãy trình bày * Kế hoạch năm (1991-1995) thành tựu chúng - Mục tiêu:+ Cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn thử ta đạt kế thách, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, đưa nước ta hoạch năm (1986- thoát khỏi khủng hoảng 1990) - Thành tựu: + Kinh tế tăng trưởng nhanh, lạm phát đẩy lùi, kinh ? Em hãy cho biết mục tế đối ngoại phát triển (117) tiêu kế hoạch + Hoạt động khoa học gắn liền với kinh tế, xã hội năm lần này là gì? * Kế hoạch năm (1996-2000): - Mục tiêu: ? Thành tựu mà ta đạt + Tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu cao, bền vững kế hoạch đôi với giải vấn đề xúc xã hội năm 1991-1995 là gì? + Bảo đảm an ninh, giữ vững quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân ? Em hãy trình bày - Thành tựu: mục tiêu kế hoạch + Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế đối ngoại tiếp phát năm 1996-2000? triển + An ninh quốc phòng tăng cường ? Thành tựu mà kế + Quan hệ đối ngoại mở rộng hoạch năm lần này * ý nghĩa lịch sử đổi mới: đạt là gì? - Thay đổi mặt đất nước và đời sống nhân dân ta * ? Theo em, - Củng cố vững độc lập dân tộc thành tựu ta đạt - Nâng cao vị nước ta trên trướng quốc tế 15 năm đổi * Hạn chế: có ý nghĩa nào - Kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu cạnh tranh * ? Trong quá trình đổi thấp chúng ta còn có - Một số vấn đề xúc, chậm giải hạn chế gì? - Tình trạng tham nhũng suy thoái chính trị, đạo đức số cán đảng viên D- Củng cố: Em hiểu đổi đất nước lên CNXH là nào? Thành tựu mà ta đạt là gì? E-Hướng dẫn học bài: - HS học bài, trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị tiết sau: Hoàn thành giải phóng miền Nam + Thầy: Bài soạn, SGK + Trò: SGK, ghi, soạn bài F Rút kinh nghiệm: Ngµy so¹n:10/5 Ngµy d¹y: Tiết 52 Bài 34 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 A- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Cung cấp cho HS kiến thức: - Quá trình phát triển lịch sử dân tộc từ 1919 đến Các giai đoạn chính và đặc điểm lớn giai đoạn - Nguyên nhân định quá trình phát triển lịch sử dân tộc, bài học kinh nghiệm rút từ quá trình đó Thái độ: (118) - Trên sở hiểu rõ quá trình lên dân tộc, củng cố cho các em niềm tự hào dân tộc Niềm tin vào lãnh đạo Đảng và tất thắng nghiệp cách mạng Kỹ năng: - Rèn cho HS kỹ phân tích, nhận định, đánh giá, hệ thống và lựa chọn các kiện điển hình, đặc điểm thời kỳ B- THIẾT BỊ - GV : Tranh ảnh lịch sử tiêu biểu từ 1919 đến năm 2000 - HS : Tư liệu sưu tầm lịch sử giai đoạn từ 1919 đến 2000 C- TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Ổn định: 9A B C D Đ E Kiểm tra bài cũ : ? Cách mạng XHCN nước ta chuyển sang thời kỳ đổi hoàn cảnh nào ? ? Nêu thành tựu chúng ta đạt 15 năm đổi (1986-2000) ? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG THẦY VÀ TRÒ ? Nêu nội dung bật I Các giai đoạn lịch sử chính và đặc điểm tiến trình giai đoạn (1919lịch sử 1930) ? 1- Giai đoạn từ 1919-1930 - Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần đã * ? Theo em kiện đưa xã hội nước ta chuyển sang chế độ thuộc địa nửa nào tiêu biểu nhất? Vì phong kiến sao? - 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam đời chấm dứt khủng hoảng đường hướng cách mạng và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 2- Giai đoạn từ 1930-1945 - Đảng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân liên tiếp đấu ? Nêu nội dung tranh qua cao trào cách mạng (1930-1931), (1936của giai đoạn (1930- 1939) và (1939-1945) - Khi các nước đồng minh đánh bại phát xít Nhật, Đảng 1945) ? đã lãnh đạo toàn dân dậy giành chính quyền nước 3- Giai đoạn 1945-1954 - 19/12/1946: Kháng chiến toàn quốc ? Nội dung bật - 7/5/1954: Chiến thắng lịch sử Điện biên Phủ Hiệp định giai đoạn (1945-1954) ? Giơnevơ ký kết 4- Giai đoạn 1954-1975 - Đất nước tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác ? Nêu nội dung - Đảng lãnh đạo hai miền thực hai nhiệm vụ chiến giai đoạn (1954- lược: Miền Bắc xây dựng XHCN; Miền Nam tiến hành (119) 1975) ? ? Giai đoạn 1975 đến có kiện nào bật? - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm: Nêu bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam (1919 – Nay)? - Thảo luận cử đại diện trả lời - Nhận xét – Bổ sung – kết luận cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân - Ngày 30/4/1975 Đất nước hoàn toàn giải phóng 5- Giai đoạn 1975 đến - Cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng CNXH - Công đổi giành nhiều thắng lợi trên nhiều lĩnh vực chủ yếu là kinh tế II Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, phương hướng lên - Nắm vững cờ độc lập dân tộc và CNXH - Củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế dân tộc là nhân tố định thành công cách mạng - Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố hàng đầu thắng lợi D Củng cố: Những kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1930 đến nay? Nguyên nhân thắng lợi ta giai đoạn này? E Hướng dẫn: Chọn 10 kiện lịch sử em cho là tiêu biểu theo mẫu: TT Thời gian Sự kiện F Rút kinh nghiệm: (120)
- Xem thêm -

Xem thêm: lich su 9, lich su 9