0

Bao cao cong doan

6 0 0
  • Bao cao cong doan

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:07

Năm học 2013- 201 công đoàn trờng tiểu học đã tổ chức, vận động CBGVCNV thực hiện tốt các phong trào thi đua; các cuộc vận động của ngành, của xã héi, gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖ[r] (1)C«ng ®oµn ngµnh gi¸o dôc oai Công đoàn trờng tiểu học đỗ động céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù -H¹nh phóc ***** Báo cáo hoạt động công đoàn Trêng tiÓu häc §ç §éng N¨m häc 2014 - 2015 Thùc hiÖn híng dÉn cña Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn Gi¸o dôc Hµ Néi vÒ nhiÖm vô c«ng t¸c c«ng ®oµn n¨m häc 2014 - 2015, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn ngành giáo Trờng Tiểu học Đỗ Động hớng dẫn công tác tổng kết, đánh giá xếp loại hoạt động Công đoànTrờng tiểu học Đỗ Động năm học 2014- 2015 nh sau : §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, coi träng c«ng t¸c GD chÝnh trÞ, t tëng, GD ph¸p luËt cho CBGV- CNV nhµ trêng - Tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c chØ thÞ, NhÞ quuyÕt, c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, cña Đảng, Nhà nớc và công đoàn Đẩy mạnh thợc vận động " Học tập và làm theo gơng đạo đức Hò Chí Minh " - Đã làm tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngµy lÔ lín; nh 20- 10, 20- 11 , - , chµo mõng kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam Nâng cao chất lợng đội ngũ mặt để CBGV- CNV là lực lợng nßng cèt thùc hiÖn nhiÖm vô cña ngµnh lµ " §æi míi, ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt lợng giáo dục và đào tạo " Kết tham gia với chính quyền cùng cấp công tác đào tạo, bồi dỡng tạo điều kiện để đội ngũ CBVG đợc chuẩn hoá trình độ đào tạo, học trên chuẩn và bồi dỡng chuyên đề, bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học Công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị cho CB- VG - NV - Triển khai các biện pháp cụ thể đã thúc đẩy các hoạt động ng dụng CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ đổi phơng pháp dạy học Toàn GV - CNV toàn trờng đã viết SKKN và tự làm đồ dùng đạy học - Công tác phát triển Đảng năm học vừa qua đã giới thiệu và kết nạp đợc đồng chí vào Đảng Tù xÕp lo¹i :Tèt Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đán cho CBGV- CNV, tạo động lực nâng cao chất lợng, hiệu giáo dục và đào tạo : Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực các chế độ chính sách CBGV - Thờng xuyên chăm lo đến đời sống CBGV-CNV, quan tâm đến các đồng chÝ cã hoµn c¶nh khã kh¨n (2) - Đến thăm hỏi động viên cán giáo viên đã nghỉ hu, các gia đình diện chính sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn nh : 27 - ; 20- 11 ; tết nguyên đán - Thực hiÖn qui chÕ d©n chñ, gi÷ g×n nÒ nÕp; ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc c¸c hiÖn tîng tiªu cực nhà trờng Thực tốt nhiệm vụ năm học đề - Tổ chức tốt các hoạt động giao lu văn nghệ, thể dục thể thao huyện đạt kết cao - Tæ chøc tham quan, häc tËp ngo¹i khãa GV vµ häc sinh vµo cuèi th¸ng n¨m 2014 võa qua - Tæ chøc kh¸m søc kháe cho CB- GV - NV toµn trêng Tù xÕp lo¹i : Tèt Kết tổ chức, vận động CBGV - CNV thực tốt các phong trào thi đua : các vận động ngành, xã hội , góp phần thực có hiệu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh Năm học 2013- 201 công đoàn trờng tiểu học đã tổ chức, vận động CBGVCNV thực tốt các phong trào thi đua; các vận động ngành, xã héi, gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh : KÕt qu¶ tham gia c¸c phong trµo thi ®ua nh : phong trµo thi ®ua hai tèt, thi gi¸o viên dạy giỏi cấp sở đạt kết cao Thực tốt các vận động " Học tập và làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh " " X©y dùng nhµ trêng th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc " " D©n chñ - kû c¬ng - t×nh th¬ng - Tr¸ch nhiÖm " " X©y dùng nhµ trêng v¨n ho¸ Nhµ gi¸o mÉu mùc - häc sinh lÞch " Triển khai thực tốt công tác xã hội hoá giáo dục và các vận động, ủng hộ quỹ xã hội, nhân đạo, ủng hộ giáo viên miền núi, vùng sâu vùng xa ; ủng hộ quĩ ngời gì huyện Thanh Oai Thực vận động " Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt " Tổ chức các hoạt động khuyÕn häc cña x·, trêng - Công tác nữ công : Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền việc thực bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc 100% công đoàn viên làm tốt công tác "giỏi việc trờng đảm việc nhà " - " Cô giáo nh mẹ hiền " Tổ chức các hoạt động, hội thảo công tác nữ công Kết hợp với Ban Vì nghiÖp tiÕn bé phô n÷ Tù xÕp lo¹i : Tèt Đổi nội dung và phơng thức hoạt động Công đoàn ; nâng cao chất lợng đội ngũ cán công đoàn ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh Năm học 2013-2014 công đoàn trờng tiểu học Động Động đã xây dựng kế hoạch nh sau : Phối hợp công đoàn với chính quyền cùng cấp để đạo triển khai nhiÖm vô träng t©m cña c«ng ®oµn (3) Công đoàn đã đạo Ban nhân dân và UBKT giải kịp thời thắc mắc CBGV- CNV nhà trờng, không có đơn th khiếu tố khiếu nại Cán công đoàn đợc học tập bồi dỡng chất lợng §ç §éng, ngµy th¸ng n¨m 2015 TM/ BCH C«ng ®oµn Ph¹m ThÞ Hoa C«ng ®oµn ngµnh gi¸o dôc Công đoàn trờng tiểu học đỗ động céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù -H¹nh phóc ***** Báo cáo hoạt động công đoàn Trêng tiÓu häc §ç §éng N¨m häc 2012 - 2013 I Đặc mểm tình hình Số lao động: 43 Số CĐV: 39 30 nữ Số đối tượng Đảng: 18 Số kết nạp năm: 01 II Các thuận lợi, khó khăn: Thuận lợi: - Đa số CĐV trường nổ và nhiệt tình công tác - Ban giám hiệu cùng với BCH.CĐ luôn có phối hợp chặt chẽ các hoạt động chung nhà trường - Được đạo sát sao, có hiệu Chi nhà trường, đạo thường xuyên, kịp thời Công đoàn ngành và hỗ trợ nhiệt tình tập thể HĐSP nhà trường - Được giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền địa phương, các đoàn thể nhà trường và Hội Phụ huynh học sinh - Được đoàn kết trí, dồng thuận các thành viên BCH.CĐ Khó khăn: - Một số CĐV chưa thực nhiệt tình các hoạt động chung, chưa chấp hành tốt các quy chế nhà trường, Công đoàn… - Nghiệp vụ BCH.CĐ còn hạn chế, kinh nghiệm còn thiếu (4) III Kết hoạt động: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục và đào tạo, phục vụ CNHHĐH đất nước Thường xuyên thăm hỏi CĐV và gia đình ốm đau, hiếu, hỉ… Tổ chức tặng quà cho CB-CNV dịp Trung thu 2012 với kinh phí 2,2 triệu đồng, tặng quà cho CB-CNV dịp Tết nguyên đán 2013 với kinh phí 4,3 triệu đồng, cùng với nhà trường tổ chức tặng quà cho CB-GV-CNV dịp kỷ niệm 30 năm Ngày NGVN 20/11/2013 với kinh phí 4,3 triệu đồng Tổ chức liên hoan, họp mặt, tọa đàm kỉ niệm ngày PNVN 20/10, ngày QTPN 8/3 với kinh phí triệu đồng Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo và cán quản lý giáo dục, nhằm thực nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ngành Tổ chức cho CĐV tham gia học tập, quán triệt các NQ Đảng vào các buổi sinh hoạt hội đồng với 400 lượt CB-GV-CNV tham dự đạt 100% Tổ chức cho CĐV tìm hiểu, học tập các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật nhà nước với 43/43 đạt 100% tham dự Tiếp tục triển khai và tổ chức thực các vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Mỗi thầy cô giáo là gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Tổ chức lấy ý kiến HĐSP cho Cán bộ, Đảng viên Động viên 100% CĐV đăng ký thao giảng đợt 2- -11 và 26-3 Tích cực sử dụng CNTT vào giảng dạy Trong năm học đã có 29/29 GV đứng lớp đạt 100% sử dụng CNTT vào soạn giảng góp phần nâng cao chất lượng lên lớp Năm học 2012 – 2013 đề nghị công nhận 43/43 đạt 100% LĐTT, 9/43 đạt CSTĐ sở Tham gia tích cực các hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày NGVN 20/11/2013 UBND Huyện, Phòng GD&ĐT, UBND xã tổ chức, kết đạt giải Nhất môn cầu lông cấp Huyện, Giải Nhì Văn nghệ cấp huyện Tham gia tích cực Hội diễn văn nghệ UBND xã Phú Xuân tổ chức Tham gia hội thi “ Hương sắc ẩm thực” Công đoàn ngành tổ chức chào mừng ngày QTPN 8/3/2013, kết đạt giải KK cấp cụm Tham gia Đại hội TDTT cấp xã đạt nhiều giải Nhất, Nhì, Ba các môn (5) Chương trình III: Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực có hiệu nhiệm vụ chính trị ngành  BCH.CĐCS đã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua năm học Công đoàn ngành phát động tới 100% CĐV  Phát động và tổ chức triển khai thực các vận động tới 43/43 đạt 100% CĐV trường  Vận động 43/43 đạt 100% CĐV-GV-CNV trường ủng hộ giáo dục miền núi với số tiền là 1820000đồng Ủng hộ ngày lương vì người già huyện oai Thu và nộp quỹ xã hội liên đoàn lao động huyện là 860000đồng  Tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi kỷ niệm ngày ngày thành lập Hội LHPVN 20/10/2012 Tổ chức buổi họp mặt chào mừng ngày QTPN 8/3 trường với kinh phí trên triệu đồng - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền Nghị Đảng, các cấp, chủ trương, chính sách tới 100% CB-GV-CNV đơn vị Nhìn chung các hoạt động phong trào luôn là mạnh Công đoàn trường, năm học qua đơn vị đã đạt nhiều thành tích bật tất các hoạt động Đổi tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán  BCH.CĐCS tổ chức họp định kỳ trì chế độ sinh hoạt theo quy định  BCH đã kiện toàn máy từ đầu nhiệm kỳ, từ đầu năm học, đặc biệt đã kiện toàn cho Ban TTND hoạt động hiệu  Tổ chức cho CĐV góp ý cho Báo cáo năm học 2012– 2013, Kế hoạch năm học 2012 – 2013, Bảng điểm thi đua… từ đầu năm học Tổ chức cho CB-GV-CNV góp ý cho Văn kiện Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2015 và tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2015 đúng quy định  Tổ chức tốt Hội nghị CNVC đầu năm học theo đúng quy định cấp trên  BCH.CĐ đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thi đua năm học, tổ chức đợt thi đua giai đoạn kì 1, thi đua kì 2, Kế hoạch tiếp tục triển khai vận động Hai không, vận động “ Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”tới CB-GV-CNV  Năm học 2012 – 2013 CĐCS tiếp tục đề nghị công nhận CĐCS vững mạnh, đề nghị LĐLĐ huyện tặng Giấy khen  Phối hợp với BGH tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm học đạt nhiều kết tốt IV Tự đánh giá, nhận xét: Ưu điểm  Tất các CĐV, Giáo viên, CNV nhà trường gương mẫu chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ giao  Mối đoàn kết, thống nhà trường tiếp tục giữ vững và ngày càng củng cố BCH CĐCS thực là trung tâm đoàn kết đơn vị, Học kì vừa qua không có trường hợp đoàn kết xảy nhà trường (6)   Công đoàn đã tổ chức và tham gia tích cực, đầy đủ các họat động chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn đạt nhiều thành tích và tạo không khí vui tươi, đoàn kết nhà trường BCH.CĐCS luôn nhận quan tâm lãnh đạo Chi Đảng, đạo sát sao, có hiệu Công đoàn ngành, phối hợp hiệu BCH.CĐ và Ban giám hiệu, ủng hộ tích cực Ban đại diện CMHS và toàn thể CĐV-GV-CNV nhà trường Hạn chế Mặc dù đã có nhiều cố gắng việc tổ chức các họat động Công đoàn, nhiên còn số mặt chưa đạt so với yêu cầu Một số mặt hoạt động chưa vào chiều sâu, còn lúng túng công tác Ban TTND V Kiến nghị, đề xuất: TM BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH Hoàng Văn Hanh Những tin cũ (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao cong doan, Bao cao cong doan