0

bao cao danh gia vien chuc 20142015

6 1 0
  • bao cao danh gia vien chuc 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:52

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và là tấm gương cho đồng nghiệp noi theo; - Nghiêm túc,[r] (1)PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG THCS SÔNG ĐÔC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm học: 2014-2015 Họ và tên:………………………………… Chức vụ, công việc giao:…………… Đơn vị công tác (tổ, trường):………………………… Ngạch công chức:…………… Bậc:…… Hệ số lương:…………… I TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN: Kết thực nhiệm vụ giao (Kết thực nhiệm vụ giao năm, khối lượng, tiến độ, thời gian, hiệu công việc Tinh thần trách nhiệm công tác, có cải tiến, nang cao hiệu quả, có sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thực tiển) Ưu điểm: Hạn chế: Thực quy định đạo đức nghề nghiệp (Chấp hành nhiệm vụ phân công Chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, giữ gìn nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành tốt thời gian làm việc tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động đơn vị và cấp trên, không tham ô, lãng phí, luôn thực hành tiết kiệm; dạo đức lối sống thân) Ưu điểm: Hạn chế: Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thực quy tắc ứng sử viên chức: (Tiếp xúc với nhân dân, khách hàng lịch sự, tận tình, chu đáo, không gây phiền hà; trao đổi trên điện thoại hòa nhã lịch sự, thẻ người có văn hóa Có tinh thần phối hợp công tác tốt, hổ trợ, dẫn, giúp đở, chia với đồng nghiệp, chấp hành và thực tốt quy tắc ứng xử đơn vị) Ưu điểm: Hạn chế: Thực các nghĩa vụ khác viên chức (Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, thẳng thắng tự phê bình, hòa nhã phê bình xây dựng đơn vị vững mạnh Giữ gìn dạo đức lối sống lành mạnh; chấp hành tốt quy định pháp luật; Luôn có tinh thần cầu tiến, học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật tốt các quy định pháp luật phục vụ công tác chuyên môn) Ưu điểm: Hạn chế: II KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC (2) (cá nhân tự nhận xét xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ) -Xếp loại: Sông Đốc, ngày… tháng năm 2015 Người tự đánh giá (3) III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ TỔ CHUYÊN MÔN (viết tay trên mặt giấy) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN (4) IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC (ý kiến hiệu trưởng) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… STT Nội dung Đạt mức Kết thực hiện nhiệm vụ giao Thực quy định đạo đức nghề nghiệp Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thực quy tắc ứng xử viên chức Thực các nghĩa vụ khác viên chức Ghi chú Kết luận phân loại viên chức:…………………………………………… Sông Đốc, ngày… tháng năm 2015 HIỆU TRƯỞNG P/c: In 02 mặt Mục III, IV mục 01 mặt giấy Cỡ chữ.13 (5) Phân loại viên chức (Không phải in) a) Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: - Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật nhà nước; Nội quy đơn vị -Cá nhân, lớp chủ nhiệm tự giác, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và đạt kết cao - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống sạch, lành mạnh; trì kỷ luật, kỷ cương quan, tổ chức, đơn vị và là gương cho đồng nghiệp noi theo; - Nghiêm túc, chủ động thực ý kiến đạo cấp trên; tổ chức phối hợp chặt chẽ và có hiệu với quan, đơn vị liên quan; - Có lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt; - Có ý thức chủ động, sáng tạo thực công việc; - Có thái độ phục vụ nhân dân và thực nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp viên chức; - Hoàn thành 100% công việc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, đó có công việc nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; không để xảy vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật phải xử lý; - Có sáng kiến, đề xuất, cải tiến công việc giao công việc theo hợp đồng ký kết; b) Mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ: - Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật nhà nước; -Cá nhân, lớp chủ nhiệm tự giác, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua xong đạt kết chưa cao - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống sạch, lành mạnh; trì kỷ luật, kỷ cương quan, tổ chức, đơn vị và là gương cho đồng nghiệp noi theo; - Nghiêm túc và kịp thời thực ý kiến đạo cấp trên; có quan hệ phối hợp tốt với tổ chức, đơn vị liên quan công tác; - Có lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt; - Có ý thức chủ động, sáng tạo thực công việc; - Có thái độ phục vụ nhân dân và thực nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp viên chức; - Hoàn thành 100% công việc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết; không để xảy vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật phải xử lý; c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: - Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật nhà nước; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm công tác, chấp hành kỷ luật lao động, quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc đơn vị; - Có thái độ phục vụ nhân dân và thực nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp viên chức; (6) - Hoàn thành từ 70% đến 100% công việc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, không để xảy vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật phải xử lý; hoàn thành 100% công việc, nhiệm vụ để xảy vụ việc phải xem xét trách nhiệm thực công việc, nhiệm vụ chưa đúng với quy định trái với ý kiến đạo cấp trên chưa đến mức vi phạm kỷ luật; - Việc phối hợp với các đồng nghiệp công tác còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả, chưa phục vụ tốt cho công việc d) Mức độ không hoàn thành nhiệm vụ: - Có sai phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật (kể trường hợp không bị áp dụng hình thức kỷ luật bị Hội đồng kỷ luật đề nghị nghiêm khắc phê bình); - Giải công việc có sai phạm để lãnh đạo quan, đơn vị cấp trên phải xử lý; - Có hành vi gây đoàn kết đơn vị; - Hoàn thành 70% công việc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết; - Việc thực công việc nhiệm vụ giao hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc; để xảy các vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý; (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao danh gia vien chuc 20142015, bao cao danh gia vien chuc 20142015