0

hsgtoan9d11

2 0 0
  • hsgtoan9d11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:51

Gọi I là giao điểm các đường phân giác, M là trung điểm của BC.. Tính góc BIM.[r] (1)ĐỀ SỐ 11 Bài 1: (4đ) Cho biểu thức: x x 2( x  3) x 3   x 1 3 x P= x x a) Rút gọn biểu thức P b) Tính giá trị P với x = 14 - c) Tìm GTNN P Bài 2( 4đ) Giải các phương trình 1 1    2 a) x  x  + x  x  15 x  12 x  35 x  16 x  63 b) x   x   x  11  x  1 Bài 3: ( 3đ) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) có hệ số góc k qua điểm M(0;1) a) Chứng minh với giá trị k, đường thẳng (d) luôn cắt (P) hai điểm phân biệt A và B b) Gọi hoành độ A và B là x1 và x2 Chứng minh : |x1 -x2| 2 c) Chứng minh :Tam giác OAB là tam giác vuông Bài 4: (3đ) Cho số dương x, y thỏa mãn x + y =1 2 a) Tìm GTNN biểu thức M = ( x2 + y )( y2 + x ) b) Chứng minh : 1 25 2 y N=(x+x ) +(y+ )  Bài ( 2điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 6cm, AC = 8cm Gọi I là giao điểm các đường phân giác, M là trung điểm BC Tính góc BIM Bài 6:( 2đ) Cho hình chữ nhật ABCD, điểm M  BC Các đường tròn đường kính AM, BC cắt N ( khác B) BN cắt CD L Chứng minh : ML vuông góc với AC Bài ( 2điểm) Cho hình lập phương ABCD EFGH Gọi L và K là trung điểm AD và AB Khoảng cách từ G đến LK là 10 Tính thể tích hình lập phương (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: hsgtoan9d11, hsgtoan9d11