0

Ban kiem diem ca nhan cuoi nam

2 2 0
  • Ban kiem diem ca nhan cuoi nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:26

- Tình thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác: Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, và tham khảo tài liệu.. - Tinh thần phê và tự phê: Luôn[r] (1) PHÒNG GD& ĐT TÂN KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG VĂN I Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm học 2012-2013 Kính gửi: Ban giám hiệu Trường MN Đồng Văn I Hội đồng thi đua Trường MN Đồng Văn I Họ tên: Trương Thị Anh Đào Nhiệm vụ phân công: GV MG cụm Đồng Lau Tôi xin tự kiểm điểm ưu điểm tồn công tác năm học 2012-2013 sau: 1 Phẩm chất trị đạo đức lối sống: a Nhận thức tư tưởng trị: - Có tư tưởng vững vàng kiên định, nhận thức đắn đường lối sách Đảng nhà nước b Chấp hành sách, pháp luật: - Chấp hành tốt sách pháp luật nhà nước c Chấp hành qui chế nghành Qui định quan. - Thực tốt qui chế chuyên môn qui định nhà trường cấp - Ngày công lao động: + Số ngày nghỉ…… ngày\ năm (Có phép) d Giữ gìn đạo đức nhân cách lối sống lành mạnh, sáng giáo viên. + Có lối sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu + Nhiệt tình nổ cơng việc + Có ý thức đấu tranh chống biểu tiêu cực - Sự tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh nhân dân + Có uy tín cấp trên, đồng nghiệp, học sinh nhân dân đ Tinh thần đồn kết: + Có tinh thần đồn kết giúp đỡ bạn bè, có trách nhiệm cơng việc - Tính trung thực cơng tác: + Có tính trung thực, thẳng thắn - Quan hệ đồng nghiệp: + Bằng tình yêu thương đùm bọc lẫn - Thái độ phục vụ nhân dân học sinh + Nhiệt tình, có trách nhiệm, sáng tạo công việc e Tự xếp loại: 2 Vê chuyên môn nghiệp vụ: (2)Là GV phụ hồn thành cơng việc mình, qt dọn vệ sinh, giặt khăn , gối, cho trẻ vệ sinh ăn , ngủ giờ, qui định b Tinh thần học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ: - Ý thức tổ chức kỷ luật: Có ý thức tổ chức ký luật - Tình thần trách nhiệm giảng dạy cơng tác: Có tinh thần trách nhiệm công việc, ý thức học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, tham khảo tài liệu - Tinh thần phê tự phê: Ln có ý công việc giao c Xếp loại: 3 Khả phát triển: - Về chuyên môn vụ: Luôn học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao chun mơn nghiệp vụ 4 Tóm tắt ưu, khuyết điểm thực chức trách, nhiệm vụ: + Ưu điểm: Có ý thức trách nhiệm cơng việc, ln hồn thành cơng việc cấp giao + Khuyết điểm: 5 Tự đánh giá xếp loại chung: Đồng Văn, Ngày 10 tháng năm 2013 Nhận xét đánh giá, xếp loại Người tự nhận xét Của tổ chuyên môn ……… ……… ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban kiem diem ca nhan cuoi nam, Ban kiem diem ca nhan cuoi nam