0

Bai trac nghiem Pascal

18 2 0
  • Bai trac nghiem Pascal

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:48

Giá trị sau cùng của S là?... Lệnh nào sau đây là sai?.[r] (1)1 - Trong ngôn ngữ Pascal? [a] 15, 47, -13 là các nguyên [b] 4.0, 3E-7, 0.523 là các thực [c] "a’, "+’, " " là các kí tự [d] a, b, c đúng - Trong ngôn ngữ Pascal, với x, y thuộc loại integer? [a] x:=y là biểu thức luận lý [b] x+2y-5 là biểu thức luận lý [c] x+2<>y là biểu thức luận lý [d] not (x+y) là biểu thức luận lý - Trong ngôn ngữ Pascal, với x, y thuộc loại integer? [a] x=y là biểu thức luận lý [b] (x<>0)or (2*y>5) là biểu thức luận lý [c] x+2<>y+1 là biểu thức luận lý [d] Các câu trên sai - Xét chương trình Pascal sau? PROGRAM Vidu; TYPE d=ARRAY [ n] of integer; VAR i: integer; a:=d; BEGIN Read(n); FOR i:=1 TO n DO A[i]:=i+1; END [a] Chương trình báo lỗi ngữ pháp dịch [b] Chương trình báo lỗi thi hành [c] Cả hai câu trên sai [d] Cả hai câu trên đúng - Cho khai báo sau? TYPE th=SET OF char; VAR I, j, n: integer; x, y, z: real; k: boolean; a, b: th; Hãy cho biết câu lệnh nào đây bị sai: [a] n:=I DIV j; [b] z:=x/y; [c] k:=’c’ IN a; [d] n:=i/j; - Cho khai báo sau: TYPE th=SET OF char; VAR I, j, n: integer; x, y, z: real; k: boolean; a, b: th; u, v: array[1 3] of integer; Hãy cho biết câu lệnh nào đây bị sai? [a] n:=I DIV j; [b] z:=x/y; [c] k:=’c’ IN a [d] a:=["a’,b] - Cho khai báo sau: TYPE th=SET OF char; VAR I, j, n: integer; x, y, z: real; k: boolean; a, b: th; u, v: array[1 3] of integer; Hãy cho biết câu lệnh nào đây bị sai? [a] n:=I DIV j; (2) [b] z:=x/y; [c] k:=’c’ IN a [d] b:=b+’b’ - Cho khai báo sau: TYPE th=SET OF char; VAR I, j, n: integer; x, y, z: real; k: boolean; a, b: th; u, v: array[1 3] of integer; Hãy cho biết câu lệnh nào đây bị sai? [a] n:=I DIV j; [b] z:=x/y; [c] k:=’c’ IN a [d] u:=u*v - Cho khai báo sau: VAR i: integer; c: char; r: real; Hãy cho biết nhóm lệnh nào sau đây viết đúng ngữ pháp? [a] Các lệnh r:=7; i:=r; write(r) [b] Các lệnh c:=’9’ ;i:=9; if i=c then write("hop le’) [c] Các lệnh r:=7; c:=’9’; i:=ord(c) [d] Cả ba nhóm lệnh trên có lỗi sai 10 - Cho khai báo sau: VAR i: integer; c: char; r: real; Hãy cho biết nhóm lệnh nào sau đây viết đúng ngữ pháp? [a] Các lệnh r:=7; i:=r; write(r) [b] Các lệnh c:=’9’ ;i:=9; if i=c then write("hop le’) [c] Các lệnh r:=7; c:=ord(r); i:=ord(c) [d] Cả ba nhóm lệnh trên có lỗi sai - Cho khai báo sau: VAR i: integer; c: char; r: real; Hãy cho biết nhóm lệnh nào sau đây viết đúng ngữ pháp? [a] Các lệnh i:=7; r:=i; write(r) [b] Các lệnh c:=’9’; i:=9; if i=c then write("hop le’) [c] Các lệnh i:=7; c:=ord(r); i:=ord(c) [d] Cả ba nhóm lệnh trên có lỗi sai - Cho khai báo sau: VAR i: integer; c: char; r: real; Hãy cho biết nhóm lệnh nào sau đây viết đúng ngữ pháp? [a] Các lệnh i:=7; r:=9; writeln(r>i+1) [b] Các lệnh c:=’9’; i:=9; if i=ord(c) then write("hop le’) [c] Các lệnh i:=7; c:=ord(r); r:=ord(c) [d] Cả ba nhóm lệnh trên có lỗi sai - Cho x, y, z và t có loại integer Sau thi hành các lệnh: x:=5; y:=3; z:=5; t:=6; If x>y then If y>z then t:=y ELSE t:=x Giá trị t là bao nhiêu? (3) [a] t:=5 [b] t:=6 [c] t:=7 [d] t:=8 - Cho x, y, z, t thuộc kiểu integer Sau thi hành các lệnh: x:=5; y:=3; z:=5; t:=4; IF x>=y THEN IF y>z-1 THEN t:=y ELSE t:=x+1 Giá trị t là bao nhiêu? [a] t:=6 [b] t:=4 [c] t:=2 [d] t:=8 - Cho x, y, z, t thuộc kiểu integer Sau thi hành các lệnh: x:=5; y:=3; z:=5; t:=1; IF x>=y THEN IF y>=z-2 THEN t:=y+2 ELSE t:=x-1 Giá trị t là bao nhiêu? [a] t:=1 [b] t:=2 [c] t:=5 [d] t:=4 - Cho x, y, z, t thuộc kiểu integer Sau thi hành các lệnh: x:=5; y:=3; z:=5; t:=5; IF x>=y THEN IF y+2>=z THEN t:=y-1 ELSE t:=x-1 Giá trị t là bao nhiêu? [a] t:=4 [b] t:=2 [c] t:=6 [d] t:=7 - Xét chương trình Pascal sau đây: PROGRAM TD; VAR i, j: integer; BEGIN i:=1; j:=2; IF (i<=1) AND (j>2) THEN IF (i>0) OR (j Write(3) ELSE Write(4) END [a] Khi thi hành, chương trình in [b] Khi thi hành, chương trình in [c] Khi thi hành, chương trình không in gì [d] Khi dịch, chương trình báo lỗi ngữ pháp - Xét chương trình Pascal sau đây: PROGRAM td; VAR i, j: integer; BEGIN i:=1; j:=3; IF (i<=1) AND (j>2) THEN IF (i:=0) OR (j Write(3) ELSE Write(4) END [a] Khi thi hành, chương trình in [b] Khi thi hành, chương trình in [c] Khi thi hành, chương trình không in gì [d] Khi dịch, chương trình báo lỗi ngữ pháp - Xét chương trình Pascal sau đây: PROGRAM td; VAR i, j: integer; BEGIN i:=1; j:=3; IF (i=1) AND (j>2) THEN IF (i>0) OR (j Write(3) ELSE Write(4) END (4) [a] Khi thi hành, chương trình in [b] Khi thi hành, chương trình in [c] Khi thi hành, chương trình không in gì [d] Khi dịch, chương trình báo lỗi ngữ pháp 10 - Cho khai báo sau ngôn ngữ Pascal: TYPE a=record Hoten: array[0 40] of char; Tuoi: integer END; Pt=^b; b=RECORD info: a; last: pt; next: pt; END; VAR p1, p2: pt; x:a; y:=b; Hãy chọn lệnh viết sai các lệnh sau? [a] New(p1) [b] New(p1^.next) [c] New(p1^.next.last) [d] New(p1^.info) - Các thành phần ngôn ngữ lập trình thường bao gồm? [a] Bảng chữ cái và cú pháp [b] Bảng chữ cái và ngữ nghĩa [c] Cú pháp và ngữ nghĩa [d] Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa - Trong Turbo Pascal, Tên là dãy liên tiếp không quá? [a] 127 kí tự [b] kí tự [c] 16 kí tự [d] 255 kí tự - Trong ngôn ngữ Pascal, ……………… dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không sử dụng với ý nghĩa khác Trong dấu là gì? [a] Tên chuẩn [b] Tên dành riêng [c] Tên người lập trình đặt [d] Tất đúng - Trong ngôn ngữ Pascal, ……………… dùng với ý nghĩa riêng, xác định cách khai báo trước sử dụng và không trùng với tên dàng riêng Trong dấu là gì? [a] Tên chuẩn [b] Tên dành riêng [c] Tên người lập trình đặt [d] Tất đúng - Trong ngôn ngữ Pascal, các đoạn chú thích đặt cặp dấu? [a] Dấu { và } /* và */ [b] Dấu { và } (* và *) (5) [c] Dấu /* và */ (* và *) [d] Tất các đáp án trên - Biểu diễn nào sau đây không phải là biểu diễn Pascal? [a] "42’ [b] "C [c] -22 [d] 4+4 - Trong ngôn ngữ Pascal, để khai báo tên chương trình ta sử dụng từ khóa nào? [a] USES [b] VAR [c] BEGIN [d] PROGRAM - Trong ngôn ngữ Pascal, phần thân chương trình mở đầu và kết thúc bởi? [a] BEGIN END [b] VAR END [c] USES END [d] Tất sai - Trong ngôn ngữ Pascal, kiểu liệu nào sau đây thể kiểu liệu kiểu số thực? [a] Byte [b] Word [c] Real [d] Integer 10 - Trong ngôn ngữ Pascal, kiểu liệu nào sau đây thể kiểu liệu kiểu số nguyên? [a] Byte [b] Word [c] Real [d] Integer - Trong ngôn ngữ Pascal, từ khoá nào dùng để khai báo biến? [a] VAW [b] VAY [c] VAR [d] VAT - Kết phép toán quan hệ cho giá trị? [a] Số [b] Logic (6) [c] Nguyên [d] Thực - Trong các biểu thức đây, biểu thức nào là biểu thức số học ngôn ngữ Pascal? [a] 5>6 [b] a>b [c] x<5 [d] 5*a + 6*b - Trong các biểu thức đây, biểu thức nào là biểu thức quan hệ? [a] x<5 [b] 5*a [c] 7+y [d] a*x*x - Kí hiệu nào sau đây cho biết đó là lệnh gán? [a] = [b] = = [c] != [d] := - Hàm số học nào đây dùng để tính bặc hai x? [a] sqr(x) [b] abs(x) [c] sqrt(x) [d] Tất sai - Câu lệnh gán nào đây là hợp lệ? [a] x:= 4*y [b] y = =4*x [c] 4:=4 [d] Tất sai - Để xuất câu thông báo màn hình, ta sử dụng thủ tục nào sau đây? [a] Readln [b] Write [c] Real [d] Read - Để nhập liệu vào từ bàn phím, ta sử dụng thủ tục nào sau đây? [a] Readln (7) [b] Write [c] Real [d] Writeln 10 - Trong ngôn ngữ lập trình thường có các hằng? [a] Hằng số học [b] Hằng lôgic [c] Hằng xâu [d] Tất đúng - Lệnh nào sau đây in màn hình số lớn A và B? [a] If A > B then write(B) else write(A) [b] If A > B then write(A) else write(B) [c] If A > B then Readln(A) else Readln(B) [d] If A < B then writeln(A) else writeln(B) - Cho N là biến kiểu nguyên, chọn câu đúng cú pháp? [a] If N < 10 then writeln ('Nho hon 10') else write ('Lon hon 10') [b] If N < 10 Write ('Nho hon 10') else then write ('Lon hon 10') [c] If N < 10 then write ('Nho hon 10') else write ('Lon hon 10') [d] If N < 10 then N := 10 else N > 20 then write ('N > 20') - Kiểm tra ba số a, b, c lớn thì in số 1, chọn lệnh nào? [a] If (a > 1) and ( b > 1) and ( c > 1) then write(1) [b] If (a > 1) or (b > 1) or (c > 1) then write(1) [c] If a > and b > and c > then write(1) [d] If a, b , c > then write(1) - Cho i là biến nguyên Sau thực các lệnh? i:=2; Case i of 1: i:=i+1; 2: i:=i+2; 3: i:=i+3; End; Giá trị sau cùng i là? [a] [b] [c] [d] (8) - Cho N là biến nguyên, sau thực các lệnh: N:= 9; If N< then writeln("So am’) else Case N mod of 0: Writeln("Chan’); 1: Writeln("Le’); End; Kết in lên màn hình là? [a] Chan [b] Le [c] So am [d] Không in gì - Giả sử i là biến nguyên, sau thực các lệnh: i:=5; Case i of 1: i:=i+1; 2: i:=i+2; 3: i:=i+3; else i:=2*i; End; Thì giá trị sau cùng i là? [a] 10 [b] [c] [d] - Cho ch biến ký tự, i biến nguyên, sau thực các lệnh: i:= -15; ch:='E'; Case i of 14 : ch:='D'; 15 20: ch:='C'; 21 24: ch:='B' else ch:='A'; End; Thì giá trị sau cùng ch là? [a] 'A' [b] 'B' [c] 'C' [d] 'E' - Cho ch biến ký tự, i biến nguyên Ðể gán trị cho biến ch, thì lệnh: Case i of 0,1,2 : ch:='A'; : ch:='B'; else ch:='C'; (9) end; Tương đương với nhóm lệnh nào? [a] If i<0 then ch:=’C’ else if i<=2 then ch:=’A’ else if i<=8 then ch:=’B’ else ch:=’C’ [b] If (i >= 0) and (i<= 2) then ch:='A'; if (i>=3) and (i<=8) then ch:='B' else ch:='C' [c] If i<0 then ch:=’A’ else if i<=2 then ch:=’C’ else if i<=8 then ch:=’A’ else ch:=’C’ [d] If (i >= 0) and (i<= 2) then ch:='C'; if (i>=3) and (i<=8) then ch:='C' else ch:='A' - Khi chạy chương trình: Var S,i: Integer; Begin i := S:= 40; if ( i > ) then S:= * + ( - i ) * else if ( i > ) then S:= * i else S:= End Giá trị sau cùng S là? [a] [b] 19 [c] 40 [d] 15 10 - Cho S và i là biến nguyên Khi chạy đoạn chương trình: s:=0; For i:=1 to 10 s := s+i; Writeln(s); Kết in lên màn hình là? [a] 11 [b] 55 [c] 100 [d] 101 - Cho S,i và N>0 là các biến nguyên Ðể tính S=N!, chọn câu nào? [a] S:=1 For i:=1 to N S:=S*i (10) [b] S:=0 For i:=1 to N S:=S*i [c] S:=1 For i:=1 to N S:=S*N [d] S:=1 For i:=1 to N S:=S+i - Cho S = 12 + 22 + + 1002 Nhóm lệnh nào tính Sai giá trị S? [a] S:=0 FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+i*i [b] S:=0 FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+SQR(i) [c] S:=0 FOR i:=100 DOWNTO DO S:=S+i*i [d] S:=1 FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+i*i - Khi chạy chương trình: Var S,i,j: Integer; Begin S:=0; for i:=1 to for j:=1 to S:=S+1; End Giá trị sau cùng S là? [a] [b] 12 [c] [d] 4 - Cho S và i biến kiểu nguyên Khi chạy đoạn chương trình: S:= i:= 1; While i<= Begin S:= S + i; i:= i + 2; End; Giá trị sau cùng S là? [a] [b] [c] 11 [d] - Khi chạy chương trình: Var S,i: Integer; Begin S:=0; i:=1; Repeat S:= S + i * i; i:= i + 1; Until i > End Giá trị sau cùng S là? (11) [a] [b] 14 [c] 16 [d] 30 - Cho i là biến nguyên Khi chạy đoạn chương trình: i:=5; Repeat i:= i + 1; Until i > Giá trị sau cùng i là? [a] [b] [c] [d] - Cho m, n, i là các biến nguyên Khi chạy đoạn chương trình: m:=4; n:=5; i:=5; Repeat i:=i+1; Until (i Mod m = 0) and (i Mod n = 0); Giá trị sau cùng i là? [a] 20 [b] [c] [d] - Cho chương trình: Var A: Real; Begin While A = Begin Write ('nhap A # 0:'); Readln(A); End; End Ðể lệnh Readln(A) thực ít lần, phải điền vào chỗ … lệnh nào các lệnh đây? [a] A:=0 [b] A:=1 [c] A:=-1 [d] A <> - Chọn khai báo đúng? [a] Var A: array[1 10] of integer; (12) [b] Var A= array[1 10] of integer; [c] Var A:= array[1 10] of integer; [d] Var A: array[1,10] of integer; 10 - Cho khai báo: Var A: Array[1 4] of Real; i: Integer; Ðể nhập liệu cho A, chọn câu nào? [a] For i:=1 to Write('Nhập A[", i, "]:’); Readln(A[i]); [b] For i:=1 to Readln('Nhập A[", i, "]:’); [c] For i:=1 to Begin Write("Nhập A[", i, "]:’) Readln(A[i]); End [d] Write("Nhập A:’); Readln(A); - Cho x, y, z là các biến kiểu thực, lệnh nào sau đây là sai? [a] x:=y+z [b] Readln(x,y,z) [c] x+y:=z [d] Writeln(x+y, z:0:2) - Cho x, y là các biến kiểu thực, lệnh nào là đúng? [a] Readln(x,5); [b] Readln("x= ',x); [c] Readln(x:5:2); [d] Readln(x,y); - Cho x là biến kiểu thực, sau thực hai lệnh: x:=10 Writeln(x) Kết qủa in lên màn hình là? [a] 10 [b] 10.00 [c] 1.0000000000E+01 [d] +1.0000000000E+01 - Cho biến X kiểu thực và gán X:=2.41 Ðể in lên màn hình sau: (13) X= 12.41 Ta chọn lệnh nào? [a] Writeln(X) [b] Writeln(X:5) [c] Wzriteln('X= ',X:5:2) [d] Writeln('X=,X:5:2') - Kiểu liệu biểu thức: div + 6/3 + Ord("A’) là kiểu? [a] Nguyên [b] Logic [c] Ký tự [d] Thực - Khai báo kiểu liệt kê sau là sai? Type Mau = (XANH, do, tim, Vang) Vì? [a] Tên trùng với từ khóa [b] Tên XANH viết chữ hoa [c] Tên Vang có chữ V hoa [d] Tên tim viết chữ thường - Khai báo nào sau đây là đúng? [a] Var x,y = Integer; [b] Var x,y of Integer; [c] Var x,y: Integer; [d] Var x,y:= Integer; - Cho khai báo: Var Ho,ten: String[15] Lệnh nào sau đây là Sai? [a] Write('Ho ten la: ' Ho Ten) [b] Write(' Ho ten la : ' + Ho + Ten) [c] Write(' Ho ten la : ',Ho,Ten) [d] Write(' Ho ten la : ',Ho + Ten) - Cho i, j, k là biến nguyên, để nhập liệu cho lệnh: Readln(i,j,k) Cách nhập nào sau đây là Sai? [a] 5? [b] 3,4,5? [c] 3? 4? 5? [d] Cả câu trên sai (14) 10 - Cho i, j, k là ba biến nguyên, để nhập liệu cho lệnh: Readln(i,j,k) Cách nhập nào đúng? [a] 5? [b] 3,4,5? [c] 3? 4? 4+1? [d] 3? 4? E? - Cho khai báo biến sau: Var m, n: integer; x, y: Real; Lệnh nào sau đây sai? [a] m:= -4 [b] n:= 3.5 [c] x:= [d] y:= +10.5 - Ðể tính giá trị: x=(-b/2a), chọn cách viết nào sau đây? [a] x:= -b/2a [b] x:= -b/2*a [c] x:= -b/2/a [d] Tất các phương án trên đúng - Biểu thức: 25 div + 5/2*3 có giá trị là bao nhiêu? [a] 8.0 [b] 15.5 [c] 9.5 [d] 15.0 - Cho phương trình: ax2 + bx + c = Giả sử a <> và Delta:= b*b- 4*a*c > Một nghiệm phương trình là? [a] X:= -b + SQRT(Delta)/(2*a) [b] X:= (-b + SQRT(Delta))/2*a [c] X:= (-b + SQRT(Delta))/(2*a) [d] X:= (-b -SQR(Delta))/2/a - Cho ch là biến có kiểu Char Lệnh nào sau đây là đúng? [a] ch:="a" [b] ch:=65 [c] ch:=chr(65) [d] ch:='abcd' - Biến X khai báo là kiểu integer Lệnh nào sau đây là sai? (15) [a] X:= round(275/3) [b] X:= 210 div [c] X:= SQRT(49) [d] X:= ABS(-453) - Biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE? [a] (100 > 76) and ('B' < 'A') [b] Not (49.5 + < 5) or (2 > div 2) [c] (49.5 + < 5) and (2 < div 2) [d] 2*(3+5) < 18 div 4*4 - Khi chạy chương trình sau: Var St,St1: String; Begin St:= '123'; St1:= '456'; Write(St + St1); End Kết in là? [a] '123456' [b] 123456 [c] 579 [d] Tất các câu trên sai - Sau phép gán sau: Ch := CHR(ORD('a')- 32) thì giá trị Ch là? [a] 65 [b] A [c] 'A' [d] 'A' 10 - Khi chạy chương trình: Var a,b,c,N: integer; Begin N:=546; a:=N div 100; b:=(N Mod 100) div 10; c:=(N Mod 100) Mod 10; Write(a+b+c); End Kết in là? [a] 546 [b] [c] 15 [d] - Cho S,i và N>0 là các biến nguyên Ðể tính S=N!, chọn câu nào? (16) [a] S:=1 For i:=1 to N S:=S*i [b] S:=0 For i:=1 to N S:=S*i [c] S:=1 For i:=1 to N S:=S*N [d] S:=1 For i:=1 to N S:=S+i - Cho S = 12 + 22 + + 1002 Nhóm lệnh nào tính Sai giá trị S? [a] S:=0 FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+i*i [b] S:=0 FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+SQR(i) [c] S:=0 FOR i:=100 DOWNTO DO S:=S+i*i [d] S:=1 FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+i*i - Khi chạy chương trình: Var S,i,j: Integer; Begin S:=0; for i:=1 to for j:=1 to S:=S+1; End Giá trị sau cùng S là? [a] [b] 12 [c] [d] 4 - Cho S và i biến kiểu nguyên Khi chạy đoạn chương trình: S:= i:= 1; While i<= Begin S:= S + i; i:= i + 2; End; Giá trị sau cùng S là? [a] [b] [c] 11 [d] - Khi chạy chương trình: Var S,i: Integer; Begin S:=0; i:=1; Repeat S:= S + i * i; i:= i + 1; Until i > (17) End Giá trị sau cùng S là? [a] [b] 14 [c] 16 [d] 30 - Cho i là biến nguyên Khi chạy đoạn chương trình: i:=5; Repeat i:= i + 1; Until i > Giá trị sau cùng i là? [a] [b] [c] [d] - Cho m, n, i là các biến nguyên Khi chạy đoạn chương trình: m:=4; n:=5; i:=5; Repeat i:=i+1; Until (i Mod m = 0) and (i Mod n = 0); Giá trị sau cùng i là? [a] 20 [b] [c] [d] - Cho chương trình: Var A: Real; Begin While A = Begin Write ('nhap A # 0:'); Readln(A); End; End Ðể lệnh Readln(A) thực ít lần, phải điền vào chỗ … lệnh nào các lệnh đây? [a] A:=0 [b] A:=1 [c] A:=-1 [d] A <> (18) - Chọn khai báo đúng? [a] Var A: array[1 10] of integer; [b] Var A= array[1 10] of integer; [c] Var A:= array[1 10] of integer; [d] Var A: array[1,10] of integer; 10 - Cho khai báo: Var A: Array[1 4] of Real; i: Integer; Ðể nhập liệu cho A, chọn câu nào? [a] For i:=1 to Write('Nhập A[", i, "]:’); Readln(A[i]); [b] For i:=1 to Readln('Nhập A[", i, "]:’); [c] For i:=1 to Begin Write("Nhập A[", i, "]:’) Readln(A[i]); End [d] Write("Nhập A:’); Readln(A); (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai trac nghiem Pascal, Bai trac nghiem Pascal