0

Tài liệu Ứng dụng tính năng DMS trên hệ thống SCADA lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh

157 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHẠM NGỌC MINH ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG DMS TRÊN HỆ THỐNG SCADA LƢỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 60520202 TP Hồ Chí Minh , tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHẠM NGỌC MINH ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG DMS TRÊN HỆ THỐNG SCADA LƢỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 60520202 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN HOÀNG VIỆT TP Hồ Chí Minh , tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản iện Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Phạm Ngọc Minh Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 02/3/1967 Nơi sinh : Hà Bắc Chuyên ngành : Kỹ thuật điện MSHV : 1441830014 I- Tên đề tài: Ứng dụng tính DMS Hệ thống SCADA lƣới điện Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung:  Phân tích trạng lƣới điện khu vực TP HCM hệ thống SCADA hữu  Các tính DMS  Ứng dụng tính DAS lƣới điện cụ thể  Lập trình cho chƣơng trình vận hành mạch vịng DAS Tân thuận  Tính tốn ngắn mạch – kiểm chứng - phân tích đánh giá bảo vệ Rơ le mạch vịng DAS  Phân tích đánh giá kết thực III- Ngày giao nhiệm vụ: tháng 8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: tháng 01/2016 V- Cán hƣớng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàng Việt CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Ngọc Minh ii LỜI CÁM ƠN Lời xin đƣợc bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến ngƣời thân gia đình động viên tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô trƣờng Đại Học Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh, Q thầy cô truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trƣờng để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin đƣợc cảm ơn thầy TS Nguyễn Xn Hồng Việt tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn động viên tơi suốt q trình học tập nhƣ thực đề tài này, để đến tơi có điều kiện hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Điện lực TP HCM anh em đồng nghiệp công tác Tổng Công ty Trung Tâm Điều Độ giúp đỡ động viên tạo điều kiện thuận lợi trình học tập Cuối xin cám ơn tất anh chị em học viên kề vai sát cánh suốt thời gian học tập vừa qua TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 Học viên thực Phạm Ngọc Minh iii TÓM TẮT Để đảm bảo cung cấp điện với chất lƣợng ngày cao, cụ thể giảm thời gian khu vực điện xảy cố, việc áp dụng ngày rộng rãi tự động hóa lƣới điện yêu cầu thiết Đặc biệt lƣới điện khu vực TP Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế xã hội công nghệ cao nƣớc Đề tài tập trung trình bày phƣơng pháp tự động hóa lƣới điện, chức tự động phát phân đoạn lƣới điện bị cố, cô lập phần tử cố khôi phục cung cấp điện phân đoạn không bị cố (chức DAS) Chức DAS áp dụng nhiều nƣớc nhƣng Việt nam lần đƣợc thực lƣới điện khu vực thị Nam Sài gịn với đặc điểm lƣới điện phức tạp, có nhiều số bật vƣợt cấp Để thực chức DAS mạch vòng cụ thể phải giải nhiều vấn đề kỹ thuật có liên quan nhƣ SCADA, truyền thơng 3G, điều khiển xa, bảo vệ rơ le, lập trình, thiết bị bảo vệ Việc triển khai vào thực tế vận hành lƣới điện đem lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn, làm sở vững cho việc mở rộng chức tự động hóa sau lƣới điện Một hƣớng tất yếu công đại hóa ngành mũi nhọn kinh tế, ngành Điện lực iv ABSTRACT To ensure power supply with increasing quality, namely reducing the time and blackout areas when incidents occur, then the application of increasingly widespread on the grid automation is an urgent demand Especially on the Power Network of Ho Chi Minh City – the social economic and high technology center in Vietnam The thesis focuses to presente an automation method on the grid, which is automatic detection of fault segments on the grid, isolation the breakdown element and restore power supply for normal segments (DAS function) DAS function has been applied in many countries but this is the first performent in Vietnam, on the grid in South Saigon urban with many complex faults To perform the function of DAS on a specific loop, we have to solve many technical problems involved as SCADA, 3G communication, remote control, protection relays, programming, protection devices The implement of DAS in a real network has brought many practical experiences It makes a solid base for the expansion of the automation functions later on the grid That is an indispensable way to modernizate electricity industry v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu đề tài 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài CHƢƠNG PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƢỚI ĐIỆN KHU VỰC TP HCM VÀ HỆ THỐNG SCADA HIỆN HỮU .4 2.1 Hiện trạng lƣới điện khu vực TP HCM 2.2 Hiện trạng hệ thống SCADA TP HCM 2.3 Đánh giá hệ thống SCADA lƣới điện khu vực TP HCM .6 2.4 Sự cần thiết đầu tƣ HT SCADA/DMS .6 CHƢƠNG CÁC TÍNH NĂNG DMS CƠ BẢN .8 3.1 Quá trình phát triển HT SCADA/DMS 3.2 Các tính DMS .8 3.4 Khả áp dụng tính DMS lƣới điện Thành phố 10 CHƢƠNG XÂY DỰNG TÍNH NĂNG DAS TRÊN MỘT LƢỚI ĐIỆN CỤ THỂ 11 4.1 Lựa chọn mạch vịng để triển khai ứng dụng tính DAS .12 4.2 Lựa chọn thiết bị đóng cắt có khả điều khiển xa 13 4.3 Lựa chọn phƣơng thức truyền thông phƣơng thức kết nối 16 4.4 Sử dụng phần mềm SCADA để thu thập liệu điều khiển 17 4.5 Xây dựng giao diện HMI để giám sát vận hành hệ thống .18 4.6 Xây dựng chế độ vận hành tự động tay hệ thống DAS 21 vi 4.7 Xây dựng kịch cố điện xảy .22 4.8 Xây dựng mơ hình thử nghiệm mạch vịng DAS 24 4.9 Xây dựng phƣơng thức hoạt động tự động hệ thống để cô lập phần tử cố, tái lập cung cấp điện 27 4.9.1 Xét trƣờng hợp cố xảy nhánh Phú Mỹ (Từ RE1 RE3) 27 4.9.1.1 Sự cố nguồn trạm Nam Sài Gòn .27 4.9.1.2 Sự cố nằm RE1 RE2 → RE1 tác động theo chế độ bảo vệ (tác động cấp) .29 4.9.1.3 Sự cố nằm RE2 RE3→ RE2 tác đông theo chế độ bảo vệ (tác động cấp) 31 4.9.1.4 Sự cố nằm RE1 RE2 → Máy cắt trạm Nam Sài Gòn bật vƣợt cấp 32 4.9.1.5 Sự cố nằm RE2 RE3 → RE1 bật vƣợt cấp .34 4.9.1.6 Sự cố nằm RE2 RE3 → RE1, RE2 tác động (Tác động Trip 02 Recloser) 36 4.9.1.7 Sự cố nằm RE2 RE3 → Máy cắt trạm Nam Sài Gòn bật vƣợt cấp 38 4.9.1.8 Mất nguồn trạm Nam Sài Gòn trạm Nhà Bè 40 4.9.2 Xét trƣờng hợp cố xảy nhánh Bờ Băng (Từ RE5 RE3) 42 4.9.2.1 Sự cố nguồn trạm Nhà Bè 42 4.9.2.2 Sự cố nằm RE5 RE4 → RE5 tác động theo chế độ bảo vệ (tác động cấp) .44 4.9.2.3 Sự cố nằm RE4 RE3 → RE4 tác đông theo chế độ bảo vệ (tác động cấp) 46 4.9.2.4 Sự cố nằm RE5 RE4 → Máy cắt trạm Nhà Bè bật vƣợt cấp .47 4.9 2.5 Sự cố nằm RE4 RE3 → RE5 bật vƣợt cấp .49 4.9 2.6 Sự cố nằm RE4 RE3 → RE5, RE4 tác động (Tác động Trip 02 Recloser) 51 4.9.2.7 Sự cố nằm RE4 RE3 → Máy cắt trạm Nhà Bè bật vƣợt cấp 53 Endif ENDIF !-Truong hop 8: SU CO GIUA > RECLOSER GOMO, MAY CAT NAM SAI GON BAT ! IF ( ("FXD_J_GOMO_T27L,RECLOSER_GOMO".OPEN.).And.("FXD_J_ GOMO_T27L,11_V".LT.5).And.("FXD_J_DTRI_T2L,12_V".LT.5).And ("F6_J_HQV_T2L,V_Source".LT.5).And.("FXD_J_GOMO_T27L,11_A bove_minimum_trip".ON.).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto" OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_GOMO_T27L,RECLOSER_GOMO".OPEN.).And.("FXD_J_ GOMO_T27L,11_V".LT.5).And.("FXD_J_DTRI_T2L,12_V".LT.5).And ("F6_J_HQV_T2L,V_Source".LT.5).And.("FXD_J_GOMO_T27L,11_A bove_minimum_trip".ON.).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto" OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_NamSaiGon".ON if ("FXD_J_DTRI_T2L,12_Above_minimum_trip".ON.) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_GOMO".ON endif Endif ENDIF ! Truong hop 9: SU CO GIUA DTRI & HQV > MAY CAT NAM SAI GON BAT ! IF ( ("FXD_J_GOMO_T27L,RECLOSER_GOMO".CLOSE.).And.("FXD_J_ DTRI_T2L,RECLOSER_DTRI".CLOSE.).And.("FXD_J_GOMO_T27L, 11_V".LT.5).And.("FXD_J_DTRI_T2L,12_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_ T2L,V_Source".LT.5).And.("FXD_J_DTRI_T2L,12_Above_minimum_t rip".ON.).And.("FXD_J_GOMO_T27L,11_Above_minimum_trip".ON.) And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_GOMO_T27L,RECLOSER_GOMO".CLOSE.).And.("FXD_J_ DTRI_T2L,RECLOSER_DTRI".CLOSE.).And.("FXD_J_GOMO_T27L, 11_V".LT.5).And.("FXD_J_DTRI_T2L,12_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_ T2L,V_Source".LT.5).And.("FXD_J_DTRI_T2L,12_Above_minimum_t rip".ON.).And.("FXD_J_GOMO_T27L,11_Above_minimum_trip".ON.) And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_NamSaiGon".ON Endif ENDIF !-Truong hop 13: SU CO GIUA PHHL & HTP > NHA BE BAT VUOT CAP -! IF ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".CLOSE.).And.("FXD_J_HT PA_T164C,RECLOSER_HTP".CLOSE.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21 _V".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV _T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimu m_trip".OFF.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".O N.).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".CLOSE.).And.("FXD_J_HT PA_T164C,RECLOSER_HTP".CLOSE.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21 _V".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV _T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimu m_trip".OFF.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".O N.).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_NhaBe".ON Endif ENDIF ! Truong hop 14: SU CO GIUA HTP & HQV > PHHL BAT VUOT CAP ! IF ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_HTP A_T164C,RECLOSER_HTP".CLOSE.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_ V".GT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_ T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum _trip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON.) And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_HTP A_T164C,RECLOSER_HTP".CLOSE.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_ V".GT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_ T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum _trip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON.) And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_PHHL".ON Endif ENDIF !-Truong hop 15: SU CO GIUA HTP & HQV > RECLOSER HTP, PHHL BAT ! IF ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_HTP A_T164C,RECLOSER_HTP".OPEN.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_V ".GT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_T 2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum_t rip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON.).A nd.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_HTP A_T164C,RECLOSER_HTP".OPEN.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_V ".GT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_T 2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum_t rip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON.).A nd.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_PHHL".ON Endif ENDIF !Truong hop 16: SU CO GIUA HTP & HQV > RECLOSER HTP, PHHL, MAY CAT NGUON NHA BE BAT-! IF ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_HTP A_T164C,RECLOSER_HTP".OPEN.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_V ".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_T 2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum_t rip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON.).A nd.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_HTP A_T164C,RECLOSER_HTP".OPEN.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_V ".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV_T 2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum_t rip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON.).A nd.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_NhaBe".ON Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_PHHL".ON Endif ENDIF ! Truong hop 17: SU CO GIUA > RECLOSER PHHL, MAY CAT NGUON NHA BE BAT -! IF ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_PH HL_T3L,21_V".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.(" F6_J_HQV_T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_ minimum_trip".ON.).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.) ) Delay 3s If ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".OPEN.).And.("FXD_J_PH HL_T3L,21_V".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.(" F6_J_HQV_T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_ minimum_trip".ON.).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.) ) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_NhaBe".ON if ("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimum_trip".ON.) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_PHHL".ON endif Endif ENDIF !-Truong hop 18: SU CO GIUA HTP & HQV > MAY CAT NHA BE BAT VUOT CAP -! IF ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".CLOSE.).And.("FXD_J_HT PA_T164C,RECLOSER_HTP".CLOSE.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21 _V".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV _T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimu m_trip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON ).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Delay 3s If ( ("FXD_J_PHHL_T3L,RECLOSER_PHHL".CLOSE.).And.("FXD_J_HT PA_T164C,RECLOSER_HTP".CLOSE.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21 _V".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_V".LT.5).And.("F6_J_HQV _T2L,V_Load".LT.5).And.("FXD_J_HTPA_T164C,22_Above_minimu m_trip".ON.).And.("FXD_J_PHHL_T3L,21_Above_minimum_trip".ON ).And.("VIRTUAL_STATION,Manual_Auto".OFF.)) Cmd "VIRTUAL_STATION,Vuotcap_NhaBe".ON Endif ENDIF ! -Truong hop 19 SU CO GIUA HTP & HQV > MAY CAT NHA BE BAT VUOT CAP -! !!! He thong se tu dong chuyen sang che van hanh Manual phut sau co hien tuong mat nguon tu hai tram Nam Sai Gon va Nha Be 30 Open_DTRI_Trip.txt chƣơng trình mở Recloser Đào trí (call 6) ! Open, Trip Recloser Dao Tri and Turn on Hot Line Tag ! !!!! Giai thich chuc nang Script -!!!! ! Chuyen trang thai cua Recloser DTRI ve trang thai Open va lockout ! Neu tin hieu command khong thay doi duoc trang thai cua Recloser DTRI, qua trinh se duoc lap lai lan ! Sau lan tin hieu, neu van khong Open duoc Recloser DTRI, he thong se xuat thong bao !!! -SCRIPT !!!!! $AA = !!!! Timer $BB = !!! Initializing !!!! Counter CMD "FXD_J_DTRI_T2L,RECLOSER_DTRI".OPEN Do While (("FXD_J_DTRI_T2L,RECLOSER_DTRI".CLOSE.).AND.($BB.LT.3)) !!! Vong lap test CMD hoat dong tot??? delay 1s $AA = $AA + if ($AA.EQ.10) !!! Gui tiep lenh Open thuc hien CMD "FXD_J_DTRI_T2L,RECLOSER_DTRI".OPEN !!! sau moi 10s khong co $AA = !!! tin hieu status tra ve SCADA $BB = $BB+1 endif Endwhile If ("FXD_J_DTRI_T2L,RECLOSER_DTRI".CLOSE.) FAULTMSG( 0, 8, 'THONG BAO: Khong the mo may cat Dao tri o che dong Auto tu he thong SCADA De nghi kiem tra !', ) Endif 31 Open_GOMO_Trip.txt chƣơng trình mở Recloser Gị Ơ mơn (call 5) Script tương tự Đào trí 32 Open_HTP_Trip.txt chƣơng trình mở Recloser Huỳnh Tấn Phát (call 8) Script tương tự Đào trí 33 Open_PHHL_Trip.txt chƣơng trình mở Recloser Phạm Hữu Lầu (call 7) Script tương tự Đào trí 34 Test_Battery.txt chƣơng trình kiểm tra nguồn DC Recloser (call 4) $A=0 DO WHILE ($A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ứng dụng tính năng DMS trên hệ thống SCADA lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu Ứng dụng tính năng DMS trên hệ thống SCADA lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh