0

Tài liệu Thiết kế hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của MBA lực dựa trên Fuzzy Logic

79 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN KHẮC HƯNG THIẾT KẾ HỆ CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN CỦA MÁY BIẾN ÁP LỰC DỰA TRÊN FUZZY LOGIC Ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã ngành: 52 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Trung Hải TS Nguyễn Tiến Duy THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của hướng dẫn khoa học của TS Đỗ Trung Hải TS Nguyễn Tiến Duy Các kết quả tính tốn, số liệu nêu ḷn văn là trung thực và chưa từng được công bố bất kỳ công trình khoa học nào khác Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Hưng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu chương trình cao học kỹ thuật điện của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, giúp tác giả nhận thức sâu sắc cách thức nghiên cứu, phương pháp tiếp cận các đối tượng nghiên cứu lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp cao học; đồng thời góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn vững vàng, nâng cao lực thực hành, khả thích ứng cao trước phát triển của khoa học, kĩ thuật kinh tế; có khả phát hiện, giải quyết độc lập vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo phục vụ cho công tác được tốt Việc thực nhiều tập nhóm thời gian học giúp tác giả sớm tiếp cận được cách làm, phương pháp nghiên cứu, tạo tiền đề cho việc độc lập nghiên cứu hoàn thành luận văn này Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: TS Đỗ Trung Hải TS Nguyễn Tiến Duy giúp đỡ, hướng dẫn hết sức chu đáo, nhiệt tình q trình thực để tác giả hồn thành luận văn thạc sĩ này; Các CBCNV trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình tiến hành thực nghiệm đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ; Các đồng chí lãnh đạo tập thể cán công nhân viên của Công ty Điện lực Bắc Kạn giúp đỡ tác giả thực việc nghiên cứu, thu thập số liệu để tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ này; các đồng nghiệp người hoàn thành chương trình cao học, dành thời gian đọc, đóng góp, chỉnh sửa cho luận văn thạc sĩ này hoàn thiện tốt hơn; Gia đình, bạn bè của tác giả giúp đỡ, tạo điều kiện thời gian, động viên tác giả trình thực hoàn thành luận văn này; Tác giả mong muốn tiếp tục nhận được chia sẻ, hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng Chấm luận văn thạc sĩ, để bản luận văn này hoàn thiện Xin trân trọng cám ơn Bắc Kạn, ngày tháng 05 năm 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỰ SỐ TIỀM ẨN CỦA MÁY BIẾN ÁP LỰC 1.1 Tổng quan máy biến áp lực 1.1.1 Các thông số bản của máy biến áp 1.1.2 Thí nghiệm máy biến áp 1.2 Các phương pháp chẩn đoán lỗi tiềm ẩn 10 1.2.1 Kiểm tra đánh giá điều kiện cách điện 10 1.2.2 Giám sát trực tuyến phóng điện phần – PD 11 1.2.3 Phân tích độ khí hoà tan dầu (DGA) .12 1.3 Chẩn đoán lỗi tiềm ẩn MBA sở DGA .14 1.3.1 Đặc tính sinh khí .14 1.3.2 Các lỗi tiềm ẩn của MBA .15 1.3.3 Chẩn đoán lỗi dựa phương pháp tỉ lệ 18 1.4 Đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp dựa DGA .22 1.5 Kết luận chương .23 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ CHẨN ĐOÁN LỖI THEO FUZZY LOGIC 24 2.1 Tổng quan fuzzy logic và suy luận xấp xỉ 24 2.1.1 Khái niệm tập mờ và logic mờ .24 2.1.2 Các phép toán tập mờ 26 2.1.3 Biến ngôn ngữ 30 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.1.4 Suy luận xấp xỉ .31 2.2 Thiết kế hệ chẩn đoán lỗi .35 2.2.1 Xây dựng mô hình chẩn đoán theo logic mờ 36 2.2.2 Thiết kế thuật toán cho mô hình chẩn đoán mờ .38 2.3 Kết luận chương .42 CHƯƠNG MÔ PHỎNG 43 3.1 Giới thiệu công cụ, môi trường lập trình 43 3.2 Kết quả mô 44 3.2.1 Giao diện của chương trình 45 3.2.2 Chức chẩn đoán .46 3.2.3 Chức tra cứu 48 3.2.4 Chức in báo cáo .50 3.3 Kết luận chương .50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC: MỘT SỐ MODUL CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 56 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DGA Dissolved Gas Analysis HFCT High Frequency Current Transformer IEC International Electrotechnical Commission MBA Máy biến áp PD Partial Discharge TOGAS Transformer Oil Gas Analysis System SQL Structured Query Language Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các lỗi MBA nguyên nhân gây 15 Bảng 1.2 Định nghĩa tỉ lệ và phương pháp tỉ lệ 18 Bảng 1.3 Phương pháp hệ số tỉ lệ Dornenburg 18 Bảng 1.4 Giá trị giới hạn L1 của Dornenburg 19 Bảng 1.5 Bảng chẩn đoán gốc của phương pháp tỉ lệ Rogers 19 Bảng 1.6 Mã định nghĩa của phương pháp tỉ lệ Rogers cải tiến 20 Bảng 1.7 Chẩn đoán theo phương pháp tỉ lệ Rogers cải tiến 20 Bảng 1.8 Tỉ lệ các thành phần khí và các lỗi tương ứng theo IEC-60599 (2015) 22 Bảng 1.9 Mã của các tỉ số theo từng khoảng giá trị 22 Bảng 1.10 Bảng luật chuẩn đoán lỗi theo mã quy ước 22 Bảng Bảng luật chẩn đoán cho lỗi được viết lại theo nhãn ngôn ngữ 38 Bảng 2.2 Ngưỡng L1 theo IEC-599 39 Bảng 2.3 Tính toán độ tin cậy kết luận của các luật chẩn đoán mờ 40 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Các cuộn dây 16 Hình 1.2 Phóng điện đánh thủng cách điện chưa biến dạng vịng dây 16 Hình 1.3 Phóng điện đánh thủng cách điện và biến dạng vòng dây 16 Hình 2.1 Hàm thuộc A(x) của tập kinh điển A 17 Hình 2.2 Hàm thuộc của tập mờ B 26 Hình 2.3 Hàm thuộc của tập mờ C 26 Hình 2.4 Hàm thuộc F(x) có mức chuyển đổi tuyến tính 27 Hình 2.5 Sơ đồ suy luận xấp xỉ theo tiếp cận fuzzy logic 35 Hình 2.6 Tập mờ cho các tỉ số 38 Hình 2.7 Công thức tính độ thuộc các tập mờ khác 40 Hình 3.1 Visual Studio 2013 Ultimate 44 Hình 3.2 Bảng sở liệu 45 Hình 3.3 Giao diện của chương trình 47 Hình 3.4 Nhập số liệu để thực chức chẩn đoán 48 Hình 3.5 Kết quả chẩn đoán sau nhập số liệu 48 Hình 3.6 Tra cứu lịch sử chẩn đoán 49 Hình 3.7 Danh sách lịch sử chẩn đoán 50 Hình 3.8 Chi tiết kết quả tra cứu 51 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Máy biến áp (MBA) lực là thiết bị chủ đạo hệ thống lượng Độ tin cậy của chúng không ảnh hưởng tới khả cung cấp điện mà ảnh hưởng tới vận hành có tính kinh tế của hộ tiêu thụ nào (ví dụ các lò luyện, dây truyền sản xuất, v.v các nhà máy) Ví dụ, lỗi của MBA phân phối làm cho hàng nghìn hộ tiêu thụ mất điện.Một lỗi của MBA tăng thế là nguyên nhân gây mất điện của các khu vực liền kề hệ thống lưới điện Chẩn đoán cố tiềm ẩn của MBAlực hệ thống điện là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm Để đưa được thơng tin các lỗi (lỗi tiềm ẩn) xảy tương lai của MBA, số công trình đưa các phương pháp chẩn đoán dựa phân tích lượng khí hoà tan dầu Ngoài cịn có các phương pháp chẩn đoán dựa đáp ứng phổ tần MBA, chẩn đoán dựa độ rung của MBA Phương pháp sắc ký khí với phân tích khí hoà tan dầu [1] cần thiết phải có thiết bị đo chun dụng và địi hỏi độ xác cao Dựa kỹ thuật này, có nhiều kỹ thuật đại cho phép chẩn đoán tốt [11], nhiên điểm chung của các phương pháp này là phải dựa các kỹ thuật đo đạc xác Vì vậy, kết quả chẩn đoán phụ thuộc nhiều vào độ xác kết của của các phép đo Một phương pháp chẩn đoán khác kế thừa được tri thức chuyên gia dạng luật thống kê được giới thiệu [12], [16] Phương pháp này được phát triển dựa sử dụng mạng neural nhân tạo Để có được kết quả chẩn đoán xác, theo phương pháp sử dụng mạng neural cần phải có liệu thực nghiệm “đủ lớn” để huấn luyện mạng và lựa chọn được cấu trúc mạng hợp lí Thực tế cho thấy, theo tiếp cận này có rất nhiều cấu trúc mạng được lựa chọn với kết quả chẩn đoán khác Thời gian huấn luyện mạng lớn là nhược điểm của phương pháp này Ngoài ra, các phương pháp sử dụng fuzzy logic, mờ-neural được đề xuất [17], [18], [15] Điểm chung của các phương pháp này là kế thừa được tri thức chuyên gia sở hệ luật Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Ở Việt Nam, các hệ hỗ trợ quyết định dựa trí tuệ nhân tạo được phát triển cở sở sử dụng tri thức chuyên gia hệ chuyên gia, mạng neural, fuzzy logic, v.v dần được phát triển rộng rãi Có thể thấy số nghiên cứu được công bố ứng dụng hệ mờ [2], mạng neureal [3], hệ chuyên gia [4], hay kết hợp hệ chuyên gia, mạng neural và fuzzy logic để phát triển hệ chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA [5] - [10] Điểm chung của các nghiên cứu này là có sử dụng hệ tri thức chuyên gia Tuy nhiên, việc nghiên cứu tìm kiếm các phương pháp hiệu quả ln là địi hỏi của quá trình phát triển Vì vậy, định hướng của các thầy hướng dẫn là nghiên cứu thiết kế hệ chẩn đoán gồm nhiều suy luận có cấu trúc nối tầng để chẩn đoán số tiềm ẩn của MBA lực Với định hướng đó, em xin lựa chọn đề tài “Thiết kế hệ chẩn đoán cố tiềm ẩn của MBA lực dựa Fuzzy Logic” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điện Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu - Mục tiêu: Phân tích được sở liệu và các dấu hiệu nhận biết để phát và chẩn đoán được xác các cố (tiềm ẩn) của MBA lực Nghiên cứu đề xuất cấu trúc mô hìnhhệ suy luận xấp xỉ dựa Fuzzy Logic cho hệ chẩn đoán cố tiềm ẩn của MBA lực - Đối tượng nghiên cứu là: Các phương pháp chẩn đoán của MBA lực các trạm biến áp hạ thế Nghiên cứu lý thuyếtfuzzy logic, hệ chuyên gia và suy luận xấp xỉ - Về phạm vi nghiên cứu: Giới hạn công suất MBA từ 50KVA đến 2000 KVA Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu các lỗi thường xảy MBA lực vận hành hệ thống điện Nghiên cứu quá trình chẩn đoán, sở lý thuyết và các phương pháp chẩn đoán Tìm hiểu kết quả nghiên cứu trước được công bốtrong ngoài nước chẩn đoán cố MBA Đặc biệt, tìm hiểu phương pháp chẩn đoán cố MBA dựa phân tích khí hoà tan (DGA - Dissolved Gas Analysis) Đánh Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn { if (x 0.0) st += string.Format("{0}{2}{1:0.#}%", i + 1, 100 * MBA.Reliability[i], MBA.Diagnose[i], MBA.Reliability[i] >= 0.5 ? (i > ? "table-danger" : "") : ""); } st += ""; st += ""; if (isNAN() || sum < 1e-9) { s += ""; s += ""; s += string.Format("Kết luận: Không xác định"); s += ""; s += ""; } else Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn s += st; d = ""; d += string.Format("Thông tin chung"); if (MBA.id > 0) d += string.Format("ID: {0}", MBA.id); d += string.Format("Thời gian: {0}", MBA.ngay.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")); d += ""; d += ""; d += string.Format("Công tySố hiệu"); d += ""; d += ""; d += string.Format("{0}{1}", MBA.cty, MBA.mba_id); d += ""; d += ""; d += ""; d += "Số liệu thí nghiệm"; d += ""; d += ""; d += string.Format("H₂O₂N₂"); d += string.Format("{0}{1}{2}", MBA.H2, MBA.O2, MBA.N2); d += string.Format("CH₄COCO₂"); d += string.Format("{0}{1}{2}", MBA.CH4, MBA.CO, MBA.CO2); d += string.Format("C₂H₄C₂H₆C₂H₂"); d += string.Format("{0}{1}{2}", MBA.C2H4, MBA.C2H6, MBA.C2H2); d += ""; d += ""; d += ""; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn d += "Các tỉ số"; d += ""; d += ""; d += string.Format("R₁R₂R₃"); d += string.Format("C₂H₂/C₂H₄CH₄/H₂C₂H₄/C₂H₆"); d += ""; d += ""; d += string.Format("{0:0.##}{1:0.##}{2:0.##}", MBA.x, MBA.y, MBA.z); d += ""; d += ""; d += ""; if (show_debug) { d += "Debug"; d += ""; d += ""; d += string.Format("\\LMH"); d += ""; d += ""; d += string.Format("R₁{0:0.###}{1:0.###}{2:0.###}", MBA.R1.VL, MBA.R1.VM, MBA.R1.VH); d += string.Format("R₂{0:0.###}{1:0.###}{2:0.###}", MBA.R2.VL, MBA.R2.VM, MBA.R2.VH); d += string.Format("R₃{0:0.###}{1:0.###}{2:0.###}", MBA.R3.VL, MBA.R3.VM, MBA.R3.VH); d += ""; d += ""; d += ""; } } } } Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Lưu kết chẩn đoán vào CLDS using using using using using using using System; System.Collections.Generic; System.Text; LibMBA; System.Data; System.Data.SqlClient; System.Configuration; namespace MBA_DB { public class MBA_Store { public bool LuuTru(MBAFuzzyAlgorithm MBA) { bool ok = true; //lệnh lưu trữ here //lưu trữ thông tin MBA //gọi sp_MBA_Backup //2 tạo đối tượng để chạy SQL dbLib db = new dbLib(); SqlCommand cm = new SqlCommand("sp_MBA_Backup"); cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; //truyền tham số cm.Parameters.Add("@Cty", SqlDbType.NVarChar, 500).Value = MBA.cty; cm.Parameters.Add("@Ngay", SqlDbType.DateTime).Value = MBA.ngay; cm.Parameters.Add("@MBA_ID", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = MBA.mba_id; cm.Parameters.Add("@h2", SqlDbType.Float).Value = MBA.H2; cm.Parameters.Add("@ch4", SqlDbType.Float).Value = cm.Parameters.Add("@c2h2", SqlDbType.Float).Value = cm.Parameters.Add("@c2h4", SqlDbType.Float).Value = cm.Parameters.Add("@c2h6", SqlDbType.Float).Value = MBA.CH4; MBA.C2H2; MBA.C2H4; MBA.C2H6; cm.Parameters.Add("@o2", SqlDbType.Float).Value = cm.Parameters.Add("@n2", SqlDbType.Float).Value = MBA.O2; MBA.N2; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cm.Parameters.Add("@co", SqlDbType.Float).Value = MBA.CO; cm.Parameters.Add("@co2", SqlDbType.Float).Value = SqlDbType.Int).Value = MBA.CO2; cm.Parameters.Add("@pp", MBA.Algorithm; SqlParameter out_id = cm.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int); out_id.Direction = ParameterDirection.Output; //thực thi SP_ int n = db.Excute(cm); MBA.id = (int)out_id.Value; //n==1: insert thành công ok = (n == 1); return ok; } public bool check_login(string uid, string pw, ref string fullname, ref int role) { string sql = "select fullname,role from [users] where (uid=@uid)and(pw=@pw)"; SqlCommand cm = new SqlCommand(sql); cm.Parameters.Add("@uid", SqlDbType.VarChar, 50).Value = uid; cm.Parameters.Add("@pw", SqlDbType.VarChar, 50).Value = pw; dbLib db = new dbLib(); DataTable dt = db.GetTable(cm); if (dt != null && dt.Rows.Count == 1) { DataRow r = dt.Rows[0]; fullname = (string)r["fullname"]; role = (int)r["role"]; return true; } return false; } public List TraCuu(string key) { //lệnh lấy liệu từ DB //gán cho thuộc tính MBA //2 tạo đối tượng để chạy SQL SqlCommand cm = new SqlCommand("sp_MBA_Restore"); Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cm.Parameters.Add("@key", SqlDbType.NVarChar, 500).Value = key; dbLib db = new dbLib(); //thực thi SP_ liệu trả đặt đối tượng dr //tạo dt để chứa liệu, DataTable dt = db.GetTable(cm); //dữ liệu load từ dr List ListMBA List(); foreach (DataRow row in dt.Rows) { MBAFuzzyAlgorithm MBA = getMBA(row); ListMBA.Add(MBA); } return ListMBA; } = new public MBAFuzzyAlgorithm ChiTiet(int id) { //lệnh lấy liệu từ DB //gán cho thuộc tính MBA //2 tạo đối tượng để chạy SQL SqlCommand cm = new SqlCommand("sp_MBA_RestoreByID"); cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cm.Parameters.Add("@id", SqlDbType.Int).Value = id; //thực thi SP_ liệu trả đặt đối tượng dr dbLib db = new dbLib(); //tạo dt để chứa liệu, DataTable dt = db.GetTable(cm); DataRow row = dt.Rows[0]; MBAFuzzyAlgorithm MBA = getMBA(row); return MBA; } private MBAFuzzyAlgorithm getMBA(DataRow row) { MBAFuzzyAlgorithm MBA = new MBAFuzzyAlgorithm(); //ok MBA.id = (int)row["id"]; MBA.cty = (string)row["cty"]; MBA.mba_id = (string)row["mba_id"]; MBA.ngay = (DateTime)row["ngay"]; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MBA.H2 = (double)row["H2"]; MBA.CH4 = (double)row["CH4"]; MBA.C2H2 = (double)row["C2H2"]; MBA.C2H4 = (double)row["C2H4"]; MBA.C2H6 = (double)row["C2H6"]; MBA.O2 = (double)row["O2"]; MBA.N2 = (double)row["N2"]; MBA.CO = (double)row["CO"]; MBA.CO2 = (double)row["CO2"]; int Algorithm = (int)row["pp"]; MBA.setAlgorithm(Algorithm); return MBA; } } } Xử lý sở liệu using using using using using using System; System.Collections.Generic; System.Configuration; System.Data; System.Data.SqlClient; System.Web; namespace MBA_DB { public class dbLib { private static readonly string conStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["MBA_connect_DB"].Connectio nString; public SqlConnection con;//= new SqlConnection(conStr); public SqlConnection Connect() { = new SqlConnection(conStr); return con; } public DataTable GetTable(string sql) { SqlCommand cm = new SqlCommand(sql); return GetTable(cm); } public DataTable GetTable(SqlCommand cm) { DataTable tbl = new DataTable(); try { OpenCon(); Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cm.Connection = con; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cm); da.Fill(tbl); } catch (Exception ex) { throw (ex); } finally { CloseCon(); DisposeCon(); } return tbl; } public string GetValue(DataTable dt) { string value = ""; if (dt != null && dt.Rows.Count > 0) value = dt.Rows[0].ItemArray[0].ToString(); return value; } public string GetValue(string sql) { DataTable dt = GetTable(sql); return GetValue(dt); } public string GetValue(SqlCommand cm) { DataTable dt = GetTable(cm); return GetValue(dt); } private void OpenCon() { = new SqlConnection(conStr); con.Open(); } private void CloseCon() { con.Close(); } private void DisposeCon() { con.Dispose(); } public int Excute(string sql) { SqlCommand cm = new SqlCommand(sql); return Excute(cm); Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn } public int Excute(SqlCommand cm) { try { OpenCon(); cm.Connection = con; return cm.ExecuteNonQuery(); } catch (Exception ex) { throw (ex); //return -1; } finally { CloseCon(); DisposeCon(); } } public string table_html(string sql ,string css="") { string html = ""; DataTable dt = this.GetTable(sql); html += ""; html += ""; foreach (DataColumn c in dt.Columns) { html += string.Format("{0}", c.ColumnName); } html += ""; foreach (DataRow r in dt.Rows) { html += ""; foreach (DataColumn c in dt.Columns) { html+=string.Format("{0}",r[c.ColumnName]); } html += ""; } html += ""; return html; } } } Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... thiết kế hệ chẩn đoán gồm nhiều suy luận có cấu trúc nối tầng để chẩn đoán số tiềm ẩn của MBA lực Với định hướng đó, em xin lựa chọn đề tài ? ?Thiết kế hệ chẩn đoán cố tiềm ẩn của MBA. .. để phát và chẩn đoán được xác các cố (tiềm ẩn) của MBA lực Nghiên cứu đề xuất cấu trúc mơ hìnhhệ suy ḷn xấp xỉ dựa Fuzzy Logic cho hệ chẩn đoán cố tiềm ẩn của MBA lực - Đối tượng... xảy MBA lực vận hành hệ thống điện; Quá trình chẩn đoán, sở lý thuyết và các phương pháp chẩn đoán; Những kết quả nghiên cứu trước được công bố chẩn đoán cố MBA; Phương pháp chẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thiết kế hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của MBA lực dựa trên Fuzzy Logic, Tài liệu Thiết kế hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của MBA lực dựa trên Fuzzy Logic