0

Nghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà, vịt tại một số địa phương thuộc tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

80 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HIỂN NGHIÊN CỨU BỆNH SÁN LÁ RUỘT Ở GÀ, VỊT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Thái Nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HIỂN NGHIÊN CỨU BỆNH SÁN LÁ RUỘT Ở GÀ, VỊT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Ngành: Thú y Mã số ngành: 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ MINH Thái Nguyên - 2020 -iLỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: - Các kết nghiên cứu luận văn trực tiếp nghiên cứu hướng dẫn PGS.TS Lê Minh, giúp đỡ cán Trạm Thú y huyện Phú Lương, huyện Phú Bình huyện Đồng Hỷ - Các số liệu kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan, rút từ tình hình thực tế tỉnh Thái Nguyên năm qua chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Mọi giúp đỡ trình thực nghiên cứu viết luận văn cảm ơn Tất thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2020 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Hiển - ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực Luận văn này, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo, đồng nghiệp, bạn bè động viên khích lệ gia đình Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: Cơ giáo PGS.TS Lê Minh trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Ban Giám hiệu, Phịng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Trân trọng cảm ơn Trạm Thú y huyện Phú Lương, huyện Phú Bình huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cung cấp số liệu giúp tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn hộ gia đình chăn ni gà, vịt thuộc tỉnh Thái Ngun tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình điều tra thu thập mẫu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2020 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Hiển - iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT VẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Sán ký sinh ruột gà, vịt 1.1.2 Bệnh sán ruột gà, vịt 12 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 18 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 22 Chương ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 26 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 26 2.2 Vật liệu nghiên cứu 26 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 26 2.2.2 Hố chất dụng cụ thí nghiệm 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh sán ruột gà, vịt số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 27 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng gà, vịt bị bệnh sán ruột 27 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị sán ruột cho gà, vịt 27 - iv 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 28 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu 28 2.4.3 Phương pháp xét nghiệm mẫu 28 2.4.4 Phương pháp theo dõi phát triển trứng sán ruột môi trường nước 29 2.4.5 Phương pháp mổ khám thu thập mẫu 29 2.4.7 Phương pháp làm tiêu để xác định tên loài sán 30 2.4.8 Phương pháp định danh loài sán ruột 31 2.4.9 Phương pháp xác định bệnh lý lâm sàng bệnh tích đại thể, biến đổi vi thể quan tiêu hoá (ruột non, manh tràng ruột già) sán ruột gây 31 2.4.10 Phương pháp theo dõi hiệu lực thuốc tẩy sán ruột gà, vịt 32 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Đặc điểm dịch tễ bệnh sán ruột gà, vịt nuôi huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 34 3.1.1 Thành phần loài sán ruột ký sinh gà, vịt nuôi huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 34 3.1.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột gà, vịt qua xét nghiệm phân 35 3.1.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột gà, vịt qua mổ khám 45 3.1.4 Nghiên cứu phát triển trứng sán ruột gà, vịt môi trường nước 50 3.2 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng gà bị bệnh sán ruột 52 3.2.1 Tỷ lệ gà nhiễm sán ruột xã nghiên cứu có triệu chứng lâm sàng 52 3.2.2 Bệnh tích đại thể đường tiêu hóa gà, vịt bị bệnh sán ruột 53 3.2.3 Bệnh tích vi thể sán ruột gây gà, vịt 55 3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị sán ruột cho gà, vịt 58 3.3.1 Xác định hiệu lực số loại thuốc tẩy sán ruột cho gà, vịt 58 3.3.2 Đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh sán ruột cho gà, vịt 62 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 KẾT LUẬN 64 ĐỀ NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 -v- DANH MỤC TỪ VIẾT VẮT cs : cộng g : gam E.miyagawai : Echinostom miyagawai E.robustum : Echinostoma robustum E.nordiana : Echinostoma nordiana R.tetragona : Railetina tetragona P.ovatus : Prostogonimus ovatus N : Dung lượng mẫu Nxb : Nhà xuất KHV : Kính hiển vi Spp : Species TT : Thể trọng - vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Những loài sán ký sinh ruột gà, vịt tần suất xuất chúng huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 34 Bảng 3.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột gà nuôi huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên (qua xét nghiệm phân) 35 Bảng 3.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột vịt nuôi huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên (qua xét nghiệm phân) 38 Bảng 3.4 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột theo tuổi gà 41 Bảng 3.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột gà theo mùa vụ 43 Bảng 3.6 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột gà nuôi huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên (qua mổ khám) 45 Bảng 3.7 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột vịt nuôi huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên (qua mổ khám) 47 Bảng 3.8 Tỷ lệ cường độ nhiễm sán ruột theo tuổi gà (qua mổ khám) 49 Bảng 3.9 Thời gian phát triển trứng sán ruột gà, vịt thành Miracidium môi trường nước 50 Bảng 3.10 Tỷ lệ gà nhiễm sán ruột có triệu chứng lâm sàng 52 Bảng 3.11 Bệnh tích đại thể số lượng sán ruột ký sinh gà bị bệnh 53 Bảng 3.12 Bệnh tích đại thể số lượng sán ruột ký sinh vịt bị bệnh 54 Bảng 3.13 Tỷ lệ tiêu có bệnh tích vi thể gà bị bệnh sán ruột 55 Bảng 3.14 Bệnh tích vi thể ruột gà bị bệnh sán ruột 56 Bảng 3.15 Tỷ lệ tiêu có bệnh tích vi thể vịt bị bệnh sán ruột 57 Bảng 3.16 Bệnh tích vi thể ruột vịt bị bệnh sán ruột 57 Bảng 3.17 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho gà diện hẹp 58 Bảng 3.18 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho gà diện rộng 60 Bảng 3.19 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho vịt diện rộng 61 - vii - DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm sán ruột gà địa phương 36 Hình 3.2 Biểu đồ cường độ nhiễm sán ruột gà địa phương 37 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm sán ruột vịt địa phương 40 Hình 3.4 Biểu đồ cường độ nhiễm sán ruột vịt địa phương 40 Hình 3.5 Đồ thị tỷ lệ nhiễm sán ruột gà theo tuổi 42 Hình 3.6 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm sán ruột gà theo mùa vụ 45 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngành chăn ni nước ta chiếm vị trí quan trọng sản xuất nơng nghiệp nói riêng cấu kinh tế nói chung Chăn ni với nhiều phương thức phong phú, đa dạng góp phần giải việc làm, mang lại hiệu kinh tế cho người chăn ni, tạo sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Bên cạnh chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh Những năm gần đây, chăn ni gia cầm nước ta nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng phát triển mạnh, tốc độ tăng hàng năm tương đối cao, đặc biệt chăn nuôi gà, vịt Chăn nuôi gà, vịt đáp ứng nhanh nhu cầu thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chất lượng tốt cho đời sống xã hội cung cấp nguồn nguyên liệu dồi cho nhiều ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Gà, vịt lồi vật dễ ni, dễ thích nghi, đặc biệt chúng thích nghi cao với đời sống vùng có nhiều diện tích Mặt khác gà, vịt lồi ham kiếm mồi, nên chăn ni gà, vịt tận dụng nguồn thức ăn từ động vật thủy địa sinh (giun, ốc, cá ) lương thực rơi vãi sau thu hoạch lúa, ngơ Chính lý mà nghề ni gà, vịt phát triển rộng rãi nhiều nơi, coi nghề xố đói giảm nghèo bền vững Song song với phát triển ngành chăn nuôi gà, vịt dịch bệnh đàn gà ngày diễn biến phức tạp Bên cạnh bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi gà, vịt phải kể đến bệnh ký sinh trùng, đặc biệt ký sinh trùng đường tiêu hóa Chính phương thức sống ký sinh đường tiêu hoá chúng làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hoá, nhờ loại mầm bệnh dễ xâm nhập gây viêm ruột, gây rối loạn q trình tiêu hố, hấp thu, kích thích nhu động ruột, gây tiêu chảy tượng nhiễm trùng Nhưng điều quan trọng phần lớn ký sinh trùng gây bệnh cho súc vật ni thể mạn tính, bệnh ký sinh trùng biểu lộ dấu hiệu đặc trưng, gây khó khăn cho việc chẩn đốn xử lý Bởi vậy, bệnh ký sinh trùng vật nuôi bệnh phổ biến gây nhiều thiệt hại 57 3.2.3.2 Bệnh tích vi thể sán ruột gây vịt Kết tỷ lệ tiêu có bệnh tích vi thể vịt bị bệnh sán ruột trình bày bảng 3.15 Bảng 3.15 Tỷ lệ tiêu có bệnh tích vi thể vịt bị bệnh sán ruột Ruột non Số tiêu nghiên cứu 10 Số tiêu có biến đổi vi thể Tỷ lệ (%) 90,00 Manh tràng 10 0 Ruột già 10 0 Tính chung 30 30,0 Tên mẫu Qua bảng 3.15 cho thấy: Trong tổng số 30 tiêu nghiên cứu ruột non, ruột già manh tràng có tiêu có biến đổi vi thể rõ rệt, chiếm tỷ lệ 30,00% Trong số 10 tiêu nghiên cứu ruột non có tiêu có biến đổi vi thể chiếm tỷ lệ 90,00% không thấy có tiêu có biến đổi vi thể manh tràng, ruột già Tương tự biến đổi bệnh tích vi thể gà sán ruột chủ yếu bám vào niêm mạc ruột non bám vào manh tràng nên bệnh tích vi thể tập trung nhiều ruột non Bảng 3.16 Bệnh tích vi thể ruột vịt bị bệnh sán ruột Nguồn Số tiêu gốc có bệnh tiêu tích Ruột non Kết theo dõi Bệnh tích vi thể chủ yếu Lơng nhung bị tổn thương, đỉnh lông nhung tù, số lông nhung bị đứt nát Biểu mơ phủ thối hố Hạ niêm mạc xuất huyết Thâm nhiễm bạch cầu toan lớp hạ niêm mạc Số tiêu Tỷ lệ % 88,89 55,55 22,22 44,44 Một số biến đổi vi thể ruột non vịt bị bệnh sán ruột: bao gồm niêm mạc ruột bị bong tróc, thối hóa biểu mơ phủ (5/9 tiêu bản); lông nhung bị tổn thương (8/9 tiêu bản), đỉnh lông nhung tù, số lông nhung bị đứt nát (8/9 tiêu 58 bản), xuất huyết lớp niêm mạc (2/9 tiêu bản) 44,44% tiêu có bệnh tích thâm nhiễm bạch cầu toan lớp hạ niêm mạc Khi ruột non viêm cata tác động sán, tế bào viêm, đặc biệt tương bào xuất lớp đệm hạ niêm mạc ruột non Điều chứng tỏ có q trình viêm mãn tính niêm mạc ruột Tương bào sản sinh kháng thể để chống lại kích thích mãn tính sán ruột non Ngoài tương bào, lớp đệm hạ niêm mạc cịn có nhiều bạch cầu toan Theo Trịnh Văn Thịnh cs, 1978, gia súc gia cầm chống lại ký sinh trùng phản ứng tế bào (viêm, chức thực bào, tượng tăng bạch cầu toan, tăng bạch cầu lâm ba giảm bạch cầu trung tính), tác giả nhận xét: Hiện tượng tăng bạch cầu toan coi yếu tố chẩn đoán bệnh giun sán 3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị sán ruột cho gà, vịt 3.3.1 Xác định hiệu lực số loại thuốc tẩy sán ruột cho gà, vịt 3.3.1.1 Thử nghiệm thuốc tẩy sán ruột cho gà diện hẹp Chúng thử nghiệm thuốc có chứa fenbendazole (liều 8mg/kgTT), arecolin (liều 2g/kgTT) piperazine (liều 2mg/kgTT) diện hẹp cho gà bị nhiễm sán cường độ trung bình đến nặng Mỗi loại thuốc thử nghiệm 10 gà Sau 15 ngày xét nghiệm lại mổ khám để kiểm tra hiệu lực loại thuốc Kết thể bảng 3.17 Bảng 3.17 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho gà diện hẹp Trước dùng thuốc Cường độ Thuốc sử dụng Liều lượng Số gà nhiễm (con) Hiệu lực thuốc Sau dùng thuốc Cường độ nhiễm nhiễm Số gà (trứng/ nhiễm vi (con) trường) Xét nghiệm Mổ (trứng/vi khám trường) (sán/gà) Số gà sán (con) Tỷ lệ (%) Fenbendazole 8mg/kgTT 10 - 15 0 10 100 Arecolin 2mg/kgTT 10 - 13 90,00 Piperazine 2mg/kgTT 10 - 14 90,00 59 Qua bảng 3.17 cho thấy:Thuốc fenbendazole (8mg/kgTT) dùng cho 10 gà nhiễm sán ruột từ trung bình đến nặng với số trứng/ vi trường trung bình trước tẩy - 15 Sau 15 ngày tẩy, xét nghiệm lại phân không thấy gà có trứng sán ruột phân, đồng thời mổ khám 10 gà khơng thấy có sán ruột ký sinh ruột non, hiệu lực tẩy đạt 100% Theo dõi 10 gà sau dùng thuốc tẩy sán ruột thấy 100% gà an tồn, khơng có phản ứng khác thường Sử dụng thuốc arecolin (2mg/kgTT) dùng cho 10 gà nhiễm sán ruột từ trung bình đến nặng với số trứng/vi trường trung bình trước tẩy - 13 Sau 15 ngày xét ngiệm lại phân thấy có 9/10 gà trứng sán ruột đạt tỷ lệ 90% 01 gà có trứng sán ruột phân với cường độ thấp (3 trứng/vi trường) Mổ khám 10 gà thấy có gà 01 sán ruột ký sinh ruột non Theo dõi trạng thái 10 gà dùng thuốc arecolin (2mg/kgTT) để tẩy sán ruột không thấy có phản ứng khác thường Như vậy, thuốc arecolin có hiệu lực tẩy sán ruột đạt 100% hiệu lực triệt để đạt 90%, an toàn gà Sử dụng thuốc piperazine (2mg/kgTT) dùng cho 10 gà nhiễm sán ruột từ trung bình đến nặng Sau 15 ngày xét nghiệm lại phân thấy 9/10 gà trứng sán ruột, hiệu lực tẩy đạt 90,00%, cịn gà có trứng sán ruột phân với cường độ thấp (5 trứng/vi trường); mổ khám 10 gà thấy có 01 gà có sán ruột ký sinh ruột với số lượng sán/gà Theo dõi 10 gà sau dùng thuốc không thấy có dấu hiệu phản ứng phụ Như vậy, thuốc piperazine có hiệu lực tẩy sán ruột đạt 90,00% an toàn gà * Từ kết bảng 3.15 chúng tơi có kết luận: Cả loại thuốc fenbendazole (8mg/kgTT), arecolin (2mg/kgTT), piperazine (2mg/kgTT) có tác dụng điều trị bệnh sán ruột cho gà Tuy nhiên, thuốc fenbendazole (8mg/kgTT) có hiệu lực tẩy đạt cao (100%), tiếp đến thuốc arecolin (2mg/kgTT) với 90,00% thuốc piperazine (2mg/kgTT) đạt 90,00% Để đánh giá đầy đủ toàn diện hiệu lực tẩy sán ruột cho gà loại thuốc trên, tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm diện rộng 60 3.3.1.2 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho gà diện rộng Chúng thử nghiệm thuốc fenbendazole (liều 8mg/kgTT), arecolin (2mg/kgTT) piperazine (2mg/kgTT) diện rộng cho 319 gà (tất gà đàn có gà xác định nhiễm sán ruột địa phương) Kết đánh giá hiệu lực loại thuốc tẩy thể bảng 3.18 Bảng 3.18 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho gà diện rộng Số gà Thuốc sử dụng Liều lượng dùng thuốc Trước dùng thuốc Sau dùng thuốc Số mẫu Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ Số mẫu Tỷ lệ xét xét nhiễm (%) nhiễm (%) nghiệm nghiệm Fenbendazole 8mg/kgTT 118 100 86 86,00 100 3,00 Arecolin 2mg/kgTT 98 90 64 71,11 90 4,44 Piperazine 2mg/kgTT 103 95 72 75,79 95 6,32 319 285 222 77,89 285 13 4,60 Tính chung Theo dõi bảng 3.18 chúng tơi thấy: Thuốc fenbendazole (8mg/kgTT) tẩy cho 118 gà nhiễm sán ruột Trước tẩy thu thập 100 mẫu phân, xét nghiệm thấy có 86 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 86,00% Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm lại 100 mẫu thấy mẫu nhiễm trứng sán ruột, chiếm tỷ lệ 3,00% Sử dụng thuốc arecolin (2mg/kgTT) cho 98 gà nhiễm sán ruột Trước tẩy thu thập 90 mẫu phân, xét nghiệm thấy có 64 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 71,11% Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm lại 90 mẫu thấy mẫu nhiễm trứng sán ruột, chiếm tỷ lệ 4,44% Sử dụng thuốc piperazine (2mg/kgTT) dùng cho 103 gà nhiễm sán ruột Trước tẩy thu thập 95 mẫu phân, xét nghiệm thấy có 72 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 75,79% Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm lại 95 mẫu thấy mẫu nhiễm trứng sán ruột, chiếm tỷ lệ 6,32% 61 Trong trình dùng thuốc thường xuyên theo dõi biểu gà thấy gà ăn uống bình thường, khơng có biểu lạ, tỷ lệ an toàn loại thuốc đạt 100% Như vậy, loại thuốc fenbendazole (8mg/kgTT), arecolin (2mg/kgTT), piperazine (2mg/kgTT) có hiệu lực tốt tẩy sán ruột cho gà, đạt 93,68% 97,00% Trong thuốc fenbendazole (8mg/kgTT) có hiệu lực tẩy đạt cao (97,00%), tiếp đến thuốc arecolin (2mg/kgTT), hiệu lực đạt 95,56% thấp thuốc piperazine (2mg/kgTT), đạt 93,68% Từ kết tỷ lệ nhiễm sán ruột gà huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, kết hợp với việc nghiên cứu thử nghiệm thuốc tẩy sán ruột cho gà diện hẹp diện rộng, chúng tơi có khuyến cáo: Trong chăn nuôi gà huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình tỷ lệ nhiễm sán ruột gà tương đối cao, nên sử dụng ba loại thuốc tẩy sán ruột kịp thời cho gà để đạt hiệu điều trị bệnh cao nhất, giảm bớt thiệt hại bệnh gây 3.3.1.3 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho vịt diện rộng Chúng thử nghiệm thuốc fenbendazole (liều 8mg/kgTT), arecolin (2mg/kgTT) piperazine (2mg/kgTT) diện rộng cho 424 vịt (tất vịt đàn có vịt xác định nhiễm sán ruột) Kết đánh giá hiệu lực loại thuốc tẩy thể bảng 3.19 Bảng 3.19 Hiệu lực thuốc tẩy sán ruột cho vịt diện rộng Trước dùng thuốc Sau dùng thuốc Thuốc sử Liều dụng lượng Số vịt Số mẫu dùng xét thuốc nghiệm (mẫu) Số mẫu nhiễm Số mẫu Tỷ lệ xét (%) nghiệm (mẫu) Số mẫu Tỷ lệ (%) Fenbendazole 8mg/kgTT 126 120 100 83,33 120 116 96,67 Arecolin 2mg/kgTT 146 140 109 77,86 140 134 95,71 Piperazine 2mg/kgTT 152 142 103 72,54 142 135 95,07 424 402 312 77,61 402 385 95,77 Tính chung 62 Bảng 3.19 chúng tơi thấy: Sử dụng thuốc fenbendazole (8mg/kgTT) tẩy cho 126 vịt nhiễm sán ruột Trước tẩy thu thập 120 mẫu phân, xét nghiệm thấy có 100 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 83,33% Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm lại 120 mẫu thấy mẫu nhiễm trứng sán ruột, chiếm tỷ lệ 3,33%, 116 mẫu không nhiễm chiếm 96,67% Sử dụng thuốc arecolin (2mg/kgTT) dùng cho 146 vịt nhiễm sán ruột Trước tẩy thu thập 140 mẫu phân, xét nghiệm thấy có 109 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 77,86% Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm lại 140 mẫu thấy mẫu nhiễm trứng sán ruột, chiếm tỷ lệ 4,29%, 134 mẫu không nhiễm chiếm 95,71% Sử dụng thuốc piperazine (2mg/kgTT) dùng cho 152 vịt nhiễm sán ruột Trước tẩy thu thập 142 mẫu phân, xét nghiệm thấy có 103 mẫu nhiễm, chiếm tỷ lệ 72,54% Sau 15 ngày dùng thuốc, xét nghiệm lại 142 mẫu thấy mẫu nhiễm trứng sán ruột, chiếm tỷ lệ 4,93%, 135 mẫu không nhiễm chiếm 95,07% Như vậy, loại thuốc fenbendazole (8mg/kgTT), arecolin (2mg/kgTT), piperazine (2mg/kgTT) có hiệu lực tốt tẩy sán ruột cho vịt, hiệu lực đạt 95,07% - 96,67% Trong thuốc fenbendazole (8mg/kgTT) có hiệu lực tẩy đạt cao (96,67%), tiếp đến thuốc arecolin (2mg/kgTT) đạt 95,71% thấp thuốc piperazine (2mg/kgTT) 95,07% Hiệu việc sử dụng loại thuốc điều trị cho vịt giống sử dụng điều trị gà Trong q trình dùng thuốc chúng tơi thường xuyên theo dõi biểu vịt thấy vịt ăn uống bình thường, khơng có biểu lạ, tỷ lệ an toàn loại thuốc đạt 100% 3.3.2 Đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh sán ruột cho gà, vịt Từ kết nghiên cứu tình hình dịch tễ, biểu lâm sàng, bệnh lý bệnh sán ruột gà, vịt thử nghiệm hiệu lực điều trị độ an toàn số loại thuốc tẩy sán ruột cho gà, vịt huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình thuộc tỉnh Thái Ngun, chúng tơi thấy: Việc tẩy sán ruột cho gà, vịt có ý nghĩa phòng diệt trừ bệnh, đồng thời tránh mầm bệnh phát tán mơi trường Vì vậy, cần có kế hoạch tẩy 63 phịng trừ sán ruột cho tồn đàn gà, vịt nơng hộ trang trại chăn nuôi Trong thời gian tẩy sán ruột, phân phải tập trung đem ủ giai đoạn phân gà, vịt thải có lẫn nhiều sán ruột trứng sán ruột Để tẩy sán ruột cho gà, vịt có hiệu quả, cần phải chọn thuốc tẩy đạt yêu cầu: hiệu cao, độc, không nguy hiểm, phổ rộng, thuận tiện sử dụng giá thành hợp lý Có thể dùng ba loại thuốc fenbendazole, arecolin, piperazine để tẩy sán ruột cho gà, vịt Xử lý phân gà, vịt để diệt trứng sán ruột: Với đàn gà, vịt bị nhiễm sán ruột sau tẩy cần tiêu độc chuồng trại, cạo đất chuồng sân chuồng, đem tiêu hủy cách đốt ủ sinh học phân để tránh cho sán ruột trứng sán ruột lưu lại chuồng Thu gom tồn phân, đệm lót định kỳ lần/tuần chuồng ni cho vào bao buộc kín cho vào hố ủ, sau - tuần diệt toàn trứng sán ruột trứng loại ký sinh trùng khác Vệ sinh chuồng nuôi Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi khu vực nuôi, định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc Hạn chế làm chuồng nuôi gia cầm gần ao, hồ, ruộng nước… nơi có nhiều mầm bệnh Tăng cường chăm sóc ni dưỡng gà, vịt: cho gà, vịt ăn phần ăn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung thêm thức ăn giàu vitamin, nguyên tố vi lượng phần ăn cho gà, vịt; đặc biệt giai đoạn non 64 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Về đặc điểm dịch tễ bệnh sán ruột gà, vịt Đã phát loài sán ký sinh ruột non manh tràng gà, lồi là: Hypoderaeum conoideum, Echinostoma revolutum Notocotylus intestinalis Gà Thái Nguyên nhiễm sán ruột với tỷ lệ 16,33% qua xét nghiệm phân 17,2% qua mổ khám Tỷ lệ nhiễm sán ruột tăng dần theo tuổi gà, thấp gà tháng tuổi cao gà tháng tuổi Tỷ lệ gà nhiễm sán ruột vào vụ Xuân - Hè cao rõ rệt so với vụ Thu - Đông Tỷ lệ nhiễm sán ruột vịt qua xét nghiệm phân địa phương nghiên cứu là: Phú Bình có tỷ lệ nhiễm cao tiếp đến Đồng Hỷ cuối Phú Lương Tỷ lệ nhiễm sán ruột vịt qua mổ khám địa phương nghiên cứu tương tự qua xét nghiệm phân 1.2 Về đặc điểm bệnh lý, lâm sàng Gà, vịt nhiễm sán ruột có biểu triệu chứng cịi cọc, gầy yếu, chậm lớn; ăn hay uống nước; lông khơ, xơ xác; mào tích niêm mạc nhợt nhạt; rối loạn tiêu hóa (ỉa chảy, phân đơi lẫn máu) Mổ khám gà, vịt nhiễm sán ruột thấy bệnh tích điển hình như: niêm mạc ruột manh tràng viêm, có điểm xuất huyết; niêm mạc vị trí sán bám vào sưng đỏ; lịng ruột có chứa dịch nhày sán Biến đổi vi thể chủ yếu mẫu tiêu ruột non có sán ruột ký sinh niêm mạc bị bong tróc, thối hóa biểu mơ phủ; lông nhung bị tổn thương, đỉnh lông nhung tù, số lông nhung bị đứt nát, sung huyết, xuất huyết lớp niêm mạc 1.3 Về biện pháp phòng trị bệnh Cả loại thuốc fenbendazole (8mg/kgTT), arecolin (2mg/kgTT), piperazine (2mg/kgTT) có hiệu lực tốt tẩy sán ruột cho gà, vịt, hiệu lực đạt 93,68% 97,00% 65 Định kỳ diệt sán thể gia súc cách tẩy trừ Tiêu diệt trứng sán thải cách ủ phân Diệt ký chủ trung gian, ký chủ bổ sung khu vực chăn thả gia cầm Nuôi riêng gia cầm non với gia cầm trưởng thành Ở nơi ao hồ có nhiều mầm bệnh, gia cầm non phải nuôi đến - tháng tuổi sân khô Không để trại chăn nuôi gia cầm gần ao hồ không an toàn bệnh Cho gia cầm ăn no, đủ chất ĐỀ NGHỊ Qua kết nghiên cứu đề tài chúng tơi có số đề nghị: Các hộ chăn nuôi, nông trại chăn nuôi gà nên áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh sán ruột tốt Sử dụng thuốc fenbendazole (8mg/kg thể trọng) để tẩy sán ruột cho gà, vịt địa phương 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Trần Văn Bình (2006), Hướng dẫn điều trị số bệnh thủy cầm, NXB Lao động Xã hội Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Giáo trình Dược lý học thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Hồng Cường, Nguyễn Thị Kim Thành, Phạm Sỹ Lăng (1999), “Tình hình nhiễm giun sán gà khu vực Hà Nội”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, Tập VI, số 1, tr 68 – 74 Bùi Thị Dung, Đặng Tất Thế, Henry Madsen (2007), Tình hình nhiễm ấu trùng sán ốc nước vai trò ốc truyền bệnh sán cho người vật nuôi huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Báo cáo Khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, tr 368 – 374 Nguyễn Xuân Dương, Phan Lục, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Đức (2007), “Kết điều tra tình hình nhiễm sán vịt số địa phương vùng Đồng sông Hồng”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, số 17, tr 32 - 35 Phạm khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y, NXB Nông nghiệp Hà Nội, tr 344 – 348, 350 – 352 Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương (1996), Ký sinh trùng bệnh Ký sinh trùng gia súc, gia cầm, Tập 1, NXB Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng, Lê Thiếu Sơn, Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Văn Dương, Phạm Hữu Phước, Lê Minh Quân, Nguyễn Thuý Hường, Lê Thị Thuý Hằng (2002), “Tình hình nhiễm giun sán vịt thả đồng Cần Thơ, Trà Vinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, tr 29 - 34 Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2014), “Tình hình nhiễm giun sán ký sinh gà thả vườn tỉnh Bến tre hiệu tẩy trừ“, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, 2014(2), tr 83 – 89 10 Phạm Văn Khuê, Phan Lục (1996), Ký sinh trùng thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 130 – 133, 138 - 140 67 11 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lê, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang (2008), Ký sinh trùng học thú y (Giáo trình cho bậc cao học), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 70 - 71 12 Nguyễn Thị Kim Lan (2011), Những bệnh ký sinh trùng phổ biến gia cầm, lợn loài nhai lại Việt Nam (Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học), NXB Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Kim Lan, (2012), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y (Giáo trình dùng cho đào tạo bậc Đại học), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 246 – 251 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân (2001), Bệnh ký sinh trùng gia cầm, NXB Nông nghiệp Hà Nội, tr 41 - 52 15 Phạm Sỹ Lăng Phan Địch Lân (2004), Bệnh ký sinh trùng gia cầm biện pháp phòng trị, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 54 - 79 16 Nguyễn Thị Lê (1995), Danh mục loài sán (Trematoda) ký sinh chim thú Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, tr - 17, 33 - 57 17 Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Thị Kỳ, Phạm Văn Lực, Hà Duy Ngọ, Nguyễn Thị Minh, Giun sán ký sinh gia cầm Việt Nam (1996), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 74 - 96 18 Nguyễn Thị Lê (1998), Ký sinh trùng học đại cương, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Thị Kỳ, Phạm Văn Lực, Hà Huy Ngọ, Nguyễn Thị Minh (1996), Giun sán ký sinh gia cầm Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, tr 74 - 93 20 Lê Đắc Lợi (2015), Nghiên cứu bệnh sán ruột gà số địa phương tỉnh Thanh Hóa biện pháp phịng trị, Luận văn Thạc sĩ Thú y, trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 21 Phan Lục, Ngô Thị Hồ, Phan Tuấn Dũng (2005), Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y (dùng trường trung học chuyên nghiệp), NXB Hà Nội 22 Phan Lục (2006), Giáo trình bệnh ký sinh trùng thú y (dùng trường trung học chuyên nghiệp), NXB Hà Nội 68 23 Nguyễn Nhân Lừng, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Ngọc Mỹ (2011), “Tình hình nhiễm sán (Trematoda) gà thả vườn tỉnh Bắc Ninh Bắc Giang”, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Kỳ tháng 10, tr 65 - 69 24 Nguyễn Nhân Lừng (2013), Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán gà ni hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đề xuất biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Thú y 25 Nguyễn Như Thanh (2001), Dịch tễ học thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 26 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 28 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Phương pháp phòng chống ký sinh trùng, NXB Lao động, Hà Nội, tr 32 - 37 29 Hứa Văn Thước, Nguyễn Đức Ngân, Trần Liên Hương, Phạm Thị Hiển, Lô Thị Hồng Lê (2006), Bài giảng ký sinh trùng y học, Trường Đại học Y khoa Hà Nội, tr 28 30 Dương Cơng Thuận (2002), Phịng trị bệnh ký sinh trùng cho gà ni gia đình, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 31 Hồ Thị Thuận, Bùi Đức Lợi, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Loan, Phan Hoàng Dũng, Trần Ngọc Lang, Trân Ngọc Cành (1988), “Kết điều tra nghiên cứu biện pháp phòng trị giun sán vịt Anh Đào vịt Anh Đào lai ni Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y, số 1, tr - 12 32 Lê Văn Trọng (2010), Nghiên cứu bệnh sán ruột vịt số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên biện pháp phịng trị, Luận văn Thạc sĩ Khoa học nơng nghiệp, Đại học Thái Nguyên, tr 53 - 63, 67 - 70, 73 - 87 33 Phan Thế Việt, Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê (1977), Giun sán ký sinh động vật Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 69 - 70, 75 - 98 34 Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân (2014), “Thành phần loài ốc nước - ký chủ trung gian loài sán ký sinh vật 69 nuôi hai tỉnh Vĩnh Long Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, (2), tr - 12 35 Hồ Minh Vương (2011), Nghiên cứu tình hình nhiễm thành phần lồi giun sán đường tiêu hóa vịt đẻ ni bán chăn thả huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định biện pháp phịng trị, Luận văn Thạc sĩ Nơng nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên II TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 36 Anh N T., Madsen H., Dalsgaard A., Phương N T., Thanh D T., Murrell K D (2010), “Poultry as reservoir hosts for fishborne zoonotic trematodes in Vietnamese fish farms”, Vet parasitol, 169(3-4), pp 391 - 394 37 Betlejewska K M., Korol E N., (2002), “Taxonomic, topical and quantitative structure of the community of intestinal flukes (Digenea) of mallards, Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 from the area of Szczecin”, Wiad Parazytol, 48(4), pp 343 - 357 38 Chantima K., Chai J Y., Wongsawad C (2013), “Echinostoma revolutum: freshwater snails as the second intermediate hosts in Chiang Mai, Thailand”, Korean J Parasitol, 51(2), pp 183 39 Choi M H., Kim S H., Chung J H., Jang H J., Eom J H., Chung B S., Sohn W M., Chai J Y., Hồng S T (2006), “Morphological observations of Echinochasmus japonicus cercariae and the in vitro maintenance of its life cycle from cercariae to adults”, J Parasitol., 92(2), pp 236 - 241 40 Chullabusapa, Chamras, Nacapunchai, Duangpom, Thattongleong (1992), “Survey of intestinnal Helminthes in ducks from slaughter house of Nonthaburi provine, Thailand”, Bulletin of the faculty of Medical Technology Mahidol University 41 Faltýnková A., Georgieva S., Soldánová M., Kostadinova A (2015), “Areassessment of species diversity within the 'revolutum' group of Echinostoma Rudolphi, 1809 (Digenea: Echinostomatidae) in Europe”, Syst Parasitol., 90(1), pp - 25 70 42 Farias J D., Canaris A G (1986), “Gastrointestinal helminthes of Mexican duck, Anas platyrphychos diazi Ridgway, from north central Mexico and southwestern United States”, Journal of wildlife Diseases, 22 (1), pp 51 - 54 43 Hoque M A., Skerratt L F., Rahman M A., Alim M A., Grace D., Gummow B., Rabiul Alam Beg A B., Debnath N C (2011), “Monitoring the health and production of household Jinding ducks on Hatia Island of Bangladesh”, Trop Anim Health Prod., 43(2), pp 431 - 440 44 Iakovleva G A., Lebedeva D I., Ieshko E P (2012), “Trematodes fauna of waterfowl birds in Karelia”, Parazitologiia, 46(2), pp 98 - 110 45 Kavetska K M., Rzad I., Sitko J (2008), “Taxonomic structure of Digenea in wild ducks (Anatinae) from West Pomerania”, Wiad Parazytol, 54(2), pp 131 -136 46 Kulisis Z.,Lepojev O (1994), “Trematodes of wild duck (Anas platyrhunchos L) in the belgrade area”, Acta Veterinaria Beograd, 44 (5 - 6), pp 323 - 328 47 Kurt M., Acici M (2008), “Cross-sectional survey on helminth infections of chickens in the Samsun region, Turkey”, Dtsch Tierarztl Wochenschr, 115(6), pp 239 - 242 48 Youssefi M R., Hosseini S H., Tabarestani A H., Ardeshir H A., Jafarzade F., Rahimi M T (2014), “Gastrointestinal helminthes of green-winged teal (Anas crecca) from North Iran”, Asian Pac J Trop Biomed, 4(1), pp 143 - 147 49 Soulsby E J L (1982), Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated animals, Lea E Febiger Philadelphia, pp 55 – 61 50 Saijuntha W., Duenngai K., Tantrawatpan C (2013), “Zoonotic echinostome infections in free-grazing ducks in Thailand”, Korean J Parasitol, 51(6), pp 663 - 667 51 Saijuntha W., Tantrawatpan C., Sithithaworn P., Andrews R H., Petney T N (2011a), “Spatial and temporal genetic variation of Echinostoma revolutum (Trematoda: Echinostomatidae) from Thailand and the Lao PDR.”, Acta Trop., 118(2), pp 105 - 109 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HIỂN NGHIÊN CỨU BỆNH SÁN LÁ RUỘT Ở GÀ, VỊT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Ngành: Thú y Mã số ngành:... Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh sán ruột gà, vịt số huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 27 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng gà, vịt bị bệnh sán ruột 27 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp. .. sở đề xuất biện pháp phòng trị bệnh sán ruột cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăn nuôi nay, thực đề tài: ? ?Nghiên cứu bệnh sán ruột gà, vịt số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà, vịt tại một số địa phương thuộc tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị , Nghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà, vịt tại một số địa phương thuộc tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị