0

Luận văn ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên giá chứng khoán

68 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐỨC QUANG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐỨC QUANG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN Chuyên ngành: Tài chính–Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ LANH TP Hồ Chí Minh – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Ảnh hưởng biến động tỷ giá lên giá chứng khoán” nghiên cứu độc lập, tơi thực sở kiến thức học, tham khảo số nghiên cứu không chép tài liệu khác Tôi xin cam đoan điều thật chịu trách nhiệm vi phạm quy định nhà trường TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Trần Đức Quang năm 2019 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT (ABSTRACT) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Bố cục luận văn 1.5 Ý nghĩa luận văn CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Lý thuyết tảng mối quan hệ tỷ giá giá chứng khoán .5 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm liên quan 2.2.1 Mối quan hệ tuyến tính .7 2.2.2 Mối quan hệ phi tuyến 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Phương pháp nghiên cứu 28 3.1.1 Mơ hình ARDL tuyến tính 28 3.1.2 Mơ hình ARDL phi tuyến .31 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Kiểm định tính dừng 36 4.2 Kiểm định đồng liên kết tuyến tính phi tuyến 36 4.3 Kết mơ hình ARDL 37 4.3.1 Kết hồi quy ngắn hạn .37 4.3.2 Kết hồi quy dài hạn 39 4.4 Kết mơ hình NARDL 40 4.4.1 Kết hồi quy ngắn hạn .40 4.4.2 Kết hồi quy dài hạn 42 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 PHỤ LỤC 53 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích ARDL Mơ hình tự hồi quy phân phối trễ CPI Chỉ số giá tiêu dùng IPI Chỉ số sản xuất công nghiệp NARDL Mơ hình tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến NEER Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương PTM Mơ hình định giá theo thị trường DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ tuyến tính 13 Bảng 3.1 Mô tả biến số nghiên cứu 30 Bảng 3.2 Thống kê mô tả 34 Bảng 4.1 Kiểm định tính dừng 36 Bảng 4.2 Kết kiểm định đồng liên kết 37 Bảng 4.3 Kết ước lượng hệ số ngắn hạn với biến phụ thuộc ∆sp 38 Bảng 4.4 Kết ước lượng hệ số dài hạn mơ hình ARDL(4,3,3,2) .40 Bảng 4.5 Kiểm định chẩn đoán 40 Bảng 4.6 Kết ước lượng hệ số ngắn hạn với biến phụ thuộc ∆sp 41 Bảng 4.7 Kết ước lượng hệ số dài hạn mơ hình NARDL(4,5,2,0,2) 43 Bảng 4.8 Kiểm định chẩn đoán 44 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Minh họa mối quan hệ tỷ giá hối đoái giá chứng khốn Hình 3.1 Xu hướng biến số .35 TÓM TẮT Nghiên cứu tiến hành khám phá mối liên kết động bất đối xứng tỷ giá giá chứng khốn Việt Nam Sử dụng mơ hình ARDL phi tuyến tuyến tính liệu hàng tháng từ tháng 1/2001 đến tháng 5/2018, kết thực nghiệm tồn mối liên kết bất đối xứng thị trường tiền tệ chứng khoán ngắn hạn dài hạn Theo đó, giá chứng khoán phản ứng với mức độ khác trước tăng giá giảm giá tiền tệ Tuy nhiên, tăng giá tiền tệ ảnh hưởng truyền dẫn mạnh lên giá chứng khoán so với giá tiền tệ dài hạn Khi bỏ qua tính chất bất đối xứng, tỷ giá hối đối có tác động ngắn hạn lên giá chứng khốn Điều hàm ý giả định đối xứng đánh giá chưa đầy đủ tác động thay đổi tỷ giá lên giá chứng khốn Việt Nam Từ khóa: Giá chứng khốn; Tỷ giá; Bất đối xứng; NARDL ABSTRACT This paper explores the asymmetric adjustment of the dynamic relation between exchange rate and stock prices in Vietnam Employing the linear and nonlinear ARDL model and monthly data from 2001M01 to 2018M05, the empirical results reveal that there exists asymmetrical linkages between the currency and equity markets both in the short-run and long-run That is, the reaction of stock prices to depreciation is different from appreciation However, currency appreciation has a strong pass-through effect on stock prices than depreciation in the long-run In the absence of asymmetry, exchange rate has only short-run effect on stock prices This implies that the symmetry assumption underestimates the impact of exchange rate changes on stock prices in Vietnam Keywords: Stock prices; Exchange rate; Asymmetry; NARDL CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Trong thời gian gần đây, mối liên kết thị trường chứng khoán thị trường ngoại hối nhận ý ngày tăng giới nghiên cứu vĩ mơ tài Điều này, phần, sách tự hóa tài tồn cầu hóa thị trường tài quốc tế khuyến khích gia tăng chu chuyển vốn quốc tế cho đầu tư đa dạng hóa danh mục (Phylaktis Ravazzolo, 2005) Do đó, truyền dẫn tiềm thị trường ngoại hối chứng khoán điều Đứng góc độ lý thuyết, diện mối quan hệ nhân giá chứng khoán với tỷ giá hối đoái Đầu tiên, từ tỷ giá đến giá cổ phiếu; mơ hình tỷ giá hối đối định hướng dịng chảy (flow–oriented model) (tham khảo Dornbusch Fischer, 1980) phát biểu thay đổi tỷ giá hối đối ảnh hưởng tính cạnh tranh quốc tế, đến lượt ảnh hưởng thu nhập sản lượng thực giá chứng khoán, giá chiết khấu dòng tiền tương lai doanh nghiệp Mặt khác, hiệu ứng phản hồi (feedback effect) từ giá chứng khốn đến tỷ giá theo mơ hình định hướng chứng khoán (stock–orriented model) (tham khảo Frankel, 1983; Gavin, 1989; Branson, 1993) cho đổi thị trường chứng khốn ảnh hưởng tổng cầu cầu tiền thơng qua hiệu ứng giàu có (wealth effect) khoản (liquidity effect) Điều dẫn đến việc lãi suất thay đổi, ảnh hưởng dịng chảy vốn đó, thay đổi tỷ giá hối đoái Tập trung vào tác động thay đổi tỷ giá lên giá chứng khoán, nghiên cứu trước giả định mối liên kết hai biến số đối xứng, có nghĩa giá chứng khoán phản ứng theo mức độ với giá (depreciation) tăng giá (appreciation) nội tệ Ví dụ, hiệu ứng giá chứng khốn giá (tăng giá) tiền tệ dương (âm) lên nhà xuất ròng Với nhà nhập rịng, hiệu ứng giá chứng khốn vận hành theo hướng ngược lại cho giá tăng giá tiền tệ Tuy nhiên, hiệu ứng bất đối xứng tiềm ẩn mối quan hệ ghi lại rõ ràng mơ hình lý thuyết hành vi doanh nghiệp mơ hình định giá theo thị trường (PTM), phòng ngừa rủi ro bất đối xứng (Koutmos Martin, 2003) 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Nghiên cứu tìm hiểu vai trị bất cân xứng tác động thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán Việt Nam Trước đây, nghiên cứu thường giả định mối quan hệ đối xứng tỷ giá hối đoái giá chứng khoán Theo đó, giá tăng giá tiền tệ ảnh hưởng đến giá chứng khoán với độ lớn ngược hướng Hơn nữa, đồng liên kết đối xứng chủ yếu tượng ngắn hạn tượng dài hạn Nỗ lực điều tra tác động thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán tương đối với tập trung đặc biệt vào bất cân xứng dài hạn ngắn hạn Điều khuyến khích phát triển phương pháp NARDL theo đề xuất Shin cộng (2014), cho phép mơ hình hóa bất đối xứng mối quan hệ đồng liên kết dài hạn chế sai số hiệu chỉnh ngắn hạn Sử dụng khung mơ hình NARDL với liệu hàng tháng cho kinh tế Việt Nam từ tháng 1/2001 đến tháng 5/2018 gồm số giá chứng khoán, tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương, mức giá tiêu dùng cung tiền, tác giả ước tính so sánh kết thực nghiệm cho mô hình đối xứng bất đối xứng Bằng chứng thực nghiệm tóm tắt sau Đầu tiên, tồn mối quan hệ ngắn hạn dài hạn tỷ giá hối đoái giá chứng khốn giả định tính đối xứng mối quan hệ hai biến số Thứ hai, thay đổi tỷ giá hối đối có tác động bất đối xứng ngắn hạn dài hạn lên giá chứng khoán Quan trọng hơn, thay đổi tỷ giá tác động tiêu cực lên giá chứng khoán; bất cân xứng mạnh tăng giá tiền tệ giảm giá Thứ ba, mức giá (hoặc lạm phát) cung tiền có tác động tiêu cực tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam dài hạn sử dụng khung phân tích tuyến tính lẫn phi tuyến Tuy nhiên, ngắn hạn, lạm phát tác động đến giá chứng khốn mơ hình tuyến tính Cuối cùng, từ kết thu được, thay đổi tỷ giá hối đoái (cả giá tăng giá tiền tệ) ảnh hưởng xấu đến giá chứng khoán, theo cách bất đối xứng 46 Do đó, nhà hoạch định sách nên tính đến tác động tiềm xây dựng sách phù hợp để quản lý tỷ giá hối đoái Trong trường hợp Việt Nam, biến động thường xuyên đồng nội tệ theo quan sát năm qua góp phần làm giảm niềm tin nhà đầu tư vào thị trường Điều này, khơng nghi ngờ gì, tạo thành trở ngại hoạt động thị trường chứng khốn Do đó, đảm bảo ổn định tỷ giá hối đoái điều tối quan trọng để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái thị trường chứng khoán Cuối cùng, nghiên cứu tương lai xem xét hiệu ứng phản hồi từ hoạt động thị trường chứng khoán cách điều tra xem liệu thay đổi giá chứng khốn có tác động bất đối xứng lên tỷ giá hối đối Việt Nam hay khơng 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Alagidedea, P., Panagiotidisb, T., & Zhang, X (2011) Causal relationship between stock prices and exchange rates The Journal of International Trade & Economic Development, 20(1), 67–86 Andreou, E., Maria M., & Andreas, S (2013) Stock and foreign exchange market linkages in emerging economies Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, 27(C), 248–268 Apergis, N., & Rezitis, A (2001) Asymmetric Cross–Market Volatility Spillovers: Evidence from Daily Data on Equity and Foreign Exchange Markets The Manchester School, 60, 81–96 Aslam, M.T., & Ramzan, M (2013) Impact of consumer price index, real effective exchange rate index, per capita income and discount rate on Pakistan's stock market index International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 3(5), 10–14 Bahmani–Oskooee, M., & Saha, S (2015) On the Relation between Stock Prices and Exchange Rates A Review Article J Econ Stud, 42, 707–732 Bahmani–Oskooee, M., & Saha, S (2016) Do Exchange Rate Changes have Symmetric or Asymmetric Effects on Stock Prices? Global Finance Journal, forthcoming Bahmani–Oskooee, M., & Saha, S (2018) On the Relation Between Exchange Rates and Stock Prices: A Non–Linear ARDL Approach and Asymmetry Analysis Journal of Economics and Finance, 42(1), 112–137 Bahmani–Oskooee, M., & Sohrabian, A (1992) Stock prices and the effective exchange rate of the dollar Applied Economics, 24(4), 459–464 48 Bartram, S M (2004) Linear and Nonlinear Foreign Exchange Rate Exposures of German Nonfinancial Corporations Journal of International Money and Finance, 23, 673–699 Basher, S A., Haug, A A., & Sadorsky, P (2012) Oil prices, exchange rates and emerging stock markets Energy Economics, 34(1), 227–240 Branson, W H (1993) Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk Managing Foreign Exchange Risk, 33–74 Cheah, S P., Yiew, T H & Ng, C F (2017) A Nonlinear ARDL Analysis on the Relation Between Stock Price and Exchange Rate in Malaysia Economics Bulletin, 37(1), 336–346 Chortareas, G., Cipollini, A., & Eissa, M A (2011) Exchange rates and stock prices in the MENA countries: What role for oil? Review of Development Economics, 15(4), 758–774 Cuetas, J C., & Tang, B (2017) Asymmetric Exchange Rate Exposure of Stock Returns: Empirical Evidence from Chinese Industries Nonlinear Dynamics and Econometrics, 21(4), 1–21 Dornbusch, R., & Fischer, S (1980) Exchange Rates and Current Account American Economic Review, 70, 960–971 Effiong, E L (2017) Nonlinear Dependence Between Stock Prices and Exchange rate in Nigeria Economics Research, 39, 205–227 Eita, J H (2012) Modelling macroeconomic determinants of stock market prices: Evidence from Namibia Journal of Applied Business Research, 871–884 Fowowe, B (2015) The Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates in South Africa and Nigeria: Structural Breaks Analysis International Review of Applied Economics, 29(1), 1–14 49 Frankel, J A (1983) Monetary and Portfolio Balance Models of Exchange Rate Determination Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates, 84– 115 Gavin, M (1989) The Stock Market and Exchange Rate Dynamics Journal of International Money and Finance, 8, 181–200 Granger, C W J., Huang, B N., & Yang, C W (2000) A bivariate causality between stock prices and exchange rates: Evidence from recent Asian flu The Quarterly Review of Economics and Finance, 40(3), 337–354 Groenewold, N., & Paterson, J E H (2013) Stock prices and exchange rates in Australia: Are commodity prices the missing link? Australian Economic Papers, 52(3–4), 150–170 Hakkio, C., & Rush, M (1991) Cointegration: How short is the long run? Journal of International Money and Finance, 10(4), 571–581 Hsu, C C., Yau, R., & Wu, J Y (2009) Asymmetric Exchange Rate Exposure and Industry Characteristics: Evidence from Japanese Data Hitotsubashi Journal of Economics, 50(1) 57–69 Huỳnh Thế Nguyễn & Nguyễn Quyết (2013) Mối quan hệ tỷ giá hối đoái, lãi suất giá cổ phiếu Thành Phố Hồ Chí Minh” Tạp chí phát triển hội nhập, 7(21), 37–41 Johansen, S (1988) Statistical analysis of cointegration vectors Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254 Johansen, S (1995) Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models (New York: Oxford University Press) Knetter, M M (1994) Is Export Price Adjustment Asymmetric?: Evaluating the Market Share and Marketing Bottlenecks Hypotheses Journal of International Money and Finance, 13, 55–70 50 Koutmos, G., & Martin, A D (2003) Asymmetric Exchange Rate Exposure: Theory and Evidence Journal of International Money and Finance, 22, 365–383 Kremers, J J M., Ericsson, N L., & Dolado, J (1992) The power of cointegration tests The Journals of Econometrics, 52, 389–402 Lê Hoàng Phong & Đặng Thị Bạch Vân (2015) Kiểm chứng mơ hình ARDL tác động nhân tố vĩ mơ đến số chứng khốn Việt Nam Tạp Chí Phát Triển Hội Nhập, 20(30), 61–66 Lean, H H., Halim, M & Wong, W K (2005) Bivariate causality between exchange rates and stock prices on major Asian countries Monash Economics Working Papers, 10(5) Lin, C H (2012) The co–movement between exchange rates and stock prices in the Asian emerging markets International Review of Economics and Finance, 22(1), 161–172 Liu, H H & Tu, T T (2011) Mean–reverting and asymmetric volatility switching properties of stock price index, exchange rate and foreign capital in Taiwan Asian Economic Journal, 25(4), 375–395 Luchtenberga, K F., & Quang, V V (2015) The 2008 financial crisis: Stock market contagion and its determinants Research in International Business and Finance, 33, 178–203 Miller, K D., & Reuer, J J (1998) Asymmetric Corporate Exposures to Foreign Exchange Rate Changes Strategy Management Journal, 19, 1183–1191 Moore, T & Wang, P (2014) Dynamic linkage between real exchange rates and stock prices: Evidence from developed and emerging Asian markets International Review of Economics and Finance, 29, 1–11 Nieh, C C., & Lee, C F (2001) Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G–7 countries The Quarterly Review of Economics and Finance, 41(4), 477–490 51 Pan, M S., Fok, R C W & Liu, Y A (2007) Dynamic linkages between exchange rates and stock prices: Evidence from East Asian markets International Review of Economics & Finance, 16(4), 503–520 Parsva, P & Lean, H H (2011) The analysis of relationship between stock prices and exchange rates: Evidence from six Middle Eastern financial markets International Research Journal of Finance and Economics, 66, 157–171 Pesaran, M H., Shin, Y., & Smith, R.J (2001) Bounds testing approaches to the analysis of level relationships Journal of Applied Economics, 16, 289–326 Phylaktis, K., & Ravazzolo, F (2005) Stock prices and exchange rate dynamics Journal of International Money and Finance, 24(7), 1031–1053 Rahman, M L., & Uddin, J (2009) Dynamic relationship between stock prices and exchange rates: Evidence from three South Asian countries International Business Research, 2(2),167–174 Richards, N D., Simpson, J & Evans, J (2009) The interaction between exchange rates and stock prices: An Australian context International Journal of Economics and Finance, 1(1), 3–23 Salisu, A A., & Oloko, T F (2015) Modelling Spillovers Between Stock Market and FX Market: Evidence for Nigeria Journal of African Business, 16(1–2), 84–108 Shin, Y., Yu, B & Greenwood–Nimmo, M (2014) Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a non–linear ARDL framework Feestschrift in Honor of Peter Schmidt: econometric Methods and Applications, Springer Science & Business Media, New York, 281–314 Smyth, R., & Nandha, M (2003) Bivariate causality between exchange rates and stock prices in South Asia Applied Economics Letters, 10(11), 699–704 52 Tian, G G., & Ma, S (2010) The relationship between stock returns and the foreign exchange rate: the ARDL approach Journal of the Asia Pacific Economy, 15(4) 490–508 Trần Ngọc Thơ Hồ Thị Lam (2015) Hiệu ứng lan tỏa thị trường chứng khoán thị trường ngoại hối Việt Nam, Tạp Chí Phát Triển Hội Nhập, 21(31), 34–39 Tule, M., Dogo, M., & Uzonwanne, G (2018) Volatility of Stock Market Returns and the Naira Exchange Rate Global Finance Journal, 35, 97–105 Zhao, H (2010) Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China Res Int Bus Financ, 24(2), 103–112 53 PHỤ LỤC A Kết kiểm định tính dừng A.1 Kết từ phương pháp ADF A.1.1 Bậc gốc + Biến giá chứng khoán SP Null Hypothesis: SP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.833162 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.3637 t-Statistic Prob.* -1.380966 -3.461783 -2.875262 -2.574161 0.5911 t-Statistic Prob.* -0.674928 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.8493 *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến tỷ giá ER Null Hypothesis: ER has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến lạm phát CP Null Hypothesis: CP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values 54 + Biến cung tiền M2 Null Hypothesis: M2 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.223822 -3.461783 -2.875262 -2.574161 0.1985 t-Statistic Prob.* -8.912698 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 t-Statistic Prob.* -14.10357 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values A.1.2 Sai phân bậc + Biến giá chứng khoán SP Null Hypothesis: D(SP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến tỷ giá ER Null Hypothesis: D(ER) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values 55 + Biến lạm phát CP Null Hypothesis: D(CP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -7.540552 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 t-Statistic Prob.* -12.33989 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến cung tiền M2 Null Hypothesis: D(M2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=14) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values A.2 Kết từ phương pháp PP A.2.1 Bậc gốc + Biến giá chứng khoán SP Null Hypothesis: SP has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Adj t-Stat Prob.* -1.423958 -3.461783 -2.875262 -2.574161 0.5700 56 + Biến tỷ giá ER Null Hypothesis: ER has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Adj t-Stat Prob.* -1.394008 -3.461783 -2.875262 -2.574161 0.5848 *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến lạm phát CP Null Hypothesis: CP has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Adj t-Stat Prob.* -0.645649 -3.461783 -2.875262 -2.574161 0.8563 *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến cung tiền M2 Null Hypothesis: M2 has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values A.2.2 Sai phân bậc Adj t-Stat Prob.* -1.895904 -3.461783 -2.875262 -2.574161 0.3338 57 + Biến giá chứng khoán SP Null Hypothesis: D(SP) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: 13 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Adj t-Stat Prob.* -8.501448 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến tỷ giá ER Null Hypothesis: D(ER) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Adj t-Stat Prob.* -14.09927 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến lạm phát CP Null Hypothesis: D(CP) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values + Biến cung tiền M2 Adj t-Stat Prob.* -7.754331 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 58 Null Hypothesis: D(M2) has a unit root Exogenous: Constant Bandwidth: (Newey-West automatic) using Bartlett kernel Phillips-Perron test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Adj t-Stat Prob.* -12.56169 -3.461938 -2.875330 -2.574198 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values B Kết chạy mơ hình B.1 Mơ hình ARDL ARDL Cointegrating And Long Run Form Original dep variable: SP Selected Model: ARDL(4, 3, 3, 2) Date: 04/20/19 Time: 16:48 Sample: 2001M01 2018M05 Included observations: 205 Cointegrating Form Variable Coefficient Std Error t-Statistic D(SP(-1)) D(SP(-2)) D(SP(-3)) D(ER) D(ER(-1)) D(ER(-2)) D(CP) D(CP(-1)) D(CP(-2)) D(M2) D(M2(-1)) D(BRK) CointEq(-1) 0.477715 -0.123895 -0.104461 0.036369 -1.077176 1.289346 -0.574510 -0.394293 1.624223 0.257404 0.585083 -0.126428 -0.045295 0.066236 0.070786 0.063673 0.374509 0.385289 0.394753 0.853560 0.858644 0.765989 0.292217 0.308800 0.051245 0.010178 7.212358 -1.750291 -1.640581 0.097111 -2.795763 3.266212 -0.673075 -0.459204 2.120426 0.880867 1.894695 -2.467116 -4.450064 Prob 0.0000 0.0817 0.1026 0.9227 0.0057 0.0013 0.5017 0.6466 0.0353 0.3795 0.0597 0.0145 0.0000 Cointeq = SP - (-0.0985*ER -6.5238*CP + 2.8325*M2 -1.3141*BRK + 14.9862 ) Long Run Coefficients Variable Coefficient Std Error t-Statistic ER CP M2 BRK C -0.098469 -6.523812 2.832467 -1.314077 14.986229 2.646434 3.293863 1.023770 0.818258 20.193585 -0.037208 -1.980596 2.766702 -1.605944 0.742128 Prob 0.9704 0.0491 0.0062 0.1100 0.4589 59 B.2 Mơ hình NARDL ARDL Cointegrating And Long Run Form Original dep variable: SP Selected Model: ARDL(4, 5, 2, 0, 2) Date: 04/20/19 Time: 21:52 Sample: 2001M01 2018M05 Included observations: 203 Cointegrating Form Variable Coefficient Std Error t-Statistic D(SP(-1)) D(SP(-2)) D(SP(-3)) D(ER_POS) D(ER_POS(-1)) D(ER_POS(-2)) D(ER_POS(-3)) D(ER_POS(-4)) D(ER_NEG) D(ER_NEG(-1)) D(CP) D(M2) D(M2(-1)) D(BRK) CointEq(-1) 0.392754 -0.113824 -0.144136 -1.847322 -0.655680 1.502600 -1.570449 -1.407839 1.071730 -1.885163 -0.794976 0.466406 0.762192 -0.133945 -0.074079 0.064244 0.069574 0.061467 0.717827 0.697373 0.680018 0.670585 0.658408 0.530512 0.557804 0.607614 0.286364 0.310228 0.047645 0.013703 6.113422 -1.636017 -2.344916 -2.573492 -0.940214 2.209647 -2.341911 -2.138247 2.020179 -3.379612 -1.308357 1.628719 2.456877 -2.811302 -5.406065 Prob 0.0000 0.1035 0.0201 0.0109 0.3483 0.0284 0.0203 0.0338 0.0448 0.0009 0.1924 0.1051 0.0149 0.0055 0.0000 Cointeq = SP - (-8.0323*ER_POS + 3.7296*ER_NEG -2.9253*CP + 4.3326 *M2 -1.0667*BRK -6.5432 ) Long Run Coefficients Variable Coefficient Std Error t-Statistic ER_POS ER_NEG CP M2 BRK C -8.032338 3.729617 -2.925296 4.332620 -1.066717 -6.543204 2.657496 1.877800 1.706197 0.843183 0.402264 6.902511 -3.022521 1.986163 -1.714513 5.138410 -2.651780 -0.947945 Prob 0.0029 0.0485 0.0881 0.0000 0.0087 0.3444 ... đổi giá chứng khoán đến tỷ giá hối đoái Trong dài hạn, thay đổi tỷ giá hối đoái tác động bất cân xứng lên giá 26 chứng khoán Canada Malaysia, thay đổi giá chứng khoán tác động bất cân xứng lên tỷ. .. nhân Granger đồng liên kết Gregory– Hansen Tỷ giá Tỷ giá tác động lên giá chứng khoán (mối quan hệ chiều) Nhật Bản Thái Lan Giá chứng khoán tác động lên tỷ giá (mối tương quan nghịch) Đài Loan Indonesia,... định giá chứng khoán Kết cho thấy giá chứng khoán chịu ảnh hưởng hoạt động kinh tế, tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất cung tiền Giá chứng khoán tăng với gia tăng hoạt động kinh tế cung tiền; giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên giá chứng khoán , Luận văn ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên giá chứng khoán