0

Khoá luận đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH tín thành xã hoàn sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh

56 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ LÂM Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH XÃ HỒN SƠN HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 – 2019 THÁI NGUYÊN - 2019 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ LÂM Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠNG TY TNHH TÍN THÀNH XÃ HỒN SƠN HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : K47 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Thị Thu Hằng THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp q trình hồn thiện kiến thức, kết hợp lý thuyết phương pháp làm việc thực tế sinh viên trước trường nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghiên cứu khoa học Qua khoảng thời gian học tập trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, với tận tình giảng dạy thầy cô Khoa Môi Trường đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Môi trường, Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em thực tập công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường Etech, em học hỏi tìm hiểu quy trình xử lý nước thải thực tế bổ sung vào kiến thức Em xin gửi lời cảm ơn lịng biết ơn sâu sắc đến thầy, giáo tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập, đặc biệt TS.Phan Thị Thu Hằng người tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Nhân dịp em xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường Etech, đặc biệt cô chú, anh chị cán Công ty tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực tập để em hồn thành khóa luận Do thời gian lực, kinh nghiệm nhiều hạn chế nên đề tài em khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến bổ sung thầy, cô giáo bạn bè để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh viên Ma Thị Lâm ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 22 Bảng 3.2 Phương pháp phân tích phịng thí nghiệm 23 Bảng 4.1 Hóa chất, vật liệu dùng hệ thống xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành 32 Bảng 4.2 Kết đo phân tích chất lượng nước hiệu suất xử lý hệ thống cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 33 Bảng 4.3 Sự cố trình xử lý hệ thống 41 Bảng 4.4 Giải pháp nhằm khắc phục trình xử lý 42 hệ thống 42 iii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống tổ chức Cơng ty TNHH Tín Thành 25 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình cơng nghệ xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành 27 Hình 4.3 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số BOD5 34 Hình 4.4 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số COD 34 Hình 4.5 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số TSS 35 Hình 4.6 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thơng số tổng N 36 Hình 4.7 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thơng số Tổng P 36 Hình 4.8 Biểu đồ so sánh,đánh giá hiệu xử lý thơng số độ màu 37 Hình 4.9 Biểu đồ so sánh,đánh giá hiệu xử lý thông số Coliform 37 Hình 4.10 Biểu đồ so sánh,đánh giá hiệu xử lý thông số Amoni 38 Hình 4.11 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thơng số dầu mỡ khống 38 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt ATLĐMT An tồn lao động mơi trường BOD5 Nhu cầu oxy sinh học BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CCN Cụm công nghiệp COD Nhu cầu oxy hóa học DN Doanh nghiệp HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất 10 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 11 TCCP Tiêu chuẩn cho phép 12 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 14 TS Tổng hàm lượng chất rắn 15 TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 16 XLNT Xử lý nước thải v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa khoa học 1.3.3 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý 2.2 Cơ sở lý thuyết 2.2.1 Một số khái niệm 2.2.2 Phân loại nước thải 2.2.3 Tính chất vật lý nước thải 2.2.4 Tính chất hóa học nước thải 2.2.5 Đặc điểm sinh vật, vi sinh vật độc tính sinh thái 2.2.6 Thông số đặc trưng nước thải khu công nghiệp 2.2.7 Tác hại nước thải công nghiệp 10 2.2.8 Các phương pháp xử lý nước thải 12 2.3 Cơ sở thực tiễn 17 2.3.1 Khái quát trạng nước thải công nghiệp thực trạng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp nước ta 17 vi 2.4 Một số nghiên cứu giới việt nam liên quan đến nước thải công nghiệp 20 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng 21 3.1.2 Phạm vi 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp kế thừa 21 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu bảo quản mẫu phân tích phịng thí nghiệm 22 3.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 23 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 24 4.2 Đánh giá trạng mơi trường quy trình cơng nghệ xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 25 4.2.1 Hiện trạng môi trường nước công ty 25 4.2.2 Nguồn gốc phát sinh nước thải công ty 26 4.2.3 Đặc điểm hệ thống 26 4.2.4 Quy trình cơng nghệ: 27 4.2.5 Thuyết minh quy trình 28 4.2.6 Các hạng mục quy trình xử lý 30 4.2.7 Hóa chất, vật liệu dùng hệ thống xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 32 4.3 Đánh giá hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 33 vii 4.3.1 Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 33 4.3.4 Đánh giá hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 39 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 42 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước có vai trị vơ quan trọng người sinh vật trái đất Nước nguồn tài nguyên vô quý giá vô tận Nước cần cho sống phát triển, nước vừa môi trường vừa đầu vào cho sinh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp Tuy nhiên, cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, người có tác động to lớn đến mơi trường nước Trong phải kể đến phát triển nhanh chóng ngành sản xuất công nghiệp Theo số liệu thống kê, nước có khoảng 80% khu cơng nghiệp hoạt động Việt Nam có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 20% số khu cơng nghiệp cịn lại chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, có khu công nghiệp lấp đầy 70% - 100% công suất xử lý nước Thêm vào đó, q trình hoạt động, nhiều khu cơng nghiệp cịn thay đổi quy hoạch ngành nghề so với định phê duyệt đầu tư, nên thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung ban đầu không đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tỉnh Bắc Ninh có 15 khu cơng nghiệp (KCN) tập trung, khu công nghệ thông tin 30 cụm cơng nghiệp Tổng diện tích 6.847 (chưa tính KCN tiếp tục mở rộng); với tổng diện tích đất cơng nghiệp quy hoạch cho thuê 2.138,53 ha, diện tích thu hồi 1.682,95 ha, cho thuê 1.259,81 ha; tỷ lệ lấp đầy diện tích quy hoạch đạt 58,91%; tỷ lệ lấp đầy diện tích thu hồi đạt 74,86% Các KCN đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống đường giao thông KCN, cấp nước sạch, xử lý nước thải đầu tư đồng bộ, đại, đạt tiêu chuẩn, dịch vụ viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm… đưa vào KCN Một số KCN gắn việc đầu tư hạ tầng với xây dựng nhà cho người lao động, khu đô thị, 33 4.3 Đánh giá hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 4.3.1 Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Bảng 4.2 Kết đo phân tích chất lượng nước hiệu suất xử lý hệ thống cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết nước thải chưa qua xử lý Kết nước thải qua xử lý QCVN 40 : 2011/BTN MT Hiệu suất (%) pH - 5,9 7,28 5,5 - 19 BOD5 mg/l 465 47,1 50 90 COD mg/l 630 79 150 87 TSS mg/l 715 59 100 92 Tổng N mg/l 47,7 26,3 40 45 Tổng P mg/l 7,28 5,08 30 Độ màu Co - Pt 985 41 150 96 Coliform MPN/100ml 6900 4650 5000 33 Amoni 13,7 8,25 10 40 10 Dầu mỡ mg/l 2,9 1,6 10 45 mg/l khoáng Nhận xét: Độ pH dao động khoảng 5,9, nước thải dạng trung tính nhiên chưa ổn định dễ biến động vượt mức cho phép Cho thấy chất lượng nước phát triển vi sinh vật mức chưa ổn định Bởi pH bị biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động phát triển vi sinh vật nước Công nghệ xử lý tương đối tốt pH đạt mức 7,28 34 Vì pH khơng vượt q mức cho phép nên gần xử lý, sau xử lý điều chỉnh pH cho phù hợp khoảng từ 5,5 - 500 400 Nước thải đầu vào 300 Nước thải đầu 200 QCVN 40: 2011/BTNMT Hiệu suất xử lý 100 BOD5 Hình 4.3 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số BOD5 Nhận xét: Chỉ tiêu BOD5 đầu vào không ổn định cao quy chuẩn quy định gấp 9,3 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Chỉ tiêu BOD5 phản ánh mức độ ô nhiễm hữu nước thải BOD5 lớn nước thải (hoặc nước nguồn) bị nhiễm cao, cần thiết phải xử lý làm giảm BOD5 nước thải công ty với nồng độ BOD5 đầu vào 465 mg/l vượt TCCP gấp 9,3 lần Công nghệ xử lý đạt hiệu tối ưu điều chỉnh lượng BOD5 đạt TCCP mức 47,1 mg/l Với hiệu suất xử lý cao 90% hệ thống đạt hiệu xử lý tối ưu 700 600 500 Nước thải đầu vào 400 Nước thải đầu 300 QCVN 40:2011/BTNMT 200 Hiệu suất xử lý 100 COD Hình 4.4 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số COD 35 Nhận xét: Chỉ tiêu COD(nhu cầu oxy hóa học) đầu vào cao 4,7 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Hàm lượng COD dùng để xác định hàm lượng chất hữu nước thải công nghiệp Lượng COD cao phản ánh mức độ ô nhiễm cao nước thải cơng ty Vì việc xử lý làm giảm COD nước cần thiết Công nghệ xử lý nước thải công ty ổn định điều chỉnh COD từ 630 mg/l xuống 79 mg/l đạt TCCP Với hiệu suất ổn định 87% hiệu xử lý tối ưu 800 700 Nước thải đầu vào 600 Nước thải đầu 500 QCVN 40 :2011/BTNMT 400 Hiệu suất xử lý 300 200 100 TSS Hình 4.5 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số TSS Nhận xét: Chỉ tiêu TSS đầu vào cao gấp 7,15 lần so với QCVN 40: 2011/BTNMT Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm lượng TSS nước từ 715 mg/l xuống 59 mg/l đạt TCCP nước thải Với hiệu suất xử lý ổn định 92% TDS hàm lượng TDS nước ổn định 36 50 Nước thải đầu vào 40 Nước thải đầu 30 QCVN 40: 2011/BTNMT Hiệu suất xử lý 20 10 Tổng N Hình 4.6 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số tổng N Nhận xét: Nồng độ tổng N chưa qua xử lý cao 1,2 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm tổng N nước từ 47,7 mg/l xuống 26,3 mg/l đạt TCCP nước thải Với hiệu suất xử lý trung bình 45% tổng N hàm lượng tổng N nước ổn định 30 25 20 Nước thải đầu vào 15 Nước thải đầu 10 QCVN 40: 2011/BTNMT Hiệu suất xử lý Tổng P Hình 4.7 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thông số Tổng P Nhận xét: Nồng độ tổng P nước thải chưa qua xử lý cao 1,2 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm tổng P nước từ 7,28 mg/l xuống 5,08 mg/l đạt TCCP nước thải 37 Với hiệu suất xử lý trung bình 30% tổng N hàm lượng tổng N nước ổn định Hệ thống xử lý tổng P đạt hiệu so với QCVN 40:2011/BTNMT 1000 Nước thải đầu vào 800 Nước thải đầu 600 QCVN 40:2011/BTNMT Hiệu suất xử lý 400 200 Độ màu Hình 4.8 Biểu đồ so sánh,đánh giá hiệu xử lý thông số độ màu Nhận xét: Chỉ tiêu độ màu chưa qua xử lý cao 6,6 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm độ màu nước từ 985 Co - Pt xuống 41 Co - Pt đạt TCCP nước thải Với hiệu suất xử lý cao 96% độ màu hàm lượng độ màu nước ổn định 7000 Nước thải đầu vào 6000 Nước thải đầu 5000 QCVN 40:2011/BTNMT 4000 Hiệu suất xử lý 3000 2000 1000 Coliform Hình 4.9 Biểu đồ so sánh,đánh giá hiệu xử lý thông số Coliform Nhận xét: Chỉ tiêu Coliform chưa qua xử lý cao 1,38 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT 38 Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm Coliform nước từ 6900 MPN/100ml xuống 4650 MPN/100ml đạt TCCP nước thải Với hiệu suất xử lý trung bình 33% Coliform hàm lượng Coliform nước ổn định 40 35 30 25 Nước thải đầu vào 20 Nước thải đầu 15 QCVN 40:2011/BTNMT 10 Hiệu suất xử lý Amoni Hình 4.10 Biểu đồ so sánh,đánh giá hiệu xử lý thông số Amoni Nhận xét: Chỉ tiêu Amoni chưa qua xử lý cao 1,37 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm Amoni nước từ 13,7mg/l xuống 8,25 mg/l đạt TCCP nước thải Với hiệu suất xử lý trung bình 40% Amoni hàm lượng Amoni nước ổn định 45 40 35 30 25 20 15 10 Nước thải đầu vào Nước thải đầu QCVN 40 :2011/BTNMT Hiệu suất xử lý Dầu mỡ khoáng Hình 4.11 Biểu đồ so sánh, đánh giá hiệu xử lý thơng số dầu mỡ khống 39 Nhận xét: Chỉ tiêu dầu mỡ khoáng chưa qua xử lý cao 0,29 lần mức cho phép so với QCVN 40: 2011/BTNMT Công nghệ xử lý hệ thống làm giảm dầu mỡ khoáng nước từ 2,9 mg/l xuống 1,6 mg/l đạt TCCP nước thải Với hiệu suất xử lý 40% dầu mỡ khống hàm lượng dầu mỡ khoáng nước ổn định Với tính chất nước thải đầu vào trên, việc chọn lựa xử lý nước thải phương pháp sinh học phù hợp Tuy nhiên, để chất lượng nước thải đầu tốt, phù hợp với quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ xử lý 4.3.4 Đánh giá hệ thống xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Từ kết phân tích hiệu suất xử lý hệ thống ta nhận thấy hiệu xử lý độ màu, BOD, COD, TSS, hệ thống ổn định - Về nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/BTNMT - Tách riêng hệ thống nước mưa nên không phát tán ô nhiễm môi trường, hệ thống nước tốt khơng gây ngập úng cục ngày mưa to - Chất lượng nước đầu tầm kiểm soát ổn định đáp ứng yêu cầu pháp luật tương lai (Nguyễn Thanh Thanh Nhàn)[7]  Đánh giá ưu nhược điểm hệ thống Ưu điểm: - Hệ thống có thiết kế đơn giản, chi phí đầu tư vận hành thấp - Sử dụng thiết bị đại chuyên dùng cho xử lý nước thải, tuổi thọ cao, vận hành ổn định, tiết kiệm lượng, chịu thời tiết khắc nghiệt sửa chữa 40 - Thay dễ dàng - Ứng dụng giải pháp bán tự động kiểm sốt thơng số suốt q trình xử lý - Hệ thống xử lý nước đạt giá trị cột A QCVN 40/2011 trước thải vào nguồn tiếp nhận - Cách vận hành hệ thống khơng địi hỏi đội ngũ cơng nhân có kiến thức chun sâu cơng nghệ sinh học xử lý môi trường - Hệ thống yêu cầu thiết bị máy móc đơn giản - Hồ sinh học đóng vai trị quan trọng hệ thống sinh học, đảm bảo đầu nước thải giới hạn ổn định - Các thiết kế bố trí suất bể hợp lý giúp đảm bảo đầu bể trước đáp ứng yêu cầu đầu vào bể sau Nhược điểm: - Hệ thống chưa vận dụng hết khả bể lọc sinh học cao tải - Hệ thống sinh nhiều bùn gây áp lực trình xử lý bùn - Đây hệ thống sinh học hở nên phát sinh nhiều mùi nồng khó chịu - Hồ sinh học chưa có đường ống thoát nước cần thiết cho việc xúc rửa vệ sinh hồ 41 Bảng 4.3 Sự cố trình xử lý hệ thống STT Sự cố Hệ thống chắn rác Dòng chảy qua lưới nhiều tạp chất Song chắn rác bị tắc nước thải tràn khỏi hệ thống Bể lắng cát Lượng cát sạn sau bể lắng nhiều Có mùi Khe thông Nổi bọt Ngăn phân hủy Bùn cặn đặc Tắc đường ống Nguyên nhân Loại bỏ rác chắn khơng tốt Do có nhiều rác bám vào song chắn rác Bể lắng hoạt động Hàm lượng chất hữu cao Do điều kiện hoạt động VSV bị thay đổi đột ngột điều kiện bất lợi Hàm lượng SS bùn cặn cao Sau lần hút bùn ống không xịt rửa bùn cặn, bùn cặn đóng cứng thành ống gây tắc đường ống Bể lọc sinh học Cần phân phối nước bị tắc Lượng bùn cặn hố phân phối cao Công đoạn xử lý trước không đạt yêu cầu Bề mặt lớp lọc tắc nghẽn Tải lượng bề mặt thấp Tải lượng hữu cao Quá trình xử lý trước không đạt yêu cầu Hệ thống bơm Bơm nước thải bị tắc 10 Hệ thống bị điện 11 Do có dị vật bịt kín đầu hút gây Sự cố điện công ty cúp điện 42 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Qua khảo sát hệ thống thấy rằng, vận hành hệ thống có nhiều nguyên nhân khác dẫn tới phá hủy chế độ hoạt động bình thường cơng trình xử lý nước thải, cơng trình xử lý sinh học Từ dẫn đến hiệu xử lý thấp không đạt yêu cầu đầu Để đảm bảo cho hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định đạt yêu cầu đầu ra, xin đưa số biện pháp khắc phục cố sau: Bảng 4.4 Giải pháp nhằm khắc phục trình xử lý hệ thống STT Sự cố Giải pháp Hệ thống chắn rác Dòng chảy qua lưới nhiều tạp chất Song chắn rác bị tắc nước thải tràn Vệ sinh song khỏi hệ thống Tăng tần suất dọn bỏ rác chắn rác Bể lắng cát Lượng cát sạn sau bể lắng nhiều Tăng thời gian lưu nước Có mùi Tăng cường tần suất xả dọn bể Khe thông Nổi bọt Khuấy trộn khe thơng cho bể nghỉ ngày sau khởi động lại Ngăn phân hủy Bùn cặn đặc Xịt vòi nước mạnh quanh đường ống Tắc đường ống Xịt rửa bùn cặn 43 ống hút sau lần hút bùn Bể lọc sinh học Cần phân phối nước bị tắc Vệ sinh hố phân phối thường xuyên Kiểm tra chức lưới chắn, bể lắng cát Bề mặt lớp lọc tắc nghẽn Tăng cường luân chuyển nước Giảm bớt tải lượng hữu với mức luân chuyển nước cao vận hành bình thường đạt Kiểm tra chức lưới chắn, bể lắng cát Hệ thống bơm 10 Bơm nước thải bị tắc Tắt bơm tiến hành vệ sinh đầu hút 11 Hệ thống bị điện Sử dụng máy phát điện dự phòng  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Trên sở số liệu phân tích, kết đánh giá cơng nghệ ngun nhân hiệu xử lý, thấy rằng, để nâng cao hiệu xử lý hệ thống, cần thực giải pháp sau: 44 - Việc công ty cần thực việc xây dựng lại hệ thống thu gom, đặc biệt thực việc tách nước mưa từ hố thoát nước cách triệt để, việc nghiêm cấm hành vi tự ý đấu nối vào hệ thống thu gom - Với điều kiện có cơng ty nên tăng cường thêm hệ thống xử lý hóa học để đạt hiệu suất tối ưu giảm áp lực cho bể lọc sinh học - Tiếp theo hệ thống hồ sinh học chưa có đường ống nước cần thiết cho việc xúc rửa vệ sinh hồ cần phải thiết kế, xây dựng thêm đường ống thoát nước để vệ sinh hồ - Sổ sách ghi chép phịng thí nghiệm trạm xử lý nước thải, số liệu tiêu thụ điện, nước, hóa chất, thơng tin vận chuyển bùn, hồ sơ vận hành, kết quan trắc, phân tích mẫu, liệu theo dõi vận hành hệ thống - Quan sát thiết bị vận hành, đo lường, điều khiển… trạm xử lý nước thải để có thơng tin thời gian vận hành, việc tn thủ quy trình vận hành bảo dưỡng hệ thống, cơng trình thiết bị - Quan sát màu nước thải bể xử lý, bể xử lý sinh học, nồng độ bùn bể xử lý sinh học, mùi nước thải… - Quan sát thực tế hoạt động máy làm khô bùn, lượng bùn phát sinh Một trạm xử lý nước thải có cơng trình làm sinh học hoạt động ổn định thường có lượng bùn phát sinh liên tục, với số lượng ổn định - Phối hợp với quan thuế, đơn vị cung cấp nước sạch, điện, thu gom chất thải… tìm mối liên hệ doanh thu, lượng điện, nước, nguyên vật liệu sử dụng, lượng sản phẩm làm ra, lượng chất thải chở đi… với lượng nước thải xả môi trường, làm sở đối chứng, đánh giá xác thực báo cáo Công ty - Cuối cần thay sân phơi bùn máy ép bùn để tiết kiệm đất sử dụng, nghiên cứu xúc tiến dự án sử dụng bùn lắng làm phân Compost (Nguyễn Thanh Thanh Nhàn, 2015)[7] 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh hoạt động lĩnh vực lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì carton thành lập vào hoạt động từ năm 2007 - Tình hình quản lý mơi trường cơng ty: Cơng ty có phương án xử lý riêng chất thải gây ô nhiễm môi trường khu vực sản xuất công ty - Chất lượng nước thải chưa xử lý: Các tiêu nước vượt giới hạn cho phép theo QCVN 40 : 2011/BTNMT - Kết đánh giá chất lượng nước thải qua hệ thống xử lý cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh cho thấy: Với kết thu sau xử lý nước thải cho thấy tiêu pH,BOD5,COD,TSS,NH4,N,P nước thải ban đầu có giá trị cao qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn cho phép nước thải công nghiệp mức ổn định - Với nồng độ tải lượng nước thải cơng nghiệp nay, cơng ty cần có biện pháp quản lý khắc phục hợp lý để nước thải đầu ổn định đạt giới hạn cho phép xả thải 5.2 Kiến nghị Để xây dựng mơi trường việc xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước xả thải bên cần thiết cấp bách Do đó, để hệ thống XLNT Cơng ty TNHH Tín Thành hoạt động tốt đạt hiệu cao cần quan tâm vấn đề sau: + Thường xuyên quan trắc chất lượng nước đầu xem có đạt tiêu chuẩn xả thải quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận + Áp dụng giải pháp đề xuất 46 + Cần nâng cao công suất HTXLNT cách phù hợp nhanh chóng + Tăng cường cơng tác giám sát hạng mục có biện pháp ngăn chặn mùi hôi để đảm bảo sức khỏe cho người làm việc công ty hộ sống xung quanh công ty (Nguyễn Ngọc Phương Thảo, 2015)[8] 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước đất Bộ Tài Nguyên & Môi Trường (2015), TCVN 5980-2015(ISO61701:1980), Chất lượng nước- Thuật ngữ Thái Thị Ngọc Dư “Nước nguồn sống” Nhà xuất giáo dục Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương, “Xử lý nước thải công nghiệp” Nxb Xây Dựng” Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Nguyễn Thanh Thanh Nhàn, (2015) đồ án tốt nghiệp “Đánh giá trạng xử lý nước thải sinh hoạt địa bàn quận Bình Thạnh” Nguyễn Ngọc Phương Thảo, (2015) “Khảo sát đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp” 10 Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan, “Giáo trình cơng nghệ mơi trường”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Dư Ngọc Thành (2012), “Bài giảng kỹ thuật xử lý nước thải chất thải rắn”, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 12 PhạmVăn Ty, Vũ Nguyên Thành “Công Nghệ Sinh Học”, Nhà xuất giáo dục 13 Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh báo cáo “Tài nguyên nước trạng sử dụng nước” 14 Viện Công nghệ môi trường, Sổ tay công nghệ xử lý nước thải công nghiệp, 2009 ... thống xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 32 4.3 Đánh giá hệ thống xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. .. Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải công ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 33 4.3.4 Đánh giá hệ thống xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên. .. ? ?Đánh giá hiệu hệ thống xử lý nước thải Cơng ty TNHH Tín Thành xã Hồn Sơn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá hiệu xử lý nước thải cơng ty TNHH Tín Thành xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH tín thành xã hoàn sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh , Khoá luận đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tại công ty TNHH tín thành xã hoàn sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh