0

De thi hoc sinh gioi lop 5

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:28

Để khuyến khích khách hàng, lần thứ nhất hiệu sách giảm giá 10% giá ban đầu, lần thứ hai hiệu sách hạ tiếp 10% giá trước đó.[r] (1)ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP Môn: Toán – Năm học 2010 - 2011 (Thời gian làm bài: 90 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.(4đ) Tìm X, biết: a) (X - 6,46) : 4,2 = 6,5 x 0,5 Bài 2.(3đ) Cho A = 1  b) X + = 10 , B = + 0,3 + 0,03 + 0,003 + 0,0003 Hãy so sánh A và B ? Bài 3.(4đ) Cho tích: M = 0,9 x 1,9 x 2,9 x 3,9 x … x 99,9 a) Hãy cho biết tích M có bao nhiêu thừa số ? b) Tích M có tận cùng chữ số nào ? c) Tích M có bao nhiêu chữ số phần thập phân ? Bài 4.(4đ) Một hiệu sách định giá bán sách tham khảo là 20 000đồng Để khuyến khích khách hàng, lần thứ hiệu sách giảm giá 10% giá ban đầu, lần thứ hai hiệu sách hạ tiếp 10% giá trước đó Hỏi sau hai lần hạ giá, mua 10 sách tham khảo đó thì bạn phải trả bao nhiêu tiền? Bài 5.(5đ) Người ta mở rộng hình tam giác ABC cách: Kéo dài cạnh AB phí B lấy điểm M cho BM = AB; kéo dài cạnh BC phía C lấy điểm N cho CB = CN; kéo dài cạnh CA phía A lấy điểm P cho AC = AP; nối các điểm M, N, P hình tam giác có diện tích 140,77 cm2 a) Hãy vẽ hình theo yêu cầu trên? b) Tính diện tích tam giác ABC? ––––––––––––––––––––––––––––––––– Ghi chú: - Thí sinh ghi rõ họ và tên: ………………………………….- Số báo danh:………… - Cán coi thi không giải thích gì thêm! (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc sinh gioi lop 5, De thi hoc sinh gioi lop 5