0

HOAN THANH CHUONG TRINH TIEU HOC KHOI 5 20122013

3 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:10

Nguyễn Duy Cường Nguyễn Thị Mỹ Châu Nguyễn Thị Duyên Hoàng Thị Đào Lê Ngọc Điệp Lê Ngọc Hải Nguyễn Lê Mỹ Hạnh Ngô Trung Hậu Phạm Thị Thanh Hoa Phạm Văn Học Phạm Thị Thúy Hiền Hồ Dương Th[r] (1)Phòng GD Đồng Phú Trường TH ùThuận Phú STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 DANH SÁCH HỌC SINH HOAØN THAØNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NAÊM HOÏC 2012 - 2013 HOÏ VAØ TEÂN Nguyễn Duy Cường Nguyễn Thị Mỹ Châu Nguyễn Thị Duyên Hoàng Thị Đào Lê Ngọc Điệp Lê Ngọc Hải Nguyễn Lê Mỹ Hạnh Ngô Trung Hậu Phạm Thị Thanh Hoa Phạm Văn Học Phạm Thị Thúy Hiền Hồ Dương Thúy Hiền Mông Thanh Hưng Nguyễn Vũ Quỳnh Ly Đào Thị Liên Phạm Thái Hoàng Long Nguyễn Hoàng Nam Nữ Ngaøy thaùng naêm sinh Nôi sinh Bình Phước Nữ Nữ 25/2/2002 18/9/2002 16/5/2002 25/2/2002 2/1/2002 9/4/1998 13/5/2002 10/2/2002 14/3/2002 26/12/2002 25/12/2002 20/7/2002 5/4/2002 30/12/2002 8/2/2002 Nam 4/4/2002 Bình Phước Nam 11/2/2002 Bình Phước Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Daân toäc Ñieåm KT HK II Toán Khoa LS & ÑL hoïc 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 Tieáng vieät Bến Tre Mường Kinh Kinh Nùng Kinh Bình Phước Kinh Bình Phước Kinh Bình Phước 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 Bình Phước Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh 10 Bình Phước Nuøng 10 10 10 Bình Phước Kinh Kinh Kinh Kinh 10 10 10 10 10 10 9 10 8 9 Bình Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phước Ghi chuù (2) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TrầnVăn Ngà Mông Thị Thu Mạnh Mông Thị Thanh Phương Trần Thanh Phương Nguyễn Ngọc Qúy Phạm Phú Qúy Lê Thị Như Quỳnh Lê Phạm Anh Tùng Mông Thị Thu Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Duy Thịnh Phùng Quang Trung Nguyễn Văn Triển Nguyễn Đình Việt Nguyễn Trọng Triệu Vỹ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam 16/6/2002 27/8/2002 22/7/2002 4/4/2002 17/8/2002 1/6/2002 26/3/2000 26/12/2002 19/12/2002 19/12/2002 22/9/2002 18/12/2002 8/8/2002 24/8/2002 3/2/2002 Danh sách có: 32 Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học Trong đó: 15 nữ ; Dân tộc ; không có Khuyết tật Bình Phước Bình Phước Kinh Nùng 10 10 10 10 Bình Phước Nuøng 10 Bình Phước Kinh Bình Phước Kinh Bình Phước Kinh Bình Phước Kinh Quãng Bình Kinh Bình Phước Nùng Bình Phước Kinh Bình Phước Kinh 9 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 Bình Phước Nuøng Bình Phước Kinh Kinh Kinh 10 8 9 9 Bình Phước Bình Phước Thuận Phú ngày 26/5/2013 Khối trưởng MAI THỊ THẮNG (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: HOAN THANH CHUONG TRINH TIEU HOC KHOI 5 20122013, HOAN THANH CHUONG TRINH TIEU HOC KHOI 5 20122013