0

Mau dang ky thi dua dau nam

11 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:46

- 3: Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn ngân sách, tự có, vay ngân hàng… - 4: Tuỳ theo hình thức đề nghị khen[r] (1)PHỤ LỤC MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA, BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đối với cá nhân - Mẫu 1.1: Phiếu đăng ký thi đua cá nhân - Mẫu 1.2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua sở - Mẫu 1.3: Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đối với tập thể - Mẫu 2.1: Phiếu đăng ký thi đua tập thể - Mẫu 2.2: Tổng hợp danh sách đơn vị, cá nhân đăng ký thi đua - Mẫu 2.3: Báo cáo TT đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Mẫu 2.4: Báo cáo thành tích tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; * Ghi chú: Các biểu mẫu phải đánh máy; Ngoài các danh hiệu thi đua nói trên, biểu mẫu đề nghị các danh hiệu thi đua khác đề nghị xem thêm Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; (2) MẪU 1.1: PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG - TƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 20 -20 Họ và tên: Đơn vị: Căn hướng dẫn …… /HD-THCS- ngày ……/……/…… Phòng GD&ĐT Thanh Chương, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trường THCS Đồng – Tường Cá nhân tôi xin đăng ký sau: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống Công tác chuyên môn, nghiệp vụ, NCKH Bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ Các công tác khác Tôi xin đăng ký danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen, ) Xác nhận Trưởng đơn vị Người cam kết (3) MẪU 1.2: BÁO CÁO THÀNH TÍCH CSTĐ CƠ SỞ PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG - TƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Năm học 20 -20 I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ và tên: nam / nư - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: - Nơi thường trú: - Đơn vị công tác: - Chức vụ nay: - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Ngày vào đảng chính chức (hoặc ngày tham gia các tổ chức đoàn thể): - Quá trình công tác: - Nhưng khó khăn, thuận lợi việc thực nhiệm vụ: II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Sơ lược thành tích đơn vị: Thành tích đạt được cá nhân: (4) - Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhiệm: - Thành tích đạt được: III CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN Xác nhận Trưởng đơn vị Người báo cáo thành tích (Ký, ghi rõ họ và tên) (5) MẪU 1.3: BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC; CHIẾN SĨ THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG GD&ĐT (1) PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG - TƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG… (2) I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: - Họ và tên: bí danh (nếu có): nam, nư: - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán (3): - Nơi thường trú: - Đơn vị công tác: - Chức vụ nay: - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Ngày vào đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể): - Quá trình công tác (4): - Nhưng khó khăn, thuận lợi việc thực nhiệm vụ: II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 1- Sơ lược thành tích đơn vị (5): 2- Thành tích đạt cá nhân (6): - Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận: - Thành tích đạt được: III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN (7) HIỆU TRƯỞNG (ký, đóng dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (ký, ghi rõ họ và tên) Ghi chú: - (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị huân chương lao động hạng ba, 05 năm khen thủ tướng chính phủ, 06 năm danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (6) - (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) - (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giư chức vụ chính - (5): Đối với cán làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính) - (6): Nêu thành tích cá nhân việc thực nhiệm vụ giao (kết quả đã đạt suất, chất lượng, hiệu quả thực nhiệm vụ; các biện pháp đổi công tác quản lý, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực chủ trương, đường lối đảng, chính sách và pháp luật nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò cá nhân công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…) - (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng phong tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký định) + Ghi rõ định công nhận danh hiệu thi đua 07 năm trước thời điểm đề nghị huân chương lao động hạng ba, 06 năm đối khen thủ tướng Chính phủ vv + Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”: ghi rõ thời gian 02 lần liên tục phong tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua sở ” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hưu ích cấp có thẩm quyền công nhận + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến cấp có thẩm quyền công nhận (7) MẪU 2.1: PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA TẬP THỂ PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG - TƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 20 -20 Căn hướng dẫn …… /HD-THCS- ngày ……/……/…… Phòng GD&ĐT Thanh Chương, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trường THCS Đồng – Tường Đơn vị ………………….……………….xin đăng ký thi đua với các nội dung sau: 1.Thực đường lối, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Thực tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí Bảo vệ tài sản công - Thực phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội Công tác xây dựng kế hoạch và thực nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch công tác theo học kỳ, năm học - Triển khai kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho CB,VC - Tổ chức đăng ký, cam kết thi đua cho CB,VC Thực tốt "Tiêu chí thi đua nội bộ" và đạt………./100 điểm thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị - Xây dựng kế hoạch và cử CB,VC học tập nâng cao trình độ, đó: NCS… người; Th.s …người; Ngoại ngữ … người; Bồi dưỡng khác… người - … % CB,VC có đề tài NCKH, học Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh bảo vệ đề tài, luận văn, luận án đúng thời hạn và đạt yêu cầu trở lên Thực chế độ hội họp, báo cáo - Thực kịp thời chế độ báo cáo - Tham gia đầy đủ các họp, hội nghị nhà trường triệu tập - Triển khai đầy đủ, kịp thời các hoạt động nhà trường đến CB,VC - Triển khai thực đầy đủ các kê khai lý lịch, tài sản cá nhân đến CBVC Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường giáo dục - Xây dựng tập thể đoàn kết Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo - CB,VC chấp hành tốt kỷ luật lao động (không bỏ giờ, muộn, sớm….) - CB,VC không vi phạm tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống - Thực nội vụ xanh, sạch, đẹp Đơn vị xin đăng ký: * Danh hiệu thi đua năm học: Tập thể LĐTT Tập thể LĐXS * Danh hiệu thi đua năm học (khác) …………………….……………… * Hình thức khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen)…………………….……………… CT CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (ký, ghi rõ họ và tên) TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ và tên) (8) MẪU 2.2: TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 20 -20 Đơn vị: a Danh hiệu tập thể: STT Danh hiệu đăng ký Tổng số CBVC Số cá nhân đăng ký thi đua Đăng ký Ghi chú Không đăng ký b Danh hiệu cá nhân: STT Họ tên Danh hiệu Ngày đăng ký Ký tên xác nhận (9) MẪU 2.3: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG - TƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Năm học 20 -20 I SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ: Đặc điểm, tình hình: - Tên đơn vị: - Quá trình thành lập: - Tóm tắt cấu tổ chức: Số đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, viên chức; chất lượng đội ngũ (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, …); các tổ chức Đảng, đoàn thể; đặc điểm chính đơn vị; thuận lợi, khó khăn thực nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ: chức năng, nhiệm vụ giao II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Căn vào chức năng, nhiệm vụ giao, đơn vị nêu rõ thành tích xuất sắc việc thực các tiêu cụ thể suất, chất lượng, hiệu quả; việc đổi công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào công việc để mang lại hiệu quả cao Nhưng biện pháp tổ chức thực và nguyên nhân đạt thành tích; các phong trào thi đua đã áp dụng thực tiễn công tác Thực nhiệm vụ khác Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới (nêu ngắn gọn) III SỐ CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC Số cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ: ……… người, đạt tỉ lệ ……… %; Số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: ……… người, đạt tỉ lệ ……… %; Số cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở”: ……… người, đạt tỉ lệ ……… %; HIỆU TRƯỞNG (ký, đóng dấu) TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (ký, đóng dấu) (10) MẪU 2.4: BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ; CỜ THI ĐUA VÀ BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG (1) PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG - TƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG… (2) I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ: 1- Đặc điểm, tình hình: - Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt) - Địa điểm trụ sở chính: - Quá trình thành lập: - Tóm tắt cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; đặc điểm chính đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); thuận lợi, khó khăn thực nhiệm vụ - Cơ sở vật chất: (3) 2- Chức năng, nhiệm vụ: chức năng, nhiệm vụ giao (hoặc đảm nhận) II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 1- Báo cáo thành tích vào chức năng, nhiệm vụ giao quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐCP ngày 30/9/2005 chính phủ Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc việc thực các tiêu (nhiệm vụ) cụ thể suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao kinh tế, xã hội bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4) 2- Nhưng biện pháp tổ chức thực và nguyên nhân đạt thành tích; các phong trào thi đua đã áp dụng thực tiễn sản xuất, công tác 3- Thực các nhiệm vụ khác: (5) 4- Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới (nêu ngắn, gọn): III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN (6) HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (ký, đóng dấu) Ghi chú: - (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị huân chương vàng; 05 năm huân chương hồ chí minh, huân chương độc lập, huân chương quân công, huân chương bảo vệ tổ quốc, huân chương lao động, huân chương chiến công; 03 năm khen thủ (11) tướng chính phủ; 01 năm cờ thi đua chính phủ, cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng - (3: Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…) - (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí bản việc thực nhiệm vụ chính trị đơn vị (có so sánh với năm trước 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ: + Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); việc thực chính sách bảo hiểm người lao động… + Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy… + Đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người khám miễn phí;chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi kinh tế, xã hội)… - (5): Việc thực chủ trương, đường lối đảng, chính sách và pháp luật nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện… - (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng phong tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký định) (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau dang ky thi dua dau nam, Mau dang ky thi dua dau nam