0

De KT CKI 1

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:35

[r] (1)Hä vµ tªn: Bµi KiÓm tra §Þnh k× cuèi häc k× I Líp N¨m häc 2010 - 2011 Trêng TiÓu häc Hoµng Lª M«n: To¸n - Líp (Thêi gian: 40 phót) A- PhÇn tr¾c nghiÖm:(3 ®iÓm) §iÓm Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Câu 1: Dãy số 9, 7, 5, 3, 1, đợc xếp theo thứ tự: a bÐ dần b lín dần C©u 2: Sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè lµ: a b c d 10 C©u : là sè liÒn sau cña sè : a b c C©u 4: H×nh vÏ bªn cã số hình tam giác là: a hình C©u 5: b hình c hình - - = sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ: a 10 b c C©u : Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm cña phÐp tÝnh: + = lµ : a b c B- PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm) Bµi 1: §äc, viÕt sè: (1®iÓm) 6: chín: Bµi 2: TÝnh: (2®iÓm) a) + + 5: - 10 + kh«ng:… 10 (2) b) + = + + = Bµi 3: §iÒn sè thÝch hîp vµo 4+ =7 10 - + = : (1,5®iÓm) - 4+2=8 Bµi 4: §iÒn dÊu > , < , = vµo +3 7- 4+3 (2®iÓm) Bµi 5: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: :(0,5®iÓm) Tæ : b¹n Tæ : b¹n C¶ hai tæ : b¹n? 9- 9-2 10 -7 0+3 =7 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT CKI 1, De KT CKI 1