0

GIAO AN LY 9 BAI 9

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:48

BAØI 9 : TIEÁT 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ TUAÀN 5 VAØO VAÄT LIEÄU LAØM DAÂY DAÃN I/ Muïc tieâu: *Kiến thức: - Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra chứng tỏ rằng điện trở của các dây[r] (1)BAØI : TIEÁT 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ TUAÀN VAØO VAÄT LIEÄU LAØM DAÂY DAÃN I/ Muïc tieâu: *Kiến thức: - Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra chứng tỏ điện trở các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và làm từ các loại vật liệu khác thì khác - So sánh mức độ dẫn điện các chất hay các vật liệu vào bảng giá trị điện trở suất cuûa chuùng - Vận dụng công thức R= ρ x L/S để tính đại lượng biết các đại lượng còn lại *Kyõ naêng: - Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo và đo điện trở dây dẫn - Sử dụng bảng điện trở suất *Thái độ: Trung thực, có tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II/ Noäi dung hoïc taäp: - Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Điện trở suất - Công thức tính điện trở suất III/ Chuaån bò: Giaùo vieân: - Ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A - Voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1V - nguồn điện V, công tắc, đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện, chốt kẹp dây - cuộn dây inox, đó có dây dẫn có tiết diện S = 0,1 mm và có chiều dài L= 2m ghi roõ - cuộn dây nikêlin, đó có dây dẫn có tiết diện S = 0,1 mm và có chiều dài L= 2m - cuộn dây nicrôm, đó có dây dẫn có tiết diện S = 0,1 mm và có chiều dài L= 2m - Keû saún baûng treân baûng phuï IV/ Tổ chức các hoạt động học tập: 1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện: 2’ Điểm danh 2/ Kieåm tra miệng: 7’ Hoạt động thầy - Trò Noäi dung a/ Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? ( L, S) a/ ( L, S) (2,5ñ) b/ Các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ vật liệu thì phụ thuộc R vào tiết diện nào? b/ R1/ R2 = S2/ S1 (2,5ñ) c/ daây daãn cuøng chaát, cuøng chieàu daøi, coù tieát dieän c/ R1/ R2 = S2/ S1=> R2 = R1 x S1/ S2 =15x10/5= S1= 10 mm , S2= ½ S1, = 30(Ω) (5ñ) R1= 15Ω , tính R2 = ? 3/ Tieán trình baøi hoïc: BAØI 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VAØO * HĐ 1: 8’ Tìm hiểu điện trở có phụ thuộc vào vật VAÄT LIEÄU LAØM DAÂYDAÃN lieäu daây daãn hay khoâng? I/ Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây - HS: Quan sát các đoạn dây có cùng S, cùng L daãn: làm từ các vật liệu khác và trả lời - C1: Để xác định phụ thuộc R vào vật liệu caâu C1: laøm daây daãn thì phaûi tieán haønh ño R cuûa caùc daây daãn - HS: Vẽ sơ đồ mạch điện, có cùng S,L làm từ các vật liệu khác Laäp baûng ghi keát quaû thí nghieäm 1/ Thí nghieäm: (SGK) Từ kết TN => kết luận: 2/ Kết luận:- Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vật - GV: Để tiết kiệm lượng người ta cần dùng lieäu laøm daây daãn (2) dây dẫn có điện trở suất nhỏ Ngày người ta phaùt hieän moät soá chaát coù tính chaát ñaëc bieät, giảm nhiệt độ chúng thì điện trở suất chuùng giaûm veà giaù trò baèng khoâng ( sieâu daãn) Hieän ứng dụng vào thực tiễn còn nhiều khó khăn, chủ yếu các vật liệu đó siêu dẫn nhiệt độ thấp ( 00C nhiều) II/ Điện trở suất - Công thức tính điện trở suất: * HĐ 2: 5’ Tìm hiểu điện trở suất: 1/ Điện trở suất: - HS: Đọc thông tin mục 1.Điện trở suất(Tr 26)trả lời - Điện trở suất vật liệu (Hay1 chất) có trị số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm caâu hoûi? vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2 ? Địên trở suất vật liệu là gì? ? Kí hiệu điện trở suất? - Điện trở suất kí hiệu là: ρ (đọc là rô) ? Đơn vị điện trở suất? - Đơn vị điện trở suất là: Ω.m ( ôm mét) - HS: Hoàn thành câu C2: - C2: R= ρ x L/S * HĐ 3: 10’ Xây dựng công thức tính điện trở: = 0,5.10-6 x 1/1.10-6 =0,5 (Ω) - HS: Hoàn thành câu C3: 2/ Công thức tính điện trở: 4/ Toång keát: - C3: 5/ Hướng dẫn học tập: 5’ * HÑ 5: 8’ Vaän duïng- cuûng coá Caùc Dây dẫn (được làm từ vật Điện trở - Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi taäp 9.1/SBT, giaûi thích lí bước liệu có điện trở suất ρ) cuûa daâydaãn chọn phương án đúng tính - GV: Hướng dẫn học sinh hoàn thành câu C4: Chieàu daøi 1m Tieát R1 = ρ + Để tính R ta vận dụng công thức nào? dieän1m + Đại lượng nào đã biết, đại lượng nào công Chieàu daøi Tieát R2 = ρ.L thức cần phải tính? L(m) dieän1m  Tính S thay vào công thức: Chieàu daøi Tieát dieän S R = ρ.L/S R= ρ x L/S để tính R L(m) m2 - Từ kết thu C4 Điện trở dây đồng là - C4: Tóm tắt: nhỏ, vì người ta thường bỏ điện trở l= 4m, d= 1mm =10-3m daây noái maïch ñieän ρ =1,7 10-8Ω.m; R=? 5/ Hướng dẫn học tập: 5’ Giaûi: * Đối với bài học này: Diện tích tiết diện dây đồng là: -Ghi phần ghi nhớ vào Đọc phần có thể em chưa S= π x d2/4 = 3,14.( 10-3)2/4 bieát Aùp dụng công thức tính R= ρ x L/S -Trả lời câu hỏi C5, C6/SGK/27 và làm bài tập 9/ BT => R = 1,7 10-8x 4.4/ 3,14.( 10-3)2 = 0,087(Ω) ( 9.1: Caâu C; 9.2:Caâu B; 9.3: Caâu D;) Điện trở dây đồng là: 0,087(Ω) * Đối với bài học sau: - Xem trước bài Bài 10 Biến trở- Điện trở dùng kyõ thuaät V/ Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LY 9 BAI 9, GIAO AN LY 9 BAI 9