0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng môi trường đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông nhuệ tại huyện duy tiên, tỉnh hà nam

109 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ HỒNG THƠM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ TẠI HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Quốc Hưng NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Thị Hồng Thơm i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn, tơi nhận bảo, giúp đỡ tận tình, chu đáocủa TS Phan Quốc Hưng, Giảng viên khoa Quản lý đất đai, giúp đỡ, động viên Thầy, Cô giáo Khoa Môi trường Nhân dịp này, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tập thể cán Viện Quy hoạch Thiết kế nơng nghiệp, bảo tận tình suốt thời gian thực Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên, Phịng Nơng nghiệp, Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng thống kê, quyền xã, người dân địa phương huyện Duy Tiên tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ thời gian thực Luận văn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Trần Thị Hồng Thơm ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần 1.Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Các khái niệm chung 2.1.1 Khái niệm mơi trường đất 2.1.2 Ơ nhiễm mơi trường đất 2.2 Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất nông nghiệp 2.2.1 Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất 2.2.2 Cái giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm đất nông nghiệp 2.3 Nghiên cứu ô nhiễm sông Việt Nam 20 2.4 Hiện trạng ô nhiễm đất giới Việt Nam 24 2.4.1 Hiện trạng ô nhiễm đất Thế giới 24 2.4.2 Hiện trạng ô nhiễm đất Việt Nam 27 18 Phần Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu 36 3.1 Đối tượng nghiên cứu 36 3.2 Phạm vi nghiên cứu 36 3.3 Nội dung nghiên cứu 36 iii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 3.4.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu 3.4.4 Phương pháp phân tích 3.4.5 Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn, quy 3.4.6 Phương pháp xử lý số liệu Phần Kết thảo luận 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên c 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện du 4.2.1 Hiện trạng biến động sử dụng 2010 - 2015 4.2.2 Tình hình sử dụng phân bón thuốc bảo v nơng nghiệp khu vực nghiên cứu 4.3 Hiện trạng môi trường đất sản xuất nông n nghiên cứu 4.3.1 Hiện trạng môi trường đất khu vực nghiên 4.3.2 Hiện trạng môi trường nước tưới sông Nh nghiên cứu 4.4 Đề xuất số giải pháp bảo vệ đất sản xuấ Nhuệ tiên 4.4.1 Giải pháp mặt Chính sách, quản lý 4.4.2 Giải pháp kỹ thuật 4.4.3 Nâng cao suất chất lượng nông sản tr Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCHTMT Báo cáo trạng môi trường CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật KCN Khu cơng nghiệp KLN Kim loại nặng KTST Kích thích sinh trưởng QCVN Quy chuẩn Việt Nam QH&TKNN Quy hoạch thiết kế nông nghiệp TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh WHO Tổ chức Y tế giới v DANH MỤC BẢNG 2.1 Hàm lượng số KLN phân bón, bùn thải nước tưới 12 2.2 Hàm lượng KLN loại phân bón 12 2.3 Hàm lượng kim loại nặng loại phân hữu phân rác 16 2.4 Các chất chủ yếu gây ô nhiễm đất nguồn gốc 24 2.5 Nồng độ kim loại nặng số mẫu đất nông nghiệp 27 2.6 Hàm lượng Cadmi số loại đất 30 2.7 Hàm lượng kim loại nặng đất khu vực Công ty pin Văn Điển Orion Hanel 31 2.8 Hàm lượng đất số nhiễm đất (SPI) chì cadimi khu vực nghiên cứu Làng Hích, Thái Nguyên 32 2.9 Hàm lượng Pb Cd tổng số đất rau muống thu từ khu vực khác 33 2.10 Hàm lượng số kim loại nặng dạng tổng số mẫu đất trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội 34 3.1 Tọa độ địa điểm lấy mẫu đất khu vực nghiên cứu 37 3.2 Tọa độ địa điểm mẫu nước khu vực nghiên cứu 38 3.3 Các tiêu phương pháp phân tích đất 39 3.4 Các tiêu phương pháp phân tích nước 39 3.5 Giới hạn hàm lượng tổng số số kim loại nặng số loại đất 40 3.6 Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt 40 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện Duy Tiên giai đoan 2006 – 2014 50 4.2 Dân số huyện Duy Tiên giai đoạn 2010 – 2014 53 4.3 Hiện trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp 56 4.4 Lượng phân bón sử dụng cho số loại trồng khu vực nghiên cứu 58 4.5 Tình hình sử dụng thuốc BVTV khu vực nghiên cứu 61 4.6 Hàm lượng dinh dưỡng số loại đất khu vực nghiên cứu 64 4.7 Hàm lượng KLN số loại đất khu vực nghiên cứu 67 4.8 Mật độ vi sinh vật số loại đất khu vực nghiên cứu 71 4.9 Hàm lượng số tiêu môi trường nước khu vực nghiên cứu.74 vi DANH MỤC HÌNH 2.1 Ơ nhiễm đất phế thải sinh hoạt 15 4.1 Sơ đồ hành huyện Duy Tiên 43 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Duy Tiên huyện nằm phía bắc tỉnh Hà Nam, với tổng diện tích 12.100,35ha Huyện có cấu kinh tế nông nghiệp tương đối nhỏ (chiếm 19,3% cấu GDP) đóng vai trị quan trọng, nguồn thu ổn định nhân dân Tổng diện tích đất nông nghiệp tới năm 2014 đạt 7.119,73ha, chiếm 58,84% tổng diện tích đất tự nhiên Qua điều tra khảo sát nơng hộ cho thấy, tình hình sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật địa phương hầu hết đảm bảo Thực lấy 40 mẫu đất để phân tích tiêu hàm lượng chất hữu cơ, vi sinh vật tổng số, hàm lượng kim loại nặng, cho thấy: Đất có hàm lượng dinh dưỡng phần lớn từ trung bình đến khá, vi sinh vật tổng số có mật độ lớn vi khuẩn tổng số yếm khí Đã có dấu hiệu nhiễm kim loại nặng, Cu 2/40 mẫu vượt QCVN (55,28mg/kg, 55,03mg/kg) Lấy 12 mẫu nước khác tiến hành đánh giá số tiêu nước bao gồm: pH, TSS, Cu, Cd, Pb, Zn, Hg Kết cho thấy pH nước khu vực nghiên cứu chưa đảm bảo, 50% số mẫu khơng đạt tiêu chuẩn, TSS có nồng độ tương đối cao, có dấu hiệu nhiễm kim loại nặng Pb, có 2/12 mẫu tới ngưỡng cho phép, tiêu kim loại nặng lại nằm ngưỡng cho phép Như vậy, môi trường đất nước khu vực nghiên cứu xuất dấu hiệu ô nhiễm, để khắc phục cần đưa giải pháp mặt sách quản lý quy trình kỹ thuật Đồng thời tăng suất chất lượng sản phẩm đảm bảo an ninh lương thực viii THESIS ABSTRACT Duy Tien district is located in the north of Ha Nam Province with the total area is 12.100,35ha Duy tien distric has a relatively large agro-economic structure and it is stable source of revenue of the people The total area of agricultural land is 7.119,73ha in 2014, accounting for 58,84 % of total natural land area Through the household survey showed that the using of fertilizers and plant protection products locally mainly were guaranteed Implementation took 40 soil samples to analyze the items of organic matter content, total microorganisms, heavy metals content, showed that: nutrient content in the soil mostly from moderate to fairly, total anaerobic bacteria had the largest density of total microorganisms Agricultural soil showed signs of heavy metal pollution, Cu concentration in 2/40 samples were over the limitation of Vietnamese standard for agricultural soil (55,28mg/kg and 55,03mg/kg) 12 water samples also took to assess water indicators include: pH, TSS, Cu, Cd, Pb, Zn, Hg, the results showed that the pH water in the research area were not guaranteed, 50% of samples were not meet quality standards, TSS concentrations were relatively high, showed signs of heavy metal pollution in Pb, 2/12 samples were over the limitation, the other heavy metals were within the permitted limits Summary that soil and water environment research area have emerged signs of pollution To overcome that we need to offer solutions both in terms of management policy and process engineering, increasing productivity and product quality to ensure food security ix 84 27 Nguyễn Thị Dần cs (1995) Ảnh hưởng chất hữu đến số tính chất vật lý nước mối quan hệ với độ phì nhiêu thực tế đất trồng cạn Kết nghiên cứu phân bón đề tài KN - 01-10, Viện Thổ nhưỡng Nơng hố, Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội tr 7989 28 Nguyễn Thị Minh Hạnh Đỗ Thị Kim Hương (2015) “Giảm thiểu ô nhiễm suy thối mơi trường đất q trình sử dụng đất nơng nghiệp Việt Nam” Tạp chí Mơi trường (3) tr 36 – 38 29 Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Sức (1998) “Vai trị vi sinh vật độ phì nhiêu thực tế đất thông qua tác động chúng vào chất hữu cơ, Kết nghiên cứu phân bón”, đề tài KN -01-10 Viện Thổ nhưỡng Nơng hố, Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 101-111 31 Nguyễn Vy (1998) “Độ phì nhiêu thực tế”, Trạm nghiên cứu đất Tây Nguyên, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 32 Nguyễn Vy, Trần Khải (1978) “Nghiên cứu hoá học đất vùng Bắc Việt Nam”, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 33 Nguyễn Vy, Vũ Cao Thái (1991) “Kết nghiên cứu sở khoa học việc nâng cao độ phì nhiêu thực tế đất Việt Nam năm qua” Tạp chí Nơng nghiệp Công nghiệp thực phẩm, (34) tr 242-249 34 Nguyễn Xuân Cự (2008) Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau xà lách Đại học quốc gia Hà Nội 35 Phạm Chí Thành (1995) Hệ thống nơng nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 36 Phạm Quang Hà (2002) “Nghiên cứu hàm lượng Cadmium cảnh báo ô nhiễm số loại đất Việt Nam” Tạp chí Khoa học đất (16) tr 32-38 37 Phạm Quang Hà, Trần Thị Tâm, Võ Đình Quang Nguyễn Thị Hiền (2001) “Cảnh báo ô nhiễm chất lượng môi trường đất ven đô chất thải công nghiệp thị sinh hoạt” Tạp chí NN PTNT tr 363364 38 Phạm Quang Hà, Vũ Đức Tuấn Hà Mạnh Thắng (2000) “Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất- nước xã Văn Môn –Yên Phong -Bắc Ninh” Tạp chí Khoa học đất 39 Phạm Tiên Hồng (1991) “Quan hệ tính chất hố học, hố lý học độ phì nhiêu thực tế” Tạp chí Nông nghiệp - Công nghiệp Thực phẩm, (348) tr 250 - 253 85 40 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Lắk (2009) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Đăk Lắk 41 Tôn Nữ Tuấn Nam, (2005) “Ảnh hường số loại hình canh tác chế độ bón phân đến tính chất lý hóa học đất Bazan Tây Nguyên” Khoa học Công nghệ Phát triển nông thôn hai mươi năm đổi Tập 3, Đất phân bón, Nhà xuất bẩn trị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 42 Trần An Phong cộng tác viên (1995) “Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền” NXB Nông nghiệp, Hà Nội 43 Trần Công Tấu Trần Công Khanh (1998) “Hiện trạng môi trường đất Việt Nam thơng qua việc nghiên cứu KLN” Tạp chí khoa học đất 10/1998 tr 152160 44 Trần Công Tấu, Ngơ Văn Phụ, Hồng Văn Hy, Hồng văn Thế, Văn Huy Hải Trần Khắc Hiệp (1986) Thổ nhưỡng học tập 1, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 45 Trần Văn Hiến (2000) “Phân bón nông nghiệp vấn đề ô nhiễm môi trường” Viện Lúa Đồng sông Cửu Long 46 Trần Văn Nhân Nguyễn Thị Lan Anh (2003) Sinh thái học Môi trường tr 120-121 47 Trương Hồng (1996) “Thực trạng sử dụng phân bón vơ đa lượng cho cà phê Tây Nguyên” Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 48 Trương Kim Cương (2014) Hiện trạng diễn biến chất lượng nước sông Nhuệ, Viện Quy hoạch thủy lợi tr 204-205 49 Viện Quy hoạch TKNN (2006) Báo cáo “Xây dựng tiêu lý hoá học đất phục vụ đánh giá đất đai”, Hà Nội 50 Viện Quy hoạch TKNN (2010) Báo cáo “Xây dựng giá trị thị hàm lượng Ca, Mg, Na, Fe, Al S nhóm đất Việt Nam” Hà Nội 51 Võ Đình Quang (2001) “Nghiên cứu hàm lượng số kim loại nặng đất phù san Huyện Hóc Mơn” 52 Võ Văn Minh (2007) Giáo trình Mơi trường người Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh 53 Besnard E., Chenu C., Balesdent J., Puget P Arrouays D (1996), “Fate of particulate organic matter in soil aggregates during cultivation”, Eur J Soil Sci 47 pp 495–503 86 54 Haavisto T (2002), Contaminated sites in Finland – Overview 2001, The Finnish environment series, Finland 55 Ho, T.L.T., and K Egashira (2000) Heavy metal Characteristic of River Sediment in Hanoi, Vietnam Communication Soil Science Plant Analysis 31 pp 2901-2916 56 Jahid Foundation (2011), River pollution: Causes, Action and Revival, India 57 Kabata Pendias Henryk Pendias (1985), Trace Elements in soils and plant CRC Press, Inc.Boca Raton, Florida 58 Mai Van Trinh and Do Thanh Dinh (2012), Urbanization, quality degradation and irrigation for agriculture in Nhue river basin of Vietnam, in Irrigation - Water Management, Pollution and Alternative Strategies, eds by Dr Iker Garcia-Garizabal, InTech 59 Manahan, Stanley E (2001), Fundamentals of Environmental Chemistry, Boca Raton, CRC press (p.12) 60 Stanley E Manahan (2001), Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC press, Boca Raton 61 Trinh, A D., Vachaud, G., Bonnet, M.P., Prieur, N., Vu, D L., and Le, l.A (2007) Experimental investigatinon and modeling approach of the impact of urban waste on a tropcoa river: a case study of the Nhue River, Hanoi, Vietnam Journal of Hydrology 334 pp 347- 358 62 Zahra Varasteh Khanlari Mohsen Jalali (2008), “Concentrations and chemical speciation of five heavy metals (Zn, Cd, Ni, Cu, and Pb) in selected agricultural calcareous soils of Hamadan Province, western Iran”, Archives of Agronomy and Soil Science 54 (1) pp 19–32 87 PHỤ LỤC Mương dẫn nước vào đồng ruộng Cánh đồng lúa thơn Hồng – xã Bạch Thượng 88 Đất trồng rau sử dụng kênh tướng nước từ sông Nhuệ Đất trồng ngô vụ đông vụ lúa 89 Sông Nhuệ Duy Tiên Kênh tưới chảy vào đồng ruộng 90 PHỤ LỤC Bảng Hàm lượng tổng số chất hữu nito đất Mức độ Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp Mức độ Giàu Khá giàu Trung bình Nghèo 91 Bảng Hàm lượng kali tổng số đất Nguồn:Nguyễn Vy (1974) Bảng Hàm lượng kali dễ tiêu đất (phương pháp amonaxetat) Nguồn: Agricultural Compendium (1988) 92 ... CỨU Môi trường đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Không gian: Khu vực đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ huyện Duy. .. việc tiến hành nghiên cứu đề tài “ Đánh giá trạng môi trường đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam? ??là cần thiết, giúp nắm rõ môi trường đất ngày tạo sản phẩm... Nhuệ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - Đề xuất số giải pháp bảo vệ mơi trường đất sản xuất nông nghiệp 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Không gian: Khu vực đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng môi trường đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông nhuệ tại huyện duy tiên, tỉnh hà nam , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng môi trường đất sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông nhuệ tại huyện duy tiên, tỉnh hà nam