0

(Luận văn thạc sĩ) xác định một số vi khuẩn là nguyên nhân gây ra hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa và ứng dụng một số biện pháp phòng trị bệnh trên lợn nái nuôi tại huyện bình lục hà nam

67 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG XUÂN HƯNG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ VI KHUẨN LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA HỘI CHỨNG VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, MẤT SỮA VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH TRÊN LỢN NÁI NI TẠI HUYỆN BÌNH LỤC – HÀ NAM Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lại Thị Lan Hương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Xuân Hưng i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn cố gắng thân nhận quan tâm giúp đỡ nhà trường, bạn bè đồng nghiệp Trước tiên xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý báu thầy cô giáo môn Ngoại sản, thầy cô giáo khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành nhiều thời gian công sức giúp đỡ trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lại Thị Lan Hương người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi qua trình thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn người chăn ni huyện Bình Lục – Hà Nam bạn bè đồng nghiệp gia đình giúp đỡ động viên tơi hồn thành chương trình học tập cao học hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Xuân Hưng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục hình, hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn 2.1.1 Sự thành thục tính 2.1.2 Chu kỳ tính thời điểm phối giống thích hợp 2.1.3 Sinh lý đẻ 2.1.4 Sinh lý tiết sữa lợn nái 10 2.2 Hội chứng M.M.A lợn nái sinh sản 10 2.2.1 Bệnh Viêm tử cung lợn nái (Metritis) 11 2.2.2 Viêm vú (Mastitis) 23 2.2.3 Mất sữa (Agalactiae) 24 2.2.4 Thể điển hình M.M.A 25 2.3 Tình hình nghiên cứu hội chứng M.M.A lợn 25 2.3.1 Tỉ lệ mắc M.M.A lợn nái 25 2.3.2 Vi sinh vật gây hội chứng M.M.A 25 2.3.3 Nhiệt độ chuồng nuôi 26 2.3.4 Phòng ngừa hội chứng M.M.A 26 2.3.5 Chẩn đoán điều trị hội chứng M.M.A 28 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Nội dung nghiên cứu 29 iii 3.1.1 Điều tra khả sinh sản đàn lợn nái ngoại qua lứa: 1; – 4; > 29 3.1.2 Khảo sát tỷ lệ mắc hội chứng M.M.A đàn lợn nái sau sinh 29 3.1.3 Xác định số tiêu lâm sàng lơn nái mắc hội chứng M.M.A 29 3.1.4 Xác định ảnh hưởng hội chứng M.M.A đến suất sinh sản 29 3.1.5 Xác định thành phần loại vi khuẩn dịch tiết tử cung lợn nái trại lợn 29 3.1.6 Xác định độ mẫn cảm loại vi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái với thuốc kháng sinh 29 3.1.7 Xác định độ mẫn cảm tập đoànvi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung, âm đạo lợn nái với thuốc kháng sinh 29 3.1.8 Thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A theo dõi khả sinh sản sau khỏi bệnh lợn nái 29 3.1.9 Thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A cho lợn nái ngoại sản 29 3.2 Đối tượng nguyên liệu nghiên cứu 29 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2.2 Nguyên liệu nghiên cứu 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Lấy mẫu dịch tử cung lợn nái 30 3.3.2 Phương pháp xác định số loại số lượng vi khuẩn 31 3.3.3 Xác định độ mẫn cảm chủng vi khuẩn tập đoàn vi khuẩn phân lập từ dịch tử cung lợn với thuốc kháng sinh 32 3.4 Thử nghiệm phòng điều trị hội chứng M.M.A 33 3.4.1 Phòng hội chứng M.M.A 33 3.4.2 Điều trị bệnh Viêm nội mạc tử cung 34 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần Kết thảo luận 36 4.1 Kết điều tra khả sinh sản đàn lợn nái ngoại qua lứa: 1; – 4; > 36 4.2 Kết khảo sát tỷ lệ mắc hội chứng M.M.A đàn lợn nái sau sinh 36 4.3 So sánh số tiêu lâm sàng lợn nái mắc hội chứng M.M.A lợn nái sau đẻ bình thường 38 4.4 Ảnh hưởng hội chứng m.m.a đến suất sinh sản lợn nái 39 iv 4.5 Kết phân lập giám định thành phần vi khuẩn dịch tử cung, âm đạo lợn nái khỏe lợn mắc hội chứng M.M.A 40 4.6 Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung lợn nái với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu 41 4.7 Kết xác định tính mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm tử cung lợn nái với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu 42 4.8 Kết thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A đàn lợn nái ngoại 43 4.9 Khả sinh sản lợn nái sau điều trị khỏi hội chứng M.M.A 44 4.10 Quy trình phịng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa 45 Phần Kết luận kiến nghị 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 51 Tài liệu tham khảo 52 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ACTH Adreno – Cortico – Tropin – Hormone Dạng S Dạng Smouth Dạng R Dạng Rough DNA Deoxyribonucleic acid E coli Escherichia coli FSH Folliculo Stimuling Hormone GnRH Gonadotropin-Releasing Hormone Gr- Gram âm Gr+ Gram dương M.M.A Metritis – Mastitis - Agalactiae LH Lutein Hormone PGF2б Prostaglandin F alpha TB Trung bình TC Tử cung TSH Thyroid – Stimulating – Hormone STH Somato – Tropin - Hormone TKĐV Thần kinh động vật TKTV Thần kinh thực vật VK Vi khuẩn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chẩn đoán phân biệt thể Viêm tử cung Bảng 3.1 Bảng đánh giá đường kính vịng vơ khuẩn theo tiêu chuẩn Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ (1999) Bảng 4.1 36 Tỷ lệ mắc hội chứng M.M.A đàn lợn nái sau sinh trại qua tháng Bảng 4.3 33 Kết điều tra khả sinh sản đàn lợn nái ngoại qua lứa 1, – 4, > Bảng 4.2 17 37 Một số tiêu lâm sàng lợn nái mắc hội chứng M.M.A lợn nái sau đẻ bình thường 38 Bảng 4.4 Ảnh hưởng hội chứng M.M.A đến suất sinh sản lợn nái 39 Bảng 4.5 Thành phần vi khuẩn dịch tử cung, âm đạo lợn nái khỏe lợn mắc hội chứng M.M.A Bảng 4.6 40 Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung lợn nái mắc hội chứng M.M.A với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu Bảng 4.7 42 Kết xác định tính mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm tử cung lợn nái mắc hội chứng M.M.A với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu 43 Bảng 4.8 Kết thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A lợn nái 43 Bảng 4.9 Khả sinh sản lợn nái sau điều trị khỏi hội chứng M.M.A 44 Bảng 4.10 Kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái 47 Bảng 4.11 Kết theo dõi đàn lợn nái phòng hội chứng M.M.A 49 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Ccơ chế động dục Hình 2.2 Cơ chế điều khiển trình đẻ Hình 4.1 Biểu đồ kết thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A 44 Hình 4.2 Biểu đồ số đậu thai sau chu kỳ phác đồ điều trị 45 Hình 4.3 Biểu đồ kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái 49 Hình 4.4 Biểu đồ theo dõi đàn lợn nái phòng hội chứng M.M.A 50 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đặng Xuân Hưng Tên Luận văn: “Xác định số vi khuẩn nguyên nhân gây hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa ứng dụng số biện pháp phịng trị bệnh lợn nái ni huyện Bình Lục – Hà Nam” Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (M.M.A) đàn lợn nái nuôi Bình Lục – Hà Nam - Xác định số vi khuẩn gây hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (M.M.A) đàn lợn nái qua dựng phác đồ điều trị quy trình kỹ thuật phịng ngừa hội chứng viêm vú,viêm tử cung, sữa (M.M.A) lợn nái sinh sản Phương pháp: + Xác định tỷ lệ lợn nái mắc bệnh Viêm tử cung phương pháp điều tra, vấn trực tiếp công nhân làm trại, kết hợp với theo dõi trực tiếp + Phân lập giám định thành phần, số lượng vi khuẩn môi trường chuyên dụng theo phương pháp vi sinh vật thường quy + Thực kỹ thuật kháng sinh đồ theo phương pháp Kirby - Bauer + Xác định phác đồ điều trị bệnh hữu hiệu qua theo dõi khả sinh sản lợn nái sau điều trị lành bệnh Kết kết luận: Khả sinh sản lợn nái ngoại tốt lứa đẻ – Tỷ lệ mắc hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa đàn lợn nái ngoại ni theo mơ hình trang trại cao chiếm tỷ lệ 51,42 % thể điển hình chiếm 10,53 % Lợn nái mắc hội chứng M.M.A giảm trọng lượng cai sữa lợn theo mẹ 21 ngày tuổi, giảm số lợn cai sữa / ổ, kéo dài thời gian động dục lại sau cai sữa lợn nái Đây nguyên nhân giảm số lứa đẻ nái / năm, giảm lợi nhuận chăn nuôi Các tiêu lâm sàng: lợn nái mắc hội chứng M.M.A tăng so với trạng thái bình thường, đồng thời có dịch rỉ viêm tiết từ quan sinh dục Đây đấu hiệu để nhận biết lợn bị mắc hội chứng viêm tử cung ix trung bình 6,67  1,24, số lợn sinh thấp, cịn lơ nái khơng mắc hội chứng M.M.A số lợn sinh cao hơn, thời gian động dục lại ngắn ngày 5,8  1,15 Như lô mắc hội chứng M.M.A ảnh hưởng rõ rệt đến suất sinh sản lợn nái Ngồi lơ nái mắc hội chứng M.M.A làm giảm tỷ lệ động dục, tỷ lệ đậu thai lứa sau thấp làm giảm trọng lượng lợn cai sữa sau 21 ngày tuổi 4.5 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ GIÁM ĐỊNH THÀNH PHẦN VI KHUẨN TRONG DỊCH TỬ CUNG, ÂM ĐẠO LỢN NÁI KHỎE VÀ LỢN MẮC HỘI CHỨNG M.M.A Kết xét nghiệm 10 mẫu dịch tử cung âm đạo lợn nái bình thường sau đẻ 12 – 24 h 10 mẫu dịch tử cung âm đạo nái bị viêm trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Thành phần vi khuẩn dịch tử cung, âm đạo lợn nái khỏe lợn mắc hội chứng M.M.A Loại dịch Dịch âm đạo, tử cung lợn Dịch âm đạo, tử cung lợn bình thường sau đẻ mắc hội chứng M.M.A sau đẻ Số mẫu Số mẫu kiểm tra dương tính Escherichia coli 10 Staphylococcus aureus Số mẫu Tỷ lệ Số mẫu (%) kiểm tra dương tính 80,00 10 10 100 10 80,00 10 10 100 Streptococcus 10 70,00 10 80,00 Salmonella 10 30,00 10 30,00 Pseudomonas 10 - 10 20,00 Loại vi khuẩn Tỷ lệ (%) Qua kết bảng 4.5 Có nhận xét sau: Các loại vi khuẩn thường gặp dịch tử cung, âm đạo lợn nái khoẻ mạnh sau đẻ E Coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Salmonella Trong số mẫu bệnh phẩm phát thấy 80% E Coli; 80% có Staphylococcus aureus; 70% có Streptococcus 30% thấy Salmonella Khi tử cung âm đạo bị viêm, tất mẫu bệnh phẩm xuất vi khuẩn kể Đặc biệt dịch viêm xuất thêm loại vi khuẩn Pseudomonas với tỷ lệ 20% Các loại vi khuẩn hội ln có mặt chuồng ni Chúng tồn da, niêm mạc lợn khẻo, phân, nước tiểu Theo Urban et 40 al (1983), nước tiểu lợn nái sinh thường chứa vi khuẩn E Coli, Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella Trong điều kiện sinh lý bình thường, cổ tử cung ln khép chặt nên vi khuẩn khơng có hội xâm nhập vào tử cung Nhưng trình đẻ cổ tử cung mở sau đẻ cổ tử cung mở nên tình trạng nhiễm khuẩn khơng tránh khỏi Như vậy, việc tăng cường vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thân thể lợn nái yếu tố quan trọng việc phòng ngừa nhiễm trùng tử cung sau sinh Ngoài việc lựa chọn loại thuốc sát trùng tốt, phương pháp tiến hành sát trùng có ý nghĩa lớn việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh Vì hầu hết hóa chất sát trùng khơng có tác dụng có tác dụng giới hạn mơi trường có chất bẩn, chất hữu Do đó, việc chà rửa cho phân tẩy uế chất bẩn phải thực thật kỹ trước phun thuốc sát trùng, việc sát trùng chuồng trại đánh giá tốt hiệu sát trùng đạt mức 95% Nhờ hiệu sát trùng đạt mức cao góp phần hạn chế nhiễm trùng vào tử cung lợn nái sau sinh (Roehe et al., 2000) Khi tử cung bị viêm, dịch viêm tử cung chứa sản phẩm độc Sản phẩm độc vừa kích thích cổ tử cung mở vừa thu hút loại vi khuẩn xâm nhập vào tử cung Đặc biệt có xâm nhiễm Pseudomonas đẩy nhanh trình hình thành mủ dịch viêm tử cung 4.6 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TÍNH MẪN CẢM CỦA CÁC VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG LỢN NÁI VỚI MỘT SỐ THUỐC KHÁNG SINH VÀ HÓA HỌC TRỊ LIỆU Kết bảng 4.6 cho thấy: vi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung âm đạo lợn nái có tỷ lệ mẫn cảm với thuốc khơng cao Trong thuốc có độ mẫn cảm cao Amoxycillin, Gentamycin Neomycin Một số loại kháng sinh thông dụng hay dùng thực tiễn sản xuất Streptomycin, Penicillin không mẫn cảm Như theo để điều trị bệnh viêm tử cung âm đạo lợn nái nên chọn thuốc Amoxycillin, Gentamycin Neomycin Không nên chọn thuốc kháng sinh Streptomycin, Penicillin hiệu điều trị khơng cao dễ gây tượng vi khuẩn kháng thuốc 41 Bảng 4.6 Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập từ dịch viêm tử cung lợn nái mắc hội chứng M.M.A với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu Loại vi khuẩn Staphylococcus Streptococcus Escherichia Salmonella (n= 10) (n= 10) Coli (n= 10) (n= 10) Mẫn Tỷ Mẫn Tỷ lệ Mẫn Tỷ Mẫn Tỷ Kháng sinh cảm lệ(%) cảm (%) cảm lệ(%) cảm lệ(%) Enrofloxacin 30,00 40,00 50,00 10 100,00 Norfloxacin 70,00 60,00 60,00 90,00 Amoxycillin 90,00 10 100,00 80,00 80,00 Gentamycin 90,00 90,00 90,00 80,00 Streptomycin - 20,00 - 40,00 Penicillin 50,00 70,00 - - Tetracyclin 30,00 - 20,00 10,00 Cefoperazon 80,00 70,00 30,00 20,00 Neomycin 90,00 70,00 70,00 70,00 Kanamycin 40,00 20,00 60,00 30,00 4.7 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TÍNH MẪN CẢM CỦA TẬP ĐỒN VI KHUẨN CĨ TRONG DỊCH VIÊM TỬ CUNG CỦA LỢN NÁI VỚI MỘT SỐ THUỐC KHÁNG SINH VÀ HÓA HỌC TRỊ LIỆU Từ kết xác định bảng 4.8 dựa vào bảng đánh giá đường kính vịng vơ khuẩn cho thấy: mức độ mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm tử cung âm đạo lợn nái với thuốc kháng sinh không cao Trong 10 loại kháng sinh thí nghiệm có loại kháng sinh Amoxycillin, Gentamycin Neomycin có tỷ lệ vi khuẩn mẫn cảm 60% đường kính vịng vơ khuẩn đạt 17 mm Riêng loại kháng sinh Streptomycin Penicillin có tỷ lệ mẫn cảm thấp đạt 20% đường kính vịng vơ khuẩn đạt từ 9,55 đến 13,45 mm Kết phù hợp với kết làm kháng sinh đồ loại vi khuẩn phân lập từ dịch viêm đường sinh dục lợn nái Như thực tiễn sản xuất để chọn thuốc kháng sinh hóa học trị liệu dùng điều trị bệnh viêm tử cung âm đạo lợn nái cách kịp thời dùng phương pháp làm kháng sinh đồ với tập đồn vi khuẩn có dịch rỉ viêm tử cung âm đạo lợn nái 42 Bảng 4.7 Kết xác định tính mẫn cảm tập đồn vi khuẩn có dịch viêm tử cung lợn nái mắc hội chứng M.M.A với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu TT Tên thuốc Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ Đường kính kháng sinh kiểm tra mẫn cảm (%) vịng vơ khuẩn Enrofloxacin 10 70,00 16,25  0,42 Norfloxacin 10 60,00 16,57  0,72 Amoxycillin 10 90,00 24,55  0,56 Gentamycin 10 80,00 20,87  0,43 Streptomycin 10 20,00 9,55  0,15 Penicillin 10 50,00 13,45  0,14 Tetracyclin 10 40,00 15,21  0,18 Cefoperazon 10 60,00 15,32  0,55 Neomycin 10 80,00 17,85  0,54 10 Kanamycin 10 60,00 16,55  0,67 4.8 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG M.M.A Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI Bảng 4.8 Kết thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A lợn nái Phác đồ điều trị I II III Số nái điều trị (con) 15 15 15 Số khỏi (con) 11 13 14 Tỷ lệ khỏi (%) 73,33 86,67 93,33 Số ngày điều trị (ngày) 4,5  0,5 3,5  0,5 3,0  0,5 Kết bảng 4.8 cho thấy phác đồ có hiệu cao phác đồ có hiệu cao nhất, thời gian điều trị ngắn ngày Theo hiệu điều trị phác đồ dùng Hanprost dung dịch Lugol Khi dùng Hanprost kết hợp với dung dịch Lugol 0,1% hạn chế viêm tử cung, viêm vú, sữa Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu tác giả (Nguyễn Văn Thanh 2003) nghiên cứu tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng Sông Hồng, tác giả cho biết tiêm PGF2 kết hợp với Lugol 0,1% thụt rửa tử cung ngày lần cho hiệu cao, rút ngắn thời gian điều trị thời gian động dục lại lợn nái Tác giả cho biết PGF2 tạo co bóp nhẹ nhàng giống co bóp sinh lý tử cung giúp đẩy chất bẩn dịch rỉ viêm 43 ngồi, nhanh chóng hồi phục tử cung, phá vỡ thể vàng giúp gia súc động dục trở lại Kết hợp với iodine Lugol có tác dụng sát trùng, đồng thời qua niêm mạc tử cung Iodine hấp thu giúp tử cung phục hồi nhanh chóng, buồng trứng hoạt động, nỗn bao phát triển, làm xuất lại chu kỳ động dục Để thấy rõ hiệu điều trị phác đồ điều trị thể hình sau: 100 86.67 73.33 80 Tỷ lệ (%) 93.33 60 40 20 I II Phác đồ III Hình 4.1 Biểu đồ kết thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A 4.9 KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI SAU KHI ĐIỀU TRỊ KHỎI HỘI CHỨNG M.M.A Kết đánh giá tỷ lệ khỏi bệnh, đánh giá khả sinh sản đàn lợn nái sau khỏi bệnh Điều thể qua bảng 4.9 Bảng 4.9 Khả sinh sản lợn nái sau điều trị khỏi hội chứng M.M.A Phác đồ Số nái Số Tỷ lệ Số động Tỷ lệ Thời gian điều trị điều trị khỏi (%) dục lại (%) động dục lại I 15 11 73,33 11 73,33 7,0  0,5 II 15 13 86,67 12 80,00 6,5  0,5 III 15 14 93,33 14 93,33 5,5  0,5 44 13 14 Số đậu thai 12 11 10 10 I II III Phác đồ Hình 4.2 Biểu đồ số đậu thai sau chu kỳ phác đồ điều trị Qua bảng 4.9 cho thấy phác đồ cho hiệu cao Nhưng phác đồ cho hiệu cao cụ thể: Thời gian động dục lại ngắn 5,5  0,5 ngày, tỷ lệ động dục cao 93,33%, tỷ lệ có thai cao Do có sử dụng chế phẩm PGF2 có tác dụng phá vỡ thể vàng buồng trứng tạo điều kiện cho nỗn bao phát triển chín, gây tượng động dục sớm nái mẹ 4.10 QUY TRÌNH PHỊNG HỘI CHỨNG VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, MẤT SỮA 45 Quy trình phịng hội chứng M.M.A Bước - Đảm bảo phối giống kỹ thuật, vô trùng que phối, vệ sinh phần mông phận sinh dục sau rửa lại phận sinh dục nước cất – lần, lợn đái cần rửa lại kịp thời tránh làm sây sát niêm mạc tử cung, nhiễm trùng đường sinh dục gây viêm Bước - Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng phần ăn cho nái mang thai, điều chỉnh phần ăn lợn béo gầy, tránh tình trạng lợn đẻ trạng béo gầy Bước - Chuồng đẻ phải vệ sinh đuổi lợn lên - Trước đuổi lợn chuồng bầu lên phải vệ sinh cho lợn phận sinh dục -Khi lợn lên chuồng đẻ cần điều chỉnh chế độ ăn Lợn có dấu hiệu đẻ cần vệ sinh phần mông âm hộ sạch, lau bầu vú sàn nhựa nước sát trùng - Khi lợn đẻ có máu, dịch ối chảy cần dùng giẻ khơ lau nhanh chóng -Trong lợn đẻ tuyệt đối không dùng tay móc mà để chúng đẻ tự nhiên trừ trường hợp đẻ lâu, đẻ khó -Khi lợn đẻ xong phải thu gom thai, đồng thời vệ sinh thường xuyên phần mông, âm hộ, bầu vú, sàn chuồng Bước Bước - Khi lợn đẻ tiêm Oxytocin liều ml/con Hanprost liều 1,5 – ml/con - Tiêm cho lợn đẻ thêm loại Vitamin C, thuốc trợ lực, trợ sức - Sau đẻ 24 h thụt vào tử cung nái 1500 ml dung dịch lugol 0,1 % thụt lần lần cách 24 h Trong quy trình phịng bệnh thử nghiệm: +Việc vệ sinh cho lợn nái cần tiến hành từ lợn nái mang thai, chuồng trại ln phải giữ khơ thống, phân thải phải dọn không để lợn nái nằm lên phân 46 Mùa hè vào thời tiết mà tắm cho nái ngày lần hai ngày lần lối phải rửa ln giữ khơ thống Mùa đơng tuần tắm cho nái hai lần Việc phun thuốc sát trùng phải tiến hành phun hai lần/ tuần Đối với khu vực phối giống cần rửa lối sau phối giống phun thuốc sát trùng hai lần/ ngày Trước lợn đẻ tuần cần làm vệ sinh chuồng đẻ Chuồng, gầm chuồng, sàn đan phải tháo rời đưa ngâm sút, cọ rửa lắp ghép, qt vơi lỗng, để khơ phun sát trùng Trước chuyển lợn lên chuồng đẻ cần tắm rửa kỹ cho nái nước xà phòng vệ sinh phận sinh dục trước sau đẻ quan trọng, sau phun thuốc sát trùng đưa lên chuồng đẻ Bình thường cổ tử cung ln đóng thời gian sinh đẻ cổ tử cung mở, vi khuẩn có điều kiện để xâm nhập, niêm mạc tử cung bị tổn thương vi khuẩn có điều kiện để phát triển gây bệnh Theo số nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ lợn nái đẻ mắc hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa tăng cao Mỗi ô chuồng nái phải có chổi rễ dùng vệ sinh riêng +Đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý cho nái quan trọng: phần ăn lợn nái mang thai có ảnh hưởng lớn đến suất sinh sản Lợn nái ăn phần không hợp lý lúc mang thai giảm khả tích lũy chất dinh dưỡng thể, suất sữa thấp lúc nuôi con, thể trạng yếu, lợn sinh yếu ớt, lượng sơ sinh thấp, tỷ lệ lợn chết cao Ngược lại cho lợn nái ăn phần nhiều lượng gây tình trạng béo, ảnh hưởng xấu đến suất sinh sản Do đó, cần lưu ý đến thể trạng lợn nái, mức tăng trọng dự kiến lúc mang thai, yếu tố quản lý tiểu khí hậu chuồng ni để cung cấp phần thích hợp, giúp lợn nái trạng tốt Bảng 4.10 Kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái Chỉ tiêu Lô Lợn mắc bệnh Thời gian Tỷ lệ lợn phối lần đầu động dục trở có chửa Số Tỷ lệ % lại (ngày) Số Tỷ lệ % Lô I (n= 15) 13,33 4,5  0,5 14 93,33 Lô II (n= 15) 40,00 6,5  0,5 10 66,67 Qua bảng 4.10 cho thấy: 47 Khi áp dụng đầy đủ quy trình phịng tỷ lệ mắc hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa lợn nái lô I cho kết (13,33 %) thấp nhiều so với lô II (40 %) Thời gian động dục trở lại lợn nái sau cai sữa lô I ngắn lô II: lô I là: 4,5  0,5 ngày, lô II 6,5  0,5 ngày Tỷ lệ lợn nái sau cai sữa phối giống lần đầu có chửa lô I 93,33 % , lô II 66,67 % Như vậy, áp dụng đầy đủ quy trình phịng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa làm giảm tỷ lệ mắc lợn nái, rút ngắn thời gian chờ phối sau cai sữa, tăng tỷ lệ lợn nái sau cai sữa phối giống lần đầu có chửa Nhờ làm tăng hiệu sinh sản lợn nái, giúp giảm chi phí cho người chăn nuôi Kết theo dõi phù hợp với nghiên cứu: +Theo Bilkei and Horn (1991), viêm tử cung thường xảy lúc sinh nhiễm vi khuẩn E.coli gây dung huyết vi khuẩn Gr+; Urban et al (1983), Awad et al (1990) cho biết E.coli, Streptococcus spp staphylocuccus aureus nguyên nhân gây bệnh; khảo sát gần Khoa Thú y – Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tỉnh lân cận cho biết E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp nguyên nhân gây nhiễm trùng tử cung sau sinh + Theo Urban et al (1983), vi khuẩn gây nhiễm trùng tử cung có nguồn gốc từ nước tiểu, tác giả phân lập vi khuẩn từ mẫu nước tiểu lợn nái sinh thường chứa vi khuẩn E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp Tuy nhiên, nghiên cứu tác giả khác lại ghi nhận vi khuẩn gây nhiễm trùng tử cung vi khuẩn hội thuộc nhóm vi sinh vật hiếu khí có mặt chuồng, lúc lợn nái sinh cổ tử cung mở, vi khuẩn xâm nhập gây bệnh Do theo (Smith et al., 1995; Taylor, 1995) tăng cường điều kiện vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thân thể lợn nái yếu tố quan trọng việc phòng ngừa nhiễm trùng sau sinh Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu (Nguyễn Như Pho, 2002) 48 Tỷ lệ (%) 93.33 100 80 66.67 60 40 40 20 13.33 Thí nghiệm Tỷ lệ lợn mắc bệnh (%) Thí nghiệm Tỷ lệ phối lần đầu có chửa (%) Hình 4.3 Biểu đồ kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái Tóm lại, việc tăng cường điều kiện vệ sinh chuồng trại thí nghiệm với tác dụng nâng cao hiệu sát trùng, tiêu diệt hầu hết vi sinh vật hội, từ làm giảm khả nhiễm trùng tử cung lúc nái sinh Ngồi ra, thí nghiệm cho thấy thực tốt việc vệ sinh thân thể lợn nái trước chuyển vào chuồng sinh, kết hợp với biện pháp chống nhiễm trùng tử cung lúc nái sinh dùng găng tay can thiệp đẻ khó, hấp khử trùng dụng cụ thụt rửa tử cung trước sử dụng góp phần hạn chế cách có hiệu hội chứng M.M.A lợn nái sau sinh Từ hiệu việc áp dụng quy trình phịng hội chứng M.M.A lợn nái tiến hành đánh giá hiệu quy trình với lợn theo mẹ kết trình bày bảng 4.11 Bảng 4.11 Kết theo dõi đàn lợn nái phòng hội chứng M.M.A Chỉ tiêu theo dõi Lô I Lô II Số đàn theo dõi Số lợn / ổ Trọng lượng nuôi/ ổ (kg/con) 15 9,05  0,95 1,50  0,05 15 9,00  0,87 1,45  0,08 Trọng lượng 21 ngày tuổi (kg/con) Số lợn cai sữa / ổ (con) 5,55  0,3 8,05  0,67 5,00  0,45 7,98  0,85 49 8.05 5.5 7.98 Thí nghiệm Thí nghiệm Trọng lượng 21 ngày tuổi (kg/con) Số lợn cai sữa/ổ (con) Hình 4.4 Biểu đồ theo dõi đàn lợn nái phịng hội chứng M.M.A Lơ I: đàn lợn nái áp dụng nghiêm ngặt quy trình phịng chúng tơi đưa Lô II: đàn lợn nái áp dụng quy trình phịng hội chứng M.M.A trại dùng Bảng 4.12 cho thấy: Trọng lượng lợn lúc 21 ngày tuổi lô I 5,55  0,3 kg/con cao lô II 5,00  0,45 kg/con; số lợn cai sữa / ổ lô I 8,05  0,67 cao lô II 7,98  0,85 Như vậy, thông qua việc tăng cường vệ sinh chuồng trại; vệ sinh thân thể lợn nái trước sau sinh phịng ngừa có hiệu nhiễm trùng sau sinh, từ góp phần làm giảm tỷ lệ lợn nái mắc hội chứng M.M.A, nâng cao trọng lượng lợn lúc 21 ngày tuổi, tăng số lợn cai sữa/ổ 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu rút số kết luận sau: Khả sinh sản lợn nái ngoại tốt lứa đẻ – Tỷ lệ mắc hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa đàn lợn nái ngoại ni theo mơ hình trang trại cao chiếm tỷ lệ 51,42 % thể điển hình chiếm 10,53 % Lợn nái mắc hội chứng M.M.A giảm trọng lượng cai sữa lợn theo mẹ 21 ngày tuổi, giảm số lợn cai sữa / ổ, kéo dài thời gian động dục lại sau cai sữa lợn nái Đây nguyên nhân giảm số lứa đẻ nái / năm, giảm lợi nhuận chăn nuôi Các tiêu lâm sàng: thân nhiệt, tần số hô hấp lợn nái mắc hội chứng M.M.A tăng so với trạng thái bình thường, đồng thời có dịch rỉ viêm tiết từ quan sinh dục Đây đấu hiệu để nhận biết lợn bị mắc hội chứng viêm tử cung Lợn nái mắc hội chứng M.M.A thể viêm tử cung, viêm vú chiếm 50,88%, viêm tử cung sữa chiếm 40,35% thể điển hình 10,53% Khi dùng Hanprost kết hợp với Amoxycillin đạt hiệu cao điều trị 5.2 KIẾN NGHỊ Để hạn chế hội chứng M.M.A đàn lợn nái trang trại nên áp dụng đầy đủ quy trình phịng bệnh vào thực tế chăn ni Đối với lợn nái mắc hội chứng M.M.A thể điển hình biện pháp khắc phục tốt ghép đàn loại thải lợn nái Các trang trại nên áp dụng điều trị lợn nái mắc hội chứng M.M.A thể khơng điển hình theo phác đồ để có hiệu điều trị tốt 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Đặng Đắc Thiệu (1978) "Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản." Tập san KHKT 1- 2/1978: tr 58- 60 Đặng Đình Tín (1986) Sản khoa bệnh sản khoa thú y, NXB Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, P., Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000) Bệnh lợn nái lợn con, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Khuất Văn Dũng (2005) "Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bị Redsindhy ni nông trường Hữu Nghị Việt Nam – Mông Cổ, Ba Vì Hà Tây." Luận Văn thạc sỹ Lê Minh Chí Nguyễn Như Pho (1985) Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản Kết nghiên cứu khoa học 1981- 1985, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM: 48-51 Lê Văn Năm, Trần Văn Bình Nguyễn Thị Hương (1997) Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Lưu Nguyễn Hữu Vũ (2004) Một số bệnh quan trọng lợn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hữu Ninh Bạch Đăng Phong (2000) Bệnh sinh sản gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Như Pho (2002) Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A suất sinh sản heo nái, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp: 120 10 Nguyễn Như Thanh, N., Bá Hiên Trần Thị Lan Hương (1997) Vi sinh vật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Thanh (2003) "Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi ĐBSH thử nghiệm điều trị." Tạp chí KHKT thú y 5: 10 12 Phạm Hữu Doanh (1995) "Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại ngoại chủng." Tạp chí chăn ni 2: tr 1-7 13 Phùng Thị Vân (2004) Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 14 Trần Thị Dân (2004) Sinh sản heo nái sinh lý heo con, NXB Nông nghiệp TPHCM 52 15 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long Nguyễn Văn Thanh (2002) Giáo trình sinh sản gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Tiếng Anh: 16 Awad, M., W Baumgartner, A Passerning, R Silber and F Minterdorfer (1990) "Bacteriological studies on sows with puerperal mastitis (M.M.A syndrome) on various farm in Austria." Tierarztliche- Umschau 45(8): pp 526-535 17 Berstchinger H.U and J Pohlenz (1980) Coliforms mastitis, In diseases of swine th edition, Iowa state university press 18 Berstchinger, H U (1993) Coliforms mastitis, In diseases of swine, th edition, Iowa state University press, Iowa, USA 19 Bilkei G., and A Boleskei (1993) "The effects of feeding regimes in the last month of gestation on the body condition and reproductive performance of sow of different body condition and parity." Tieraztliche Umschau 48(10): 629 - 635 20 Bilkei G and A Horn (1991) "Observations on the therapy of M.M.A complex in swine." Berliner und munchener rieraztliche- wochenaschrift 104(12): 421-423 21 Gardner, J A A., A.C Dunkin and L.C Lloyd (1990) Metritis - Mastitis Agalactiae, in Pig production in Autralia, Butterworths, Sydney 22 Hughes, P E (2000) "Feed sows by their backfat." Feed international 30(12): 18 23 Kotowski, K (1990) "The efficacy of wisol-T in pig production." Medycyna weterynaryjna 46(10): 401-402 24 Lerch, A (1987) "Origins and prevention of the mastitis metritis agalactia complex in sows." Wiener tierarztliche monatsschrift 74(2): 71 25 Maffelo, G., G Redaelli, R Ballabio and P Baroni, (1984) Evaluation of milk production and M.M.A complex in sows treat with PGF2α analogues on day 111 of pregnanc Proceeding of the 8th international pig veterinary society congress, Ghent, Belgium 26 McIntosh, G B (1996) Mastitis metritis agalactiae syndrome, Animal research institute, Yeerongpilly, Queensland, Australia: pp 1-4 27 Mendler, Z., B Sudaric, J Fazekas, A Knapic and S Bidin (1997) "Etoflok injection solution in Prophylaxis and therapy of M.M.A Syndrome in swons " Praxis veterinaria zagreb 45(3): pp 261-265 28 Mercy, A R (1990) Post natal disorders of sows, In pig production in Australia, Butterworths Sydney 53 29 Persson, A., A.E Pedersen, L Goransson and W Kuhl (1989) "A long term study on the health status and performance of sows on different feed allowances during late pregnancy, Clinical observation with special reference to agalactia postpartum." Acta veterinaria scandinavica 30(1): pp 9-17 30 Radostits O.M and D.C Blood (1997) "Mastitis metritis agalactia (M.M.A.) syndrome in sows (toxemic agalactia, farrowing fever, lactation failure)." Veterinary medicine 5: pp 618-623 31 Roehe, R., and Kalm, E (2000) "Estimation of genetic and environmental risk factors associated with pre-weaning mortality in piglets using generalized linear mixed models." Animal Science 70(02): pp 227-240 32 Ross, R F (1981) "Agalactiae syndrome of sows." Current veterinary therapy 1: pp 962-965 33 Schleifer, K H., and Kilpper-Bälz, R (1984) "Transfer of Streptococcus faecalis and Streptococcus faecium to the Genus Enterococcus nom rev as Enterococcus faecalis comb nov and Enterococcus faecium comb nov." International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiolog 34(1): pp 31-34 34 Science direct.com (2001) 35 Smith, B B (1985) "Phatogenesis and therapeutic management of lactation 36 Smith, B B., G Martineau and A Bisaillon (1995) Mammary gland and lactaion problems, In disease of swine, Iowa state university press 37 Takagi M., C.R.N Amorim, H Ferreia and T Yano (1997) "Viralence related charracteristics of E.coli from sow with M.M.A sydrome." Revista de microbiologia 28(1): pp 56-60 38 Taylor, D J (1995) Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K 39 Urban V.P., V I., Schnur, and A.N Grechukhin (1983) "The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm." Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki: pp 69-75 40 Xuxoep, A A (1985) "Sinh lý sinh sản gia súc." Cù Xuân Dần, Lê Khắc Thận dịch NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 54 ... trạng hội chứng vi? ?m tử cung, vi? ?m vú, sữa (M.M.A) đàn lợn nái ni Bình Lục – Hà Nam - Xác định số vi khuẩn gây hội chứng vi? ?m vú, vi? ?m tử cung, sữa (M.M.A) đàn lợn nái qua dựng phác đồ điều trị. .. giải vấn đề trên, tiến hành đề tài: ? ?Xác định số vi khuẩn nguyên nhân gây hội chứng vi? ?m vú, vi? ?m tử cung, sữa ứng dụng số biện pháp phòng trị bệnh lợn nái ni huyện Bình Lục – Hà Nam? ?? 1.2 MỤC... phịng hội chứng M.M.A 50 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đặng Xuân Hưng Tên Luận văn: ? ?Xác định số vi khuẩn nguyên nhân gây hội chứng vi? ?m vú, vi? ?m tử cung, sữa ứng dụng số biện pháp phòng trị
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xác định một số vi khuẩn là nguyên nhân gây ra hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa và ứng dụng một số biện pháp phòng trị bệnh trên lợn nái nuôi tại huyện bình lục hà nam , (Luận văn thạc sĩ) xác định một số vi khuẩn là nguyên nhân gây ra hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa và ứng dụng một số biện pháp phòng trị bệnh trên lợn nái nuôi tại huyện bình lục hà nam

Mục lục

Xem thêm