0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ninh giang tỉnh hải dương

116 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ ĐƯA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Vịng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Đưa i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Thị Vịng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoachj, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Đưa ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đất đặc tính đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất đất nông nghiệp 2.1.2 Đặc tính đất sản xuất nông nghiệp 2.1.3 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.2 Vấn đề sử dụng đất nông nghiệp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 13 2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 20 2.3.1 Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp giới 20 2.3.2 Tại Việt Nam 21 2.4 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp .22 2.4.1 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp giới 22 2.4.2 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 25 2.4.3 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp tỉnh Hải Dương 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 34 iii 3.1 Địa điểm nghiên cứu 34 3.2 Thời gian nghiên cứu 34 3.3 Đối tượng nghiên cứu 34 3.4 Nội dung nghiên cứu 34 3.4.1 Điều tra, đánh giá đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ninh Giang 34 3.4.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Ninh Giang 34 3.4.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất huyện Ninh Giang 34 3.4.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Giang 35 3.5 Phương pháp nghiên cứu 35 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 35 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.5.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 35 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 39 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Ninh Giang 39 4.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 39 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 44 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 51 4.2 Thực trạng nông nghiệp huyện Ninh Giang 52 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang 52 4.2.2 Tình hình biến động đất nơng nghiệp giai đoạn 2010 - 2016 58 4.2.3 Hiện trạng số trồng huyện 59 4.2.4 Các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Giang .63 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 66 4.3.1 Hiệu kinh tế 66 4.3.2 Hiệu xã hội 70 4.3.3 Hiệu môi trường 74 4.3.4 Đánh giá hiệu tổng hợp mặt kinh tế, xã hội, môi trường LUT địa bàn huyện Ninh Giang 79 4.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Giang .80 4.4.1 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 80 4.4.2 Xác định loại sử dụng đất có hiệu có triển vọng 81 iv 4.4.3 Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện 82 4.4.4 Một số giải pháp chủ yếu mở rộng diện tích loại sử dụng đất 84 Phần Kết luận kiến nghị 86 5.1 Kết luận 86 5.2 Kiến nghị 84 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật CNH - HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa CPTG Chi phí trung gian ĐBSH Đồng sông Hồng GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn đầu tư LĐ Lao động LUT Loại sử dụng đất TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 36 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 37 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 38 Bảng 4.1 Đơn vị hành huyện Ninh Giang năm 2016 40 Bảng 4.2 Thống kê diện tích đất sản xuất nơng nghiệp theo tính chất phát sinh 42 Bảng 4.3 Giá trị ngành nông nghiệp 45 Bảng 4.4 Kết sản xuất chăn nuôi thuỷ sản năm 2016 .46 Bảng 4.5 Dân số trung bình huyện Ninh Giang qua năm .48 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 53 Bảng 4.7 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 53 Bảng 4.8 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ninh Giang năm 2016 55 Bảng 4.9 Hiện trạng sử dụng đất Phi nông nghiệp huyện Ninh Giang năm 2016 56 Bảng 4.10 Biến động đất nông nghiệp năm 2016 so với năm 2010 .59 Bảng 4.11 Diện tích, suất sản lượng trồng 60 Bảng 4.12 Hiện trạng LUT huyện Ninh Giang năm 2016 63 Bảng 4.13 Hiệu kinh tế LUT tính Ha 68 Bảng 4.14 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất 72 Bảng 4.15 Tổng hợp mức đầu tư phân bón thực tế tại địa phương theo tiêu chuẩn 75 Bảng 4.16 Tổng hợp ý kiến mức độ thích hợp trồng với đất 78 Bảng 4.17 Tổng hợp đánh giá mức độ hiệu kiểu sử dụng đất 79 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Kiểu sử dụng đất chuyên lúa xã Tân Phong 64 Hình 4.2 Kiểu sử dụng đất chuyên màu xã Hoàng Hanh 65 Hình 4.3 Kiểu sử dụng đất chuyên ăn xã Hiệp Lực 65 Hình 4.4 Kiểu sử dụng đất chuyên cá xã Hoàng Hanh 66 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO Bách khoa toàn thư Việt Nam Http/dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn Cao Liêm, Đào Châu Thu Trần Thị Tú Ngà (1990) Phân vùng sinh thái nông nghiệp đồng sông Hồng, đề tài 52D.0202, Hà Nội Dự án quy hoạch tổng thể đồng sông Hồng (1994) Báo cáo số 9, Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hơm mai sau NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Kim Yến Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tạp chí khoa học phát triển, 13 (1): 90 – 98 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, Khoa học Đất, số 11, tr 120 Đỗ Nguyên Hải (2002) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững tro Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học Nông Nghiệp I, Hà Nội.g sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn – Bắc Ninh Đỗ Thị Tám Nguyễn Thị Hải (2013) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Khoa học Phát triển – Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Tập 11, số – 2013 10 Hà Học Ngô cộng (1999) Đánh giá tiềm đất đai phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Giang - Hưng Yên 11 Hoàng Việt(2001) Một số kiến nghị định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn thập niên đầu kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, (4), tr - 13 12 Hội Khoa học Đất (2000) Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 13 Lê Văn Minh (2005) Nông nghiệp nông thôn - chuyển trước vận hội 14 Luật Đất đai (1993) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Luật Đất đai (1998) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Luật Đất đai (2003) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Luật Đất đai (2013) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ NXB Nông nghiệp, Hà Nội 88 19 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng Đồng sông Hồng, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại Học nông Nghiệp I, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Vòng cộng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Luật Đất đai năm 2013 NXB Lao động, Hà Nội 22 Quyền Đình Hà (1993) đánh giá kinh tế đất lúa vùng đồng sông Hồng, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I, Hà Nội 23 Tạ Tuyết Thái, Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Đình Bồng (2014) Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi huyện Mỹ Hào – Hưng Yên.Tạp chí khoa học phát triển – Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, 24 Tổng cục Thống kê (2013).Niên giám thống kê năm 2013 NXB Thống kê, Hà Nội 25 Từ điển tiếng việt (1992) Trung tâm từ điển viện ngôn ngữ học, Hà Nôi, tr 422 26 Trần An Phong cộng sự, (1996) Các vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam, Kết quảnghiên cứu thời kỳ1986-1996 NXBNN, Hà Nội 27 Trần Văn Chính, Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà, Hoàng Văn Mùa, Nguyễn Hữu Thành Nguyễn Xuân Thành, (2006) Giáo trình Thổ nhưỡng học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 28 Trần Minh Đạo (1998) Giáo trình Marketing NXB Thống kê, Hà Nội 29 Trần Danh Thìn, Nguyễn Huy Trí (2006), Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 30 UBND huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương (2015): Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang giai đoạn 2015 – 2020 31 UBND huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương (2016) Báo cáo tính hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016 định hướng năm 2017 huyện Ninh Giang 32 UBND huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương (2016) Niên giám thống kê năm 2016 huyện Ninh Giang 89 33 UBND tỉnh Hải Dương (2015) Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 34 Vũ Năng Dũng (2004).Cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, chếchính sách q trình cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp nơng thơn NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 35 Vũ Năng Dũng, Lê Hồng Sơn, Lê Hùng Tuấn cộng (1996), Đa dạng hóa sản phẩm nơng nghiệp vùng ĐBSH Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp, Bộ NN & PTNT, đề tài cấp 36 Vũ Ngọc Tuyên (1994) Bảo vệ môi trường đất NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 37 Vũ Thị Phương Thụy, ĐỗVăn Viện (1996) Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng ngoại thành Hà Nội - kết nghiên cứu khoa học kinh tế nông nghiệp 1995-1996 NXB Nông nghiệp, Hà Nội 38 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - thành phố Hải Phịng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 39 Dixon et al (2001), Farmer particitatory an adaption on contour hadgerowsfor soil conversation cassava, Breeding- Agronomy and FPR, in Asia 40 Smith (1997), Balanced Fertilizer Use It practical Importance and Guidelines for Agriculture in Asia Pacific Region, United Nation New York, Rome- P.74) 41 FAO / UNESCO (1976), Guideline for soil description, ROME 42 FAO / UNESCO (1992), Farming systems development, ROME 90 PHỤ LỤC Phụ lục Giá số mặt hàng giá thuê lao động năm 2016 Cây trồng Lúa xuân Lúa mùa Ngô Khoai lang Khoai tây Dưa chuột Dưa lê ớt Bắp cải Hành Vải Nhãn Ổi Chuối Cá Đạm Lân Kali Phân tổng hợp NPK Giá thuê lao động (tính trung bình đồng/cơng) 91 Phụ lục Giá trị sản xuất trồng Cây trồng Lúa chiêm Lúa mùa Ngô Khoai lang Khoai tây Dưa chuột Dưa lê ớt Bắp cải Hành Vải Nhãn Ổi Chuối Cá 92 Phụ lục Bảng so sánh tình hình sử dụng thuốc BVTV thực tế với khuyến cáo Sở NN & PTNT Loại hình sử Liều dụng đất lượng Đánh giá TB Chuyên lúa TB Lúa - Màu TB 93 Loại hình sử Liều dụng đất lượng 94 Loại hình sử Liều dụng đất lượng Đánh giá TB Lúa - 2Màu TB TB 95 Loại hình sử Liều dụng đất lượng Chuyên rau màu 96 Loại hình sử dụng đất Kiểu sử dụng đất Ớt – Dưa lê – Bắp cải Vải Nhãn Cây ăn Ổi Chuối Chuyên cá 97 Phụ lục Bảng tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ suất trồng Lúa mùa Ngô Khoai lang Kho tây 59 108 94,5 108 59,5 106 94,4 107,8 59,4 109 95 108 59,5 108 94,4 108,6 59 110 94,5 108 59,6 107 94 108 59,4 107 94,4 108,5 59,3 109 94,5 108,7 59,5 108 95,2 107,8 59,8 108 94,3 107,6 59,6 108 94 107 59 108 94,5 108 59,8 108 94,5 108 59,6 107 95,4 108,3 59 108 94,4 108,7 59,4 110 94 108 98 Lúa mùa Ngô Khoai lang 81 81,5 81 81 80,8 81,2 99 Lúa mùa Ngô Khoai lang Khoai tây Dưa chuột Dưa lê ớt Bắp Hành Vải Nhãn cải 81 81,5 80,5 81 81,4 80,5 80,5 67,8 67 67,5 67,5 67,4 67,5 67,5 67,5 67,2 67,5 67,4 67,8 67,7 67,8 100 Ổi Chuối Cá Lúa mùa Ngô Khoai lang Khoai tây Dưa chuột Dưa lê ớt Bắp Hành Vải Nhãn Ổi Chuối cải 270,5 270,5 270 270,1 269,8 269,8 270 269,8 270,5 270,2 270 270 270,2 269,8 275,4 275,4 270 275,4 275,4 274,32 275,4 101 Cá Lúa mùa Ngô Khoai lang 59,4 108 102 94,5 ... SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.2.1 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1.1 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp Đối với đất đai nói chung, sử. .. đề sử dụng đất nông nghiệp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp. .. sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2016 huyện - Nghiên cứu loại sử dụng đất, diện tích phân bố kiểu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện 3.4.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất huyện Ninh Giang Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ninh giang tỉnh hải dương , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ninh giang tỉnh hải dương