0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí tại cụm công nghiệp mả ông, phường đình bảng, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

83 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÙY ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP MẢ ƠNG, PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tên Nguyễn Thị Thùy học viên cao học lớp Khoa học môi trường K25, chuyên ngành Khoa học mơi trường, khố 2016 - 2018 Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Đánh giá trạng đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mơi trường nước, khơng khí Cụm cơng nghiệp Mả Ông, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy trường nói chung; thầy, giáo khoa Mơi trường nói riêng tận tình giúp đỡ, giảng dạy kiến thức bổ ích thời gian học tập nghiên cứu Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh giúp đỡ, bảo hướng dẫn tận tình tơi suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Trong thời gian khảo sát thực địa, xin cảm ơn cán phịng quy hoạch mơi trường Đơ thị Từ Sơn, cán Chi cục Bảo vệ mơi trường tỉnh Bắc Ninh; Phịng tài ngun mơi trường thị xã Từ Sơn với hợp tác doanh nghiệp CCN Mả Ông giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình thời gian qua giúp tơi hồn thành tốt luận văn Trong q trình hồn thiện luận văn, bên cạnh kết đạt chắn nhiều thiếu sót, kính mong q thầy cơ, chun gia bạn đóng góp ý kiến để luận văn hồn thiện hơn, giúp tơi có hành trang vững công việc sống sau Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT x PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 GIẢ THIẾT KHOA HỌC 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm cụm công nghiệp 2.1.2 Khái niệm quản lý môi trường 2.1.3 Quản lý môi trường cụm công nghiệp 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Tình hình phát triển công nghiệp giới 2.2.2 Tình hình phát triển cơng nghiệp Việt Nam 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG 2.3.1 Ô nhiễm nước mặt nước thải KCN 2.3.2 Ơ nhiễm khơng khí khí thải KCN 13 iii 2.3.3 Tác động chất thải rắn KCN 14 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 16 2.4.1 Thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp giới 16 2.4.2 Thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp Việt Nam 17 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 22 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 22 3.3 ĐỐI TƯỢNG/ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 22 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 22 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 3.5.2 Thu thập số liệu sơ cấp 22 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 24 3.5.4 Phương pháp so sánh 25 3.5.5 Phương pháp ma trận SWOT 25 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT TẠI CCN MẢ ÔNG, ĐÌNH BẢNG, TỪ SƠN, BẮC NINH 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên CCN Mả Ông, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 26 4.1.2 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 28 4.1.3 Hiện trạng sản xuất CCN Mả Ơng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 32 4.2 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ TẠI CCN MẢ ƠNG 37 4.2.1 Đánh giá trạng mơi trường nước CCN Mả Ơng 37 4.2.2 Đánh giá trạng môi trường khơng khí CCN Mả Ơng 41 4.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CCN MẢ ÔNG 46 4.3.1 Hệ thống tổ chức quản lý môi trường CCN Mả Ông 46 4.3.2 Việc tiếp nhận triển khai thực Văn pháp luật BVMT CCN Mả Ông 50 4.3.3 Những điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức công tác quản lý môi trường CCN Mả Ông 52 iv 4.4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CCN MẢ ÔNG 55 4.4.1 Giải pháp cải thiện quản lý kiểm soát chất thải 55 4.4.2 Giải pháp quản lý môi trường CCN với bên liên quan .58 4.5 THẢO LUẬN 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 KẾT LUẬN 62 5.2 KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Bộ TN&Mt Bộ Tài nguyên Môi trường BQL Ban quản lý BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CTCP Công ty Cổ phần CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội ĐTM Đánh giá tác động môi trường KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế NTSH Nước thải sinh hoạt NTSX Nước thải sản xuất NXB Nhà xuất QLMT Quản lý môi trường TNHH Trách nhiệm hữu hạn TXL Trạm xử lý UBND Ủy an nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số lượng khu công nghiệp Việt Nam Bảng 2.2 Đặc trưng thành phần nước thải số ngành công nghiệp (trước xử lý) 11 Bảng 3.1 Các thông số phân tích nước 23 Bảng 3.2 Vị trí điểm lấy mẫy khơng khí 24 Bảng 3.3 Thiết bị phương pháp phân tích mẫu khí 24 Bảng 4.1 Lượng mưa, độ ẩm tương đối nhiệt độ trung bình năm 27 Bảng 4.2 Thực trạng phát triển kinh tế phường Đình Bảng 29 Bảng 4.3 Các doanh nghiệp đầu tư CCN Mả Ông 33 Bảng 4.4 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu CCN Mả Ông 34 Bảng 4.5 Lượng nước thải số doanh nghiệp CCN Mả Ông 37 Bảng 4.6 Nước thải sản xuất phương án sử dụng doanh nghiệp 38 Bảng 4.7 Kết phân tích chất lượng nước thải hồ sinh học CCN 40 Bảng 4.8 Lượng than đá sử dụng số doanh nghiệp CCN .42 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp tải lượng từ nguồn gây nhiễm khơng khí 42 Bảng 4.10 Kết phân tích chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh CCN Mả Ơng 45 Bảng 4.11 Một số văn QLMT tỉnh Bắc Ninh ban hành 51 Bảng 4.12 Bảng tổng hợp ma trận SWOT 54 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tỷ lệ gia tăng lượng nước thải từ KCN tỷ lệ gia tăng tổng lượng nước thải từ lĩnh vực toàn quốc 10 Hình 2.2 Diễn biến nước sông Nhuệ đoạn qua Hà Đông 12 Hình 2.3 Tần suất số lần đo vượt TCVN số thông số sông Đồng Nai đoạn qua Tp Biên Hoà 12 Hình 2.4 Hàm lượng bụi lơ lửng khơng khí xung quanh số KCN miền Bắc miền Trung từ năm 2006-2008 13 Hình 2.5 Nồng độ SO2 xung quanh khu vực sản xuất số KCN giai đoạn từ năm 2011 – 2015 14 Hình 2.6 Ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh KCN 15 Hình 2.7 Sơ đồ nguyên tắc mối quan hệ hệ thống QLMT KCN 18 Hình 4.1 Bản đồ hành thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 26 Hình 4.2 Biểu đồ cấu lao động theo ngành phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2017 29 Hình 4.3 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất đúc thép 34 Hình 4.4 Quy trình sản xuất thép định hình 36 Hình 4.5 Mơ hình thu gom nước thải CCN Mả Ông 39 Hình 4.6 Sơ đồ bể tự hoại 03 ngăn 40 Hình 4.7 Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải lị nấu 43 Hình 4.8 Sơ đồ tổ chức BQL KCN tỉnh Bắc Ninh 48 Hình 4.9 Quy trình xử lý nước thải tập trung CCN Mả Ông 56 viii 4.4 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CCN MẢ ÔNG 4.4.1 Giải pháp cải thiện quản lý kiểm soát chất thải a Quản lý xử lý nước thải Biện pháp quản lý: Các công ty tự xử lý nước thải nguồn đạt chuẩn xả vào hệ thống chung Công ty không đạt, bị phạt, chịu phí xử lý mơi trường, u cầu doanh nghiệp xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B Trường hợp, doanh nghiệp xử lý không đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận không cho dẫn nước thải vào hệ thống nước thải tập trung xử phạt theo hành Biện pháp kỹ thuật Hiện tại, CCN Mả Ông đầu tư hồ sinh học để lưu chứa toàn nước thải doanh nghiệp CCN Nước thải đầu CCN Mả Ông vượt ngưỡng cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B Vì vậy, để đảm bảo mơi trường, đảm bảo đủ sở hạ tầng cho doanh nghiệp hoạt động CCN Mả Ông -Thành phần nước thải: pH, TSS, BOD5, tổng N, tổng P, coliform, -> Những chất hữu dễ phân hủy - Tải lượng nước thải: 10,15 m /ngày (tỷ lệ lấp đầy CCN Mả Ông: 80%) - Phương pháp xử lý: Sinh học - Công suất xử lý: 15 m /ngày đêm - Mục tiêu: Đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT -Quy trình xử lý: Theo hình sau 55 Nước thải đầu vào Song chắn rác Bể tách dầu Son chắn rác tinh Bể thu gom Bể điều hòa Máy Bể thiếu khí Bùn thổi khí Bể hiếu khí Clorin B Bể lắng Bể khử trùng tuần bùn Bể bùn Xe chở bùn Hồ sinh học Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B Hình 4.9 Quy trình xử lý nước thải tập trung CCN Mả Ông Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: Tồn nước thải sinh học, vệ sinh doanh nghiệp CCN Mả Ông sau xử lý sơ qua bể tự hoại 03 ngăn dẫn qua song chắn rác 56 trước qua bể tách dầu Song chắn rác: Tách rác có kích thước lớn -> giảm tải cho bước xử lý Bể tách dầu: Bể tách dầu 02 ngăn, có dung tích m -> loại bỏ dầu mỡ từ trình nấu ăn Song chắn rác tinh: Loại bỏ chất thải rắn có kích thước nhỏ Bể điều hịa: Tại bể điều hịa có lắp đặt hệ thống sục khí thơ Nhằm mục đích điều hịa, giúp cho nồng độ tính chất nguồn nước ổn định đồng Trước chuyển sang giai đoạn xử lý Bể thiếu khí: Q trình xử lý thiếu khí ứng dụng nhằm giảm thiểu lượng ô nhiễm hợp chất chứa nito nước thải, đồng thời ngăn chặn tượng filamentous cho trình xử lý hiếu khí Ở NO chuyển hóa thành N2 khơng có mặt oxy Đây q trình quan trọng để khử nitrat hóa Đồng thời bể thiếu khí phần BOD, COD phân hủy Bể hiếu khí: Tại ngăn hiếu khí có bố trí hệ thống sục khí dạng mịn, nhằm trì cung cấp đủ lượng oxy cần thiết cho trình oxy hóa chất dinh dưỡng amoni nhờ vi sinh vật hiếu khí Nồng độ oxy hịa tan (DO) ngăn hiếu khí ln trì Trong bể hiếu khí phần lớn BOD phân hủy, hợp chất Nito hữu cơ, vô (NH4+, NO2-) bị oxy hóa thành NO3- Yếu tố quan trọng trình xử lý vi sinh tận dụng vi sinh vật có nước thải tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển, để khử hợp chất gây ô nhiễm Nước qua bể hiếu khí lọc bỏ hợp chất hữu chảy sang bể lắng Bể lắng: Giúp tăng hiệu lắng sinh học Phần nước sau lắng vào máng thu sang bể khử trùng Phần bùn lắng xuống bơm sang bể ủ bùn Bể khử trùng: Hóa chất bơm định lượng clorin vào để khử trùng nhằm loại bỏ vi sinh vật, vi khuẩn tồn nước, đảm bảo chất lượng nước trước xả thải KCN Hồ sinh học: Nước sau bể khử trùng bơm qua hồ sinh học để lưu nước trước xả thải kênh tiêu 57 - Giai đoạn xử lý bùn: Lượng bùn xả bể chứa bùn từ bể lắng, bể lọc bùn lắng lại bên ngăn chứa bể bùn, phần nước tự tràn sang ngăn chứa nước bể bùn Lượng nước ót bùn quay lại bể tách dầu để xử lý lại Nước thải đầu đảm bảo đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT b Quản lý mơi trường khơng khí - Rà sốt kiểm tra việc xử lý khí thải nhà máy CCN, tất nguồn thải phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Chất lượng khơng khí-Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT: Chất lượng khơng khí-Tiêu chuẩn khí thải cơng nghiệp số chất hữu trước xả thải - Khuyến khích nhà máy CCN lựa chọn công nghệ sản xuất tiên tiến sử dụng chu trình khép kín, thay ngun liệu, nhiên liệu có nhiều chất độc hại nguyên liệu, nhiên liệu chất độc hại thân thiện với mơi trường Khuyến khích việc đầu tư hệ thống xử lý mùi khói bụi, sử dụng tiết kiệm lượng nguyên liệu đầu vào nhằm giảm thiểu chất thải đầu - Để giảm tiếng ồn: bố trí hợp lý máy móc thiết bị có khả gây ồn để tránh gây cộng hưởng tiếng ồn; kiểm tra, bảo dưỡng, bôi trơn máy định kỳ; trồng nhìu xanh xung quanh nhà máy để khuếch tán tiếng ồn - Về khói bụi CCN vận tải cải thiện biện pháp thường xuyên phun nước tuyến đường CCN tăng cường trồng nhiều xanh góp phần giảm bụi khí thải phát tán môi trường xung quanh 4.4.2 Giải pháp quản lý môi trường CCN với bên liên quan Dựa vào kết điều tra vấn cán quản lý môi trường ban quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh, cán môi trường Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Ninh số cán môi trường doanh nghiệp kết phương pháp ma trận SWOT áp dụng số giải pháp sau để nâng cao công tác quản lý mơi trường CCN Mả Ơng: Đối với quan quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường KCN/CCN: + - Theo Luật bảo vệ môi trường văn quy phạm pháp luật hành, tùy theo quy mơ tính chất, dự án đầu tư vào KCN phê 58 duyệt mặt BVMT quan thẩm quyền cấp trung ương, cấp tỉnh hay cấp huyện Ban quản lý KCN (khi ủy quyền) Như vậy, thực tế diễn Ban quản lý KCN quan quản lý Nhà nước trực tiếp KCN cịn nhiều quan khác có thẩm quyền chức thực việc kiểm tra, tra, xử phạt công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp KCN Chính chồng chéo phần ảnh hưởng tới hiệu quản lý nhà nước mặt môi trường KCN gây phiền hà cho doanh nghiệp Vì vậy, thời gian tới, cần có phối hợp chặt chẽ để cơng tác hành mặt quản lý mơi trường đạt hiệu mong muốn - Tăng cường nhận thức cộng đồng đòi hỏi khách quan từ thực tế quản lý môi trường KCN Biện pháp giúp huy động tất thành phần KCN tham gia vào việc bảo vệ môi trường, đặc biệt quan tâm tới lãnh đạo doanh nghiệp KCN, họ người định nội dung để triển khai thực công tác BVMT doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhận thức cộng đồng dân cư xung quanh KCN (đối tượng chịu tác động trực tiếp) quan trọng, cần tăng cường công tác truyền thông, chia sẻ thông tin phản biện xã hội để nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư xung quanh KCN Ban quản lý KCN Sở Tài nguyên Môi trường cần tăng cường công tác truyền thông, giáo dục môi trường cho cán nhân viên doanh nghiệp cộng đồng dân cư xung quanh KCN - Thường xuyên tra, kiểm tra, giám sát xử lý triệt để doanh nghiệp KCN gây ô nhiễm môi trường mà chưa có biện pháp khắc phục cụ thể - Sở TN&MT cần thường xuyên tổ chức buổi tập huấn phổ biến, giáo dục, bồi dường kiến thức chuyên môi, nghiệp vụ cho cán quản lý môi trường cấp địa phương KCN, nhằm nâng cao lực quản lý cho cán cấp có liên quan - Ban quản lý KCN cần thường xuyên mở lớp tập huấn, hội thảo công tác bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp CCN Mả Ông * Đối với chủ đầu tư hạ tầng KCN/CCN: - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực cam kết báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN/CCN quan chức thẩm định phê 59 duyệt Đặc biệt xây dựng khu vực lưu trữ tạm thời chất thải KCN/CCN Đảm bảo diện tích xanh phù hợp - Đơn đốc việc đấu nối hệ thống thu gom nước thải từ doanh nghiệp vào thống xử lý nước thải tập trung CCN Mả Ông Đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải từ doanh nghiệp để đảm bảo vận hành tốt trạm xử lý nước thải tập trung - Cử cán có chun mơn phụ trách, theo dõi, giám sát việc thực công tác BVMT doanh nghiệp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo công ty quan chức để có biện pháp xử lý phù hợp - Khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư sở hạ tầng cho khu công nghiệp, vốn đầu tư dự án, thành phần kinh tế khác, nguồn vốn vay + Đối với doanh nghiệp Cụm công nghiệp: - Thực nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường cam kết doanh nghiệp báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường quan chức thẩm định phê duyệt (trong ý đến việc hồn thành cơng trình xử lý chất thải, diện tích xanh giám sát môi trường) - Đầu tư dây chuyền sản xuất đại, vừa tiết kiệm nguyên, nhiên liệu vừa tạo sản phẩm thân thiện với mơi trường - Có cán phụ trách môi trường, định kỳ hàng năm, lập kế hoạch thực công tác bảo vệ môi trường cụ thể doanh nghiệp để có sở triển khai gửi Ban quản lý để theo dõi, kiểm tra - Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân viên, người lao động doanh nghiệp ý thức BVMT thực pháp luật bảo vệ mơi trường hình thức sử dụng băng rơn, áp phích, hiệu, phát động quân trồng cây, dọn vệ 4.5 THẢO LUẬN Hiện nay, nước ta giai đoạn cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Hàng loạt khu công nghiệp tập trung xây dựng vào hoạt động Sự hình thành phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Việt Nam đã, tiếp tục đem lại hiệu thiết thực cho kinh tế nước nhà Cùng với phát triển công nghiệp khu công nghiệp, vấn đề ô nhiễm, suy thối mơi trường cạn kiệt nguồn tài ngun thiên nhiên 60 ngày gia tăng CCN Mả Ông, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh khởi công xây dựng từ năm 2002 Cụm công nghiệp xây dựng thị xã Từ Sơn CCN quy tụ tất hộ gia đình sản xuất sắt thép vào khu vực Do trình phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp Cụm công nghiệp cộng với công nghệ xử lý trạm xử lý nước thải tập trung khơng cịn phù hợp với u cầu (khả đồng hóa hồ sinh học) có số lần nước thải đầu hồ sinh học CCN có số thơng số vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép Qua kết nghiên cứu cho thấy mơi trường khơng khí CCN Mả Ơng chưa có dấu hiệu nhiễm Theo kết phân tích 02 thời điểm tháng 10/2017 tháng 03/2018 kết phân tích cho thấy tiêu ô nhiễm nằm ngưỡng cho phép QCVN 05:2013 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh Mơi trường nước thải CCN Mả Ơng có dấu hiệu bị nhiễm Tại thời điểm lấy mẫu, khảo sát có số tiêu vượt QCVN 14:2008 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt Amoni, Tổng N, Coliform, Nguyên nhân chất lượng nước thải đầu vào từ doanh nghiệp CCN vượt khả tự xử lý hồ sinh học Trong phần giải pháp kỹ thuật chúng tơi có đưa quy trình xử lý phương pháp sinh học qua modun bể để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm Nhưng chưa giải pháp phù hợp với điều kiện chưa chúng tơi mong có nghiên cứu khoa học sớm vấn đề để cải thiện chất lượng nước thải đầu Trạm xử lý nước thải tập trung CCN Mả Ông 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN CCN Mả Ơng thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có vị trí thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế với khu vực Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn vùng lân cận Với mức độ lấp đầy 80%, CCN có 26 doanh nghiệp tham gia sản xuất, sở hạ tầng đầy đủ, đồng bộ, ngành nghề quy hoạch sắt thép điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế ổn định cụm Mơi trường khơng khí xung quanh: khu vực phân tích chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm Bụi lơ lửng xuất chủ yếu hoạt động phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu Các tiêu CO, SO 2, NO2 có nồng độ nằm giới hạn cho phép Hầu hết sở sản xuất có hệ thống xử lý khí thải, nhiên cịn số hộ chưa có hệ thống xử lý khí thải dự kiến thời gian tới sở cịn lại hồn thành hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo mơi trường Mơi trường nước: Hệ thống xử ký nước thải tập trung CCN chưa vào hoạt động Vì theo phân tích chất lượng nước thải có dấu hiệu bị nhiễm, nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt nước mưa chảy tràn có mang theo dầu mỡ chất gây nhiễm từ q trình sản xuất Cụ thể tiêu BOD đo lần vượt lần, lần vượt Amoni vượt 4.1 lần so với QCVN Công tác quản lý, bảo vệ môi trường doanh nghiệp CCN thực chưa thực tốt Nhiều doanh nghiệp q trình hoạt động khơng thực quy định BVMT Vì phải cần tăng cường cơng tác thanh, kiểm tra; cần có biện pháp quản lý chặt chẽ tăng cường phổ biến công tác BVMT cho công nhân Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường CCN, KCN, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải, chất thải rắn khí thải ban quản lý KCN cần tiến hành đồng thời giải pháp pháp lý, kỹ thuật, kinh tế: Tăng cường nâng cao lực cán phụ trách công tác BVMT phối hợp với bên liên quan, tăng cường thực thi pháp luật BVMT CCN, đẩy mạnh việc triển khai công tác BVMT CCN, tổ chức buổi tập huấn doanh nghiệp CCN để có nghĩa vụ thực biện pháp BVMT 62 5.2 KIẾN NGHỊ - Tăng cường xử lý nước thải nguồn từ cơng ty CCN - Cần có hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN - Cần giám sát chặt chẽ thủ tục pháp lý CCN, thực nghiêm ngặt hoạt động quan trắc báo cáo tình hình mơi trường CCN lên quan ban ngành - Cần thiết phải thực quy hoạch không gian sản xuất gắn với bảo vệ môi trường - Cải tiến công nghệ kỹ thuật - Thường xuyên kiểm tra việc thực pháp luật bảo vệ môi trường CCN tình hình thực nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường, ĐTM xác nhận, phê duyệt doanh nghiệp việc quản lý khí thải, nước thải, chất thải rắn phát sinh; việc quan trắc môi trường định kỳ; thực xây dựng vận hành cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, ưu tiên giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường; đồng thời xây dựng chế tài đủ mạnh nghiêm minh xử phạt, cưỡng chế, kể đình hoạt động hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường CCN - Tăng cường công tác tra, phối hợp chặt chẽ quan quản lý môi trường với cảnh sát môi trường phát huy triệt để nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, thực tốt công tác thẩm định thu phí Bảo vệ mơi trường với chất thải theo văn hành - Tăng cường truyền thông môi trường khuyến khích BVMT - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Ban quản lý KCN tỉnh Băc Ninh, (2016) bảng tổng hợp mơi trường CCN Mả Ơng Bộ Tài nguyên Môi trường, (2011) Báo cáo môi trường Quốc gia: Chất thải rắn Bộ tài nguyên Môi trường, (2015) Báo cáo Môi trường Quốc gia: Môi trường khu công nghiệp/cụm công nghiệp Bùi Cách Tuyến, (2011) Giám sát thực thi pháp luật BVMT KCN làng nghề, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (2) tr 14-15 Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Ninh, 2016, Báo cáo trạng môi trường CCN Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Ninh, 2017, Báo cáo tình hình cơng tác bảo vệ mơi trường KCN/CCN Hiếu Minh (2017) Danh sách khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh HM TTXT (2011), Tình hình phát triển khu, cụm công nghiệp, làng nghề tỉnh Bắc Ninh 2011, Truy nhập ngày 3/12/2014 Hồ Thị Lam Trà, (2009) Bải giảng Quản lý môi trường 10 http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/kinh-te-bac-ninh-nam2017-tang-truong-voi-nhung-con-so-an-tuong, M.B 14/11/2017 11 http://doanhnhanbacninh.net/danh-sach-cac-khu-cong-nghiep-tinhbac-ninh/ngày 3/4/2017 12 http://www.bacninhintrade.gov.vn/?menu=da&id=4272/ 13 http://www.saga.vn/so-luoc-ve-phan-tich-swot~31781 14 Lê Thanh Hải (2006) Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp 15 Lê Thị Thanh Hà (6/2012) Tạp chí mặt trận, (104) tr 28 16 Lưu Đức Hải (2005) Quản lý môi trường cho phát triển bền vững NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 17 M.B (2017) Kinh tế Bắc ninh năm 2017 tăng trưởng với số ấn tượng 18 Nguyễn Bình Giang, (2012) Tác động xã hội vùng khu công nghiệp NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2012 19 Phương Trần, Sơ lược phân tích Swot, cập nhật ngày 04/11/2014 64 20 Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, 2015, Báo cáo HTMT tỉnh Bắc Ninh 21 Thơng tin tài số kỳ tháng 4/2015 22 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chết xuất, khu công nghệ cao 23 Trần Thanh Lâm, (2006) Quản lý môi trường công cụ kinh tế NXB Lao Động, Hà Nội 24 Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bắc Ninh (2016) 25 UBND tỉnh Bắc Ninh, (2016) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh 26 Vụ Quản lý KKT, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2017) II Tài liệu tiếng Anh: 27 Jarmila Vidová, 2010, Industrial parks – history, their present an influence on employment 65 PHỤ LỤC Bảng Danh sách công ty hoạt động CCN Mả Ơng (tính đến thời điểm T12/2017) STT Doanh nghiệp Xí nghiệp khí thép Nam Thắng (TN) Xí nghiệp khí Việt Đặng Công ty TNHH XN $ DV tổng hợp Hồng Gia Thái Cơng ty TNHH SX $ TM Quang Trung HTX khí Đình Bảng Cơng ty TNHH SX $ TM Phương Thắng Công ty Minh Thắng Công ty Bảo Sơn Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh 10 Công ty Hùng Lương – TNHH 11 Cơng ty TNHH SX thương mại Hồng Đạt 12 Hợp tác xã Tùng Lâm 13 Công ty TNHH SX $ TM Đại Phát 14 Hợp tác xã Tuấn Ngọc 15 Hợp tác xã Mạnh Quang 16 Hợp tác xã khí Hịa Đình 17 Hợp tác xã Đơng Ngàn 18 Hợp tác xã Bình Minh 19 Xí nghiệp Minh Phương 20 Công ty TNHH Sáng Thủy 21 Cơ sở Vân Thanh 22 Công ty sản xuất thương mại Khanh Vân 23 Công ty Mây Hồng 24 Công ty TNHH Cường Dũng 25 Xí nghiệp Nam Thủy 26 Hợp tác xã khí Hồng Đạt Nguồn: Cơng ty cổ phần hạ tầng Mả Ông (2017) 66 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA I THÔNG TIN CHUNG Họ tên:……………………… …………………………………………… Giới tính:……………………… Tuổi:……………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… II NỘI DUNG CHÍNH Câu 1: Theo ơng (bà) chất lượng mơi trường cho sinh hoạt làm việc công ty có quan trọng hay khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 2: Trong q trình làm việc ơng (bà) có tiếp xúc với loại hóa chất độc hại khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 3: Ơng (bà) có cung cấp đồ bảo hộ lao động không? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 4: Ơng (bà) có gặp vấn đề sức khỏe môi trường làm việc khơng đảm bảo cơng ty khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 5: Ơng (bà) có tiến hành phân loại rác trước thải bỏ khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 6: Cơng ty có điểm thu gom rác (thùng rác/bãi rác) hay khơng? □ Có □ Không …………………………………………………………………………………… Câu 7: Theo ông(bà) thấy, công ty có thường xuyên tiến hành thu gom chất thải rắn hay khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… 67 Câu 8: Ông (bà) có tham gia buổi làm vệ sinh môi trường hay tuyên truyền môi trường công ty hay khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 9: Cơng ty có liên kết với cơng ty mơi trường đô thị để thu gom, xử lý rác thải rắn hay khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 10: Cơng ty có hệ thống xử lý nước thải chưa? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 11: Ơng (bà) có biết đến sách mơi trường cơng ty hay khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 12: Cơng ty có tổ chức hoạt động tun truyền mơi trường cho cán công nhân viên hay không? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Câu 13: Cơng ty có phận chuyên trách môi trường chịu trách nhiệm thi hành sách chưa? □ Có □ Không …………………………………………………………………………………… Câu 14: Theo ông (bà) hoạt động quản lý mơi trường cơng ty có hiệu tốt khơng? □ Có □ Khơng …………………………………………………………………………………… Bắc Ninh, ngày tháng năm 2017 68 ... Ơng - Đánh giá công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Mả Ông - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường tại cụm công nghiệp Mả Ông 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phương pháp thu... thực tiễn Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành thực đề tài ? ?Đánh giá trạng đề xuất biện pháp giảm thiểu nhiễm mơi trường nước, khơng khí cụm cơng nghiệp Mả Ơng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh? ?? 1.2... mơi trường khơng khí xung quanh CCN Mả Ông 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu đặc điểm Cụm cơng nghiệp Mả Ơng - Đánh giá trạng môi trường nước, môi trường không khí cụm cơng nghiệp Mả Ơng - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí tại cụm công nghiệp mả ông, phường đình bảng, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí tại cụm công nghiệp mả ông, phường đình bảng, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh