0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

115 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC NGHĨA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đào Châu Thu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Nghĩa i LỜI CÁM ƠN Trong thời gian thực Luận văn nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo từ thầy giáo, ủng hộ giúp đỡ người thân, bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp này, trước hết xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đào Châu Thu trực tiếp giúp đỡ thời gian thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo khoa Quản lý đất đai - Trường học viện nông nghiệp Việt Nam Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Tài ngun Môi trường huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đơn vị liên quan giúp đỡ nhiều q trình hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn người thân gia đình ban bè, đồng nghiệp khích lệ tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn Một lần xin cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Nghĩa ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận công tác bồi thường, giải phóng mặt 2.1.1 Sự cần thiết cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 2.1.2 Đặc điểm yếu tố tác động đến công tác bồi thường, giải phóng mặt 2.2 Cơ sở pháp lý nguyên tắc chung bồi thường, hổ trợ nhà nước thu hồi đất 2.2.1 Cơ sở pháp lý bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.2.2 Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 13 2.3 Những nội dung sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo pháp luật hành 18 2.3.1 Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng trường hợp nhà nước thu hồi đất 21 2.3.2 Bồi thường đất 22 2.3.3 Bồi thường tài sản, sản xuất kinh doanh hỗ trợ thu hồi đất 24 iii 2.3.4 Một số kết việc thực bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam 2.4 28 Những kinh nghiệm rút trình thực bồi thường, giải phóng mặt 30 2.4.1 Kinh nghiệm số nước giới 30 2.4.2 Kinh nghiệm từ thực tế công tác bồi thường, GPMB Việt Nam 36 2.4.3 Nhận xét, đánh giá 38 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 40 3.1 Nội dung nghiên cứu 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thuận Thành 40 3.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Thuận Thành 40 3.1.3 Đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB số dự án 40 3.1.4 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến người dân 41 3.1.5 Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ thu hồi đất phục vụ cho mục tiêu phát triển chung huyện Thuận Thành 40 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp thu thập, tài liệu, số liệu thứ cấp 40 3.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Theo phiếu điều tra vấn 41 3.2.3 Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu tổng hợp số liệu 40 3.2.4 Phương pháp so sánh 41 Phần Kết nghiên cứu 43 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 43 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 43 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 46 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 49 4.2 Hiện trạng quản lý sử dụng đất 51 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai năm 2017 huyện Thuận Thành 51 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 52 4.2.3 Tình hình thu hồi đất GPMB 54 4.3 Đánh giá kết thực công tác thu hồi đất, bồi thường thiệt hại hỗ trợ hai dự án 4.3.1 55 Những pháp lý liên quan đến hai dự án 55 iv 4.3.2 Vị trí, quy mơ, tính chất hai dự án 57 4.3.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ 02 dự án 61 4.3.4 Đánh giá kết thực bồi thường, hỗ trợ hai dự án 68 4.4 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến người dân 80 4.5 Những giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt 83 4.5.1 Hồn thiện sách pháp luật đất đai 83 4.5.2 Về công tác bồi thường, hỗ trợ 84 4.5.3 Tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia công tác GPMB .85 4.5.4 Nâng cao lực cán hiệu làm việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư 86 Phần Kết luận kiến nghị 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 Tài liệu tham khảo 90 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BTC Bộ Tài BNNPTNT Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BT Bồi thường CP Chính phủ CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa DA Dự án HĐND Hội đồng nhân dân HĐBT Hội đồng trưởng HT Hỗ trợ HTX Hợp tác xã GPMB Giải phóng mặt GCN Giấy chứng nhận NN Nghề nghiệp NĐ Nghị định QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QĐ Quyết định TĐC Tái định cư TTg Thủ tướng TTLB Thông tư liên TL Tỉnh lộ TNHH Trách nhiệm hữu hạn XDCB Xây dựng UBND Uỷ ban nhân dân WB Ngân hàng giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Bảng 4.2 Nhiệt độ khơng khí ( C) trung bình năm 2017 44 Tổng số nắng trung bình tháng năm 2017 45 Bảng 4.3 Độ ẩm tương đối trung bình tháng năm 2017 45 Bảng 4.4 Lượng mưa trung bình tháng, năm 2017 46 Bảng 4.5 Dân số địa bàn huyện năm 2017 49 Bảng 4.6 Hiện trạng ngành nông nghiệp huyện Thuận Thành 50 Bảng 4.7 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Thành tính đến 31/12/2017 53 Bảng 4.8 Tổng hợp diện tích đất thu hồi dự án số 58 Bảng 4.9 Quy hoạch sử dụng đất dự án số 59 Bảng 4.10 Tổng hợp diện tích đất thu hồi dự án số 60 Bảng 4.11 Kết bồi thường thiệt hại đất dự án 63 Bảng 4.12 Kết bồi thường thiệt hại đất dự án 64 Bảng 4.13 Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 66 Bảng 4.14 Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 67 Bảng 4.15 Những trường hợp diện tích đo đạc đất nơng nghiệp nhỏ diện tích GCN QSDĐ yêu cầu xác định lại 70 Bảng 4.16 Những trường hợp đề nghị bồi thường đất với đơn giá cao đơn UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 72 Bảng 4.17 Những trường hợp diện tích đo đạc đất nhỏ diện tích GCN QSDĐ yêu cầu xác định lại dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 73 Bảng 4.18 Trình độ văn hóa, độ tuổi, ngành nghề số hộ điều tra 81 Bảng 4.19 Kế hoạch sử dụng tiền bồi thường hộ dân sau thu hồi đất sản xuất 82 vii DANH MỤC BIỂU VÀ HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Thuận Thành 43 Biểu: 4.1 Biểu cấu loại đất năm 2017 huyện Thuận Thành 52 Hình 4.2 Bản đồ trích đo trạng khu đất thực dự án số 58 Hình 4.3 Bản đồ trích đo trạng khu đất thực dự án số 61 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Ngọc Nghĩa Tên luận văn: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để thực số dự án địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để thực số dự án địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông qua 02 dự án : Dự án đầu tư xây dựng khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ Dự án cải tạo, nâng cấp đường quốc lộ số 38 đoạn qua địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nối QL1 đến QL5 Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nâng cao đời sông, việc làm người dân có đất thu hồi Nội dung Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện Thuận Thành, Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Thuận Thành đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt từ đưa giải pháp nhằm góp phần hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nâng cao đời sông, việc làm người dân có đất thu hồi Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, điều tra vấn phiếu điều tra, thống kê, phân tích, xử lý số liệu tổng hợp số liệu, so sánh tương quan Kết kết luận Kết - Một số đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thuận Thành Tình hình thu hồi đất, bồi thường hỗ trơ tái định cư địa bàn huyện Thuận Thành Trong thời gian qua UBND tỉnh Bắc Ninh nói chung UBND huyện Thuận Thành nòi riêng quan tâm, tập trung đạo cơng tác bồi thường, giải phóng mặt tạo điều kiện thuận lợi để chủ dự án thực dự án góp phấn thúc đẩy phát triển ix Bảng 4.19 Kế hoạch sử dụng tiền bồi thường hộ dân sau thu hồi đất sản xuất STT Chỉ tiêu Số hộ đất sản xuất Thu nhập sau bị thu hồi đất + Cao + Không đổi + Kém Kế hoạch sử dụng tiền bồi thường + Đầu tư cho học hành + Học nghề + Làm vốn kinh doanh buôn bán + Mua sắm + Kế hoạch khác Có khuyến khích việc xây dựng, phát triển khu công nghiệp, dân cư, dịch vụ, xây dựng giao thơng + Có + Khơng Sau thu hồi đất, số hộ có thu nhập cao 29 hộ chiếm 58% số hộ hỏi, có 16 hộ, chiếm 32% hộ có thu nhập khơng đổi hộ chiếm 10% có thu nhập Đa số người dân hỏi (chiếm 96%) có quan điểm nên khuyến khích việc xây dựng, phát triển khu công nghiệp, dân cư, dịch vụ, xây dựng giao thông Đối với người dân đây, việc chuyển đổi cấu nghề nghiệp kéo theo thay đổi suy nghĩ, cách cụ thể thay đổi việc sử dụng đồng tiền theo mục đích “đầu tư cho tương lai” Số hộ hỏi (36%) cho biết đầu tư cho học hành 24% dự định dung tiền bồi thường để học nghề mới, tạo lập sống Nhìn chung, suy nghĩ có chiều hướng tích cực phù hợp với xu đại Trong điều kiện đất nước ta phát triển, tri thức đóng vai trị quan trọng, đất tư liệu sản xuất mất, sử dụng khoản tiền bồi thường 82 cách kế hoạch, mua sắm tiêu xài hoang phí người dân có đất thu hồi khó bắt kịp vơi sống thay đổi ngày Nếu muốn cải thiện sống, thoát khỏi lạc hậu, khơng cịn cách khác phải học tập, học văn hoá, học nghề… Trong số nghiên cứu nhà tâm lý học tâm lý người nông dân sau bị thu hồi đất đưa nhận xét rằng: nhân tố tác động mạnh mẽ đến q trình cơng nghiệp hố, đại hoá, đồng thời sản phẩm trình vùng dân cư chủ yếu làm nơng nghiệp lối sống Do tác động cơng nghiệp hố, đại hố, u cầu khoa học – cơng nghệ, quy trình sản xuất mới… lối sống văn minh, đại, động, tác phong công nghiệp dần thay lối sống tuỳ tiện, lạc hậu, trì trệ Tư tưởng cam phận, bó hẹp, đóng kín… nếp sống cũ người nơng dân thay lối sống linh hoạt, nhanh nhạy, cởi mở, quảng giao Do tác động hệ thống quản lý hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật người nơng dân hình thành đầy đủ 4.5 NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Căn Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ, Quyết định số: 528/2014/QĐUBND ngày 22/12/2014 UBND tỉnh Bắc Ninh, văn pháp lý có liên quan kết nghiên cứu thể Để đảm bảo đạt hiệu việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực GPMB, cần tập trung số vấn đề sau: 4.5.1 Hồn thiện sách pháp luật đất đai Về xác định diện tích bồi thường theo quy định Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định diện tích đo đạc thực tế nhỏ diện tích ghi giấy tờ quyền sử dụng đất bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế Điều gây khó khăn cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất có trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng thuế đất phi nơng nghiệp từ có đất với diện tích cấp giấy lớn diện tích đo đạc thực tế Theo quy định lập phương án bồi thường theo số liệu đo đạc thực tế, nên hộ dân không đồng ý với phương án bồi thường dẫn đến kéo dài công tác bồi thường GPMB Đề xuất sửa đổi Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cần quy định 83 thêm mức hỗ trợ phần diện tích chênh lệch giấy chứng nhận cấp số liệu đo đạc thực tế thời điểm thu hồi - Về điều chỉnh giá đất theo quy định cho phù hợp với thực tế Giá loại đất, phương pháp xác định mang nặng tính chủ quan, chưa phản ánh thực chất giá trị quyền sử dụng đất Giá đất không xác định xác làm thiệt hại cho nhà nước khai thác nguồn tài đất đai (các khoản thuế) Trong trường hợp định giá đất thấp, người bị thu hồi phản ứng (có thể liệt), người giao đất lại chấp nhận (do phải nộp tiền sử dụng đất) dễ phát sinh tiêu cực sử dụng lãng phí, tổng quan nhà nước chịu thiệt hại Dẫn đến tiến độ GPMB bị chậm Giá đất bồi thường cho hộ dân thường thấp giá thị trường, tiền bồi thường đất đất thường không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất tương tự khơng đủ để nhận chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để chuyển sang làm ngành nghề khác Như vậy, cần có nghiên cứu, khảo sát cách tồn diện để có đủ thông tin, sử dụng phương pháp xác định giá đất cách công khai, theo loại đất, hạng đất, vùng mức độ hoàn thiện sở hạ tầng khu vực cần định giá để ban hành bảng giá đất phù hợp với giá thị trường Vì cần khẩn trương hồn thiện quy định pháp luật, theo hướng dựa sở thị trường, sớm hồn thiện cơng tác định giá tài sản đất Cần có văn quy định chi tiết thành phần chức nhiệm vụ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo sở pháp lý tính thống thành lập, hoạt động Hội đồng Tăng cường đầu tư cho công tác quản lý nhà nước đất đai, thiết lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liến với đất, kịp thời đo đạc chỉnh lý đồ địa cho phù hợp với thực tế (do đồ địa huyện Thuận Thành chủ yếu số hóa có chênh lệch diện tích ranh giới so với thực tế) để thuận lợi làm sở cho công tác kiểm kê kiểm đếm lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư 4.5.2 Về công tác bồi thường, hỗ trợ - Bồi thường thiệt hại tài sản đất bị thu hồi Về bản, sách bồi thường thiệt hại tài sản phần lớn người bị thu hồi đất chấp nhận Việc bồi thường thiệt hại tài sản nên 84 tính theo mức thiệt hại thực tế, xem xét giá trị xây dựng Cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản đất bị thu hồi cho sát với thị trường để tránh chênh lệch - Chính sách hỗ trợ ổn định sống + Không dừng lại việc bố trí tái định cư cần quan tâm nhiều hơn, việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà cịn trách nhiệm quyền địa phương Một mặt phải bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc di chuyển, mặt khác biện pháp hữu hiệu hậu xấu kinh tế, xã hội, môi trường mà q trình tái định cư đưa lại Do vậy, cần có sách, biện pháp khơi phục sống cho họ như: Hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, hỗ trợ đào tạo chuyển nghề, tuyển dụng lao động… + Chính quyền quan tâm phối hợp với nhà đầu tư thực dự án tạo công ăn việc làm cho nhân dân vùng đặc biệt người dân có đất thu hồi 4.5.3 Tăng cường vai trị cộng đồng việc tham gia cơng tác GPMB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực sách Nhà nước, tỉnh GPMB Cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước cơng tác GPMB đến tận cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận, tin tưởng, tự giác tổ chức thực hiện, người dân có đất nằm vùng dự án Cấp ủy, quyền địa phương nơi có dự án xây dựng cơng trình đạo liệt từ đầu, thường xuyên bám sát địa bàn trọng điểm, có khó khăn GPMB để triển khai thực nhiệm vụ với trách nhiệm cao Cần phải tuyên truyền để người dân hiểu GPMB việc cần thiết phải thực q trình phát triển đất nước - Thực cơng khai hố, dân chủ hố cơng tác GPMB Ngun tắc công khai, dân chủ công tác GPMB cấp Chính quyền quan tâm coi trọng Kết thực công khai, dân chủ bước góp phần hạn chế vấn đề tiêu cực, giảm bớt phiền hà, tạo 85 điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực sách công bằng, sát thực tế Tuy nhiên, để thực nguyên tắc cho thực có hiệu nữa, cần quan tâm tiếp tục hoàn thiện chế, quy trình thực cơng khai, dân chủ sau: Thực dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phải thể rõ bước công việc Người dân phải biết từ đầu thông tin sở pháp lý việc GPMB, phạm vi giải toả, sách giá bồi thường, hỗ trợ, vị trí, địa điểm sách tái định cư, kế hoạch tổ chức thực Phải có quy định cụ thể để hộ dân phải di chuyển biết rõ tham gia ý kiến bàn bạc vấn đề gì, bàn bàn với ai? Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sở nhằm tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân có đầy đủ thơng tin, nhận thức rõ ràng, đắn pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước tỉnh ý nghĩa, tầm quan trọng dự án đầu tư địa bàn - Tăng cường phối hợp đơn vị liên quan Thực tốt quy chế phối hợp cấp, quan liên quan công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị q trình giải khó khăn, vướng mắc nhằm đạt hiệu cao cơng tác giải phóng mặt tái định cư cơng trình, dự án 4.5.4 Nâng cao lực cán hiệu làm việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Công tác GPMB nhiệm vụ thuộc trách nhiệm Nhà nước, xác định quan trọng, thường xuyên lâu dài Do vậy, việc xây dựng hệ thống tổ chức máy chuyên trách làm công tác GPMB cần thiết để giúp cấp Chính quyền thực tốt nhiệm vụ quản lý hành Nhà nước lĩnh vực cơng tác Việc xây dựng củng cố tổ chức máy chuyên trách công tác GPMB cần quan tâm theo hướng: + Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động chức Ban bồi thường huyện Việc phân công trách nhiệm, quyền hạn cho tổ chức máy chuyên trách rõ ràng, giảm bớt đầu mối phải làm thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm quan quản lý hành Nhà nước Đồng thời đề cao trách 86 nhiệm phối hợp giải cơng việc có tổ chức đứng chủ trì xem xét vấn đề có liên quan đến nhiều ngành quản lý Nhà nước + Tạo đầy đủ điều kiện phương tiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức máy chuyên trách có khả nắm bắt được, tổng hợp nhanh nhạy kịp thời tình hình địa bàn; tăng cường khả nghiên cứu hoạch định sách phân tích tình hình thực thi sách thực tiễn; làm tốt việc kiểm tra, đôn đốc tham mưu cho lãnh đạo, đạo huyện tỉnh + Tổ chức máy phải kiện toàn để có đủ đội ngũ cán bộ, cơng chức có kiến thức lực công tác phù hợp; làm việc mang tính nghề nghiệp chuyên trách ổn định Chăm lo kiện tồn, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức chuyên trách làm công tác GPMB: + Đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác GPMB phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn thường xuyên Đó cơng chức thay mặt Nhà nước để giải vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền nghĩa vụ tổ chức công dân trình thực nhiệm vụ GPMB Đồng thời người thực thi cơng vụ với tính chuyên nghiệp cao lĩnh vực công tác Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước đất đai chế độ sách liên quan đến GPMB cho đội ngũ cán chuyên trách làm công tác GPMB từ cấp trung ương đến cấp sở + Phải thường xuyên quan tâm thực có kết việc đánh giá phân loại cơng chức đội ngũ chun trách để có hình thức động viên, khen thưởng có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hàng năm sát với thực tế + Cần có sách đãi ngộ phù hợp với tính chất phức tạp yêu cầu trách nhiệm cao thực thực thi công vụ đội ngũ công chức chuyên trách này, để khắc phục tâm lý thiếu an tâm, lo ngại môi trường làm việc căng thẳng 87 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Nghiên cứu thực trạng công tác bồi thường, GPMB hỗ trợ di chuyển số dự án gần địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, rút số kết luận sau: Việc thu hồi đất để thực dự án địa bàn huyện Thuận Thành tổ chức thực trình tự Công tác bồi thường, GPMB UBND huyện quan tâm đạo số dự án chưa hoàn thành theo tiến độ kế hoạch sử dụng đất đề Một số dự án qua nhiều năm vướng mắc chưa giải xong Trong năm 2017 huyện Thuận Thành UBND tỉnh Bắc ninh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất với 70 dự án, diện tích 250,86 phê duyệt bổ sung 20 dự án với diện tích 113,89 ha, có 38 dự án đất (đã hoàn thành xong 12 dự án với tổng diện tích 62,43 ha), 52 dự án xây dựng cơng trình cơng cộng, sản xuất kinh doanh, dịch vụ (đã hoàn thành xong 17 dự án, với tổng diện tích: 96,08 ha) Nhiều dự án chia làm 2,3 giai đoạn để thực bồi thường GPMB, kể đến dự án xây dựng KCN Thuận Thành II, Dự án xây dựng khu nhà lô số 5,6,7 thị trấn Hồ; Dự án cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 38 … - Đất nông nghiệp đối tượng dự án thu hồi, bồi thường, GPMB huyện Thuận Thành, đa số dự án có thu hồi đất phi nơng nghiệp (đất ở) chưa hồn thiện, chưa bố trí khu đất tái định cư cho hộ gia đình có đất thu hồi hộ dân khơng đồng thuận với phương án bồi thường phê duyệt phần diện tích đất chưa lập phương án bồi thường cụ thể Đối với dự án nghiên cứu áp dụng cách tính bồi thường, hỗ trợ theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ, Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 UBND tỉnh Bắc Ninh văn hướng dẫn thị hành Dự án số tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (làm trịn) 45 tỷ 192 triệu đồng, tiền bồi thường đất tỷ 284 triệu đồng Dự án tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (làm trịn) 22 tỷ 518 triệu đồng, bồi thường đất 12 tỷ 653 triệu đồng Phương án lập dự án đến thực xong người dân chấp thuận nhận tiền bàn giao đất để thực dự án 88 Sau thu hồi đất, số hộ có thu nhập cao chiếm 58% số hộ hỏi, 32% hộ hỏi có thu nhập khơng đổi 10% có thu nhập Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp Nhà nước thu hồi đất chủ yếu tiền trả trực tiếp cho người dân Công tác đào tạo nghề, giải việc làm chưa quan tâm nhiều Người dân có thay đổi lối sống theo hướng tích cực, văn minh đại hơn, phù hợp với q trình CNH – HĐH đất nước Khi có khoản tiền tay 84% số người hỏi có dự định đầu tư cho học tập, học nghề vốn kinh doanh để tạo lập sống thích nghi dần với nhịp sống công nghiệp đại 5.2 KIẾN NGHỊ Các quan có chức quản lý nhà nước nói chung cần có phối kết hợp cách tích cực để đẩy nhanh tiến độ thực dự án thu hồi, bồi thường, GPMB tồn đọng từ năm trước, giải cách dứt điểm, tạo lòng tin nhân dân - Nâng cao mức hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ có đất giao lâu dài lên 20.000 đ/m nhằm đảm bảo lợi ích công cho người nông dân Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người có đất thu hồi phải tiến hành song song với trình lập quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp huyện Việc đào tạo nghề cho người dân phải thực cách quy, mang tính bắt buộc hộ gia đình có chủ hộ độ tuổi lao động 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng (2012) Nghị số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành n+ước công nghiệp theo hướng đại Bộ Tài (2014a) Thơng tư số 76/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2014 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014a) Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày tháng năm 2014 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014b) Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh (2016) Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh Chính phủ (2014b) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai 2013 Chính phủ (2014c) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ giá đất Chính phủ (2014d) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ thu tiền sử dụng đất Chính phủ (2014e) Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 Chính phủ (2014f) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 11 Đào Trung Chính (2014) Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 12 Hương Giang, Đại hội Đảng thành phố Việt Trì lần thứ XX, nhiệm kỳ năm 2015-2016 Truy cập ngày 26/11/2016 http://phutho.gov.vn/chi-tiettrang-chu/-/vcmsviewcontent/6Yqj/127/166626/8080/web/guest/du-khach 90 13 nguồn Lê Cơng Luận Phó trường phịng Di sản Văn hóa, Miếu Lãi Lèn nơi phát Xoan cổ, truy cập ngày 18/11/2016 http://svhttdl.phutho.gov.vn/tin/mieu-lai-len-noi-phat-nguon-xoan-co_536.html 14 Nguyễn Như Ý (2013) Đại từ điển Tiếng Việt 15 Nguyễn Quang Tuyến (2013) Cổng thông tin điện tư Viện Nghiên cứu lập pháp – Kinh nghiệm số nước bồi thường nhà nước thu hồi đất (http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/kinhnghiemqt/View_Detail.aspx?ItemID=1 15) Truy cập ngày 20 tháng năm 2018 16 Phan Thị Thanh Huyền (2014) Bài giảng Bồi thường GPMB Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17 Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Thuận Thành (2016) Báo cáo Kết Công tác nông nghiệp chăn nuôi năm 2016 phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 18 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thuận Thành (2016) Báo cáo Kết Công tác Tài nguyên Môi trường năm 2016 phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 19 Phương Thảo (2013) Cổng thông tin điện tư Ban Nội Trung ương - Kinh nghiệm thu hồi đất số quốc gia thê giới (http://noichinh.vn/ho-so-tu-lieu/201309/kinh-nghiem-thu-hoi-dat-cua-mot-soquoc-gia-tren-the-gioi-292298/) Truy cập ngày 20 tháng năm 2018 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013a) Hiến pháp 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh (2016) Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành để tạo nguồn vốn đối ứng cho dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Luy Lâu theo hình thức hợp đồng BT 23 Tạ Phúc Sơn - Chi cục Quản lý Đất đai, Thực trạng vấn đề đặt công tác Quản lý Đất đai địa bàn tỉnh Phú Thọ, truy cập ngày 15/11/2016 http://tnmtphutho.gov.vn/index.php? language=vi&nv=news&op=Tai-nguyen-dat/Thuc-trang-va-nhung-van-de-dat-ratrong-cong-tac-Quan-ly-Dat-dai-tren-dia-ban-tinh-Phu-Tho-2176 91 24 UBND huyện Thuận Thành (2015a) Quyết định thu hồi đất để thực dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đợt 1) 25 UBND huyện Thuận Thành (2015b) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ nhà nước thu hồi đất để thực dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đợt 1) 26 UBND huyện Thuận Thành (2015c) Quyết định thu hồi đất để thực dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đợt 2) 27 UBND huyện Thuận Thành (2015d) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ nhà nước thu hồi đất để thực dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đợt 2) 28 UBND huyện Thuận Thành (2016a) Quyết định thu hồi đất để thực dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3) 29 UBND huyện Thuận Thành (2016b) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ nhà nước thu hồi đất để thực dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đợt 3) 30 UBND huyện Thuận Thành (2017a) Quyết định thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng Khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (đợt 1) 31 UBND huyện Thuận Thành (2017b) Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường chi tiết Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng Khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (đợt 1) 32 UBND huyện Thuận Thành (2017c) thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng Khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (đợt 2) 33 UBND huyện Thuận Thành (2017d) Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường chi tiết Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng Khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (đợt 2) 34 UBND tỉnh Bắc Ninh (2014a) Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn tỉnh Bắc Ninh 92 35 UBND tỉnh Bắc Ninh (2014b) Quyết định phê duyệt bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) địa bàn tỉnh Bắc Ninh 36 UBND tỉnh Bắc Ninh (2015) Quyết định ban hành quy định thu, quản lý sử dụng loại phí, lệ phí tài ngun mơi trường thực địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 37 Viện nghiên cứu Quản lý đất đai (2013) Nghiên cứu đặc điểm tính kế thừa hệ thống sách pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nhằm góp phần hồn thiện hệ thống sách, pháp luật đất đai Việt Nam, Báo cáo kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ 93 ... nước thu hồi đất để thực số dự án địa bàn huyện Thu? ??n Thành, tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 MỤC TIÊU Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để thực số dự án địa bàn huyện Thu? ??n... đất thực dự án số 61 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Ngọc Nghĩa Tên luận văn: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất để thực số dự án địa bàn huyện. .. hành địa bàn huyện Thu? ??n Thành, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất 02 dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà dịch vụ lô số 5,6,7 thị trấn Hồ Dự án cải
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh