Tài liệu Biểu mẫu " Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước" pdf

1 387 0
Tài liệu Biểu mẫu " Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước" pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… BẢN TÍNH GIÁ BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Địa chỉ nhà : . Tên người mua : 1. Hiện trạng nhà : - Loại nhà :…………………….(nhà phố, nhà chung, nhà tầng) - Cấp, hạng nhà : . - Nền, sàn : . - Tường : . - Mái : . - Diện tích sử dụng :…… m2 + Trong đó : Diện tích : . m2 Diện tích phụ : m2 Diện tích đất : m2 2. Giá bán nhà : a/ Giá nhà : Giá bán nhà = giá trị còn lại của nhà x Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng. (Bằng số) : . b/ Giá đất khi chuyển quyền sử dụng : Giá đất khi chuyển quyền sử dụng = (ghi rõ số liệu theo công thức tính) . (Bằng số) : . Giá bán nhà = (a + b): . (Ghi bằng chữ) : . Có kèm theo biên bản ngày…………… về xác định giá trị còn lại của nhà ở. DUYỆT UBND CÁN BỘ Tính giá ĐD HỘI ĐỒNG Bán nhà ĐẠI DIỆN Bên bán . NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… BẢN TÍNH GIÁ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Địa chỉ nhà : tích ở : . m2 Diện tích phụ : m2 Diện tích đất ở : m2 2. Giá bán nhà ở : a/ Giá nhà ở : Giá

Ngày đăng: 17/12/2013, 14:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan