Tài liệu Biểu mẫu " Bản khai lý lịch" docx

3 2.7K 10
Tài liệu Biểu mẫu " Bản khai lý lịch" docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ảnh 4 x 6 (Chụp chưa quá 3 tháng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ BẢN KHAI LỊCH (Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam) Họ và tên: Giới tính: . Họ và tên khai sinh: Ngày, tháng, năm sinh: . Nơi sinh: Quê quán: Dân tộc: Quốc tịch: .Tôn giáo: Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế: Số : Cấp tại: . ngày tháng .năm Có giá trị đến ngày .tháng .năm Nơi thường trú tại Việt Nam . . Từ ngày .tháng năm đến ngày .tháng .năm Trình độ học vấn: . Tình trạng sức khoẻ: . Nghề nghiệp: . Nơi làm việc: Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái nào, giữ chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ? . . . TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN (Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?) . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH Họ và tên cha: . Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Quốc tịch . Còn sống:  Đã chết :  Nơi thường trú: . Nghề nghiệp/Nơi làm việc: . Họ và tên mẹ: Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Quốc tịch . Còn sống:  Đã chết :  Nơi thường trú: . Nghề nghiệp/Nơi làm việc: . Họ và tên vợ (chồng): . Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Quốc tịch . Nơi thường trú: . Nghề nghiệp/Nơi làm việc: . Họ và tên con thứ nhất: Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Quốc tịch . Nơi thường trú: . Nghề nghiệp/Nơi làm việc: . 2 Họ và tên con thứ hai: Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Quốc tịch . Nơi thường trú: . Nghề nghiệp/Nơi làm việc: . Họ và tên con thứ ba: . Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Quốc tịch . Nơi thường trú: . Nghề nghiệp/Nơi làm việc: . Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. ngày tháng .năm Người khai (Ký và ghi rõ họ tên) 3 . XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ BẢN KHAI LÝ LỊCH (Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam) Họ và tên: . lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. ngày tháng .năm Người khai

Ngày đăng: 17/12/2013, 14:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan