Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx

4 557 1
Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thủ tục đăng đầu đối với dự án đầu trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu của dự án. Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu nộp hồ sơ đăng đầu và hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) tiếp nhận hồ sơ; viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ). 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng đầu tư, hồ sơ đăng kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Tên bước Mô tả bước thông báo cho nhà đầu biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư; - Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định; - Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; tổng hợp, lập Tờ trình Lãnh đạo Ban; - Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu trình Lãnh đạo Ban chính thức; - Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư. 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành liên quan. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng đầu tư; 2. Hồ sơ đăng kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó 01 (bộ) gốc. . Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công. Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên

Ngày đăng: 13/12/2013, 22:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan