Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN

8 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:41

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN ( Đề có trang ) Thời gian làm : 90 Phút Họ tên : Số báo danh : Mã đề 911 Câu 1: Tập xác định hàm số y   x  1 là: A 0;  B 1;   C R D 1;   Câu 2: Cho a b số hạng thứ thứ năm cấp số cộng có cơng sai d  Giá trị ba d A log B log C D x 1  27 là: Câu 3: Nghiệm phương trình A x  B x  C x  Câu 4: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: x y' - + y 0 - D x  + + + - Hàm số cho đạt cực đại tại: A x  B x  C x  D x  Câu 5: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  2z  Véc tơ sau véc tơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r r A u  2;1;1 B u 1;1; 2  r C u 1;1;2  r D u  2;1;1 Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a, AD  2a, SA vng góc với đáy SA = 3a Thể tích khối chóp S.ABCD A a B a Câu 7: Giá trị lim x 3 A D 6a C  D Không tồn x 3 là: x 3 B Câu 8: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  C a B x  đường thẳng có phương trình: x 1 C y  D x  Câu 9: Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh S xq hình nón cho A Sxq  2 B Sxq  6 C Sxq  6 D Sxq  3 Câu 10: Gọi M, m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  sin x Khẳng định đúng? A M = 3; m = B M = 3; m = C M = 2; m = D M = 1; m = -1 Câu 11: Cho hàm số f  x  liên tục có đạo hàm liên tục đoạn [0;1] f 1  f 0  Tính tích phân I   f '  x  dx A I = B I = -1 C I = Câu 12: Một mặt cầu có diện tích 16 bán kính mặt cầu A B 2 C Câu 13: Hàm số F  x   cos3x nguyên hàm hàm số: D I = sin 3x C f  x    sin3x x Câu 14: Tìm số nghiệm phương trình log  x  1  D f  x   3sin3x A f  x   3sin3x B f  x   A B 2 Câu 15: Cho 1 C D 7  f  x  dx  2;  f  x  dx  D Giá trị 1  f  x  dx là: A 11 B C D Câu 16: Có số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số lẻ? A 10 B 25 C 20 D 30 r r r Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho vectơ a   1;1;0 , b  1;1;0  , c  1;1;1 Chọn khẳng định sai r r r r r r A c  B b  c C b  a D a  Câu 18: Một khối nón có bán kính đáy r  chiều cao h  Tính thể tích V khối nón kết là: 4 A V  4 B V  12 C V  D V  4 r r Câu 19: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho vec-tơ a   2; 5;3 Vec-tơ b ngược hướng với vecr r r tơ a có độ dài gấp lần độ dài vec-tơ a Khi tọa độ vec-tơ b là: r r r r A b   6; 15; 9 B b   6; 15;9 C b   6;15;9 D b   6;15; 9 Câu 20: Cho a số thực dương Mệnh đề C log2 a3  log a D log2 a3  3log a Câu 21: Hình bên đồ thị hàm số y  f '  x  Hỏi hàm số y  f  x  đồng biến khoảng A log2 a3  3log2 a B log2 a3  log2 a đây? A  2;  B  0;1 1;   A A 3;17; 2  B A 3; 2;5 C  0;1 D 1;2  uuur r r r Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho OA  3i  17 j  2k Tọa độ điểm A C A 3; 17;2 D A 3;5; 2 Câu 23: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số nghiệm phương trình f  x   A C B D Câu 24: Hàm số sau gọi hàm số lũy thừa ? A y  ln x B y  x C y  e x D y  3 x Câu 25: Hình lăng trụ có 2020 đỉnh Hỏi lăng trụ có mặt bên? A 2019 B 1010 C 2018 D 2020 Câu 26: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,05% Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, dân số Việt Nam năm 2014 90.728.900 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2030, dân số Việt Nam là: A 198.049.810 người B 107.232.574 người C 108.358.516 người D 106.118.331 người 3 Câu 27: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có diện tích tam giác ACD’ a2 Tính thể tích V hình lập phương A V  a3 B V  2 a3 C V  8a3 x Câu 28: Xác định khoảng nghịch biến hàm số y  x e A ( 0, ) B (-2,0) C (1,0) D V  a3 D (, 2) e Câu 29: Biết  x ln xdx  ae  b, a, b  Q Tính a + b 1 Câu 30: Giải bất phương trình sau log  3x  5  log  x  1 A B C D 10 A  x3 B 1  x  C 1  x  D x > Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh a Gọi I J trung điểm SC BC Số đo góc  IJ , CD  A 45 B 90 C 60 D 30 Câu 32: Cho a số thực dương Viết biểu thức A  a2 a a dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ? A  a3 17 Aa6 A B Câu 33: Hàm số y  ax  bx2  c có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? C A  a3 D A  a 36 A a  0; b  0; c  B a  0; b  0; c  C a  0; b  0; c  D a  0; b  0; c  Câu 34: Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho hai điểm A 1; 5;2  , B 3; 1; 2 Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: A x  y  2z   B x  y  2z   C x  y  2z   Câu 35: Bảng biến thiên sau hàm số nào?  x -1 y' + + B y  2x  x 1 - x 1 2x 1 + + y A y  D x  y  2z   C y  2x 1 x 1 D y  2x 1 x 1 ·  BCS ·  90 Biết sin ABC  BAS Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có AB  a , AC  a , SB  2a · 11 góc đường thẳng SB mặt phẳng  SAC  Tính thể tích khối chóp S.ABC 11 a3 a3 2a 3 a3 A B C D 9 Câu 37: Có giá trị nguyên tham số m để GTLN hàm số y  m sin x  nhỏ cos x  A B C D Câu 38: Cho khối cầu (S) tâm I, bán kính R khơng đổi Một khối trụ thay đổi có chiều cao h bán kính đáy r nội tiếp khối cầu Tính chiều cao h theo R cho thể tích khối trụ lớn A h  2R 3 B h  R 3 C h  R 2 D h  R Câu 39: Cho a, b số thực thỏa mãn  2a  b   log  2a  b  3 Giá trị nhỏ biểu thức P  a2  b2  6b A  42 B  39 C  41 D 8 Câu 40: Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên A có chữ số Gọi N số thỏa mãn 3N  A Xác suất để N số tự nhiên A B 2500 C 3000 D 4500 Câu 41: Cho m  (2;0) Gọi  giá trị lớn hàm số y  x  3x  m 0;3 Tính  B   m  A    m D    m   Biết x1 , x2 hai nghiệm phương trình log  x  x    x   x 2x   Câu 42: x 1 x2  C    m   a  b với a , b hai số nguyên dương Tính a  b A a  b  16 B a  b  11 C a  b  13 D a  b  14 Câu 43: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng, AB  BC  a Biết góc hai mặt phẳng  ACC '  AB ' C '  60 (tham khảo hình vẽ bên) Thể tích khối chóp B '.ACC'A' A a3 B a3 3a3 a3 D ·  60, SB  a mặt phẳng Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a, BAD  SBA mặt phẳng  SBC  vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách từ B đến mặt phẳng C  SCD A 21a B 5a C 21a Câu 45: Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục R Biết f  5  D 15a  xf  x  dx  , 5  x f   x  dx A -25 Câu 46: B 15 C 123 D 23 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm I 1;2; 2  mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Mặt cầu  S  có tâm I cắt mặt phẳng  P  theo đường tròn có chu vi 8 Bán kính mặt cầu  S  bao nhiêu? A R  B R  C R  D R  Câu 47: Cho hình phẳng (H) giới hạn trục hoành, đồ thị parabol đường thẳng tiếp xúc parabol điểm A(2;4), hình vẽ bên Tính thể tích khối trịn xoay tạo hình phẳng (H) quay xung quanh trục Ox A 2 B 22  C 16  15 D 32  Câu 48: Tìm khoảng đồng biến K hàm số y    x  x 1 1      1 A K   ;   B K   ;  C K    ;   D K   0;  2 2      2 Câu 49: Cho hàm số f  x  có đạo hàm R có đồ thị hàm y  f   x  hình vẽ Biết f  0  f  3  f  2  f 5 Giá trị nhỏ lớn f  x  đoạn [0;5] A f  2 ; f  5 B f  2 ; f   C f  0 ; f  5 D f 1 ; f  3 Câu 50: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 4x  3.2x1  m  có hai nghiệm thực x1 ; x2 thỏa mãn x1  x2  A  m  B  m  C m  D m  …………………Hết………………… SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI Phần đáp án câu trắc nghiệm: 914 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 C A A C C A A B A B D B D B B A D D B D A B D A D C C C B ĐÁP ÁN LẦN NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN Thời gian làm : 90 Phút 913 912 911 C D D B C D B B C D B D B A A B A C A C C A C A A D C C D B D C D D C D A C D A C D B A C D B C B D B B C C A A B A B D B D B C D A D D A D D D D B B C D A A C D B B B B B B 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C C C D B B D C D D B A B D A C B A A A C B B C D B A C C A A A B D B A A D D C A A B A B C A C D A C D D B A B A A C D B D A C B D C D A A A C D B D A A A D C B A A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN, Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán năm 2021 CÓ ĐÁP ÁN