De 4 Kiem tra chat luong 12

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:40

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang.Khi vật năng qua vị trí lò xo không nén không dãn thì nó có động năng bằng 4mJ, khi lò xo có độ dãn bằng một nữa độ dãn cực đại thì [r] (1)ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Vật lý, lớp 12 Thời gian 60 phút Câu Dao động cưỡng ổn định và dao động trì A có tần số tần số riêng hệ dao động B là dao động tuần hoàn C có biên độ biên độ dao động riêng hệ D có biên độ tỉ lệ với biên độ ngoại lực Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang.Khi vật qua vị trí lò xo không nén không dãn thì nó có động 4mJ, lò xo có độ dãn độ dãn cực đại thì động vật A 0,5 mJ B mJ C mJ D mJ Câu Câu nào sau đây là sai lắc đơn? A Chu kỳ dao động luôn độc lập với biên độ dao động B Chu kỳ không phụ thuộc khối lượng lắc C Chu kỳ tuỳ thuộc vào vị trí lắc trên mặt đất D Chu kỳ phụ thuộc chiều dài dây treo vật Câu Đối với dao động điều hoà thì nhận định nào sau đây là sai ? A Li độ vận tốc B Vận tốc lực hồi phục lớn C Gia tốc li độ D Vận tốc cực đại Câu Một vật dao động điều hòa với chu kì T, ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân 4cm thả nhẹ cho vật dao động Trong chu kì đầu, khoảng thời gian nhỏ để gia tốc vật không vượt quá 20 m/s2 là T/4 Lấy  =10 Tần số dao động vật A 1Hz B 2Hz C 5Hz D 4Hz Câu Một vật có khối lượng 100g gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 N/m Kích thích cho cầu dao động với biên độ 4cm Vận tốc cực đại cầu là: A 10cm/s B 4cm/s C 40cm/s D 0,4cm/s Câu Khi nói dao động điều hòa lắc đơn, điều nào sau đây là đúng? A Khi từ vị trí biên vị trí cân độ lớn gia tốc vật tăng dần B Lực căng dây lớn trọng lực vật vị trí C Khi qua vị trí cân lực căng dây cân với trọng lực vật D Khi biên động vật lớn Câu Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có pha ban đầu lần lược là pha ban đầu dao động tổng hợp  A  B  C    12 và Khi đó  D 12 Câu Một lắc đơn có chu kì dao động trên mặt đất là T = s Biết bán kính Trái Đất là R = 6400 km Khi đưa lắc lên độ cao h = 6,4 km( thay đổi nhiệt độ không đáng kể) thì chu kì lắc A tăng 0,004 s B giảm 0,002 s C giảm 0,004 s D tăng 0,002 s Câu 10: Một lắc lò xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02kg và lò xo có độ cứng 2N/m.Hệ số ma sát vật và giá đỡ vật là 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lò xo bị nén 10cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần.Lấy g=10m/s2 Trong quá trình dao động lò xo có độ dãn lớn là A 8cm B 6cm C 9cm D 7cm Câu 11 Một lắc lò xo đặt ngang trên giá đỡ, vật nặng lắc có khối lượng 0,01kg, lò xo có độ cứng 1N/m Từ vị trí cân kéo vật để lò xo dãn 8cm thả cho vật dao động tắt dần Hệ số ma sát vật và mặt giá đỡ 0,05 Lấy g=10m/s Kể từ lúc thả đến dùng hẳn vật nặng quảng đường A 32cm B 72cm C 64cm D 16cm Câu 12 Một vật dao động điều hòa có phương trình x=6cos(4 độ -3cm A lần B lần t   )cm Kể từ lúc t=0 đến t=1,07 s vật qua vị trí có tọa C lần D lần  Câu 13 Một lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang với ly độ x = Acos (ωt + ) (cm), lần đầu tiên kể từ lúc t0 = 0, năng pha dao động A B  /2 C  D  /3 (2) Câu 14 Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, vật có m = 400g, lò xo có độ cứng K = 40N/m Khi vận tốc vật không lò xo không biến dạng, lấy g = 10 m/s2 Khi vật đến vị trí cân nó có tốc độ là A 10 m/s B 10 cm/s C 100m/s D 100 cm/s  Câu 15 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos t (cm) Trong khoảng thời gian nào đây thì   v , a cùng với chiều dương trục 0x A s < t < s B s < t < s C < t < s D 3s < t < 4s Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân O Thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều dương đến thời điểm t = (s) vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc lần vận tốc ban đầu Đến thời điểm t2 = (s) vật đã quãng đường là cm Vận tốc ban đầu vật là A 2 cm/s B 3 cm/s C  cm/s D 4 cm/s Câu 17 Một vật dao động điều hòa với f = 5Hz, thời điểm t vật có động lần Tại thời điểm t2 = t1 + 30 s, động vật A lần năng B lần không C lần không D lần năng Câu 18 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình   x1= A1cos (  t - ) và x2 = A2 cos (  t + ), dao động tổng hợp có biên độ A = cm Điều kiện để A1 có giá trị cực đại thì A2 có giá trị là A cm B cm C cm D cm Câu 19 Trong thang máy đứng yên có lắc đơn và lắc lò xo dao động điều hoà Nếu cho thang máy lên nhanh dần với gia tốc a ( a < g, g là gia tốc rơi tự ) thì chu kỳ dao động lắc đơn T đ và chu kỳ dao động lắc lò xo là TX A Tđ tăng, TX không đổi B thay đổi C Tđ giảm, TX không đổi D không đổi Câu 20 Ba lắc đơn có cùng chiều dài, cùng khối lượng và cùng treo điện trường E thẳng đứng Con lắc thứ và lắc thứ hai tích điện là q 1, q2 , lắc thứ ba không tích điện Chu kỳ dao động q1 q chúng là T1, T2, T3 với T1 = T3, T2 = T3 Tỉ số là A -12,5 B 12,5 C D -8 Câu 21 Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm k = 100N/m và vật nặng có m = 100g Kéo vật theo phương thẳng đứng hướng xuống làm lò xo giãn 3cm, truyền cho nó vận tốc 20  cm/s hướng lên Lấy  10 , g = 10m/s2 Trong khoảng thời gian chu kỳ, quãng đường vật kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A 2,54cm B 8cm C 400cm D 5,46cm Cõu 22 Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s Lúc t = hòn bi lắc qua vị trí có li độ x = 4cm với vận tốc v= 40cm/s Viêt phơng trình dao động A x= cos10t (cm) B x= cos(10t  3 3  ) cos(10t  ) cm C x= 8cos(10t+ ) cm D x= 4 cm 2 Cõu 23 Một vật dao động điều hoà có li độ x = 2cos(2t - ) cm, đó t tính giây (s) Kể từ lúc t = 0, Thời ®iÓm vËt qua vÞ trÝ x = -1cm theo chiÒu ©m lÇn thø 2010 lµ: A t = 2009,00s B t = 2009,33s C t = 1003,67s D t = 2009,67s Cõu 24 Đồ thị biểu diễn dao động điều hoà hình vẽ bên ứng với phơng trình dao động nào sau đây:  A x = 3sin( 2 t+ ) cm 2  B x = 3cos( t+ ) cm (3)  C x = 3cos( 2 t- ) cm X(cm) 2  D x = 3sin( t+ ) cm   x 10 cos  t   cm 2  Cõu 25 Vật dao động điều hòa theo phơng trình Quãng đờng vật đợc khoảng thời gian từ t1 = 1,5s đến t2 = 13/3s là A 50  cm B 40  cm C 50  cm 1,5 o -3 t(s) D 50 cm Câu 26 Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng? A Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân D Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân Câu 27 Lực căng đoạn dây treo lắc đơn dao động có độ lớn nào? A Lớn vị trí cân và trọng lượng lắc B Lớn vị trí cân và lớn trọng lượng lắc C Như vị trí dao động D Nhỏ vị trí cân và trọng lượng lắc Câu 28 Phương trình dao động vật dao động điều hòa có dạng x = 8cos(2πt + π/2) cm Nhận xét nào sau đây dao động điều hòa trên là sai? A Sau 0,5 (s) kể từ thời điểm ban vật lại trở vị trí cân B Lúc t = 0, chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương C Trong 0,25 (s) đầu tiên, chất điểm đoạn đường cm D Tốc độ vật sau 3/4 (s) kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ vật không Câu 29 Một lắc đồng hồ đếm giây có chu kì T = (s) ngày chạy nhanh 120 (s) Để đồng hồ chạy đúng phải điều chỉnh chiều dài lắc so với chiều dài ban đầu là A giảm 0,3% B tăng 0,3% C tăng 0,2 % D giảm 0,2% Câu 30 Trong quá trình dao động điều hòa lắc lò xo thì A và động biến thiên tuần hoàn cùng tần số, tần số đó gấp đôi tần số dao động B sau lần vật đổi chiều, có thời điểm đó gấp hai lần động C động tăng, giảm và ngược lại, động giảm thì tăng D vật động vật đổi chiều chuyển động Câu 31 Phát biểu nào sau đây là đúng? A Dao động trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm lực cản môi trường vật dao động B Dao động trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động phần chu kỳ D Dao động trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 32 Một lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, đầu cố định, đầu gắn vật nặng khối lượng m = 0,5 kg Ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng khỏi vị trí cân cm buông nhẹ cho dao động Trong quá trình dao động vật luôn chịu tác dụng lực cản có độ lớn 100 trọng lực tác dụng lên vật Coi biên độ vật giảm chu kỳ, lấy g = 10 m/s Số lần vật qua vị trí cân kể từ thả vật đến nó dừng hẳn là A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 33 Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m, đầu gắn vào giá cố định, đầu còn lại gắn với cầu nhỏ có khối lượng m = 800 (g) Người ta kích thích bi dao động điều hoà cách kéo cầu xuống vị trí cân theo phương thẳng đứng đến vị trí cách vị trí cân 10 cm thả nhẹ Khoảng thời gian cầu từ vị trí thấp đến vị trí mà đó lò xo không biến dạng là (lấy g = 10m/s2) A t = 0,1π (s) B t = 0,2π (s) C t = 0,2 (s) D t = 0,1 (s) Câu 34 Tích điện cho cầu khối lượng m lắc đơn điện tích q kích thích cho lắc đơn dao động điều hoà điện trường cường độ E, gia tốc trọng trường g Để chu kỳ dao động lắc điện trường giảm so với không có điện trường thì điện trường hướng có hướng A thẳng đứng từ lên và q > B nằm ngang và q < C nằm ngang và q = D thẳng đứng từ trên xuống và q < Câu 35 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng số, cùng biên độ A và lệch pha π/3 là A A B A A C A D (4) Câu 36 Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là vmax , tần số góc ω thì qua vị trí có tọa độ x1 có vận tốc v1 với 2 v12 vω 2 2 2 2 2 2 max x v  vω x  vω  x v  v  vω x  max 1 max max A B C D Câu 37 Vật dao động điều hòa với biên độ A Gọi t1 là thời gian ngắn vật từ vị trí cân đến li độ x = 0,5A và t2 là thời gian ngắn vật từ vị trí li độ x = 0,5A đến biên Ta có A t1 = t2 B t1 = 0,5t2 C t1 = 2t2 D t1 = 3t2  2π  x A cos  t  T  Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu Câu 38 Một vật dao động điều hòa với phương trình dao động (t = 0) đến thời điểm mà động lần thứ hai là A tmin = 3T/4 B tmin = T/8 C tmin = T/4 D tmin = 3T/8 Câu 39 Một lắc lò xo nằm ngang có k = 100 N/m, m = 200 g, lấy g = 10 m/s 2, hệ số ma sát vật và mặt sàn là µ = 0,05 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân cm buông nhẹ Quãng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là A 12 m B 2,4 m C 16 cm D 3,2 m Câu 40 Hiện tượng cộng hưởng xảy A ma sát môi trường nhỏ B tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ dao động D tần số lực cưỡng bé tần số riêng hệ dao động Câu 41 Phát biểu nào sau đây động và dao động điều hòa là không đúng? A Động biến đổi điều hòa cùng chu kì với vận tốc B Thế biến đổi tuần hoàn với tần số gấp lần tần số li độ C Động và biến đổi tuần hoàn với cùng chu kì D Tổng động và không phụ thuộc vào thời gian Câu 42 Một lắc đơn treo hòn bi nhỏ kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7 C Khi chưa có  điện trường lắc dao động bé với chu kì T = s Đưa lắc vào điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, E = 104 V/m Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc là A 2,02 s B 1,01 s C 1,98 s D 0,99 s Câu 43 Một lắc đơn có chiều dài l thực dao động thời gian  t Nếu thay đổi chiều dài lượng 50 cm thì khoảng thời gian  t đó nó thực dao động Chiều dài ban đầu lắc là 25 A 112 m 112 B 25 cm 25 D 81 m C 0,9 m Câu 44 Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN dài 8cm với tần số f = 5Hz Ở thời điểm t = chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Lấy 2 = 10 Lực gây dao động chất điểm thời điểm t= s 12 có độ lớn là A 10 N B 100 N C N D 0,1 N Câu 45 Một vật dao động tắt dần chậm, sau chu kì, biên độ giảm 5% Phần lượng lắc bị dao động toàn phần là A 3,25 % B 10,50 % C 6,15 % D 9,75 % Câu 46 Một vật thực đồng thời bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A = cm; A2 = cm; A3 = cm; A4 = cm và 1 = 0; 2 = /2; 3 = ; 4 = 3/2 Biên độ và pha ban đầu dao động tổng hợp là π π 3π 3π cm; rad cm; - rad cm; rad cm; rad 4 4 A B C D Câu 47 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m, gắn với lò xo nhẹ độ cứng k dao động với chu kì T= 0,54 s Phải thay đổi khối lượng vật nào để chu kì dao động lắc T / = 0,27 s? A Giảm khối lượng hòn bi lần B Tăng khối lượng hòn bi lên lần C Giảm khối lượng hòn bi lần D Tăng khối lượng hòn bi lên lần Câu 48 Trong dao động điều hoà lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng? A Tần số phụ thuộc vào biên độ dao động B Li độ vật cùng pha với vận tốc C Độ lớn lực đàn hồi độ lớn lực kéo D Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: De 4 Kiem tra chat luong 12, De 4 Kiem tra chat luong 12