Tap doc Ve trung

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:40

- Laø baäc anh huøng nhöng khoâng phaûi treân chieán tröôøng maø treân thöông tröôøng./ Laø ngöôøi laäp neân nhöõng thaønh tích phi thöôøng trong kinh.. doanh./ Laø ngöôøi giaønh thaén[r] (1)(2) Trước mở công ty vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi làm cơng việc gì? Kiểm tra cũ - Đầu tiên, anh làm thư kí cho hãng (3) Theo em, nhờ đâu Bạch Thái Bưởi thành cơng? - Nhờ ý chí vươn lên, thất bại khơng ngã lịng; biết khơi dậy lịng tự hào dân tộc hành khách người Việt: ủng hộ chủ tàu Việt Nam, giúp phát Em hiểu “một bậc anh hùng kinh teá”? - Là bậc anh hùng chiến trường mà thương trường./ Là người lập nên thành tích phi thường kinh (4)(5)Bài mới Hoạt động 1: Luyện đọc đúng. - Đọc đúng, rành mạch, trôi chảy, ngắt nghỉ dấu câu  Đoạn 1: Từ đầu … vẽ ý Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Đoạn 1a: Từ đầu … tỏ vẽ chán ngán (6) Khổ luyện: dày công luyện tập, không nề hà vất vả Kiệt xuất: có tài năng, giá trị bật Thời đại Phục hưng: thời kì cổ hưng tiến vượt bậc văn hóa, khoa học, kinh tế xã hội châu Âu, từ kỉ XV đến ki XVI Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi: danh họa người I-ta-li-a Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi  Đoạn 2: Phần lại (7) - Hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy, đọc với giọng kể nhẹ nhàng, từ tốn (8) Câu 1: Vì ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê - ô - nac - đô đa Vin – xi cảm thấy chán ngán? Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - Hiểu trả lời câu hỏi sách giáo khoa, nêu nội dung - Vì suốt ngày cậu phải vẽ nhiều tr ng.ứ (9) Đọc th m đoạn 1b, c: (tiếp theo đến vẽ ầ như ý) Câu 2: Thầy Vê – rơ – ki – cho học trị vẽ như để làm gì? (10)Đọc đoạn 2: Phần lại Câu 3: Lê – ô – nác – nác – đô đa Vin – xi thành đạt nào? - Lê – ô – nác – đô đa Vin –xi tở thành danh họa kiệt xuấât, tác phẩm bày trân trọng nhiều bảo tàng lớn, niềm tự hào toàn nhân loại Ơng đồng thời cịn nhà điêu khắc, kiến trức sư, kĩ sư, nhà bác học lớn thời đại Phục hưng (11) Câu 4:Theo em, nguyên nhân nào khiến cho Lê – ô – nác – đô da Vin –xi trở thành danh họa tiếng? Nguyên nhân là quan trọng nhất? - Lê – ô – nác – người có tài bẩm sinh/ Lê – ô – nác – đô gặp thầy giỏi/ Lê – ô – nác – đô khổ luyện nhiều năm - Cả nguyên nhân tạo nên thành công Lê- ô – ô – nác – đô đa Vin –xi, (12) Nhờ khổ công rèn luyện, Lê – ô – nác – đô đa Vin – xi trở thành một họa só thiên tài. (13)Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Con đừng tưởng vẽ trứng dễõ! Trong một nghìn trứng xưa nay/ khơng có lấy hai quả hoàn toàn giốâng đâu Muốn thể hiệân thậât hình dạng trứng, người họa sĩ phải khổ công được. Thầy lại nói: (14)(15)(16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc Ve trung, Tap doc Ve trung