Dia 8 Tuan 8 kiem tra 1 tiet

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:16

Aûnh hửơng đủ các đới khí hậu, nhiều kiểu khí hậu 2 điểm Câu 5: 2 điểm Mỗi ý đúng 1 điểm -Gió mùa mùa đông lạnh khô vì hình thành từ áp cao lục địa -Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ [r] (1)Tieát PPCT: Ngaøy daïy: 31-10-2006 KIEÅM TRA TIEÁT 1.Muïc tieâu: a.Kiến thức: -Kiểm tra tiếp thu kiến thức học sinh – Qua đó khắc sâu kiến thức -Khắc phục hạn chế nhận thức học sinh b Kyõ naêng: -Rèn kỹ tư liên hệ, tổng hợp, so sánh c Thái độ: -Giaùo duïc tính thaät thaø, nghieâm tuùc laøm baøi II.Chuaån bò: a Giaùo vieân: -Đề + Đáp án b Hoïc sinh -Giaáy kieåm tra Phöông phaùp daïy hoïc: 4.Tieán trình: 4.1Oån định lớp: Kiểm diện học sinh – nề nếp học tập 4.2Kieåm tra baøi cuõ: 4.3 Giảng bài mới: ĐỀ: * Khoanh tròn chữ đầu ý em cho là đúng: Câu 1: Khu vực có ít sông ngòi châu Á là: a Baéc AÙ b Ñoâng AÙ c Nam AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ d Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ Caâu 2: YÙ naøo khoâng thuoäc ñaëc ñieåm daân cö chaâu AÙ: a Châu lục đông dân giới b Daân cö chuû yeáu thuoäc chuûng toäc Moân-goâ-loâ-it c Tæ leä taêng daân soá raát cao d Tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm Câu 3: Nơi có mật độ dân số tập trung cao châu Á là: a Khu vực có khí hậu ôn đới Bắc Á b Khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa c Taây AÙ vaø Trung AÙ d YÙ a vaø b Caâu 4: (5 ñieåm) a Phần đất kiền châu Á trải dài từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào? (2) b Các phía Bắc –Nam - Đông –Tây châu Á tiếp giáp với châu lục và đại dương nào? c Nôi roäng nhaát cuûa chaâu AÙ theo chieàu daøi Baéc – Nam, Ñoâng – Taây daøi bao nhiêu km? Điều đó nói lên điều gì diện tích lãnh thổ châu Á d Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñòa hình chaâu AÙ e Vị trí địa lí, lãnh thổ, địa hình châu Á có ảnh hưởng gì tới khí hậu châu Á Câu 5: Điểm khác tính chất gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì (2 ñieåm) Đáp án – biểu điểm: Caâu 1: d (1 ñieåm) Caâu 2: c (1 ñieåm) Caâu 3: b (1 ñieåm) Caâu 4: (5 ñieåm) a Từ 77044’ B  1016’B (0.5 điểm) b Baéc giaùp BBD, Nam giaùp AÑD, Taây giaùp Aâu-Phi, Ñoâng giaùp TBD (0.5 ñieåm) c Dài Đ-T: 9200 km, B-N: 8500km Chứng tỏ lãnh thổ châu Á rộng lớn (1 điểm) d Đặc điểm: phức tạp, nhiều núi, cao nguyên cao đồ sộ chạy theo hướng Đ-T B-N, đồng nằm xen kẻ (1 điểm) e Aûnh hửơng đủ các đới khí hậu, nhiều kiểu khí hậu (2 điểm) Câu 5: ( điểm) Mỗi ý đúng điểm -Gió mùa mùa đông lạnh khô vì hình thành từ áp cao lục địa -Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương vào 4.4 Cuûng coá vaø luyeän taäp: -Thu baøi hoïc sinh – nhaän xeùt 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: -Chuẩn bị bài “Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á” Ruùt kinh nghieäm: Ma Traän Caâu hoûi Caâu Nhaän bieát Caâu 1ñ Caâu 1ñ Caâu Caâu Thoâng hieåu Vaän duïng 1ñ 5ñ 2ñ (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia 8 Tuan 8 kiem tra 1 tiet, Dia 8 Tuan 8 kiem tra 1 tiet