Bài 4: Xé dán hình quả cam

12 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:01

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Loan.. Nhận xét, dặn dò.[r] (1)MÔN THỦ CÔNG – LỚP 1A5 (2)(3)(4)(5)Bước 1: Xé hình cam Bước 2: Xé hình Bước 3: Xé hình cuống Bước 4: Dán hình cam (6)(7)(8)(9)Bước 1: Xé hình cam Bước 2: Xé hình Bước 3: Xé hình cuống Bước 4: Dán hình cam (10)(11)-Tiêu chí đánh giá: + Nét xé không bị nhiều cưa + Hình dán cân đối (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: Xé dán hình quả cam, Bài 4: Xé dán hình quả cam