BAI 16 Hau phuong nhung nam sau chien dich Bien gioippt

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:57

LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 1/Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.. -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào?[r] (1)(2) Thø tư, ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö Giải mã ô số Nhằm phóngdịch phần Ta mởgiảichiến biên biên giới, củng cố đích và mở gì? giới nhằm mục rộng địa Việt Bắc, khai thông liên lạc quốc tế * §Ëp tan ©m mu Nêu nghĩa khãa ýchÆt Biªncủa giíichiến ViÖt Trung vµ n¾m quyÒn thắng Biên giới chñ động trªn 1950? chiÕn tr thu -đông êng (3) Thứ tư, ngày tháng 12 năm 2011 LỊCH SỬ Hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới HÌNH CHỤP CẢNH GÌ ? Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng (4) Thø tư, ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 1/Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Cả lớp -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng diễn vào thời gian nào? Tháng năm 1951 Đại hội đã đề nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam? Đưa khang chiến đến thắng lợi hoàn toàn -Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là gì? -Phát triển tinh thần yêu nước -Đây mạnh thi đua -Chia ruộng đất cho công dân (5) Thứ tư, ngày tháng 12 năm 2011 LỊCH SỬ Hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới 2/ Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới -Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới trên các mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục thể nào? + Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm Nhóm 4-5 phút +Đào tạo nhiều cán phục vụ cách mạng -Vì hậu phương có thể phát triển vững mạnh vậy? +Vì Đảng lãnh đạo đúng đắn, vì nhân dân ta có lòng yêu nước -Sự lớn mạnh hậu phương có tác động nào với tiền tuyến? +Tiền tuyến chi viện đầy đủ sức người, sức có sức mạnh chiến đấu cao (6) Thø tư, ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi Sù lín m¹nh cña hËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi Bộ đội gióp d©n cÊy lóa kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (7) Thø ba, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010 LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi Chñ Gi¸o s B¸c hå th¨m tÞch Hå Hå c«ng x ChÝ binh §¾c ëng ®Çu Minh Ditiªn vµ ë ViÖt B¾c víi sinhgi¸o s thêi viªn tr T«n êng kú§¹i kh¸ng ThÊt häc Ychèng chiÕn Tïng khoa Gi¸o s T«n ThÊt Tïng gi¶ng bµi cho sinh Ph¸p.Gi¸o s Hå §¾c Di gi¶ng 1955 viªn bµi cho sinh viªn (8) Thø tư, ngµy th¸ng 12 n¨m2011 LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi Đại hội chiến sĩ thi đua và cán gương mẫu toàn quốc - Đại hội chiến sĩ thi đua và cán gương mẫu toàn quốc diễn vào thời gian nào? -Đại hội chiến sĩ thi đua và cán gương mẫu toàn quốc diễn vào ngày 1-5-1952 Việc tuyên dương tập thể và cá nhân tiêu biểu Đại hội có tác dụng nào phong trào thi đua yêu nước phục vụ kháng chiến ? Khẳng định đóng góp to lớn cá nhân và tập thể cho thắng lợi kháng chiến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (9) B¸c Hå víi c¸c đại biÓu dù §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua, c¸n bé g¬ng mÉu lÇn thø nhÊt (10) Thø tư, ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu toµn quèc lÇn thø nhÊt KÓ vÒ mét c¸c anh hïng (11) Anh hïng Cï ChÝnh Lan Anh Cï Anh hïng Ng« Gia hïng La V¨n hïnghïng NguyÔn Anh hïng lao ChÝnh Lan sinh n¨m Kh¶m sinh n¨m 1912, quª Anh hïng TrÇn §¹ië CÇu sinh n¨m 1932, quª ThÞ Chiªn sinh n¨m 1930, Anh hïng NguyÔn động Hoµng Hanh đã cã 1929, quª ë tØnh NghÖ tØnh B¾c Ninh ¤ng lµ mét NghÜa sinh n¨m 1913, quª ë Cao B»ng Tõ n¨mTrong 1948 quª ë t×nh Th¸i B×nh Quèc TrÞ sinh n¨mth©m 1921, thµnh tÝch An Ngµy 13/12/1951, nh÷ng ng êi ®Çu tiªn tØnh VÜnh Long (tªn thËt lµ – 1952 anh tham gia chiÕn kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, tõ quª ë tØnh NghÖ An Cuèi canh, trång trät vµ ph¸t trËn tÊn c«ng cø x©y dùng vµTrong lµLÔ) qu¶n đốc x Ph¹m Quang ¤ng du đấutrong 29 trËn trËn §«ng 1946 – 1952, c« đã diÖt, 1946 ®Çu 1947, «ng đã diÖt triÓn ch¨n nu«i, c¶i tiÕn Giang anhkü đã ëng qu©n giíi ëMë, chiÕn khu häc t¹i Ph¸p, tèt nghiÖp s Khª®iÓm (ChiÕn dÞch Biªn giíi lµm bÞ th ¬ng vµ b¾t sèng 26 ® îc 19 tªn Ph¸p vµ tªn kÜmét thuËt vµ ®uæi c«ngxe cô, m×nh t¨ng Anh hïng Anh hïng Anh hïng ViÖt B¾c ¤ng đã đào t¹o ® vµ cö nh©n to¸n häc N¨m n¨m 1950), La V¨n CÇu bÞ th tªnNhËt địch Trong Th¸ng chiÕn 4/1950, c« dÞch tham gianh¶y tÝch lªn cùcV¨n tổ đổi La CÇu NguyÔn Quèc TrÞ TrÇn §¹i Ph¸p, NghÜa thµnh xe, îc nhiÒu c«ng nh©n qu©n 1946, «ng theo Hå ChÝ Minh ¬ngb¾t, g·ydôn¸tdç, c¸nh tay, anh đã bÞ tra tÊn suèt Thu đông 1950, «ng đã c«ng vµ hîp t¸c x· n«ng lùu đạn vµo giíi vµc¶m s¶n xuÊt nhiÒu thuèc vÒ nnÐm íc tham gia tæ chøc chÕ dòng nhê đồng độibuồng chÆt th¸ng r ìi vÉn kiªn trung bÊt chØ huy đánh tan trung nghiÖp để tiªu diÖt địch Anh næ phôc vôtay kh¸ng chiÕn t¹o vò khÝ cho qu©n đội t¹i đứtlái c¸nh cho khái víng, khuÊt NguyÔn ThÞ Chiªn lµ đội cña Ph¸p, diÖt vµ b¾t hi sinh ngµy 29/12/1951, nói rõng B¾c dïng tayViÖt tr¸i «m béc ®Çu ph¸ ng êi phô n÷ ViÖt Nam 22 tªn địch, ph¸ kÕ ho¹ch tham gia đánh đồn đánh më đờng cho đơn Cô vÞ tiªn ® îc Nhµ n íc ta tuyªn d hîp qu©n cña giÆc T« đánh chiÕm đồn lực địch.lợng vũ ¬ng Anh hïng trang nh©n d©n Anh hïng Anh hïng Anh hïng Anh Anh hïng hïngLa Anh hïng Anh hïng Hoµng Hanh TrÇn Ng« Gia §¹i ThÞ Kh¶m NghÜa Chiªn V¨n CÇu NguyÔn Cï ChÝnh Quèc Lan TrÞ HoµngNguyÔn Hanh NguyÔn ThÞ Chiªn Anh hïng Ng« Gia Kh¶m (12) Thø tư, ngµy th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö Bµi 16: HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng (2 – 1951 ) Sù lín m¹nh cña hËu ph¬ng sau chiÕn dÞch Biªn giíi §¹i héi thi ®ua anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua lÇn thø nhÊt Bài học: Sau năm 1950, hậu phơng ta đợc mở rộng vµ x©y dùng v÷ng m¹nh, lµm t¨ng thªm søc m¹nh cho cuéc kh¸ng chiÕn (13) Thứ tư, ngày tháng 12 năm 2011 LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 16 Hau phuong nhung nam sau chien dich Bien gioippt, BAI 16 Hau phuong nhung nam sau chien dich Bien gioippt