tiet 41 Kiem tra van 8

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:56

b, Nội dung: Đoạn văn đảm bảo kiểu bài phát biểu cảm nghĩ và đảm bảo c¸c ý sau: - Lão Hạc là ngời nông dân nghèo khổ: vợ chết sớm, nghèo không đủ tiền dựng vợ cho con nên ngời con trai d[r] (1)Ma trận đề kiểm tra Văn Ng÷ v¨n 8- 2011 - 2012 Thêi gian lµm bµi: 45 phót Møc NhËn biÕt độ Th«ng hiÓu VËn dông cÊp thÊp VËn dông cÊp cao Céng Chủ đề TruyÖn kÝ ViÖt Nam giai ®o¹n 1930 - 1945 Sè c©u Sè ®iÓm TØ lÖ% TruyÖn níc ngoµi Sè c©u Sè ®iÓm TØ lÖ% Tæng sè c©u Tæng sè ®iÓm Tæng % Tõ néi dung cèt truyÖn, nhí l¹i tªn truyÖn, t¸c gi¶ 1,0 10% Nhí tªn v¨n b¶n, tªn t¸c gi¶ cña c¸c t¸c phÈm v¨n häc níc ngoài đã häc ch¬ng tr×nh häc k×1 2,0 20% 3,0 30% Tóm tắt đợc néi dung cña mét v¨n đã học 2,0 20% Nªu c¶m xóc , nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt chÝnh truyÖn ng¾n 5,0 8,0 50% 80% 2,0 20% 10,0 100% đề kiểm tra Văn- Ngữ văn N¨m häc 2011 - 2012 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u 1: ( 1,0 ®iÓm) Những cay đắng, tủi cực cùng tình yêu thơng cháy bỏng nhà văn thời thơ ấu ngời mẹ bất hạnh đợc thể văn nào? Của ai? C©u 2: ( 2,0 ®iÓm) Ghi lại tên các văn bản- tên tác giả văn học nớc ngoài mà em đợc học ch¬ng tr×nh häc k×I, líp C©u 3: ( 3,0 ®iÓm) Tãm t¾t néi dung ®o¹n trÝch Tøc níc vì bê cña Ng« tÊt Tè C©u 4: ( 5,0 ®iÓm) (2) ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n ( 10- 12 c©u ) tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt L·o H¹c truyÖn ng¾n cïng tªn cña nhµ v¨n Nam Cao Híng dÉn chÊm kiÓm tra V¨n- Ng÷ v¨n N¨m häc 2011 - 2012 Thêi gian lµm bµi: 45 phót C©u hái Yªu cÇu Néi dung tr¶ lêi - V¨n b¶n “ Trong lßng mÑ” - Cña nhµ v¨n Nguyªn Hång - C« bÐ b¸n diªm- An ®ec xen - §¸nh víi cèi xay giã - ( TrÝch : §«n ki h« tª) - Xec van tÐt - ChiÕc l¸ cuèi cïng- O-hen-ri - Hai c©y phong ( trÝch : Ngêi thÇy ®Çu tiªn)- Ai – ma- tèp Do thiếu su, anh Dậu bị bắt trói và bị đánh đập đình làng Nửa đêm, ngời ta đa anh nhà Chị Dậu nấu cho chồng bát cháo, vừa dọn ăn thì cai lệ và nhà lí trởng ập đến đòi su chúng lăng mạ, đánh đập anh Dậu, mÆc cho chÞ DËu van xin tha thiÕt nhng chóng vÉn kh«ng tha Trong thÕ cùng đó, tức nớc phải vỡ bờ, chị Dậu đã vùng lên phản kháng, xô ngã tên cai lÖ vµ tóm tãc l¼ng ngêi nhµ lÝ trëng khiÕn h¾n ng· nhµo thÒm Yêu cầu - đáp án bài viết: a, H×nh thøc: - Một đoạn văn có độ dài vừa phải theo yêu cầu đề Rõ ràng, mạch l¹c - Trình bày sẽ, dùng từ viết câu đúng, sáng tạo diễn đạt b, Nội dung: Đoạn văn đảm bảo kiểu bài phát biểu cảm nghĩ và đảm bảo c¸c ý sau: - Lão Hạc là ngời nông dân nghèo khổ: vợ chết sớm, nghèo không đủ tiền dựng vợ cho nên ngời trai phải bỏ làng phu đồn điền cao su - L·o H¹c lµ ngêi th¬ng s©u s¾c: cè tÝch cãp dµnh dôm tiÒn cho con, bán cậu Vàng để không tiêu phạm vào đồng tiền , mảnh vờn ®iÓm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 (3) cố giữ cho con, chọn lấy cái chết để bảo toàn nhà và mảnh vờn - L·o H¹c lµ ngêi nh©n hËu, sèng t×nh nghÜa, chung thuû: l·o ¨n n¨n day dứt , đau đớn “trót đánh lừa chó” - L·o H¹c lµ ngêi giµu lßng tù träng: Thµ nhÞn ¨n chø kh«ng muèn g©y phiền hà cho hàng xóm, láng giềng Và chuẩn bị chu đáo cho cái chết m×nh Tæng * Lu ý: Vận dụng đáp án , tuỳ bài làm cụ thể chấm chính xác, khách quan - Bµi tãm t¾t c¨n cø néi dungvµ lêi v¨n tãm t¾t, chÊm cho ®iÓm tÝch hîp - Trừ điểm đoạn văn không đủ ý, không đảm bào kiểu bài phát biểu cảm nghĩ, và độ dài là 1,0 điểm - Trừ điểm tối đa đoạn văn không đúng ý là 0,5 điểm - Khuyến khích đoạn văn viết có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy, giàu cảm xóc 10,0 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 41 Kiem tra van 8, tiet 41 Kiem tra van 8